Vision

Vision är rätt fackförbund för dig som arbetar inom kommun, region, kyrka eller i ett bolag med koppling till välfärden. Men Vision vill inte bara ha ett schyst arbetsliv i Sverige utan i hela världen. Förutsättningarna för att organisera sig på arbetsplatsen är väldigt olika i skilda delar av världen. Vision stödjer därför fackförbund för offentliganställda i andra länder genom både ekonomisk hjälp, utbildning och rådgivning. Vision har även olika fackliga internationella samarbeten på europeisk och global nivå.

I nuläget är Vision med och driver sex internationella samarbetsprojekt. Projekten samordnas av Union to Union. PSI, Public Services International, är en global organisation för fackförbund för offentliganställda. Vision är med i PSI och på PSI:s hemsida finns personliga berättelser från de internationella projekt som PSI driver, däribland projekten som Vision är en del av.

Vision är ett av förbunden i TCO, som är en av Union to Unions medlemsorganisationer.

Alla TCOs medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige. Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Unionens projekt är Lana Willebrand.

Projekt

Region: Globalt
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60469
Mer info

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Service International (PSI) och 35 samarbetspartners i Jamaica, Kenya, Peru, Tunisien, Zambia, Antigua och Barbuda, St. Lucia och Dominica genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete från 2017, 60292.

I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen. Det globala facket PSI har varit aktivt engagerat i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh).

Ett resultat som är viktigt för projektet är att PSI:s arbete med klimatfrågorna lyckats med att införliva ett tillägg till ILO:s “Guidelines on decent work in public emergency services (PES)”. I tillägget erkänns rollen hos arbetsmarknadens parter (som fackföreningar) vid sidan av regeringarna för att bygga upp samhällets beredskap. PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområden som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hos PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändringar; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC, samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar i att facket kan bidra till att motverka de negativa konsekvenserna av klimatförändringar och i att ställa om.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att kunna föra en effektiv social dialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Kapacitetsbyggande aktiviteter inom ramen för klimatprojektet som drivs av det globala facket för offentliganställda och ett stort engagemang resulterat i att två fackförbund i Karibien har erkänts av regeringar i sina länder som aktörer i Just Transition och bidrar aktivt med sin expertis till arbete med nationella klimatplaner.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Vision
Nummer:
60462
Mer info

Public Services International (PSI) genomför tillsammans med Vision, PSI Subregional Office in Costa Rica och 7 samarbetspartners i Honduras ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från tidigare projekt från 2017.

Under projektets första år har flera viktiga resultat uppnåtts som skapar förutsättning för det fortsatta arbetet. Honduras utgör tillsammans med Guatemala och El Salvador den mest osäkra regionen i Centralamerika. Landet påverkas även av klimatförändringar (torka) och hälsoepidemier (t.ex. dengue). Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen för fackligt aktiva.

Åtstramningspolitiken som genomförs av de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centren är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, exempelvis i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande.

Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn deltar i projektet.

Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetstagare. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under projektets tidigare fas har ungdomskommittén stärkts och fortsätter vara konsoliderad på lokal och subregional nivå. Facket använder nu aktivt sociala medier för att nå ut brett med budskapet om villkor för unga arbetstagare.

Kapacitetsuppbyggnadsaktiviteter i ämnen som arbetsrättigheter, skatterättvisa, kollektiva förhandlingar samt ökad sammanhållning som skapades inom projektets ramar och ledde till att nya viktiga löneavtal och avtal för finansiering av hälsovård, energi, högre utbildning och kommunal sektor ingicks med regeringen.

Detta arbete sker inom ramen för Decent Work-agendan och strategin för att bygga upp offentliga tjänster av hög kvalité. Projektet har även uppnått första sitt resultat vad gäller ökad demokratisk representation av kvinnor och unga i facket. Majoriteten av de deltagande facken har ändrat sina stadgar för att inkludera kvinno- och ungdomskommittéer i permanenta fackliga strukturer.

Projektet arbetar också aktivt med digitalisering - för att sätta facket i ett nytt sammanhang för framtidens arbetsmarknad och de nya villkoren för arbete inom offentlig sektor.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Vision
Nummer:
60461
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och sju samarbetspartners i Paraguay genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som pågått under perioden 2014-2019.

Koordineringskommittén för PSI-anslutna fack, CONSAISP grundades 2017 och ersatte den centrala federationen som inte fungerade bra. Trots splittringen inom fackföreningsrörelsen bidrog projektet till att ena facken och få dem att samverka i försvarandet av offentliga tjänster. Solidaritetsaktioner om viktiga frågor som exempelvis pensionsreformen och fackliga kampanjer som aktivt genomfördes under det turbulenta valåret har bidragit till en förbättrad publik profil för facken inom offentliga sektorn.

Denna utveckling kommer att fortsätta under nästa period med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den instabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten.

De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både inom nyckelteman som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nyare frågor såsom jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalitet inom den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: De sju deltagande fackföreningarna genomförde gemensamma kampanjer för att främja offentliga tjänster av hög kvalité. Det viktigaste resultatet var att medlemmarna i samarbetsplattformen CONASAISP organiserade gemensamma åtgärder för att blockera lagförslaget om pensioner. Initiativet blockerades och CONASAISP framträdde som en betydande aktör som kunde försvara arbetstagarnas intressen.

Minst fem nya sektoriella kollektivavtal och förordningar förhandlades fram och gav löneförhöjningar, förbättringar av arbetsförhållanden och ökad arbetssäkerhet, professionell utveckling och löneutveckling. Huvudfokus i kollektivavtalen fortsätter att vara att bekämpa osäkra anställningsformer och öka schysta arbetsvillkor.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision
Nummer:
60457
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST, Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien, genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett samarbete mellan partners som inleddes 2018 (60290) på temat mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter .

Kommunal har varit med under de första åren men är av interna skäl inte med i det fortsatta arbetet. Detta kommer enligt Kommunal inte att påverka projektets förutsättningar. Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokala förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatta och starkt marginaliserade grupp.

En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordanien har inkluderats då landet är centralt i arbetet med dessa frågor. Antalet flyktingar förväntas inte minska i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som permanenta företeelser i den globala ekonomin. Det gör att det är av avgörande betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan.

Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

Detta kommer att göras genom satsningar på att öka fackliga ledares förståelse för att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter så stärker facket sina egna intressen i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla. Det kommer att ske genom en serie av seminarier och framtagande av relevanta utbildningsmaterial, genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att få ökat politiskt inflytande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: projektet har resulterat i att de 19 PSI-medlemsförbunden i Algeriet, Tunisien och Libanon har stärkt sin kapacitet att hantera migrations- och flyktingfrågor ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Projektet är innovativt eftersom de deltagande facken utvecklar en bredare vision om fackföreningsarbete som förutom organisering och kollektiva förhandlingar också inkluderar mänskliga rättigheter, social integration samt ekonomisk och social rättvisa för alla oavsett flykting- eller migrantstatus.

I Tunisien har påverkansarbete utfört av fackförbund inom hälsosektorn tillsammans med det nyskapade fackföreningsnätverket för Medelhavs- och Sahararegionen, bidragit till att Tunisien slutit samarbetsavtal med WHO som säkerställer rätten till hälsovård för människor på flykt och migranter.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vision
Nummer:
60460
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och tre samarbetspartners i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU), Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) och National Workers Union of Swaziland Higher Institutions (NAWUSHI) genomföra ett projekt i Swaziland under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2019.

Swaziland fortsätter befinna sig i en period av politisk turbulens och ekonomisk stagnation. Fackets respons mot de yttre utmaningarna tar ifrån de interna kapacitetsstärkande insatserna, vilket gör detta projekt till en viktig plattform för utveckling. Lärdomarna från förra perioden ledde till att ett nytt fack som blev medlem i PSI 2018 blivit del av projektet, (NAWUSHI). Hiv/aids är ett stort problem i landet med ca en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar.

Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andel kvinnor i ledarpositioner och integrerat hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden.

Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställdbasis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. De huvudstrategierna inkluderar kartläggning av konsekvenserna av privatisering som kommer att utgöra en grund i påverkansarbete, utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Projektets fokus har bytts från arbetsmiljö och säkerhet till kvalitetshälsa för alla. Detta visade sig vara en viktig strategiförändring eftersom facket lyckades med att föra regeringens uppmärksamhet på frågorna om offentliga tjänster inom vården, medicinska produkter, vacciner och teknologier; hälsoinformation; hälsofinansiering; och arbetskraft inom hälsovården.

Som ett resultat av mötena med hälsoministeriet utarbetas ett handlingsprogram. Tillsammans med detta och de publika aktioner som strejker och marscher har placerat fackföreningar som viktiga aktörer i folkhälsofrågor.

Det är dock för tidigt att se förväntade resultat när det gäller jämställdhet, projektets mål. Swaziland är fortfarande ett djupt patriarkalt land och detta sträcker sig ut i situationen i fackföreningarnas strukturer och beslutsfattande organ. Projektet har lyckats belysa frågor som berör kvinnor i facket men mer arbete återstår.

Till projektsidan