Svenska Transportarbetarförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO och har cirka 57 000 medlemmar. Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. Transport arbetar i flera internationella utvecklingssprojekt som syftar till att stärka det fackliga arbetet Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Förbundet är medlem i de globala facket ITF och UNI.

Läs mer om Transports internationella arbete här

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60409
Mer info

Transportsektorn i Palestina är en utmaning. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande. Projektet ska stärka fackets kapacitet så de kan agera för bättre arbetsvillkor.

Resultat i korthet

Transportarbetarefacket GUTW har under 2019 utvecklat ett medlemssystem som innebär att de både kan registrera sina medlemmar och få intäkter som stärker deras organisation. Organiseringen har utvidgats inom fler yrkesgrupper, vilket gav en ökning i antal medlemmar med 12,5 procent. Många nya medlemmar deltar i möten och det gör att facket stärker sin position i förhandlingar. Antalet nya medlemmar som deltar i fackliga aktiviteter och evenemang har ökat med cirka 40 procent.

De flesta taxiförare är egenföretagare men de har efter att ha deltagit i projektets utbildningar, enats om att det är bättre att arbeta kollektivt eftersom deras de står inför liknande utmaningar. Workhops för busschaufförer resulterade i flera nya initiativ som syftar till att förbättra förarnas arbetsvillkor, såsom exempelvis en kampanj mot olagliga privatbilar. De olagliga förarnas verksamhet innebär minskade inkomster för de lagliga förarna som med färre passagerare får mindre betalt. Förarna är också mer aktiva på sina arbetsplatser och uppmärksammar  missförhållanden som exempelvis brist på rena toaletter och tvättanläggningar.

Antalet fackligt valda företrädare har ökat och de tar upp frågor och problem som medlemmar identifierat och för dem vidare. Det sker därmed en ökad aktiv dialog mellan facket och arbetsgivare, t.ex. stationschefer, kommunala myndigheter, transportdepartementet, i syfte att förbättra arbetsförhållandena för transportarbetarna. Bussföretagen som har förtroendevalda förhandlar om kollektivavtal lokalt. Facket GUTW har hållit demokratiska val under 2019. Ett oväntat positivt resultat var valet till fackets ledarpositioner. De flesta medlemmar kom för att rösta och ingen förväntade sig några förändringar. Men det blev förändringar och resultaten accepterades. Några kvinnor kandiderade och lyckades bli valda. Det här har vitaliserat facket och skapat framtidstro.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60406
Mer info

Projektet syftar till att stärka den lokala fackliga organisationen för anställda inom den privata säkerhetssektorn i Malawi. Det innebär att öka den fackliga organiseringen, utbilda i fackliga rättigheter och finansiella grundstenar, en ökad jämställdhet samt skapa möjligheter till förbättrad levnadsstandard genom att förhandla fram starka kollektivavtal. Det finns dock stora utmaningar i ett land som är delvis oreglerat och som har ekonomiska svårigheter.

Projektet bidrar till att påverka myndigheter för att få till demokratiska spelregler och därmed lika villkor för aktörer i branschen. Tillsammans med de seriösa privata aktörerna kan de fackliga agera för en utveckling av branschen. Det handlar om att företagen ska betala minst lagstadgade löner och upprätthåller andra minimikrav på arbetsmarknaden såsom arbetstider. De största utmaningarna är en arbetsmarknad i utveckling där företagen växer, lägger ner eller går ihop.

Resultat i korthet

TGLSSWU rekryterade fler nya medlemmar detta år än tidigare år och har ökat sin medlemskår med 2 279 medlemmar under 2019. Med det ökade antalet medlemmar kan facket betala sina anställda löner i tid och genomföra en del av aktiviteterna samt andra kostnader med egna resurser. En nyhet är att TGLSSWU har infört medlemskort som facket säljer till nya medlemmar.

En målsättning i projektet under 2019 var att utbilda 275 medlemmar, men totalt ubtildades 281 medlemmar, 132 män och 149 kvinnor. TGLSSWU har åtagit sig att utbilda fler kvinnor än män, så att man kan upprätthålla en proportionell representation av 50 - 50 i ledarskap på alla nivåer.

En effekt efter utbildningar är att deltagarna använt sig av kunskaperna på sina arbetsplatser för att förhandla fram bättre villkor. De har förbättrat sin dialog med arbetsmarknadsministeriet som nu svarar snabbt på deras frågor och klagomål om tvister som uppstår. De har också förbättrat relationerna till vissa arbetsgivare som nu ger facket möjlighet att hålla möten på jobbet samt frigör sina anställda då de ska på utbildning. Det finns nu ett erkännandeavtal med Gardaworld Security Company efter att facket har kämpat i cirka tre år.

Projektet har bidragit till förbättrad jämställdhet och det finns fler kvinnor på ledande positioner, exempelvis vice generalsekreterare och projektkoordinator, den nationella ungdomsordföranden och regionordföranden för Centralregionen. Fler kvinnor blir medlemmar och fler deltar också i fackliga aktiviteter. De flesta av företagen i Malawi är mansdominerade, inom säkerhetssektorn är 75 procent män och 25 procent kvinnor.

Malawi upplever negativa förändringar i vädermönster, såsom översvämningar och utdragen torka, som medför svårigheter för jordbruken. Livsmedelspriserna ökar, vilket leder till inflation. Dessa negativa ekonomiska effekter drabbar företagen som tvingas säga upp folk då efterfrågan på deras produktion minskar. Alla drabbas av en naturkatastrof. Mot denna bakgrund har fackets ledning och arbetsgivare arbetat tillsammans med återplantering av träd vid floderna Nasolo i Blantyre och Lilongwe-floden och säkerställer att dessa inte stjäls av byborna.

En annan effekt är att efter hiv/aids utbildningar till medlemmar ökar kunskapen om att inte ha flera partners och att använda kondom. Facket TGLSSWU har tagit fram en hiv/aids policy. De samarbetar med andra organisationer och institutioner för att stoppa ytterligare spridning samt tillgång till bra vård och stöd till de drabbade fackliga medlemmarna. Målet är att de som lever med hiv-viruset ska få den nödvändiga behandlingen i tid.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60442
Mer info

Projektet är en fortsättning på Transports och UNI:s multilaterala samarbeta att stärka facken inom städ- och säkerhetsbranschen i Peru och dess kapacitet att förhandla bättre arbetsvillkor speciellt inom arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och försvara föreningsfrihet, sociala rättigheter och förbättrad jämställdhet inom sektorn.

Branschen präglas av låga löner, undermåliga arbetsvillkor och med låg facklig anslutning. De anställda har marginaliserats och diskriminerats i många år särskilt gällande kvinnor och migrantarbetare. Den peruanska regeringen genomför antifackligt politik och den ökade närvaron av multinationella företag riskerar att minska arbetstagarnas rättigheter och förmåner inom sektorn, skapa konflikter och undergräver möjligheten att skapa god social dialog och förhandlingar.

Projektet kommer att ha en positiv inverkan på fackföreningarna och utveckla regionala solidaritetsåtgärder att driva arbets- och fackliga rättigheter för att minska de negativa konsekvenserna i den nuvarande politiska kontexten.

Målet är att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder. Det är också viktigt att sektorns fack kan nätverka, bilda allianser och få verktyg att mötas via sociala medier och att nå globala ramavtal.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a utvecklat specifika organisationskampanjer. Detta har lett till en ökning av medlemskapet, främst inom den privata bevakningssektorn (Prosegur, Securitas, G4S) och inom städ (Fenaomp, Sitobur y Sintraeslimp).

Utbildning inom hälsa och säkerhet har påbörjats. Projektet rapporterar även att de organisationsutvecklande aktiviteterna har gett resultat och det syns en tydlig utveckling i förbundens kompetens. Detta återspeglas i sättet att planera och definiera sina fackliga strategier, följa upp och presentera resultat. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan