Fackliga kvinnor från hela världen driver på för jämställda arbetsplatser och samhällen.
2019-03-07

Vägen till en jämställd värld går genom facken

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbets- och lönevillkor runt om i världen fortsätter att vara stora. Trots att vi vet att jämställdhet ökar möjligheterna för ekonomisk utveckling. Men en jämställd värld, fri från diskriminering, är inte bara ekonomiskt smart. Det är också en fråga om grundläggande rättvisa och mänskliga rättigheter.

Lägre lön, trakasserier, dubbelarbete och brist på inflytande och tillgång till arbete är vardag för kvinnor över hela världen. Många kvinnor i Sverige känner också igen sig, men situationen är ännu bistrare i många av länderna med utbredd fattigdom. Därför jobbar fackföreningsrörelsen globalt för att skapa jämställdhet.

Fackföreningsrörelsen har stora möjligheter att påverka såväl i arbetslivet som i samhället i stort. När dessutom kvinnor blir allt mer vanliga på ledande positioner i sina fackförbund lyfts en större bredd av fackliga frågor i arbetslivet, frågor som bidrar till bättre villkor och arbetsmiljö för alla. Jämställhet är med andra ord inte bara en kvinnofråga, det är en arbetstagarfråga för alla.

 

Facken behövs för global jämställdhet

Fler kvinnor i arbete med schysta löner innebär i förlängningen även ökade skatteinkomster, med större möjligheter till investeringar i välfärd och en stärkt ekonomisk utveckling. Om lönegapet mellan män och kvinnor minskar skulle tillväxten i världsekonomin kunna öka med hela 12 000 miljarder dollar på tio år. Och när kvinnor får styra över en större del av hushållets inkomster, då påverkas dessutom utgifterna på ett sätt som gynnar barn.

I stora delar av världen trycks facken tillbaka och det kan till och med vara livsfarligt att jobba fackligt. Det påverkar självklart möjligheterna att arbeta för en jämställd arbetsmarknad. För att garantera kvinnors lika rätt och möjligheter på jobbet och ute i samhället måste den strukturella ojämställdheten erkännas och åtgärdas. I det arbetet är starka fackföreningar helt avgörande, och de svenska fackens globala engagemang är därför

Dessutom är det så att företag som tar större hänsyn till jämställdhet drar till sig de bästa medarbetarna, jämställdheten stärker organisationens resultat, samtidigt som företagets rykte förbättras. Det finns också studier som visar att företag med jämställda ledningsgrupper har 21 procents större chans att höja sin lönsamhet.

Projekten stärker kvinnorna

I alla fackliga utvecklingsprojekt, som förbunden driver i samarbete med Union to Union, är jämställdhet en integrerad aspekt av arbetet och i många projekt är jämställdhet och kvinnors ökade rättigheter själva målet. Det är vanligt att projekten syftar till att stärka fackförbundens kapacitet att förhandla kollektivavtal. En viktig del är att identifiera vilka frågor som är viktiga just för fackens medlemmar som är kvinnor.

Men facket påverkar inte bara arbetsplatser utan skapar också opinion i jämställdhetsfrågor. Ett viktigt område för fackförbund över hela världen är våld och sexuella trakasserier i arbetslivet och i hemmet. Dels har kampanjarbetet handlat om att skapa tryck på regeringar och företag att ställa sig bakom en ny ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet, dels har det handlat om att skapa medvetenhet om hur förtroendevalda och medlemmar kan arbeta med frågorna fackligt.

En viktig seger för jämställdheten är att världens ledare 2015 kom överens om de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Mål 5 handlar om jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt.

Jämställhet är en allt mer prioriterad fråga av fackförbund över hela världen. I takt med att fackförbunden blir mer jämställda och driver frågor som ökar jämställdheten i kollektivavtal, ökar jämställdheten i arbetslivet.

Mensskydd – en rättvisefråga

Att jobba med specifika arbetsmiljöfrågor som rör kvinnor kan också gynna företags produktion. En studie från Bangladesh visar att 60 pro­cent av fab­rik­sar­be­tande kvin­nor an­vän­t smut­siga tra­sor från fab­riks­gol­vet, eftersom de inte haft råd med mensskydd. Det leder till att många drab­bas av in­fek­tioner som tvin­gar dem att anti­n­gen stanna hemma från job­bet, eller ar­beta när de är sjuka.

Stu­dien visar att 73 pro­cent av kvin­norna stan­nar hemma från job­bet i upp till sex da­gar i må­naden, nå­got som påverkar inte bara de­ras inkomst utan också hela fab­rikens pro­duk­tion. När kvin­norna på en fab­rik fick till­gång till bra mensskydd och möj­lighet att tvätta sig med tvål och vat­ten sjönk sjuk­från­varon till bara 3 pro­cent. Efter­som unge­fär 80 pro­cent av alla fab­rik­sar­betare i Bangladesh är kvin­nor är alltså mens en fråga som rör hela lan­dets ekonomi.

Behöver du fler argument för att vi måste fortsätta jobba för jämställdhet globalt? Här är en hel lista:

  • I genomsnitt tjänar världens kvinnor som arbetar cirka 20 procent mindre än män. Om löneutvecklingen fortsätter i samma takt som idag blir lönerna lika först om 70 år. (ILO, 2019)
  • Kvinnor gör 75 procent av det oavlönade arbetet, som hushållssysslor i hemmet, omhändertagande av barn och släktingar. Det innebär dubbelt arbete och dubbel stress för dem som lönearbetar. Kvinnornas ansvar i hemmet leder även till att många kvinnor inte lönearbetar, vilket skapar beroende av partnern. (ILO, 2018)
  • Globalt deltar 48 procent av alla kvinnor i arbetslivet. Siffran för män är 75 procent. Sannolikheten att kvinnor deltar i arbetslivet är alltså 27 procent lägre för kvinnor än för män globalt (ILO, 2019). Samtidigt vill 70 procent av kvinnorna arbeta.
  • 60 procent av arbetande kvinnor globalt har inte laglig rätt till mödraledighet.
  • Kvinnor i låginkomstländer arbetar i större utsträckning än män inom den informella arbetsmarknaden. Det betyder att kvinnorna ofta saknar anställningstrygghet och att de inte har rätt till sociala trygghetssystem.
  • 35 procent av alla kvinnor över 15 år – 818 miljoner kvinnor globalt - har upplevt sexuellt eller fysiskt våld i sitt arbete, i hemmet eller i samhället (WHO). Även våld i hemmet påverkar i jobbet för många kvinnor. Misshandel gör att de inte kan jobba på grund av skadorna och att risken ökar för att förlora jobbet på grund av frånvaron.
  • 603 miljoner kvinnor och flickor lever i länder där könsrelaterat våld inte är förbjudet (Sida).
  • Globalt saknar 88 procent av alla kvinnor tillgång till mensskydd. Bristen på toaletter och rent vatten gör att kvinnor i högre grad är borta från yrkeslivet och flickor från skolan än pojkar och män, vilket påverkar deras möjlighet att arbeta när de blir vuxna (WaterAid).