Blanketter för utvecklingsprojekt

Union to Unions blanketter ska användas i de olika skedena i projektets cykel. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.

Var uppmärksam på tidpunkten när dokumenten ska vara Union to Union tillhanda.

Projekt- och programansökan 2020-2022

En komplett ansökan skickas per e-post till Union to Unions handläggare SENAST 30 juni 2019.

För nuvarande projekt ska följande sändas in;

Template for LFA and Risk matrix
Template for Roles and Responsibilities
Template for Budget analysis
Template for Budget GUF Model 1

Om undantag söks från Model 1 ska undantags ansökan göras till Union to Unions handläggare SENAST 30 april 2019.
Då undantag beviljats används följande budgetmall;

Template for Budget Swedish Union Model 2

Som stöd finns information här: Budgeting guidelines 2020-2022

Helt nya ansökningar ska även sända in;

Template for New full application
Template for Partner data

Rapport Utvecklingsprojekt och -program 2018

Redovisning av projekt och program för 2018 ska vara Union to Union tillhanda senast den 15 mars 2019. Rapporten skickas direkt till e-postadressen för respektive projekt/programs ansvarige handläggare. Beviljat anslag ska redovisas årsvis på nedanstående blanketter, även om det är ett flerårigt projekt eller program.

En fullständig redovisning skall innehålla fem delar:

1.    Verksamhetsrapport/ Narrativ rapport
2.    Ekonomisk redovisning per projekt
3.    Revisionsrapport
4.    Management letter
5.    Management respons

Rapporterna samt Management Letter ska vara Union to Union tillhanda senast 15 mars 2019. Management response ska vara tillhanda senast 30 mars.

Mallar 2018

Mall för Projekt/program Rapport (English)
Mall för Partner Information (English)
För ekonomisk redovisning används excelfilen från ansökan och kompletteras med utfall.
Instruktion för finansiell rapportering 2018
Revisionsinstruktion 2018 (English)

Bra att ha:

Budget instruktion och riktlinjer 2018-2022 (English)

Använd gärna checklistorna:

Checklist Asessment Financial Report
Checklist Asessment Audit Report

Halvårsrapportering 2018

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program.
Halvårsrapporten samt en ekonomisk uppföljning (på samma Budget/Rapport-excelfil som användes i ansökan 2018) skickas in av ett svenskt förbund till respektive handläggare företrädelsevis 15 augusti, dock senast den 31 augusti.

Narrativ halvårsrapport (English)

Avtal med tredje part

Agreement_subsequent_levels_2018-2019
Sida Procurement Regulations
Code of Conduct

Blanketter för rekvisition

Rekvisition - svenska

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.

Formulär för projektbesök
Field visit questionnaire

Reserapport för Svenska förbund (English)
Reserapport för Svenska förbund (Svenska)