ST

Fackförbundet ST är engagerade och står upp för fackliga rättigheter globalt. För tjänstemän anställda i staten är det i många länder särskilt svårt att organisera sig. Därför är det viktigt att vi som fackförbund engagerar oss och står upp för fackliga rättigheter globalt. Tillsammans med den globala federationen Public Services International, PSI, har Fackförbundet ST flera utvecklingsprojekt runt om i världen. 

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med ca 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är medlemmar i TCO.

Alla TCO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Fackförbundet STs projekt är Lana Willebrand. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontaktperson på Finansförbundet är Magnus Runsten, internationell sekreterare

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60294
Mer info

ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och tre samarbetspartner i Burkina Faso genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete inom ramen för ett regionalt projekt där både Burkina Faso och Tchad ingick. Projektet visade flera starka resultat, framförallt inom området kunskapsökning kring fackliga och mänskliga rättigheter men också i och med stärkandet av en facklig plattform UAS, som genom en strategisk roll har bidragit till viss stabilitet i landet under en annars politiskt turbulent period. Relation mellan staten och facken har förbättrats och lett till antagandet av en lag som stadgar ett check-off-system, med direktbetalning av fackföreningsavgiften från lönen. Check-off-systemet har dock ännu inte kommit i bruk. Samtidigt led också de tidigare projektet under alltför högtflygande mål och det faktum att regionen har varit våldsutsatt och i länder vars utveckling socialt, ekonomiskt och politiskt har böljat fram och tillbaka. Detta har lett till att ST och PSI valt att fokusera sitt stöd i regionen till färre samarbetsparter och med mer begränsade målsättningar. Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60290
Mer info

Vårdförbundet, ASSR, ST, Vision och Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI:s subregionala kontor i Beirut och 16 samarbetspartner i Libanon, Tunisien och Algeriet genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter.

Antalet flyktingar som kommer in eller passerar projektländerna är ett resultat av långdragna konflikter, krig, repressiva regimer, ekonomiska och ekologiska kriser, brist på demokrati och hot mot mänskliga rättigheter. Den oro över flyktingar och invandring som präglar samhällena i projektländerna förvärras av avsaknaden av politisk vilja och bristen på regeringens politik riktad mot att främja social integration och motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Att säkerställa att hela samhället får tillgång till kvalitativa offentliga tjänster, anständiga arbetsvillkor och socialt skydd kommer att bidra till att lätta på dessa spänningar och underlätta integrationen för att främja samhällsutvecklingen.

Fler flyktingströmmar kan förväntas och det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan. Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Europa
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60310
Mer info

ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra ett projekt i Ukraina under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt. Det lokala samarbetsfacket SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner. Den tidigare projektperioden har bidragit till att den sociala dialogen har stärkts, ca 20% av kollektivavtal har förhandlats med märkbara förbättringar för anställda, det har mätts en 400% ökning av SEUU:s synlighet i massmedia för att nämna några exempel. Detta projekt kommer att bidra till att ett permanent utbildningsprogram för medlemmar etableras för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå. Detta är särskilt relevant då den offentliga sektorn fortsätter att genomgå en reformering som kräver en ständig förnyelse av fackliga strategier och arbetsmetoder. Projektmålet kommer att uppnås genom att en egen utbildningsavdelning med ett standardiserat utbildningsprogram kommer att etableras samt att ett aktivt opinions- och påverkansarbete kommer att bedrivas. SEUU:s organisatoriska system kommer att stärkas för att möjliggöra en utfasning av projektet 2022. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
ST
Nummer:
60293
Mer info

Fackförbundet ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och 33 lokala fackföreningar in nio länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Utvärderingsworkshopen har visat att 23 av 36 deltagande förbund har infört kvotering för kvinnor som varierar mellan 16,6 och 50 procent; jämställdhet har uppnåtts under alla aktiviteterna samt att kvinnors representativitet har ökat på nationell nivå i flera länder. Behovet av att fortsätta det påbörjade arbetet finns och detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackföreningar inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering. Projektet strävar också att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60295
Mer info

ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och en samarbetspartner i Tchad genomföra ett projekt under 2018-2022. Genom partnerförbund kommer 7 andra PSI-anslutna förbund. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete inom ramen för ett regionalt projekt där både Burkina Faso och Tchad ingick. Projektet visade flera starka resultat, framförallt inom området kunskapsökning kring fackliga och mänskliga rättigheter. Samtidigt led också de tidigare projektet under alltför högtflygande mål och det faktum att regionen har varit våldsutsatt och i länder vars utveckling socialt, ekonomiskt och politiskt har böljat fram och tillbaka. Detta har lett till att ST och PSI valt att fokusera sitt stöd i regionen till färre samarbetsparter och med mer begränsade målsättningar. Situationen i Tchad är fortsatt instabil. Val i april 2016 följdes av en period av protester där facken deltog under parollen ”Det räcker nu!” Flera fackliga företrädare fängslades och regeringens inriktning på att försämra arbetstagarnas villkor har lett till ett enande av facken under en rad centralorganisationer. I och med en statlig lag som förbjudit strejker så är behovet av en ökad social dialog mycket stor. I början av 2017 lyckades PSI få till förhandlingar mellan facken och statliga företrädare vilket lett till löften om lättnader avseende lagen och utbetalning av försenade löner inom offentlig sektor. Samtidigt som förhandlingskraften är stark hos facken så är de internt mycket svaga avseende transparens och funktionella finansiella system och rekryteringsstrategier. Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
Kommunal, Vision, ST, Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60218
Mer info

Kommunal, Vision, ST, ASSR ska tillsammans med Public Service International (PSI) och PSI medlemsförbund globalt genomföra ett projekt 2018-2022. Projektet är en fortsättning på 2017 vilket var ett förberedande år. Projektet kommer att genomföras i 6 regioner: Latinamerika, Karibien, fransktalande Afrika, engelsktalande Afrika, arabisktalande Asien samt engelsktalande Asien. Unga arbetstagare, både kvinnor och män, inom den offentliga sektorn är den arbetsgrupp som drabbas hårt av arbetslöshet, besparingar och privatiseringar inom sektorn.

Fackförbunden i allmänhet har en struktur som gör det svårt för unga arbetare att komma in i facket samt att ta tillvara de ungas kompetens. Fackförbunden måste skapa strukturer som öppnar upp för de yngre som i många fall har osäkra anställningsförhållanden och de yngre medlemmarna måste få utbildning i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik. PSI ser samarbetet med de svenska fackförbunden som en kärna i detta projekt.

Målet är att unga fackföreningsledare blir utbildade i internationella arbetsfrågor för att därigenom bygga demokratiska, självständiga fack för offentliganställda som växer, är hållbara och representativa för unga arbetstagare. Detta kommer att uppnås genom att skolor och material utvecklas som mekanismer för att inspirera påverkansarbete och stärkande av unga ledare inom fackrörelsen. Ett antal framtida fackliga ledare i åldersgruppen under 35 år med jämn könsfördelning får en utbildning i form av en global facklig skola som kommer att varva möten med distansutbildning. Under det förberedande året har utbildningscurriculum, huvudstrategierna och organisatoriska frågor prövats. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan