Foto: Anna Nylander/Union to Union

Organisering inom den informella sektorn, migration och osäkra arbetsförhållanden

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det tredje tematiska området handlar om att förbättra villkoren för personer inom den informella sektorn, för migrantarbetare och arbetstagare med otrygga jobb.

Facken samarbetar för utsatta gruppers rättigheter

Osäkra arbeten (precarious work) är ett uttryck som används för att beskriva anställningar och uppdrag som är osäkra, utanför avtal och regler och där lönerna ofta är för låga för att kunna leva på.

Under de senaste decennierna har en ny typ av arbetstillfällen, inom den så kallade gig-ekonomin, blivit allt vanligare, och som kräver ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. På samma gång har antalet traditionella arbetstillfällen minskat. Dessa nya arbeten är också ett resultat av övergången från tillverkningsindustri till tjänstesektor och den digitala utvecklingen.

Den informella sektorn beräknas utgöra försörjningen för mellan 50 och 70 procent av alla som arbetar i Afrika söder om Sahara, liksom i Sydasien och i Latinamerika.

Den som har ett informellt arbete står utanför arbetsrätten och alla former av socialt skydd. Att skapa fler formella arbeten är därför en grundläggande fråga för en rättvis, inkluderande och hållbar framtid med anständiga arbetsvillkor. Detta är också en del av ILO:s Decent Work Agenda och mål 8 av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

I dag lever 200 miljoner människor som migrantarbetare, vilket betyder att de arbetar utanför sitt egentliga hemland. Med sina familjer inräknade utgör migrantarbetarna den stora majoriteten av alla migranter i världen. Därför är migration en arbetsmarknadsfråga. Diskriminering och exploatering av migrantarbetare försämrar löne- och arbetsvillkoren för alla anställda i landet. Ett globalt, fackligt och framgångsrikt arbete är därför nyckeln till att säkerställa migranters och flyktingars rättigheter och till att de får tillgång till grundläggande service där de arbetar.

Facken behöver stärka sitt fokus på arbetstagare utanför traditionella anställningsformer, som migrantarbetare. Bland annat handlar det om att stödja inrättandet av oberoende organisationer och göra det möjligt även för migrantarbetare att bli medlemmar i facket. För att nå dit krävs att facken utvecklar nya och innovativa arbetssätt.

Libanon: Migration – en central arbetsmarknadsfråga

I Libanon beräknas befolkningen bestå till 25 procent av flyktingar, och här har fackföreningsrörelsen en synnerligen viktig roll att spela. I ett gemensamt utvecklingsprojekt samarbetar Akademikerförbundet SSR, Handels, Kommunal, Fackförbundet ST, Vision och Vårdförbundet med den globala fackliga federationen PSI, liksom med fackliga partners i Turkiet, Tunisien, Algeriet och just Libanon för att förbättra flyktingar och migranters villkor.

För att motverka diskriminering och spridningen av rasism och främlingsfientlighet på arbetsmarknaden är påverkansarbetet en nödvändig del av de fackliga insatserna.

Om alla i samhället har tillgång till anständiga arbetsvillkor och sociala skyddssystem bidrar det också till att främja en socialt hållbar utveckling i stort.

– Våra engagerade medlemmar tror på global solidaritet och är stolta över det vi gör, säger Maria Östberg-Svanelind, internationell chef på Akademikerförbundet SSR.

Exempel på resultat:

Digitalt medlemskap underlättar kommunikationen

Genom utvecklingssamarbetet mellan Unionen och den indiska, fackliga organisationen SEWA, för kvinnor i informell sektor, har ett databassystem utvecklats, som underlättar hanteringen av medlemsregistren och gör det möjligt att rekrytera medlemmar digitalt. Som en följd av detta har 1 000 nya medlemmar anslutit sig till SEWA, som numera använder grupp-sms i sin kommunikation, billigt och effektivt. För att stärka sin finansiella hållbarhet har SEWA också börjat ta ut en mindre avgift för de tjänster som medlemmarna och deras familjer får.

Migrantarbetare i byggsektorn organiseras

De svenska LO-förbunden Seko, GS-facket, Byggnadsförbundet, Målareförbundet och Elektrikerförbundet samarbetar med flera av det globala trä- och byggfacket BWI:s medlemsförbund i Asien för att aktivt värva migrantarbetare. Totalt rekryterades 1 756 migrantarbetare under 2018.

De fackliga organisationerna genomförde också ett stort antal uppsökande aktiviteter riktade till migrantarbetare och ägnade sig åt påverkansinsatser för att stärka ländernas skydd för migrantarbetare.

Träindustrin HaveaPac i Malaysia sysselsätter mer än 1 500 migrantarbetare från Nepal, Bangladesh, Pakistan och Burma. I september 2018 – efter ett intensivt fackligt organisationsarbete – fick det lokala träindustrifacket TEUPM, genom en hemlig omröstning, den majoritet av de anställda som krävdes för att få den fackliga organisationen erkänd.

Våra tematiska områden

Här hittar du information om de andra tre tematiska områden som vi fokuserar på.

Fackens internationella utvecklingsprojekt

I den här databasen kan du söka och hitta information om alla de fackliga utvecklingsprojekt som de svenska förbunden driver genom Union to Union.

Berättelser från verksamheten

Här kan du läsa reportage om de svenska fackens utvecklingsprojekt i världen.