ST

Fackförbundet ST är engagerade och står upp för fackliga rättigheter globalt. För tjänstemän anställda i staten är det i många länder särskilt svårt att organisera sig. Därför är det viktigt att vi som fackförbund engagerar oss och står upp för fackliga rättigheter globalt. Tillsammans med den globala federationen Public Services International, PSI, har Fackförbundet ST flera utvecklingsprojekt runt om i världen. 

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med ca 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är medlemmar i TCO.

Alla TCO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Fackförbundet STs projekt är Lana Willebrand. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontaktperson på Finansförbundet är Magnus Runsten, internationell sekreterare

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
ST
Nummer:
60464
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och tre samarbetspartners i Burkina Faso genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019.

Projektets första år har lett till att tre fackföreningar inom hälsovårdssektorn - fackföreningar som organiserar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor - har förenat sig med en federation och påbörjat ett strukturellt ledarskapsutbyte i frågor som rör administration, rekrytering och representation av kvinnor och unga. Det är fortfarande ganska sällsynt att de professionella fackföreningarna inom den offentliga sektorn förenas på detta sätt, vilket gör detta resultat speciellt.

Det finns emellertid utmaningar som detta projekt kommer att arbeta med. Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Samarbetsforumet 2019 resulterade i utarbetandet av en gemensam plattform och stadga, och även i utvecklingen av ett hälsomanifest. Diskussionerna ägde rum i enlighet med principerna om jämlikhet mellan de tre fackföreningarna genom rättvis representation av de tre fackföreningarna och rättvist deltagande av män och kvinnor. Under nästa projektperiod kommer fokus att ligga på förstärkning av samarbete mellan de tre fackföreningarna med tanke på att det är här utmaningen ligger.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision
Nummer:
60457
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST, Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien, genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett samarbete mellan partners som inleddes 2018 (60290) på temat mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter .

Kommunal har varit med under de första åren men är av interna skäl inte med i det fortsatta arbetet. Detta kommer enligt Kommunal inte att påverka projektets förutsättningar. Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokala förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatta och starkt marginaliserade grupp.

En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordanien har inkluderats då landet är centralt i arbetet med dessa frågor. Antalet flyktingar förväntas inte minska i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som permanenta företeelser i den globala ekonomin. Det gör att det är av avgörande betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan.

Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

Detta kommer att göras genom satsningar på att öka fackliga ledares förståelse för att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter så stärker facket sina egna intressen i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla. Det kommer att ske genom en serie av seminarier och framtagande av relevanta utbildningsmaterial, genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att få ökat politiskt inflytande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: projektet har resulterat i att de 19 PSI-medlemsförbunden i Algeriet, Tunisien och Libanon har stärkt sin kapacitet att hantera migrations- och flyktingfrågor ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Projektet är innovativt eftersom de deltagande facken utvecklar en bredare vision om fackföreningsarbete som förutom organisering och kollektiva förhandlingar också inkluderar mänskliga rättigheter, social integration samt ekonomisk och social rättvisa för alla oavsett flykting- eller migrantstatus.

I Tunisien har påverkansarbete utfört av fackförbund inom hälsosektorn tillsammans med det nyskapade fackföreningsnätverket för Medelhavs- och Sahararegionen, bidragit till att Tunisien slutit samarbetsavtal med WHO som säkerställer rätten till hälsovård för människor på flykt och migranter.

Till projektsidan
Region: Europa
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60468
Mer info

Fackförbundet ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra detta projekt i Ukraina under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019, 60310.

Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt.

Som ett förbund för statsanställda följer den interna omorganiseringen av SEUU decentraliseringsreformen i landet. 876 så kallade united territorial communities, UTC bildades i Ukraina, varav 211 nya tillkom 2018. Från och med 1 januari 2019 finns det 374 nya primära fackliga organisationer i de dessa UTC, vilket är 42% av organiseringsgrad.

Det här projektet kommer att fortsätta att arbeta med etableringen av ett permanent utbildningsprogram för medlemmar för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2018 har fyra regionala utbildningscenter bildats och börjat genomföra grundläggande utbildningar i frågor som är viktiga för (i första hand) primära fackliga organisationer.

SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner vilket är också en del av projektet. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem och en extren utvärdering.

Resultat i korthet

2019 kännetecknades av frysning av utvecklingen av den sociala dialogen och fackliga rättigheter i Ukraina. De ukrainska fackets påverkansarbete och kampanjinsatser mot de föreslagna ändringarna av lagstiftningen var delvis framgångsrika eftersom ändringarna inte genomförs fullt ut. Det höga internationella trycket och solidariteten spelade en stor roll i detta. Det har dock krävt mycket energi och mänskliga resurser.

Decentraliseringsreformen har pågått i några år nu och erkänns av flera aktörer som framgångsrik. År 2020 planerar regeringen att slutföra processen.

SEUU bildar kontinuerligt nya primära fackorganisationer i de nybildade administrativa enheterna och den 31 december 2019 är organisationstätheten för SEUU 37%.

För att uppnå projektmålen var arbetet inriktat på kontinuerlig utveckling av utbildningsnätverket i de fyra tidigare etablerade utbildningscentrumen och det nya centrala. Effekterna av utbildningen kan ses i ökad kapacitet hos utbildade ledare att förhandla om fördelaktiga villkor i kollektivavtalen på arbetsplatser, skydda rättigheter för de anställda som berörs av reformen, samt förbättrad intern demokrati (nya metoder för deltagande i beslutsprocesser och förankring av beslut) och kommunikation mellan centralorganisationen och regionerna i SEUU. Det ökade antalet utbildade medlemmar i alla regioner har också ökat SEUU: s förmåga att försvara fackliga rättigheter både mot regeringen men också lokalt, på arbetsplatser.

Projektet har ett tydligt mervärde i relation till antikorruptionsarbete i Ukraina och främjande av jämställdhet genom kollektivavtalen och ILO-konvention 190.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
ST
Nummer:
60466
Mer info

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och 34 lokala fackförbund in åtta länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019.

Det finns flera resultat som visar förändring i maktstrukturerna inom de deltagande förbunden, till exempel: Andelen kvinnor i ledarpositioner ökade i flera länder på nationell nivå: Irak från 30% till 40%; Jordanien från 5% till 15%; Tunisien från 16% till 22%. Internt, har ett antal kvinnor blivit valda till olika poster inom sina förbund i Libanon, Egypten och Tunisien. Kvinnornas medlemskap har ökat med 7,5% i genomsnitt i Jordanien och nått 40% i Tunisien, Algeriet och Irak, vilket är en kvot inom PSI.

Projektets regionala karaktär utgör en plattform för att få kunskap om jämställdhets lagar och praxis inom MENA-regionen, erfarenhetsutbyte och strategisk planering Detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackförbund inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering.

Projektet strävar också att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Arbetet med att skapa plattformar, bygga allianser, sätta press på interna fackliga strukturer och på nationella fackliga centra fortsatte under 2019. Det är för tidigt att tala om effekterna av kampanjerna för att påverka nationella lagar som är viktiga för jämställdhet eftersom medlemsförbunden fortfarande är i planeringsfasen eller i början av kampanjer. Ökningen av andelen kvinnor i de ledande befattningarna fortsatte 2019, som i Tunisien och Marocko.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60465
Mer info

Public Service International (PSI) kommer tilslammans med Fackförbundet ST och en samarbetspartner i Tchad, Fédération de Syndicats du Secteur Public du Tchad, genomföra detta projekt under 2020-2022. Genom partnerförbundet kommer andra PSI-anslutna förbund att delta i projektet. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019, 60295.

Projektets första år har resulterat i flera positiva förändringar vad gäller fackets gemensamma ställningstagande och kampanjer för de fackliga rättigheterna. Samtidigt har projektet påverkats av den negativa politiska och ekonomiska utvecklingen i landet, eftersom facket behövde ägna krafter åt dessa kontextuella utmaningar.

Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Tchad är fortfarande ett av de fattigaste länderna i världen - beräknat som fjärde fattigaste enligt HDI (Human Development Index) 2020. Att bygga starka fackföreningar inom offentlig sektor är särskilt viktigt för att främja den sociala dialogen och stärka offentliga tjänster av hög kvalitet. Tillgång till offentliga tjänster som hälsovård, utbildning, vatten och energi är kärnan i fattigdomsminskning.

Ett stort resultat av projektet under 2018–2019 har varit förändringen av maktbalansen mellan regeringen och fackföreningsrörelsen efter den långa strejken 2018. Fackföreningar har fått mer utrymme att ställa sina krav, är starkare i sociala dialogen och har mer kapacitet att förhandla och kommunicera sitt budskap. Även om situationen inte förbättrades som förväntat, har arbetstagarnas löner ökade något och arbetsvillkor har förbättrats. Detta hände efter en mobilisering av fackföreningarna och framgångsrika förhandlingar med regeringen utan att behöva upprepa en ny period med långa strejker.

Till projektsidan