Foto: Kristina Henschen/Union to Union

Social dialog, hållbara leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det andra tematiska området handlar om att stärka fackliga organisationers kapacitet, så att de på ett effektivt sätt kan engagera sig i social dialog och bidra till hållbara, globala leverantörskedjor och en rättvis omställning (Just Transition).

Rättvis omställning för en hållbar utveckling

En fungerande social dialog är nyckeln till en bra relation mellan arbetsmarknadens parter, liksom för att garantera anständiga arbetsvillkor och uppfyllandet av Decent Work Agenda. En social dialog innefattar alla typer av förhandlingar, samråd eller utbyte av information mellan regeringar, arbetsgivare och arbetstagare.

Globala leverantörskedjor bidrar till ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och minskad fattigdom, men de innebär också att makt och påverkansmöjligheter flyttas från enskilda länder. För att kunna påverka arbetsvillkoren i multinationella företag räcker det inte längre med nationella kollektivavtal. Därför har de globala fackliga federationerna tagit fram globala avtal med villkor som inte får brytas inom en koncern, oavsett var i världen verksamheten bedrivs – så kallade globala ramavtal.

Tack vare fackföreningsrörelsens arbete är det som kallas rättvis omställning, Just Transition, en del av många nationella och internationella avtal. En rättvis omställning är inte bara möjlig, utan också nödvändig för att världens ska nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och uppfylla Agenda 2030.

Den globala fackföreningsrörelsen arbetar för att ändra regler och lagstiftning och för att få in miljö- och klimatfrågan i olika avtal. Genom att utveckla sitt klimatarbete kan facken stärka sin position vid förhandlingsborden.

Exempel på resultat:

KENYA: Fackligt samarbete grunden för gröna jobb

Den fackliga rörelsen är starkt engagerad i arbetet för en socialt och miljömässigt hållbar framtid. Men en sådan omställning måste också vara rättvis.

Kenyas huvudstad Nairobi kännetecknas av långa köer och omfattande luftföroreningar. Kollektivtrafiken består av ett stort antal minibussar, så kallade matatus. De flesta som arbetar på bussarna tillhör den informella sektorn, vilket betyder att deras jobb är osäkra och lönen dålig. Det nya system som planeras för kollektivtrafiken med större och modernare bussar har därför alla förutsättningar att bli bättre för miljön.

Men vad händer med jobben?

I ett projektsamarbete mellan kenyanska fackföreningar, det svenska fackförbundet Seko och den Internationella Transportarbetarefederationen ITF, pågår gemensamma insatser för att stärka den fackliga organiseringen i transportsektorn i flera afrikanska länder. Målet är att dialogen med regeringen ska leda till nya, grönare, hållbara och trygga jobb med bättre arbetsvillkor för de anställda i det nya transportsystemet.

Utbildning i Nepal stärker kvinnorna

LO och TCO har tillsammans med den nepalesiska centralorganisationen GEFONT utbildat 250 fackliga ledare i Nepal. Ett resultat är att antalet medlemmar ökat och att kvinnors roll i den fackliga rörelsen och i arbetslivet i stort stärks. GEFONT har också framgångsrikt deltagit i den sociala dialogen på nationell nivå och på lokal nivå har arbetet lett till ett ökat, fackligt engagemang bland arbetstagare i landet. Över 200 kvinnliga fackliga ledare har deltagit i programmet.

Peru: Seger för renhållningsarbetare

Fastighetsanställdas förbund har tillsammans med den globala federationen UNI arbetat för att stärka det fackliga arbetet på större företag inom fastighets- och renhållningsbranschen i Latinamerika. Ett resultat är förbättrade arbetsvillkor och ökad jobbtrivsel bland arbetstagarna.

Förbunden har satsat på specialiserade team för att stärka den fackliga organiseringen och rekrytera fler medlemmar. Som en del av arbetet med en social dialog har en kommitté mellan företag och fackföreningar inrättats inom arbetsmarknadsministeriet i Peru. I kommittén diskuteras situationen för dem som jobbar inom den informella sektorn och hur villkoren kan tryggas och de ekonomiska förhållandena förbättras.

Våra tematiska områden

Här hittar du information om de andra tre tematiska områden som vi fokuserar på.

Fackens internationella utvecklingsprojekt

I den här databasen kan du söka och hitta information om alla de fackliga utvecklingsprojekt som de svenska förbunden driver genom Union to Union.

Berättelser från verksamheten

Här kan du läsa reportage om de svenska fackens utvecklingsprojekt i världen.