Teaterförbundet

Teaterförbundet är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare. Teaterförbundet är medlemmar i TCO. Teaterförbundet arbetar med utveckling av facklig verksamhet världen över, framförallt i låg-och medelinkomstländer. För Teaterförbundet är det självklart att arbeta över nationsgränserna, och oftast görs det via internationella organisationer för artister FIA, och film- TV- och teateranställda och teknisk och administrativ personal (UNI-MEI) och regissörer (FERA). Läs mer om förbundets internationella arbete här

Verksamheten förmedlas genom Union to Union. Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Teaterförbundets projekt är Ruben Wågman. Här hittar du kontaktuppgifter.

Alla TCOs medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Kontaktperson på Teaterförbundet är Mika Romanus

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60288
Mer info

Generellt arbetar artister i Afrika inte sällan inom osäkra anställningsförhållanden, vilket innebär ingen eller mycket begränsad tillgång till sociala trygghetssystem. Inte sällan inskränks också rättigheten att bilda ett fackförbund eller att förhandla löner kollektivt. Detta beror till stor del på att audiovisuella artisters arbetsrättsliga status sällan är någonting som erkänns av arbetsgivare.

Den fackliga situationen försvåras än mer av svaga regler kring arbetsmiljö, otydliga partsförhållanden inom social dialog och svaga ekonomiska resurser hos fackförbunden. Det råder även en könsdiskriminering på arbetsmarknaden och kvinnors representation inom vissa fackförbund är klart undermålig.

Insatsen är en fortsättning på tidigare samarbete sedan 2013. Projektmålet är att stödja FIAs medlemsförbund i Marocko, Sydafrika och Ghana, med att få genomslag som påverkansaktörer för kärnfackliga frågor, främja rättsliga ramverk för artister, stärka förbundens kommunikationsförmåga, samt att öka jämställdheten och stärka ledarskapet inom förbunden. För Ghanas fackförbund är även målet att stärka förbundets finansiella förmåga.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60276
Mer info

I flera av länderna i Latinamerika råder det allvarliga problem gällande såväl våld mot fackligt aktiva som att föreningsfriheten inte respekteras fullt ut. Icke-jämställda strukturer och våld gentemot kvinnor är utbrett i såväl samhället i stort som på arbetsmarknaden. Bristande nationell lagstiftning och press från arbetsgivare tvingar många skådespelare och filmarbetare att acceptera svaga anställningsvillkor eller frilanskontrakt, vilket får en negativ effekt på organiseringen av arbetare i sektorn.

Många fackförbund inom den audiovisuella sektorn i regionen fortsätter även att sakna reell kompetens kring organisering och fackligt kärnfrågor, exempelvis inom kollektivavtalsförhandlingar. Detta projekt har pågått sedan 2013. Projektmålet för denna period är att stärka förbunden inom den audiovisuella sektorn i Latinamerika till att bli mer strategiska och långsiktigt hållbara fack, genom att öka deras ledares kapacitet i fackliga kärnfrågor, organisering, kommunikation, jämställdhet och regionalt stöd.

Till projektsidan