Hoppa till huvudinnehåll

Vår hantering av dina personuppgifter

Funderar du på säkerhet och integritet kring hur Union to Union hanterar data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Union to Union behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller en annan laglig grund. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra samarbetspartners.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, foton, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Kommer vi att dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter ska hanteras med samma nivå på säkerhet som krävs inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning, arkivlag eller arbetsrättslig lagstiftning.

Rätt att begära begränsning
Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Barns personuppgifter
Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder.

Vill du veta mer?
Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss.
Du kan skicka e-post, men tänk på att inte ange några personliga uppgifter eftersom e-post inte alltid är en säker kanal. För att kontakta Union to Union kan du skicka e-post till info [at] uniontounion.org (info[at]uniontounion[dot]org)

Eller per brev till adress:
Union to Union
Upplandsgatan 3
111 23 Stockholm

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.