Blanketter för utvecklingsprojekt

Union to Unions blanketter ska användas i de olika skedena i projektets cykel. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.

Rekvisitioner 2021

Sista datum för att rekvirera är 1 december: Rekvisition - svenska 2021

Rapport Utvecklingsprojekt och -program 2021

Redovisning av projekt och program för 2021 ska vara Union to Union tillhanda senast den 1 mars 2022 Rapporten skickas direkt till respektive projekt/programs ansvarige handläggare. Den narrativa rapporten kommer att vara i två delar. En fullständig redovisning skall innehålla följande delar. (Om du har problem med att ladda ner en bilaga eller mall för narrativ rapport, vänligen kontakta din handläggare på Union to Union):

Använd även Instruktion för finansiell rapport 2021

För länk till "Union to Union Web Portal for Annual Reports" vänligen kontakta din handläggare på Union to Union.

I de fall lokal partner har införskaffat utrusting med projektmedel gäller följande:

In accordance with the requirements of Union to Union, if equipment with lasting value is acquired with project funds, the ownership of the equipment must formally be transferred to the projects local partner within the project’s agreement period, if not used in subsequent project with the approval of Union to Union. If the value of the equipment exceeds 5000 Euros, a copy of the transfer of ownership must be included to the project’s final financial report. If the value of the equipment is less than 5000 Euros a copy of the transfer of ownership does not need to be sent to Union to Union but be kept in the project records for control and audit purposes.

Template for Transfer of assets

Avtal med tredje part

Om projektet innebär att fler parter än Union to Unions avtalsparter är inblandade, t.ex. genom att vara medgenomförande, eller genom att medel betalas vidare till lokala/nationella fack, ska Union to Unions avtalspart i sin tur upprätta avtal med dessa. Avtalet ska spegla de krav och regler som finns i Union to Unions avtal och som grundar sig på Sidas krav på styrning och kontroll. Även om inga pengar ska betalas vidare, kan det vara bra att upprätta ett avtal för att alla parter ska ta ansvar för genomförandet av projektet. Unions to Unions har också en uppförandekod som gäller alla anställda och konsulter i projekt och program som finansieras av oss.

Agreement_subsequent_levels_2020-2022
Sida Procurement Regulations
Code of Conduct

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.

Formulär för projektbesök
Field visit questionnaire

Reserapport för Svenska förbund (English)
Reserapport för Svenska förbund (Svenska)

 

Halvårsrapportering 2021

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program.
Halvårsrapporten samt en ekonomisk uppföljning (i den senast godkända Budget/Rapport-excelfil för 2021) skickas in till respektive handläggare senast den 15 augusti.

Mall för narrativ halvårsrapport