Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund med cirka 660.000 medlemmar och är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar.

Genom att bygga strukturer och kompetens för fackligt inflytande i internationella företag stärker vi våra egna medlemmars förutsättningar men också våra kollegors i andra länder. Genom att driva smarta utvecklingsprojekt, skapa strategiska internationella allianser och utveckla federationernas arbete tar vi ansvar för oss själva och bidrar med det till att stärka den fackliga rörelsen. Här kan ni läsa mer om hur Unionen jobbar.

Unionen är med i fem globala fack: IndustriALL (industri), UNI (service), IUF (livsmedel), ITF (transport) och BWI (bygg
och trä).

Unionen är ett av förbunden i TCO, som är en av Union to Unions medlemsorganisationer.

Alla TCOs medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige. Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Unionens projekt är Simon Strannard.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Pappers, Unionen
Nummer:
60304
Mer info

I Thailand och Filippinerna är den facklig rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor. Projektet kommer att stödja utbildningsinsatser vad gäller rekrytering, kapacitetsstärkande inom flera tematiska områden, kommunikation och strategisk planering och regionalt nätverkande kopplat till fack vid samma multinationella företag.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen, IF Metall
Land:
Nummer:
60309
Mer info

I Indien är 93 % av arbetskraften inom den informella ekonomin. I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor.

Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad. SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor.

Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd. SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att erkänna deras arbete, få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättra deras arbets- och levnadsvillkor.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Land:
Nummer:
60301
Mer info

Konflikt och politisk instabilitet präglar fortfarande MENA-regionen. IndustriALL har identifierat att unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp som både är marginaliserade på arbetsmarknaden men också inom de fackliga organisationerna. Projektet syftar till att stärka unga fackliga kvinnors kunskap och självförtroende och samtidigt minska hindren för dem att ta ledande positioner inom de fackliga strukturerna.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen
Nummer:
60260
Mer info

Insatsen, som sker i samarbete med Unionen och UNI i Argentina, Brasilien, Malaysia, Nepal och Sri Lanka, är nytt. Trots den enorma tillväxten av IT-sektorn globalt är dess arbetstagare fortfarande i stort sett inte organiserade i fackföreningar beroende av bristande tradition och institutionella ramar för facklig organisering.

Följaktligen saknar fackföreningsledarna kompetens och erfarenheten av att organisera och förhandla kollektivt och bygga starka och hållbara fackföreningar som kan ta tillvara medlemmars intresse. Projektet syftar till att stärka it-facken genom att organisera, utbilda i förhandlingsteknik och uppnå kollektiva förhandlingar för att säkra arbetstagarnas rättigheter i de utvalda företagen i sina hemländer samt samarbeta med de regionala och globala nätverken. Det andra målet är att lyfta fram och främja jämställdheten inom sektorn och att organisera kvinnor.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen, Handelsanställdas förbund
Land:
Nummer:
60317
Mer info

Handels och Unionen stödjer tillsammans med UNI Apro och UNI Malaysia Labour Centre (MLC) ett utfasningsprojekt inom handelssektorn i Malaysia under 2018-19. Målet är att stärka deltagande fackförbunds kapacitet att driva verksamheten på egna ben baserat på medlemsavgifter, ett solitt förvaltnings- och bokföringssystem och förmåga att bedriva regelbundna aktiviteter för medlemmar och kommunikation om fackets mål och uppdrag och bevaka medlemmarnas intressen. Projektet har ett starkt jämställdhetsmål att öka andelen kvinnor som medlemmar och i beslutsfattande positioner och att jämställdhetsperspektiv är integrerade i facken strategier.
Stödet till facklig organisering och rättigheter med UNI Commerce partners i Malaysia har pågått under många år och gett positiva resultat i nya fackföreningar och kollektivavtal. Tillväxten inom handelssektorn i Malaysia är enorm och förväntas öka under kommande år. Endast 7 procent av 13 miljoner arbetstagare inom sektorn är fackligt organiserade och få känner till sina fackliga rättigheter. Majoriteten av de anställda inom sektorn är kvinnor Den höga personalomsättningen försvårar en stabil facklig medlemsbas och möjligheter till social dialog minskar därmed. Medlemmar inom UNI MLC arbetar för att för att säkra social dialog och anständiga arbetsvillkor. De multinationella företagen vill dock ha full frihet att bestämma sin affärs- och sysselsättningspolitik och motarbetar fackligt arbete. Många fackliga ledare har blivit avskedade vilket skapar en rädsla bland anställda att organisera sig. Insatsen syftar att bibehålla uppnådda fackliga framgångar, stärka federationen UNICOM:s arbete och att organisera anställda, utbilda fackliga ledare och aktivister vid IKANO, H & M AEON, Robinson, Tesco och Isetan i syfte att ge dem kunskap och röst att säkerställa de fackliga rättigheterna genom schyssta kollektivavtal inom sektorn.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60206
Mer info

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörer har fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare och säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar.

Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverk Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänt kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektet till Brasilien, Colombia, Nigeria Indonesien och Sydafrika. Indien är ett land som kan tillkomma under perioden. Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service.

Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor. När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare i på de nya arbetsplatserna.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60302
Mer info

Trots hög tillväxt så präglas Indien, Pakistan och Nepal av stor ojämlikhet inom länderna med en stor del av världens fattiga. Industrifacken arbetar med att motverka avregleringen av arbetsrätten och för förbättringar för villkoren för de osäkert anställda. Projektet syftar till att stärka organiseringen särskilt inom fyra sektorer inom industrin: bil/verkstad, elektronik, cement och textil/konfektion.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60271
Mer info

Många förbund i Afrika söder om Sahara har stora behov inom utbildning och organisationsutveckling. Särskilt vad gäller facklig utbildning, interdemokrati, ekonomihantering, jämställdhet och strategisk planering. Projektet syftar till att stödja de involverade förbunden med organisationsutveckling utifrån individuellt utformade planer för organisationsutveckling.

Till projektsidan