Blanketter för utvecklingsprojekt

Union to Unions blanketter ska användas i de olika skedena i projektets cykel. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.

Rapport Utvecklingsprojekt och -program 2020

Redovisning av projekt och program för 2020 ska vara Union to Union tillhanda senast den 1 mars 2021 Rapporten skickas direkt till respektive projekt/programs ansvarige handläggare. En fullständig redovisning skall innehålla följande delar:

  • Narrativ rapport    Mall för narrativ rapport 2020
  • Bilaga Aktivitetsmatris      Mall för Aktivitetsmatris 2020
  • Ekonomisk redovisning (använd excelfilen från ansökan som kompletteras med utfall) 
  • Revisionsrapport (ISA samt ISRS)
  • Management letter samt Management respons. Managament response skall vara insänt senast 15 mars.
  • I de fall partnerinformtion ändrats ska även Mall för Partner Information bifogas

Använd även Instruktion för finansiell rapport 2020

Se även presentationerna från genomgången 2020-11-19:
Finansiell rapport
Narrativ rapport och webportalen

För länk till "Union to Union Web Portal for Annual Reports" vänligen kontakta din handläggare på Union to Union.

I de fall lokal partner har införskaffat utrusting med projektmedel gäller följande:

In accordance with the requirements of Union to Union, if equipment with lasting value is acquired with project funds, the ownership of the equipment must formally be transferred to the projects local partner within the project’s agreement period, if not used in subsequent project with the approval of Union to Union. If the value of the equipment exceeds 5000 Euros, a copy of the transfer of ownership must be included to the project’s final financial report. If the value of the equipment is less than 5000 Euros a copy of the transfer of ownership does not need to be sent to Union to Union but be kept in the project records for control and audit purposes.

Template for Transfer of assets

Rekvisitioner

Sista datum för att rekvirera är 1 december: Rekvisition - svenska 2021

Avtal med tredje part

Agreement_subsequent_levels_2020-2022
Sida Procurement Regulations
Code of Conduct

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.

Formulär för projektbesök
Field visit questionnaire

Reserapport för Svenska förbund (English)
Reserapport för Svenska förbund (Svenska)

Halvårsrapportering 2021

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program.
Halvårsrapporten samt en ekonomisk uppföljning (på samma Budget/Rapport-excelfil som användes i ansökan 2018) skickas in till respektive handläggare senast den 15 augusti.