Blanketter för utvecklingsprojekt

Union to Unions blanketter ska användas i de olika skedena i projektets cykel. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.

Rekvisitioner

Då vi står inför en ny avtalsperiod från 2020 kommer inga balanser att föras från 2019 till 2020 utan ska återbetalas, dvs inget avdrag kan göras på rekvistionen för 2020

Rekvisition - svenska 2020

Rapport Utvecklingsprojekt och -program 2020

Redovisning av projekt och program för 2020 ska vara Union to Union tillhanda senast den 1 mars 2021 Rapporten skickas direkt till respektive projekt/programs ansvarige handläggare. En fullständig redovisning skall innehålla följande delar:

  • Narrativ rapport
  • Ekonomisk redovisning (använd excelfilen från ansökan som kompletteras med utfall) 
  • Revisionsrapport (ISA samt ISRS)
  • Management letter samt Management respons. Managament response skall vara insänt senast 15 mars.
  • I de fall partnerinformtion ändrats ska även Mall för Partner Information bifogas

Avtal med tredje part

Agreement_subsequent_levels_2020-2022
Sida Procurement Regulations
Code of Conduct

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.

Formulär för projektbesök
Field visit questionnaire

Reserapport för Svenska förbund (English)
Reserapport för Svenska förbund (Svenska)

Halvårsrapportering 2020

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program.
Halvårsrapporten samt en ekonomisk uppföljning (på samma Budget/Rapport-excelfil som användes i ansökan 2018) skickas in till respektive handläggare senast den 15 augusti.

Mall för halvårsrapport 2020