Foto: Jonas Malmström

Ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom facken

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det fjärde tematiska området handlar om att stärka facken som aktör i arbetet för ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och bland fackliga företrädare.

Ekonomisk egenmakt nyckeln till jämställdhet

Betydligt fler män än kvinnor har idag ett betalt jobb: 71 procent av männen i världen jämfört med bara 46 procent kvinnor. Och även när kvinnor har bra och trygga arbeten är deras löner lägre, trots att de utför samma jobb.  

Att främja kvinnors ekonomiska egenmakt är därför centralt i arbetet för kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Här har facken en nyckelroll.

Jämställdheten måste också öka inom facken. Globalt blir allt fler kvinnor medlemmar i facket, trots detta sitter fler män än kvinnor på ledande poster, även i branscher som domineras av kvinnor.

Starka fackliga organisationer är viktiga för en ökad jämställdhet i arbetslivet. Resultaten, som uppnås genom kollektiva förhandlingar och social dialog, är ofta kopplade till jämställdhet och bidrar till att förbättra kvinnors situation, och därmed till att bygga bättre samhällen för alla.

Exempel på resultat:

Kvinnors arbetsvillkor förbättras genom kollektivavtal

Tillsammans med den globala fackliga federationen IUF:s regionkontor i Afrika har fackförbunden Livsmedelsarbetarförbundet och Hotell- och Restaurangfacket stärkt kvinnors möjlighet att anmäla könsbaserat våld och sexuella trakasserier i 16 afrikanska länder.

Viktiga frågor som skydd för mödrar, föräldraledighet, lika rätt till arbete och lika lön har prioriterats av IUF:s medlemsförbund i förhandlingar om kollektivavtal.

I Kenya undertecknade det IUF-anslutna förbundet ett nytt kollektivavtal med Kenya Nut Company Limited, som har en förbättrad klausul om föräldraledighet för dem med tidsbegränsade anställningar. Tio av tolv fackliga företrädare vid företaget är kvinnor, vilket har förbättrat arbetet för kvinnors rättigheter. En annan facklig framgång är amningsrummet vid företaget Nzoia Sugar Company, liksom en klausul mot sexuell trakasserier i det lokala kollektivavtalet.

Nzoia Sugar Company är ett av fem sockerbolag som har skapat kommittéer för arbetet mot sexuella trakasserier, för en bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet. Som en följd av det arbetet har antalet rapporterade olyckor halverats.

Nätverk bidrar till ökad jämställdhet

I Afrika stödjer Lärarförbundet lokala fack i deras organisationsutveckling med fokus på jämställdhet. En utvärdering från 2018, gjord av ett nätverk av organisationer inom African Women in Education Network, AWEN, visar att AWEN stärkt kvinnors yrkeskapacitet, vilket lett till positiva förändringar i såväl deras professionella som privata liv. Utvärderingarna pekar också mot att AWEN bidragit till att öka fackliga ledares kunskap och medvetenhet om jämställdhetsfrågor.

I Zanzibar lyckades det lokala lärarförbundet, ZATU, få till en ändring i konstitutionen, som innebär bland annat att den kvinnliga representationen stärks på alla nivåer. Konstitutionen kräver att den politiska representationen ska vara till hälften kvinnor, vilket är ett pågående arbete. Jämställdhet är nu även ett prioriterat område i ZATU:s strategiska plan. Dessa framsteg är till stor del ett resultat av en ökad medvetenhet om jämställdhet bland fackliga ledare.

I Ghana har antalet kvinnor på ledande positioner inom facket ökat och i dag är tre av fem fackliga tjänstemän kvinnor. I Zimbabwe är alla fackförbund på nationell nivå även representerade av kvinnor.

Latinamerika: Fokus på ökad jämställdhet

Kampen mot sexuella trakasserier och våld i arbetslivet är en grundläggande fråga för facket. I Latinamerika arbetar IUF:s regionala kvinnonätverk för att öka jämställdheten och motverka alla former av diskriminering.

– Det är fortfarande tabu att prata om dessa frågor och därför måste vi tillsammans kräva förändringar. Det är också viktigt att män arbetar aktivt för ökad jämställdhet, säger Pim van Dorpel, vice ordförande för den svenska samarbetspartnern Hotell- och restaurangfacket.

Genom utvecklingsprojektet har facket i Costa Rica lyckats förhandla fram bättre arbetsvillkor för 900 kvinnor. En annan framgång är ett avtal inom livsmedelssektorn i Brasilien, som gynnar 50 000 arbetstagare, främst kvinnor. I Peru arbetar fackliga organisationer mot trafficking.

– Det krävs aktivt arbete och inte bara ord om vi ska nå resultat! Marknaden är global och därför måste vi tänka globalt när vi för in ett feministiskt perspektiv i allt fackligt arbete. Det är detta solidaritet handlar om, fortsätter Pim van Dorpel.

Våra tematiska områden

Här hittar du information om de andra tre tematiska områden som vi fokuserar på.

Fackens internationella utvecklingsprojekt

I den här databasen kan du söka och hitta information om alla de fackliga utvecklingsprojekt som de svenska förbunden driver genom Union to Union.

Berättelser från verksamheten

Här kan du läsa reportage om de svenska fackens utvecklingsprojekt i världen.