Vision

Vision är rätt fackförbund för dig som arbetar inom kommun, region, kyrka eller i ett bolag med koppling till välfärden. Men Vision vill inte bara ha ett schyst arbetsliv i Sverige utan i hela världen. Förutsättningarna för att organisera sig på arbetsplatsen är väldigt olika i skilda delar av världen. Vision stödjer därför fackförbund för offentliganställda i andra länder genom både ekonomisk hjälp, utbildning och rådgivning. Vision har även olika fackliga internationella samarbeten på europeisk och global nivå.

I nuläget är Vision med och driver sex internationella samarbetsprojekt. Projekten samordnas av Union to Union. PSI, Public Services International, är en global organisation för fackförbund för offentliganställda. Vision är med i PSI och på PSI:s hemsida finns personliga berättelser från de internationella projekt som PSI driver, däribland projekten som Vision är en del av.

Vision är ett av förbunden i TCO, som är en av Union to Unions medlemsorganisationer.

Alla TCOs medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige. Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Unionens projekt är Lana Willebrand.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60292
Mer info

ASSR, Vision & Kommunal ska tillsammans med Public Service International (PSI), PSI sub-regional offices och 33 samarbetspartner i Jamaica, Kenya, Peru, Tonga, Tunisien och Zambia genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner dock bygger ansökan på ett tidigare pilotprojekt som genomfördes på en regional basis (60210). I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen.

Det globala facket PSI har varit aktivt engagerad i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh). PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområde som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hus PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändring; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar att facket kan bidra till att motverka negativa konsekvenserna av klimatförändring och omställning.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att föra en effektiv socialdialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Vision
Land:
Nummer:
60217
Mer info

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), Heredia (PSI Subregional Office for Central America) och 6 samarbetspartners i Honduras genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning från 2017 vilket var ett förberedande år. Honduras kan kort beskrivas som ett land där regeringen genomför en öppet fientlig politik mot facket, det organiserade civilsamhället och landets ursprungsfolks ledare. Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen. Åtstramningspolitiken som antagits under de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centrerna (national trade union centres) är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, t.ex. i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande. Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn kommer att delta i projektet. Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetare för att på så sätt agera mer effektivt i att försvara arbetsrättigheter och bidra till offentlig sektor av god kvalité. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar, kampanjer och möten. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Vision
Land:
Nummer:
60266
Mer info

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Interamerica (Brasil) och 9 samarbetspartners i Paraguay genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2016 samt 2017. Genom tidigare projekt har de flesta lokala förbund fått fler medlemmar vilket visar på ökad fackets relevans som kämpe för arbetarnas rättigheter och arbetsvillkor. Genom att ställa krav, utbilda och aktivt ta strid mot privatiseringar har de tydligt bidragit till att stoppa ett lagförslag från styrande högerregeringen och även lyckats omvandla omkring 10 000 otrygga anställningar till fasta arbeten. Denna utveckling kommer att fortsätta under den nästa perioden med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den ostabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten. Ett hinder i en effektiv facklig agenda fortsätter vara splittring, även på politiska grunder, och brist på relevant kompetens i de fackliga leden. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både i de traditionella ämnena som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nya frågor så som jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalité i den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60290
Mer info

Vårdförbundet, ASSR, ST, Vision och Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI:s subregionala kontor i Beirut och 16 samarbetspartner i Libanon, Tunisien och Algeriet genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter.

Antalet flyktingar som kommer in eller passerar projektländerna är ett resultat av långdragna konflikter, krig, repressiva regimer, ekonomiska och ekologiska kriser, brist på demokrati och hot mot mänskliga rättigheter. Den oro över flyktingar och invandring som präglar samhällena i projektländerna förvärras av avsaknaden av politisk vilja och bristen på regeringens politik riktad mot att främja social integration och motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Att säkerställa att hela samhället får tillgång till kvalitativa offentliga tjänster, anständiga arbetsvillkor och socialt skydd kommer att bidra till att lätta på dessa spänningar och underlätta integrationen för att främja samhällsutvecklingen.

Fler flyktingströmmar kan förväntas och det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan. Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Vision
Land:
Nummer:
60277
Mer info

Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab countries (Lebanon) och 12 samarbetspartners i Tunisien och Egypten genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Även om den politiska situationen i de två länderna skiljer sig väsentligt, präglas den fackliga rörelsen av liknade problem så som brist på ledarskapskompetens, bristande interndemokrati, inkl. jämställdhet, bristande kapacitet till kollektiv förhandling, låg organiseringsgrad samt brist på egna ekonomiska resurser. I Tunisien försvåras de lokala partners självständiga agerade av en stark centralisering inom den fackliga rörelsen (t.ex. UGTT, The Tunisian General Labour Union’s centraliseringsmakt) och i Egypten är den politiska regimen öppet anti-facklig med ständiga hot om repressalier samt förbud mot medlemsavgifterna. Det tidigare projektet har varit fokuserat på utbildningar och kampanjer och lyckats att nå ut brett och påverka i t.ex. frågan om kvalité i den offentliga sektorn och mot privatiseringar vilket lett till ökat antal medlemmar. Projektet har också bidragit till ett ökat antal kvinnor och unga som deltar i fackliga aktiviteter men det har varit svårt att engagera dessa grupper på ledande nivåer. En utvärdering pekar på att ett fortsatt arbete med kvotering är relevant. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga rättigheter har försämrats, syftar detta projekt att bygga upp en ny modell av facklig organisering för att öka fackets motståndskraft och skapa förutsättningar för att agera för fackliga rättigheter. I Tunisien syftar projekt till att fortsätta bygga på de lokala förbundens kapacitet att förhandla och föra kampanjer. De huvudstrategierna inkluderar ett tätt samarbete med ledarskapet och specifika målgrupper, så som kvinnor och unga. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
Kommunal, Vision, ST, Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60218
Mer info

Kommunal, Vision, ST, ASSR ska tillsammans med Public Service International (PSI) och PSI medlemsförbund globalt genomföra ett projekt 2018-2022. Projektet är en fortsättning på 2017 vilket var ett förberedande år. Projektet kommer att genomföras i 6 regioner: Latinamerika, Karibien, fransktalande Afrika, engelsktalande Afrika, arabisktalande Asien samt engelsktalande Asien. Unga arbetstagare, både kvinnor och män, inom den offentliga sektorn är den arbetsgrupp som drabbas hårt av arbetslöshet, besparingar och privatiseringar inom sektorn.

Fackförbunden i allmänhet har en struktur som gör det svårt för unga arbetare att komma in i facket samt att ta tillvara de ungas kompetens. Fackförbunden måste skapa strukturer som öppnar upp för de yngre som i många fall har osäkra anställningsförhållanden och de yngre medlemmarna måste få utbildning i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik. PSI ser samarbetet med de svenska fackförbunden som en kärna i detta projekt.

Målet är att unga fackföreningsledare blir utbildade i internationella arbetsfrågor för att därigenom bygga demokratiska, självständiga fack för offentliganställda som växer, är hållbara och representativa för unga arbetstagare. Detta kommer att uppnås genom att skolor och material utvecklas som mekanismer för att inspirera påverkansarbete och stärkande av unga ledare inom fackrörelsen. Ett antal framtida fackliga ledare i åldersgruppen under 35 år med jämn könsfördelning får en utbildning i form av en global facklig skola som kommer att varva möten med distansutbildning. Under det förberedande året har utbildningscurriculum, huvudstrategierna och organisatoriska frågor prövats. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vision
Nummer:
60270
Mer info

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Subregional Office for Southern Africa och två samarbetspartner i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU) och Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) genomföra ett projekt i Swaziland under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2016 och 2017. Swaziland fortsätter befinna sig i en period av ekonomisk stagnation. Regeringen svarar med nedskärningar och privatiseringar inom den offentliga sektorn vilket direkt påverkar de lokala samarbetspartnerna. De identifierade påföljderna av privatiseringar är ökad korruption, försämrade samhällstjänsterna, försvagning av fackets makt att förhandla om kollektivavtal, arbetslöshet och förlust av medlemmar. Även om politiska partierna är förbjudna i landet, tillåts organisering inom fackförbund som kan föra opinionsarbete mot allmänheten och påverkansarbete mot lagstiftare. Hiv/aids är ett stort problem i landet med ca en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar. Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andel kvinnor i ledarpositioner och integrerat hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden. Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställdbasis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. De huvudstrategierna inkluderar kartläggning av konsekvenserna av privatisering som kommer att utgöra en grund i påverkansarbete, utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan