Blanketter för utvecklingsprojekt

Union to Unions blanketter ska användas i de olika skedena i projektets cykel. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.

Avtal med tredje part

Agreement_subsequent_levels_2020-2022
Sida Procurement Regulations
Code of Conduct

Rapport Utvecklingsprojekt och -program 2019

Redovisning av projekt och program för 2018 ska vara Union to Union tillhanda senast den 15 mars 2020. Rapporten skickas direkt till respektive projekt/programs ansvarige handläggare. En fullständig redovisning skall innehålla följande delar:

  • Narrativ rapport- Template for Project/Programme Report 2019
  • Ekonomisk redovisning (använd excelfilen från ansökan som kompletteras med utfall) 
  • Revisionsrapport (ISA samt ISRS)
  • Management letter samt Management respons. Managament response skall vara insänt senast 30 mars.
  • I de fall partnerinformtion ändrats ska även Mall för Partner Information bifogas

Se även:
Instruktion för finansiell rapportering (kommer inom kort)
Revisionsinstruktion 2019 (English) Audit instruction 2018-2019

Använd gärna checklistorna:
Checklist Asessment Financial Report
Checklist Asessment Audit Report

Blanketter för rekvisition

Rekvisition - svenska 2020

Halvårsrapportering 2019

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program.
Halvårsrapporten samt en ekonomisk uppföljning (på samma Budget/Rapport-excelfil som användes i ansökan 2018) skickas in av ett svenskt förbund till respektive handläggare företrädelsevis 15 augusti, dock senast den 31 augusti.

Då vi står inför en ny avtalsperiod från 2020 kommer inga baalnser att föras från 2019 till 2020 utan ska återbetalas.

Narrativ halvårsrapport (English)

 

Projekt- och programansökan 2020-2022

En komplett ansökan skickas per e-post till Union to Unions handläggare SENAST 30 juni 2019.

För nuvarande projekt ska följande sändas in;

Template for LFA and Risk matrix
Template for Roles and Responsibilities
Template for Budget analysis
Template for Budget GUF Model 1

Om undantag söks från Model 1 ska undantags ansökan göras till Union to Unions handläggare SENAST 30 april 2019.
Då undantag beviljats används följande budgetmall;

Template for Budget Swedish Union Model 2

Som stöd finns information här: Budgeting guidelines 2020-2022

Helt nya ansökningar ska även sända in;

Template for New full application
Template for Partner data

 

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.

Formulär för projektbesök
Field visit questionnaire

Reserapport för Svenska förbund (English)
Reserapport för Svenska förbund (Svenska)