Foto: Denny Lorentzen

Vad vi gör

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Men i många länder kränks rätten till facklig organisering och ett rättvist arbetsliv. Union to Union - som är LO, TCO och Sacos gemensamma organisation för det fackliga utvecklingssamarbetet - arbetar därför för att stärka fack i världen, bidra med kunskap och påverka för global rättvisa.

Vi stärker fack i världen

Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. Projekten handlar bland annat om att stärka organisering, utbilda medlemmar om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och kollektiv förhandling, samt att stötta påverkansarbete. Projekten drivs endast genom existerande fackliga organisationer; nationella, regionala eller globala. Målet är att de lokala facken själva ska kunna organisera fler medlemmar och förhandla fram bättre villkor.

Vi bidrar med kunskap

Union to Union bedriver kommunikationsarbete i Sverige med syfte att stärka förtroendet för, och öka kunskapen om, det internationella fackliga utvecklingssamarbetet liksom skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor och vikten av rättvisa arbetsvillkor i världens alla länder. Bland annat anordnar vi lunchmöten, tar fram informationsmaterial och föreläser. Genom Union to Union kan fackliga organisationer och andra som jobbar med frågor kring livs- och arbetsvillkor i länder med utbredd fattigdom söka bidrag för informationsinsatser för projekt i Sverige. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor.

Vi påverkar

Hur svenska aktörer agerar påverkar resten av världen. Därför jobbar vi och våra fackliga medlemsorganisationer också med politisk påverkan i Sverige och inom internationella organ. Tillsammans med de svenska facken driver Union to Union kampanjer, arrangerar seminarier, tar fram rapporter och skriver debatt- och opinionsartiklar om våra frågor. Dessutom tar vi alla chanser vi kan att träffa beslutsfattare för att lyfta det fackliga utvecklingssamarbetet och förklara vår syn på vikten av deras beslut.

Vi fokuserar på

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det handlar om att bidra till 1) oberoende, representativa och demokratiska fack, 2) social dialog, hållbara leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition, 3) organisering inom den informella sektorn, migration och osäkra arbetsförhållanden och 4) ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom facken.

Vår strategi 2022-2027

"Union to Union strategy"
Viktiga frågor för oss

Alla projekt syftar till att bygga starka fackliga organisationer som kan kräva mänskliga rättigheter i arbetslivet och vara samtalspart på arbetsmarknaden. Andra viktiga frågor i vårt arbete är migration och informell ekonomi, företagsansvar och mänskliga rättigheter, social trygghet, konflikthantering, hiv och aids, samt klimat och miljö. Läs mer om våra fokusområden nedan.