Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Kennedy Sichinsambwe, utbildningsansvarig på fackförbundet CSAWUZ.
Foto: Foto: Denny Lorentzen

Klimatet är en facklig fråga

Länge ansågs inte klimatet vara en av de viktiga frågorna bland facken i Afrika, men nu är en förändring på gång – inte minst tack vare det nystartade PSI-projektet Fackliga svar på klimatförändringarna som berör fem länder.

– Nu börjar vi inse vikten av att jobba med den här frågan. Vi har ju sett vad som händer med klimatet, men det har bara inte kommit upp på vår agenda tidigare, säger Kennedy Sichinsambwe, utbildningsansvarig på det zambiska fackförbundet CSAWUZ.

Förbundet organiserar bland annat anställda inom statsförvaltningen och har medlemmar som är direkt involverade i arbetet med att genomföra den zambiska regeringens plan för att leva upp till klimatavtalet som undertecknades i Paris 2015. Det gäller till exempel personalen på den statliga byrån Zambia Environmental Management Agency (ZEMA), som har till uppgift att påskynda och övervaka omställningsprocessen.

Samtidigt ger det fackliga engagemanget i klimatfrågan ett yrvaket intryck. När vi träffar Kennedy Sichinsambwe märks det tydligt att detta arbete är i sin linda och att förkunskaperna är begränsade – inte minst ute i medlemsleden. Han understryker också att det först och främst handlar om att höja medvetandet hos flera grupper i samhället. Där hoppas han att PSI-projektet ska bidra med effektiva verktyg.
 

– I facket är vi vana att diskutera sådant som berör medlemmarna mer direkt, till exempel löner och arbetsmiljö. Klimatet har knappast legat bland topp fem, men det håller sakta på att växa fram som en viktig fråga. Arbetsgivarna har länge fått sköta detta själva, men nu välkomnar de oss och säger att dörren är öppen om vi vill prata om hur vi kan bidra, säger han.

Förutom CSAWUZ ingår två andra zambiska fackförbund för offentliganställda i projektet (HWUZ och ZULAWU) – liksom flera förbund från andra länder. Kennedy Sichinsambwe påpekar behovet av att facken kan enas om vad som behöver göras och att man talar med en röst. Han har varit på två möten inom projektets ram och ser fram emot att jobba mer konkret med frågan.

De fackliga organisationerna har dock inte varit inblandade i den nationella plan (NDC - Nationally Determined Contribution) som Zambias regering utarbetat för att bidra till att Parisavtalet uppfylls. Den fokuserar främst på insatser inom jord- och skogsbruket samt på energiområdet.

– Där har vi inte spelat en aktiv roll, men nu kommer vi att ligga på för att regeringen ska leva upp till sina åtaganden för att lindra klimatförändringarnas effekter, inte minst inom jordbruket. Vårt problem är att vi antingen har torka eller för mycket regn. Det gör det svårt att få ett hållbart jordbruk. Vi behöver också göra något åt skogsbruket och fisket. Folk hugger ner träd på nätterna och efterlever inte fiskeförbudet, säger Kennedy Sichinsambwe.


Han påpekar att dessa saker påverkar alla zambier, men att de offentliganställda spelar en särskilt viktig roll när det gäller att se till att saker genomförs.

– Våra medlemmar berörs av klimatförändringarna, men det är också de som implementerar de åtgärder som behövs. Därför vill vi från förbundets sida visa att vi är starkt engagerade i frågan, säger Kennedy Sichinsambwe.

Alexander Museshyo arbetar på statliga ZEMA, facklig medlem i CSAWUZ.


En rejäl utmaning när det gäller att få igång åtgärder för att mildra klimatförändringarnas effekter heter pengar. Zambia har liksom många andra utvecklingsländer en ambitiös åtgärdsplan, men för huvuddelen av finansieringen förlitar man sig på stöd utifrån, inte minst från den gröna klimatfonden.

– Pengar är nog det största problemet, därefter följer lagstiftning och samordning av insatserna, säger Alexander Museshyo på ZEMA, som bland annat arbetar med att kartlägga förekomsten av utsläpp från olika aktörer.

Han understryker att han inte uttalar sig å myndighetens vägnar utan i egenskap av CSAWUZ-medlem.

Vad anser du att facket och medlemmarna ska göra för att nå klimatmålen?

– En viktig sak är att höja medvetandenivån och att alla ser nyttan av att möta klimatförändringarna. Som enskild medlem bör man se över sina konsumtionsmönster så att vi får mindre avfall och återvinner mer, säger Alexander Museshyo.

Text: Bengt Rolfer Foto: Denny Lorentzen

Fakta

PSI – Public Services International, den globala federationen för offentliganställda som representerar 20 miljoner offentliganställda i 150 länder.

CSAWUZ – Civil Servants and Allied Workers Union of Zambia

HWUZ – Health Workers Union of Zambia

ZULAWU – Zambia United Local Authorities Workers Union

Parisavtalet. Trädde i kraft i november 2016 och har skrivits under av 194 länder. En viktig punkt är att den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader. Inget mål har satts upp för utsläppsminskning, men åtagandena kommer att följas upp vart femte år.

Gröna klimatfonden. Bildades vid klimatmötet i Köpenhamn 2009 och har till uppgift att stödja utvecklingsländer genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp.

De svenska förbund som är med och driver projektet är Vision, Kommunal och Akademikerförbundet SSR. Läs mer om projektet här.

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.