2002-09-12

Rättvisan hindrad – igen! – i Indonesien.

Högsta domstolen har fastslagit att anställda vid Shangri-La hotellet i Jakarta, ska betala 20,7 miljarder indonesiska rupiahs – 2,34 miljoner USA dollar – som kompensation för arbetsgivarens ”skador” efter en lockout av hela arbetsstyrkan i december 2000. Senare avskedades även samtliga 800 anställda. Lockouten var arbetsgivarens svar på protester och krav på att fackliga rättigheter skulle respekteras.

Tvisten mellan de fackliga och arbetsgivaren har pågått länge och har uppmärksammats världen över. ILOs föreningsrättskommitté har i ett utlåtande den 21 juni i år, förkastat lockouten och massavskedandet av fackliga medlemmar som ett brott mot grundläggande fackliga rättigheter.

Högsta Domstolen har, i ett beslut som kännetecknas av motsägelser, avslagit aktivisternas överklagan av beslutet från november 2001, på procedurmässiga grunder.

Det juridiska systemet i Indonesien, som för närvarande utreds av FNs speciella rapportör, har återigen visat sig vara ett fogligt verktyg för de rika och mäktiga. Det är vanligt att svarande i civilrättsliga mål helt enkelt meddelar sin avsikt att överklaga inom 14 dagar från domstolens beslut. I fallet med Shangri-La meddelade de åtalade sitt beslut att överklaga domen omedelbart efter att domen fallit, framför domarna och hela domstolen. Advokaternas uttalande att man avsåg att överklaga finns inspelad på video (tillgängligt på IULs sekretariat.)Trots det avslog Högsta Domstolen överklagandet med motiveringen att överklagandet inte inlämnats i tid!

Beslutet från november 2001 var ett resultat av en stämning som hävdade att de var personligen ansvariga för skadorna som orsakades av lockouten.
Stämningen var utformad för att få de indonesiska arbetstagarna att inse det hopplösa i att protestera och motarbeta arbetsgivarnas rätt att anställa och avskeda som de vill, att låta dem få styra ”sina” företag som de vill – med förakt för internationellt erkända standarder för arbetsmarknaden. Förutom böter, skulle de åtalade på egen bekostnad, publicera en skriftlig ursäkt till hotellägarna i fem nationella dagstidningar som publiceras i Jakarta.

För att verkligen hamra in budskapet, började distriktsdomstolen i södra Jakarta den juridiska processen med att utmäta de åtalades bostäder redan innan domstolsförhandlingarna påbörjade förra året.

ILO ifrågasätter det lagliga i hotellägarens stämning, och beklagar regeringens underlåtenhet att tillhandahålla någon information om stämningen. ILO konstaterade att ”kommittén anser att utmätandet av böter eller skadestånd för ekonomisk förlust som är kopplad till strejker och/eller fredliga protester utgör en allvarlig inskränkning i strejkrätten…” Det innebär att användandet av civilprocesser för att skrämma arbetstagare från att utöva sina rättigheter att organisera sig är ett brott mot ILOs grundläggande konventioner.

Nu är sex fackligt aktiva belagda med skadestånd, fem anställda vid hotellet och en avlönad av IUL. (Internationella Unionen för Livsmedels- Njutningsmedels- och Lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen) De fackligt aktiva är Valentinus Wagiyo (ordförande i Shangri-La Independent Workers' Union SPMS); Adeng Surachman (SPMS vice ordförande): Edi Hudiyanto (SPMS sekreterare); M. Zulrachman (SPMS vice kassör); Isep Mubarok (ordförande i den oberoende federationen för hotell, restaurang och turism federationen FSPM, som SPMS är ansluten till) och Hemasari Dharmabumi, som är ansvarig för IULs kontor i Indonesien.

Hotellägarna vet att de åtalade i fallet aldrig kommer att kunna betala skadeståndet, inte ens om det lilla de ägde samt deras löner för resten av deras liv konfiskeras.

I förhandlingar med Shangri-La Groups huvudkontor, efter det att överklagandet avslogs den 27 augusti, föreslog IUL som ett minimum att hotellets indonesiska ägare avsäger sig alla krav som kommer från domstolsbeslut. Shangri-La Group har nu försäkrat IUL, både å sina egna vägnar och å de indonesiska ägarna, att kraven mot de sex inte kommer att drivas vidare.

Fackförbundet vid Shangri-La, federationen FSPM och IUL, kommer aldrig att acceptera det lagliga i ett juridiskt arbetssätt som utformats för att bestraffa arbetare och kuva deras kamp för rättvisa. Konflikten vid Shangri-La har blivit den längsta och mest publicerade arbetsmarknadskonflikten i Indonesien, på grund av beslutsamheten hos medlemmarna i SPMS att fortsätta kämpa för sina rättigheter, sitt förbund och för sin värdighet.

IUL kommer att kämpa på alla nivåer för att det skamliga beslutet upphävs. Omedelbart efter Högsta Domstolens vägran att behandla överklagandet, registrerade Shangri-La-förbundets jurister ett nytt överklagande. Detta överklagande måste definitivt bifallas. De sex aktivisterna som utpekas i stämningen måste frias från alla juridiska och ekonomiska krav från ägarna. Alla anställda vid Shangri-La Jakarta som avskedats på grund av sitt fackliga medlemskap och önskar återgå till sina tidigare arbetsuppgifter måste återfå sina tidigare arbetsuppgifter. Fackliga rättigheter måste erkännas.

Kampen fortsätter med alla till buds stående medel, med stöd från fackliga medlemmar runt om i världen; ett stöd som varit starkt och konstant genom hela kampanjen.

Läs mer på:
pilHotellrevyn.nu
pilhttp://www.iuf.org