Våra utvecklingsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka projekt du vill se genom att välja förbund, region och/eller land i rullgardinsmenyerna nedan.
  • Genom Union to Union driver den svenska fackföreningsrörelsen ett hundratal utvecklingsprojekt över hela världen för att stötta framväxten av starka fackförbund. På denna sida kan du söka bland alla projekten för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur utvecklingsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Förbund:
Svenska Barnmorskeförbundet
Land:
Nummer:
60480
Mer info

Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med sin samarbetspartner Ghana Registered Midwives Association in Ghana ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Båda partnerorganisationerna har nyss ombildades från att vara en professionsorganisation till fackförbund och inleder ett nytt samarbete. Projektets mål är att stärka partnern i Ghana organisatoriskt så att den kan fungera effektivt som ett fackförbund.

Forskning indikerar att barnmorskor ofta upplever respektlöshet, låga löner, otillräckliga anställningsvillkor och könsdiskriminering på jobbet och i samhället. Det finns också bevis på det akuta behovet av att hantera dessa hinder som barnmorskorna upplever, liksom jämställdhets- och rättighetsfrågor som understryker detta. Fackförbundet kan adressera dessa frågor mer effektivt än en civilsamhällsorganisation och därför den lokala partnern genomgått en ombildning. För att nå målet, kommer en organisationsbedömning göras enligt en internationell standard MACAT som används av International Council of Midwives som kommer läggas till grunden för kapacitetsstärkande insatser.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60432
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Americas och 4-50 partners i länderna Colombia, Peru och Brasilien, ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är nytt men har med sig erfarenheter och basfakta från ett tidigare projekt inom flygsektorn i Latinamerika. Regionens flygindustri genomgår en stor utveckling med avregleringar och där privatisering av både flygbolag och flygplatser sker som får konsekvenser för de anställda och dess fackliga företrädare.

Vid varje flygplats passerar årligen ca 35-40 miljoner passagerare vilket ger enormt stora arbetsplatser med många yrkeskategorier. Projektet berör naven – flygplatserna – de viktigaste inom regionen. Projektfokus är att värva medlemmar och bygga facklig arbetsplatsorganisationer. De viktigaste frågorna som ska hanteras är att otrygga arbeten växer, trycket på arbetet växer när arbetsgivare förväntar sig mer arbete från färre personer, fler arbetar extra obetalt. Det handlar också om att reagera och agera då brott mot arbetsrätten sker och då arbetare har otillräcklig utbildning, kompetens och för lite fortbildning för att klara den snabba utvecklingen.

En tidigare kartläggning av de fackliga förbunden visar att det också finns interna utmaningar. Det handlar om att utveckla solidaritet mellan facken på samma flygplats och de demokratiska strukturerna i de egna organisationerna. Kvinnor är underrepresenterade. De lokala förbunden som deltar i projektet är på olika nivåer då det gäller kapacitet och erfarenhet av fackligt arbete vilket gör att en kartläggning kommer att inleda projektarbetet. Allt för att kunna stödja på rätt sätt med såväl ledarskapsträning, utbildning, erfarenhetsutbyten och hitta innovativa sätt att samla och samarbeta inte bara mellan många fack utan också mot många företag.

Projektet kommer att hitta nyckelpersoner som kan bilda en facklig flygplatskommitté. Kommitténs arbete kan då bli att initiera och genomföra flygplatsomfattande kampanjer och organisera såväl medlemmar som förtroendevalda. Idén med Hubs-modellen är att inkludera varje arbetare och typ av arbetare på flygplatsen; från markpersonal till kabinpersonal, från mekanik till flygledare till städare och bagagepackare. Detta gäller även för alla typer av anställningar från osäkert anställda arbetare vid underleverantörer till flygplatsannställd personal.

Det övergripande målet med projektet är att flygplatsarbetare är väl representerade av aktiva demokratiska fackföreningar som samarbetar. Projektet kommer att följas upp regelbundet och stort i slutet på varje år. Projektet verifieras genom de egna systemen.

Resultat i korthet

Ett tidigare projekt har genomfört en kartläggning av de nio största flygplatserna, via sitt nätverk, och som finns som grund för detta projekt.

Till projektsidan
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60405
Mer info

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko tillsammans med BWI och drygt 100 av dess affiliates ska genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar på arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.

Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet arbetar med ett 50tal länder i låg och medelinkomstländer inom samtliga kontinenter.

Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning av en tidigare framgångsrik programperiod. Under 2019 rekrytering av över 103,000 nya medlemmar. Avtal för fler än 200,000 arbetstagare inom sektorn tecknades, jämfört med året innan. Många av de nya avtal som undertecknats gäller även för migrantarbetare och personer med tillfällig anställning sk prequrious workers. Bland annat det lokala facket CMWEU på Mauritsius har haft lyckade sociala dialoger med regeringen och framgångsrikt förhandlat fram nya arbetsrättsliga lagar som även täcker migrantarbetare. Stort fokus har lagts på att få in fler kvinnor inom ledande positioner inom facket och under 2019 har den siffran ökat med 103 personer.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60482
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI är en fortsättning på projekt 60262 och bedrivs i Elfenbenskusten, Demokratiska Republiken Kongo, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Marocko, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Tanzania och Zambia.

Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Projektet kommer att fokusera på arbetstagare vid Airtel, Ericsson, MTN, Maroc Telecom, Orange och Vodacom.

Resultat i korthet

Med utgångspunkt från baslinjen 2017 kan följande utveckling ses:

• COTWU-Tanzania har gått från 0 till 40 medlemmar i Vodacom.

• COWU-Kenya har gått från 0 medlemmar i DHL till att ha tillräckligt med medlemmar för att förhandla och underteckna ett kollektivavtal.

• COWU-Ghana har gått från 0 medlemmar i CAMUSAT, Huawei och Ericsson till 81 medlemmar i CAMUSAT, 3 i Huawei och 54 i Ericsson.

• NUPTE-Nigeria har gått från en situation där arbetarna var rädda för att ansluta sig till facket på MTN till att rekrytera 2300 medlemmar på MTN och facket har nu befogenhet att förhandla kollektiv och är erkänd som dialogpart av MTN, DHL och regeringen.

• COWUMA-Malawi har lyckats förhandla om betald ledighet hos DHL efter en lång kamp. Facket har gått från 12 medlemmar på Airtel till 109 medlemmar. På Airtel var medlemmarna inte villiga att ta fackliga förtroendeuppdrag av rädsla för att straffas av företaget. Därför blev valet av en klubbordförande vid Airtel en milstolpe för COWUMA under 2019. Under 2019 har också ett nätverk för DHL-arbetare i Afrika bildats för första gången. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60484
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt som går tillbaka till 2014. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är DHL, DPD Geopost, Chronopost, Laser.

Resultat i korthet

Med utgångspunkt i baslinjen från 2017 kan följande utvceeklng ses:

Antalet medlemmar i Vodacom-facket i DRC har vuxit från 200 till 290.

Antalet medlemmar i Orange-facket i Tunisien har vuxit från 40% av arbetarna till 60%.

Facket på Madagaskar har gått från inga kollektiva förhandlingar och inga förhandlare till att ett lag av förhandlare skapats och kollektivavtalsförhandlingar inletts.

I Elfenbenskusten har facket gått från från noll medlemmar i Orange- och DHL-företag till att fackföreningarna är erkända som förhandlingspart vid båda företagen samt 110 medlemmar rekryterade vid Orange och 117 vid DHL

Från att ingen fackförening fanns på DHL i Senegal är facket nu erkänt och erkänns förhandlingar om kollektivavtal pågår.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60485
Mer info

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörerhar fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare samt att säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar.

Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverk Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänhet kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektets nationella aktiviteter till Indien. Därutöver ingår regionala och globala nätverksmöten med särskilt fokus på deltagande från fackförbund från Nigeria, Ghana, Indonesien och Malaysia. Dessa länder har tidigare ingått i projektet med nationella aktiviteter.

Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service. Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor.

När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare i på de nya arbetsplatserna.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60488
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malasien och Thailand genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillabka till 2014. De nya och existerande fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet samt utbyte av information och öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta, utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal kommer att genomföras.

Projektet har även en ökad fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att facket vid AMCORTobacco Packagning har lyckats organisera 90% av arbetstagarna och har undertecknat sitt första kollektivavtal med ledningen 2018. CBA-perioden är för två år (2018-2020) och täcker alla anställda. Detta uppnåddes genom en intensiv social dialog.

Vidare har så kallade "smarta partnerskap" etablerats eller är på god väg att etableras vid Rengo Packaging Malayisa och AMCOR Tobacco Packaging. Smarta partnerskap innebär att ett ramverk finns för att lokalt lösa konflikter på arbetsplatsen i en anda av dialog och samförstånd. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Nummer:
60464
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och tre samarbetspartner i Burkina Faso genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019.

Projektets första år har lett till att tre fackföreningar inom hälsovårdssektorn - fackföreningar som organiserar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor - har förenat sig med en federation och påbörjat ett strukturellt utbyte mellan ledarskapet i frågor som rör administration, rekrytering och representation av kvinnor och unga. Det är fortfarande ganska sällsynt att de professionella fackföreningarna inom den offentliga sektorn förenas på detta sätt, vilket gör detta resultat speciellt.

Det finns emellertid utmaningar som detta projekt kommer att arbeta med. Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Samarbetsforumet 2019 resulterade i utarbetandet av en gemensam plattform och stadga, och även i utvecklingen av ett hälsomanifest. Diskussionerna ägde rum i enlighet med principerna om jämlikhet mellan de tre fackföreningarna genom rättvis representation av de tre fackföreningarna och rättvis deltagande av män och kvinnor. Under nästa projektperiod kommer fokus att ligga på förstärkning av samarbete mellan de tre fackföreningarna med tanke på att det är här utmaningen ligger.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60469
Mer info

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Service International (PSI) och 35 samarbetspartners i Jamaica, Kenya, Peru, Tunisien, Zambia, Antigua och Barbuda, St. Lucia och Dominica genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete från 2017, 60292.

I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen. Det globala facket PSI har varit aktivt engagerad i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh).

Ett resultat som är viktigt för projektet är att PSI:s arbete med klimatfrågorna lyckats med att införliva ett tillägg till ILO:s “Guidelines on decent work in public emergency services (PES)”. I tillägget erkänns rollen av arbetsmarknadens parter (som fackföreningar) vid sidan av regeringarna för att bygga upp samhällets beredskap. PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområden som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hos PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändring; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar att facket kan bidra till att motverka negativa konsekvenserna av klimatförändring och omställning.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att föra en effektiv socialdialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Kapacitetsbyggande aktiviteter inom ramen för klimatprojektet som drivs av det globala facket för offentliganställda och stort engagemang resulterat i att två fackförbund i Karibien har erkänts av regeringar i sina länder som aktörer i Just Transition och bidrar aktivt med sin expertis till arbete med nationella klimatplaner.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Land:
Nummer:
60456
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt två samarbetspartner i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra detta projekt i Nigeria under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60287.

Projektet fungerar som en plattform för att bygga allianser med statliga institutioner på olika nivåer och aktörer i det civila samhället. Materialen som produceras av projektet har använts på internationella forum som FN:s Global Compact on Migration, UN GCM i Marrakech i december 2018 för att belysa kopplingar mellan konflikt, klimatmigration och tvångsförflyttning.

Projektet riktar sig mot två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, t.o.m. total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades målmedvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes.

Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som är själva internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Projektet har producerat en nyskapande guide för facket, “Trade Union Guide for Capacity Building and Advocacy on the Rights of IDPs to Access Quality Public Services in Nigeria. Syftet med guiden är att öka förståelsen och förmågan hos arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn för internflyktingarnas (IPDs) mänskliga rättigheter och tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet; samt rättigheterna för arbetstagare som levererar dessa tjänster.

Projektet utvecklade ett till nyskapande verktyg, “Trade Union Charter of Rights and Charter of Demands for IDPs and Quality Public Services.” Verktyget erskändes av WHO, även för sitt deltagande sätt att få fram materialet. Ett fackligt nätverk skapades för att främja interna flyktingarnas rättigheter som inkluderar även civilsamhällsorganisationer och regeringens representanter. Som en uppföljning, UNHCR:s representant i Nigeria har kontaktat PSI för att söka framtida samarbete i kampanjer för den nationella IDP-lagen i Nigeria.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Nummer:
60462
Mer info

Public Services International (PSI) tillsammans med Vision, PSI Subregional Office in Costa Rica och 7 samarbetspartners i Honduras genomför ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från tidigare projekt från 2017.

Under projektets första år har flera viktiga resultat uppnåtts som skapar förutsättning för fortsätta arbetet. Honduras utgör tillsammans med Guatemala och El Salvador den mest osäkra regionen i Centralamerika. Landet påverkas även av klimatförändringar (torka) och hälsoepidemier (t.ex. dengue). Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen för fackligt aktiva.

Åtstramningspolitiken som genomförs av de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centren är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, t.ex. i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande.

Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn deltar i projektet.

Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetstagare. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under projektets tidigare fas har ungdomskommittén stärkts och fortsätter vara konsoliderad på lokal och subregional nivå. Facket använder nu aktivt sociala medier för att nå ut brett med budskapet om villkor för unga arbetstagare.

Kapacitetsuppbyggnadsaktiviteter i ämnen som arbetsrättigheter, skatterättvisa, kollektiva förhandlingar samt ökad sammanhållning som skapades inom projektets ramar ledde till nya viktiga löneavtal och avtal för finansiering av hälsovård, energi, högre utbildning och kommunal sektor som ingicks med regeringen.

Detta arbete sker inom ramen för Decent Work-agendan och strategin för att bygga upp offentliga tjänster av hög kvalité. Projektet har även uppnått första resultat vad gäller ökad demokratisk representation av kvinnor och unga i facket. Majoriteten av deltagande fack har ändrat sina stadgar för att inkludera kvinno- och ungdomskommittéer in i permanenta fackliga strukturer.

Projektet arbetar också aktivt med digitalisering - för att sätta facket i ett nytt sammanhang för framtidens arbetsmarknad och de nya villkoren för arbete inom offentlig sektor.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60440
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillbaka till 2014.

Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för facken för att de skulle förbli relevanta för sin medlemskapsbas.

Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och fack-vänlig politik samt stagnation vad gäller tillväxt. Detta har krävt av facket att vara alert och använda de globala fackets möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen, anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncerner och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsätt upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark.

Under den nya projektperioden kommer partners fortsätta med att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad, stärkande av individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal.

De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att, som ett resultat av dialogen med Kimberly Clark i Peru och Colombia, företaget agerade för att undersöka fall av diskriminering och överträdelse av fackliga rättigheter. Företaget åtog sig också att undersöka möjligheterna att förbättra det globala avtalet för att stärka informations- och konsultationsprocessen i avtalet.

Nationella fackliga nätverk har bildats i företagen SCA, AMCOR och Kimberly Clark. Dessa nätverk gör det möjligt för fackföreningarna att diskutera frågor som rör arbetarutbildning och jämföra kollektivavtalsklausuler. Inom projektet utbildades 2018 systematisk 90 fackledare om kollektiv förhandling och strategisk planering.

Efterföljande kollektivavtalsförhandlingar i Colombia (SINTRAPULCAR) ledde till förbättringar av avtalsvillkor och inkludering av: Utbildningsstöd (utökning av förmåner för arbetarnas familj genom att inkludera ett antal stipendier till anställdas barn ) och pensionsbidrag (ökning med cirka 300%) . Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60470
Mer info

Transport- metall och gruvindustrin i Latinamerika är konfliktfyllda och svåra sektorer att arbeta inom. Projektet har under tidigare period lyckats stärka facken i Dominikanska Republiken, Peru, Ecuador och Nicaragua, där kommer projektets syfte fortsatt att vara att bekämpa splittringen mellan olika fack.

Under denna period drivs arbetet vidare i Peru, Nicaragua och Mexico. Så småningom kan arbetet leda till att förstärka fackets inflytande och medlemsbas i dessa länder och samtidigt stärka nätverkandet mellan facken i regionen.

Projektet kommer också att initiera sektoriella nätverk inom fordonstillverkning, gruv- och energi samt mekanisk industri där facken inom sektorerna kommer kunna utarbeta samarbete och gemensamma strategier inom och mellan länder och globala/regionala storföretags värdekedjor. En genomgående tema är också jämställdhet där projektet syftar till att stärka fackens genusmedvetenhet och representationen av kvinnor i facken.

Resultat i korthet

Projektet har under de senaste två åren resulterat i:

- en kartläggning av företag i regionen som omfattas av ett globalt ramavtal med IndustriALL, vilket kommer att bidra till organisering i dessa värdekedjor.

- Framtagande av arbetsplaner på nationell nivå i de deltagande länderna. Tydligast resultat av dessa syns i Nicaragua där federationen för fack inom textilsekotrn FESITEX uppnått följande positiva förändringar:

- Ledare förstår vikten av att planera och vidta åtgärder baserat på en arbetsplan. Federationen har börja arbeta baserat på en arbetsplan som de själva hade utformat. Denna plan bygger på fem tematiska områden som är viktiga för en facklig organisations grundläggande verksamhet.

- Federationen har lyckats samordna fackföreningarna så att de kunde följa och genomföra arbetsplanen.

- Federationen förbättrade egenfinansieringen (för första gången på 6 år, då IndustriALL började arbeta i landet), lyckades de få fackföreningar att betala för deltagarnas transport till seminarierna. Med andra ord, nu används fackliga avgifter och fackliga resurser för att bidra till utbildning, med förståelsen att detta är en investering och inte en extra kostnad. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildnignar och möten i oilka former.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Nummer:
60461
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och 7 samarbetspartners i Paraguay genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2019.

Koordineringskommittén för PSI-anslutna fack, CONSAISP grundades 2017 och ersatte den centrala federationen som inte fungerade bra. Trots splittringen i fackföreningsrörelsen, lyckades projektet med att närma sig de olika fackens ställning mot varandra och visa en enad front för att försvara offentliga tjänster. Solidaritetsaktioner om viktiga frågor, t.ex. pensionsreformen och fackliga kampanjer som aktivt genomfördes under det turbulenta valåret har bidragit till en förbättrad publik profil för facken inom offentliga sektorn.

Denna utveckling kommer att fortsätta under den nästa perioden med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den ostabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten.

De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både i de nyckelämnena som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nya frågor så som jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalité i den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: De sju deltagande fackföreningarna genomförde gemensamma kampanjer för att främja offentliga tjänster av hög kvalité. Det viktigaste resultatet var att medlemmarna i den samarbetsplattformen CONASAISP organiserade gemensamma åtgärder för att blockera lagförslaget om pensioner. Initiativet blockerades och CONASAISP framträdde som en betydande aktör som kunde försvara arbetarnas intressen.

Minst 5 nya sektoriella kollektivavtal och förordningar förhandlades fram och gav löneförhöjningar, förbättringar av arbetsförhållanden och ökad arbetssäkerhet, professionell utveckling och lön. Huvudfokusen i kollektivavtalen fortsätter att vara att bekämpa osäkra anställningsformer och öka schysta arbetsvillkor.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60416
Mer info

Fackförbundet Kommunal tillsammans med IUF, (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IUF Asia och fem fackliga organisationer i länderna Azerbajdzjan; Armenien, Georgien, Moldavien, Ukraina, Kazachstan och Krygistan ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt syftar till att förbättra situationen för de anställda inom jordbruksindustrin i Östeuropa och Centralasien. Idag har de mycket dåligt betalt, osäkra anställningar och saknar säkra arbetsförhållanden. Samtidigt ligger industrin ofta långt från de stora städerna och det är även långt mellan arbetsplatserna. De flesta anställda är unga och kvinnor.

Trots allt går det att förändra. Genom att aktivt arbeta med att ge lantarbetarna större kunskap om sina rättigheter sker förändringar till det bättre och de sluter sig samman för att bli starka ihop.

Genom att jobba med fackens kapacitet och med fokus på att organisera unga och kvinnliga medlemmar skapas möjligheter för dessa personer att kunna påverka sina livsvillkor. Ett av dessa livsvillkor är att arbetet är så säsongsberoende att de som arbetar själva inte har tillgång till eller råd att köpa den mat de odlar.

Resultat i korthet

ILOs kärnkonventioner har ratificerats i alla länder där projektet genomförs. Men inte alla arbetsgivare följer dem. I vissa fall tar det många års kamp för arbetstagare att få sina rättigheterna på arbetsplatsen accepterade.

Seminarier är ett effektivt organiseringsverktyg, när fackföreningar möter arbetare i byar på deras arbetsplatser, utbildar dem i rättigheter, hälsa och säkerhet samt delar ut informationsmaterial på det lokala språket. Det är också viktigt att informera alla om livsmedelssäkerhet, klimatkrisen och dess konsekvenser samt användning av bekämpningsmedel och antibiotika.

15 unga arbetare anslöt sig till facket efter att ha deltagit i ett av projektets seminarium i Kirgizistan. På seminariet antogs en handlingsplan med fokus på organisera och utbilda unga arbetare samt sprida information om facket i sociala nätverk.

I Kirgizistan, förhandlade facket fram ett nytt avtal med 15-25 procents löneökningar samt att arbetare med barn i grundskoleåldern får vara lediga den 1 september. Detta avtal gäller på fyra statliga jordbruk.

Arbetare på en vinfabrik i Georgien strejkade för bättre arbetsförhållanden och högre lön. En uppgörelse gjordes med arbetsgivaren om att ingen skulle få sparken för sitt deltagande i strejken, ingen facklig kränkning skulle ske samt att förhandlingarna om ett nytt avtal skulle inledas. Detta resultat var en direkt effekt av att berörda hade deltagit i en utbildning som projektet arrangerade.

Alla aktiviteter har klarat kravet på minst 40 procent kvinnor i alla projektaktiviteter. Ett kvinnoseminarium genomfördes i Moldavien med deltagare från Armenien, Kazakstan, Kirgizistan och Ukraina där kvinnligt ledarskap och roll inom facket, förhandlingsteknik samt hur en kan öka jämställdheten, diskuterades. Broschyren “Many Women. Many Rights” översattes och spreds i Georgien.

I Armenien bildades ett nytt fack för dem som jobbar med snittblommor. I Armenien initierade IUFs federation en arbetsgrupp som tillsammans med regeringen ska diskutera förbudet mot växtgiftet glyfosat. Facket är också en del av en arbetsgrupp som utarbetar en ny arbetslagstiftning för jordbruksarbetare.

Klimatförändringarnas påverkan på sysselsättning, arbetsliv, inkomst och livsstil togs också upp. Klimatförändringar är ett av de prioriterade områdena för IUFs jordbrukssektor. IUF kommer årligen att rapportera hur arbetet med klimatförändringar går i de olika projekt länderna och i facken anslutna till IUF. Deltagande fackliga har börjat samla in informationen och pratar med miljöaktivister och regeringar om att det är bråttom att vidta åtgärder för att minska utsläpp och främja en ekologisk hållbart jordbruk.

I Ukraina, efter två genomförda seminarier, bildades ett nationellt fackligt råd för alla förbund med medlemmar inom jordbruket. Rådet spelar en aktiv roll i att påverka beslutsfattare, exempelvis att förhindra lagförslag om markprivatisering.

I Armenien återfinns facket i den statliga arbetsgrupp som tar fram en ny lag för landets jordbruk. De är även involverade i diskussioner kring lagar för facklig verksamhet. Här handlar det om att förenkla processen att organisera lagliga strejker. Detta är helt nytt att facket finns med i diskussionerna inför införande av lagar.

I Kazakstan har föreningsfriheten förtryckts. Attackerna mot fackliga ledare fortsätter och fackföreningarna är fortfarande under press.

I Moldavien bytte de regering tre gånger under 2019. Det finns nu en misstro från befolkningen vilket resulterar i att många människor lämnar landet. Den politiska instabiliteten medför sociala och ekonomiska konsekvenser och skapar nya utmaningar för fackföreningarna. Enligt olika uppgifter rankas Moldavien som nummer fem av 47 länder när det gäller antalet klagomål om kränkning av mänskliga rättigheter.

Till projektsidan
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60443
Mer info

Svenska Teaterförbundet för scen och film tillsammans med det globala facket International Federation of Actors (FIA), och en samarbetspartner i Marocko och en i Sydafrika ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under föregående projektperiod, och fortsätter bygga vidare på tidigare resultat med liknande mål, strategier och partners. Föregående period nådde resultat kring bland annat ett ökat arbete mot sexuella trakasserier inom filmindustrin, stärkt arbete för skådespelares arbetsrättsliga status, samt gav samarbetspartner i Sydafrika ökad kunskap om olika upphovsrättsorganisationer (collective management organisations, CMO:s) som kan bidra till ökad ekonomisk trygghet för arbetstagare. En förändring från föregående projektperiod är att arbetet med jämställdhet nu skiftar fokus från partnern i Sydafrika till partnern i Marocko. Samarbetspartners lärdomar från föregående period har varit en ökad förståelse för långsiktighet i arbetet för att nå hållarbara mål. De huvudsakliga utmaningar som projektet ämnar adressera kretsar kring erkännandet av skådespelares professionella status, avsaknad av kollektiv förhandling, jämställd representation inom facken, svag administrativ kapacitet och begränsade medlemsantal. Projektets mål är att vid projektets slut har samarbetspartners stärkt skådespelares professionella status, deras tillgång till grundläggande rättigheter, stärkt jämställdheten inom förbunden, ökat möjligheten till kollektiv förhandling och deras villkor och möjligheter för att få ersättning för sitt arbete, samt slutligen att fler medlemmar gått med i SAGA. För att nå detta kommer projektet att fortsätta utbyten, stöd och rådgivning mellan involverade partners, genom gemensamma möten och seminarier. Projektet riktar sig till fackliga ledare i de två utvalda afrikanska länderna, vilka är länder som FIA bedömt är länder där det finns tillräckliga förutsättningar för facklig tillväxt, branschdialog och även möjligheter att förbättra den arbetsrättsliga statusen för skådespelare. Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Sydafrika har projektet bidragit till en dialog mellan facket SAGA och sydafrikanska TV nätverket kring trakasserier och de har påbörjat arbetet med en gemensam norm för att utmana och förändra patriarkaliska normer. SAGA har också med stöd av projektet arbetat fram en uppförande kod för att förhindra och ta itu problemet inom branschen. Denna kod implementeras nu på olika håll, bland annat som ett tillägg till frilanskontrakten. SAGA fick därmed också ett officiellt erkännande som en röst för sina medlemmar, vilket gav att 400 nya medlemmar anslöt på kort tid.

I Marocko har förbundet SMPAD fortsatt att kräva förändringar gällande lagen om upphovsrätten och svenska Teaterförbundets modell inspireras, dvs hur facket kan bidra till att aktörerna får upphovsrättsliga ersättningar. Satsning på Jämställdhet mellan könen i alla aktiviteter har skett och hos facket SMPAD i Marocko var sex stolar på nationell nivå vikta för kvinnor. Det var många kvinnor som kandiderade och flera delar av organisationen leds nu av kvinnor.

Till projektsidan
Förbund:
Unionen, IF Metall
Land:
Nummer:
60454
Mer info

I Indien hittas 93 % av arbetskraften inom den informella ekonomin. I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en etablerad arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor. Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad.

SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor. Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd. SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att erkänna deras arbete, få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättra deras arbets- och levnadsvillkor.

Projektet har som mål att:

• Organisera fler egenanställda kvinnor inom den informella ekonomin i SEWAs fackförbund

• Att etablera s.k. skills centers. Ett i Rajasthan och två i Uttar Pradesh. Dessa center är en del i SEWAs organiseringsstrategi.

• Utbildning av unga ledare

• Ökad mobilisering av medlemmar genom användningen av sms för att nå ut till dem.

• Förbättrade medlemsservice genom en behovsstudie kring vad det finns för arbetstillfällen för unga och vad de då behöver för utbildning för att komma ifråga för sådana jobb.

Resultat i korthet

Under 2018-2019 har avdelningsgrupper bestående av SEWA-arrangörer, ledningsgruppsledamöter och kampanjteamledare skapats. Detta är ett nytt sätt att arbeta där laget består av ledare för olika branscher och de går ut att prata med potentiella medlemmar i samma bostadskvarter (ward) tillsammans. Detta har flera fördelar. Den stora fördelen med att organisera per kvarter istället för att organisera per yrke är att fler nås och en känsla av gemenskap skapas.

Ward-teamen kan också utveckla nära kontakt med medlemmarna och de lokala ledarna i kvarteret, vilket gör kommunikationen enklare. Som en följd av detta har en starkare gruppidentitet skapats bland medlemmarna. Arbetarna brukade säga att de var medlemmar som tillhör en viss ledare nu identifierar de sig som SEWA-medlemmar. Tack vare den nya strategin har 234 000 medlemmar rekryterats.

En socioekonomisk studie av möjliga yrken för barnen till SEWAs medlemmar har genomförts bland 175 unga flickor genom fokusgruppdiskussioner och kommer tillsammans med resultaten från den nya organisationsstrategin att ge insatser för att stärka SEWA: s långsiktiga arbete.

Sju av 14 planerade s.k. kompetensutvecklingsscenter har skapats genom projektet. Dessa center är samlingslokaler där även utbildning ges till medlemmar och deras barn. Genom projektet har unga potentiella framtida ledare identifierats och utbildas. För närvarande har 36 ledare identifierats, nio ledare i varje avdelning. Utbildningen av dessa ledare kommer att genomföras under de kommande åren.

Ett digitalt medlemskapssystem har skapats med stöd av projektet. SEWA rapporterar att detta skapar en känsla av förtroende bland medlemmarna. Det är också användbart för att upptäcka överlappande medlemskap. SEWA har rekryterat 10 000 medlemmar online. Genom det nya systemet samlas också mobilnummer in. SEWA har nu telefonnummer till 3000 - 5000 medlemmar och kan kommunicera med dem via SMS.

Ett mål i projektet är att SEWA ska få en ökad grad av ekonomisk självständighet och kunna driva vidare det som projektet lag grunden för med egna medel. En nyckel i det är upptagande av medlemsavgifter. SEWA har tagit frågan om ekonomisk hållbarhet på allvar och arbetar mot det genom kostnadsbesparing tack vare det nya sättet att organisera.

Det finns också en utgiftspolicy och SEWA satsar på att samla in frivilliga bidrag från medlemmarna. Tillsammans med ovanstående åtgärder har SEWA även börjat ta mindre avgifter i de sju kompetensutvecklingscentra som ett steg mot hållbarhet. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60475
Mer info

Flera länder i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) har de senaste åren sett stora sociala och ekonomiska förändringar under de senaste åren. Arabiska våren gav nytt hopp för demokratiska värden och den unga generationens möjligheter att förverkliga sina liv. Samtidigt är konflikt och politisk instabilitet fortfarande mycket närvarande.

Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i världen i regionen, enligt ILO (2014) 28-30 procent. Unga och särskilt unga kvinnor är marginaliserade både från arbetsmöjligheter men även deltagande i civilsamhället och fackliga organisationer.

IndustriALL har sedan 2014 genomfört kapacitetshöjande insatser inriktade på unga inom facken och kommer genom detta projekt på utveckla det regionala nätverket. Projektet genomförs i Tunisien och Marocko 2018, Irak och Marocko 2019, Palestina och Egypten 2020. Därefter utökas nätverket eventuellt till fler länder. Vid projektets slut är målet att de deltagande förbunden har väl utbildade unga engagerade ledargestalter liksom fungerande ungdomsstrukturer med mål, strategier, aktiviteter och resurser att adressera ungdomsfrågor.

Resultat i korthet

Det har varit en viktig strategi i projektet att involvera de fackföreningar varifrån ungdomarna kommer, för att säkerställa att de stöds. Följaktligen kom flera fackförbund som deltog i programmet överens om att arbeta med ungdomsfrågor och utveckla ungdomspolitiken.

Den tunisiska metallförbundet har påbörjat specialaktiviteter inom sin sektor för ungdomar. Den marockanska metallförbundet har integrerat sina unga deltagare i sitt eget strategiska planeringsmöte. Ett annat exempel på detta är att i Tunisien deltog de fem deltagarna från textilförbundet i ett ledarskapsprogram som sponsras av FES.

Det här är första gången som facket tar ett sådant steg och prioriterar ungdomsrepresentation och deltagande. Deltagarna fick också kunskaper och färdigheter i organisering och ett antal lyckades organisera fler fackliga medlemmar och organiserade evenemang för sina fackliga medlemmar. Ungdomsdeltagarna från den tunisiska textilförbundet rapporterade under det regionala mötet att de organiserat dussintals nya medlemmar i slutet av 2018. I det marockanska metallfacket lyckades ungdomsdeltagarna organisera nya medlemmar inom bilindustrin.

Enligt rapporten är det imponerande att se hur deltagarna har utvecklats på så kort tid. Omedelbart efter att ha deltagit i två av de fyra modulerna lyckades de använda den kunskap som erhölls och omsätta den i praktik på sina arbetsplatser och fackföreningar. Med stöd av sina fackföreningar kunde de uppnå ledande ställningar på grund av den kunskap de förvärvade. Detta medförde att deras fackföreningar utökade sina ansvarsområden och gjorde dem mer synliga inom förbundet.

Arbetet med att skapa ungdomsstrukturer i MENA-regionen har också utvecklats positivt. Pådrivna av de 20 unga ledarna från de marockanska medlemsförbunden har centralorganisationen CDT bildat ett ungdomsutskott 2019. Grunden för ungdomsutskottet lades efter tre dagar av workshop för strategisk planering för ungdomar med stöd av detta projekt.

Utbildningen stöddes av utbildningssekretariatet för CDT. Generalsekreteraren för CDT deltog delvis i workshopen. Det stödet var en nyckel för de unga ledarna och ett bevis på CDT-ledningens engagemang för programmet samt för att utveckla ungdomsarbete (ett stöd som IndustriALL och projektet möjliggjort). I slutet av workshopen tog deltagarna fram en detaljerad handlingsplan.

När det gäller det förväntade resultatet att ha ett fungerande ungdomsnätverk i MENA-regionen har de regionala mötena inom projektet stärkt förbindelserna mellan ungdomar från MENA-regionen. Under året lyckades unga ledare förbättra regelbunden kommunikation mellan sig genom sociala medier och på andra sätt. De kunde också utbyta framtidsplaner och utmaningar under det regionala mötet. Det är uppenbart att det kritiska perspektivet hos många av de unga ledarna i nätverket hjälper dem att utveckla sitt fackliga arbete och sin roll i förbunden. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60406
Mer info

Projektet syftar till att stärka den lokala fackliga organisationen för anställda inom den privata säkerhetssektorn som finns i Malawi. Det innebär att öka den fackliga organiseringen, utbilda i fackliga rättigheter och finansiella grundstenar, en ökad jämställdhet samt skapa möjligheterna till ökade levnadsstandarder genom att förhandla fram starka kollektivavtal. Det finns dock stora utmaningar i ett land som är delvis oreglerat och som har ekonomiska svårigheter.

Projektet bidrar till att påverka myndigheter för att få till demokratiska spelregler och därmed lika villkor för aktörer i branschen. Tillsammans med de seriösa privata aktörerna kan de fackliga agera för en utveckling av branschen. Det handlar om att företagen ska betala minst lagstadgade löner och upprätthåller andra minimikrav på arbetsmarknaden såsom arbetstider. De största utmaningarna är en arbetsmarknad i utveckling där företagen växer, lägger ner eller går ihop.

Resultat i korthet

TGLSSWU rekryterade fler nya medlemmar detta år än tidigare år och har ökat sin medlemskår med 2 279 medlemmar under 2019. Med det ökade antalet medlemmar kan facket betala sina anställda löner i tid och genomföra en del av aktiviteterna samt andra kostnader med egna resurser. En nyhet är att TGLSSWU har infört medlemskort som facket säljer till nya medlemmar.

Ett mål i projektet under 2019 var att utbilda 275 medlemmar, men de utbildade fler, totalt 281, 132 män och 149 kvinnor. TGLSSWU har åtagit sig att utbilda fler kvinnor än män, så att man kan upprätthålla en proportionell representation av 50 - 50 i ledarskap på alla nivåer.

En effekt efter utbildningar är att deltagarna använt sig av kunskaperna på sina arbetsplatser för att förhandla fram bättre villkor. De har förbättrat sin dialog med arbetsmarknadsministeriet som nu svarar snabbt på deras frågor och klagomål om tvister som uppstår. De har också förbättrat relationerna till vissa arbetsgivare som nu ger facket möjlighet att hålla möten på jobbet samt frigör sina anställda då de ska på utbildning. Det finns nu ett erkännandeavtal med Gardaworld Security Company efter att facket har kämpat i cirka tre år.

Projektet har bidragit till förbättrad jämställdhet och det finns fler kvinnor på ledande positioner, exempelvis vice generalsekreterare och projektkoordinator, den nationella ungdomsordföranden och regionordföranden för Centralregionen. Fler kvinnor blir medlemmar och fler deltar också i fackliga aktiviteter. De flesta av företagen i Malawi är mansdominerade, inom säkerhetssektorn är 75% män och 25% kvinnor.

Malawi upplever negativa förändringar i vädermönster, det vill säga, översvämningar och torka och svårigheter för jordbruken. Livsmedelspriserna ökar, vilket leder till inflation. Dessa negativa ekonomiska effekt drabbar företagen som tvingas säga upp folk då efterfrågan på deras produktion minskar. Alla drabbas av en naturkatastrof. Mot denna bakgrund har fackets ledning och arbetsgivare arbetat tillsammans med återplantering av träd vid floderna Nasolo i Blantyre och Lilongwe-floden och säkerställer att dessa inte stjäls av byborna.

En annan effekt är att efter hiv/aids utbildningar till medlemmar ökar kunskapen om att inte ha flera partners och använda kondom. Facket TGLSSWU har tagit fram en hiv/aids policy. De samarbetar med andra organisationer och institutioner för att bekämpa och stoppa ytterligare spridning samt för bra vård och stöd till de drabbade fackliga medlemmarna. Målet är att de som lever med hiv-viruset ska få nödvändiga behandlingen i tid.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Land:
Nummer:
60418
Mer info

Situationen i Brasilien efter händelserna som ledde till president Dilma Rousseffs avgång och det senare valet av Bolsonaro som president, orsakade en extremt komplicerad situation. Staten börjar inta klara antifackliga inställningar och allt utrymme som det civila samhället hade vunnit under senare tiden, börjar bli hotat eller stängt.

Projektet avser att stärka den fackliga förmågan att försvara arbetarnas rättigheter i en mer och mer försämrande miljö. Detta kommer att ske i olika sektorer som IUF arbetar i. Köttproduktionen är en viktig undersektor, Brasilien är världens största exportör av kött, det finns stora koncerner i landet, men arbetsvillkoren har alltid varit dåliga. På landsbygden finns både jordbrukarorganisationer och även ursprungsfolk, som också kämpar mot överexploatering av både människor och naturen.

Till sist kommer det att handla om att stärka organisering av facket inom livssektorn, här mest fokuserat i att bygga nätverk av fackliga organisationer kring stora koncerner. Ett viktigt inslag i projektet är att samordna sina krafter och aktiviteter med andra viktiga aktörer av civilsamhället, såsom ursprungsfolkorganisationer, feministiska rörelser, miljöaktivister, m.m.

Resultat i korthet

Facken CONTAC och CNTA, i Brasilien, arrangerade ett möte kring lagen NR36 vid köttproduktion. Ett möte där fackliga ledare, arbetare arbetsrättsspecialister och företrädare för åklagarmyndigheten (MPT) analyserade de framsteg och pågående frågor som finns när det gäller skydd av hälsa och säkerhet i brasilianska köttproduktionen. Mötet var ett resultat av projektets arbete att jobba för att minska arbetsskadorna samt ett samarbete med andra experter, exempelvis Santa Catarina Federal University (UFSC). Ett minskat arbetstempo i produktionskedjan genomförs nu på uppdrag av MPT. Det finns också en bättre samordning av resurser mellan facken CONTAC och CNTA som gynnar alla arbetare inom köttproduktionen i Brasilien.

Women Workers of Nestlé Network skapades den 4 december i Sao Paulo. Den 14 augusti åkte över 60 000 kvinnor från hela Brasilien till Brasilia och deltog i protestdemonstrationen som hade fokus på demokrati, rättvisa och mot våld mot kvinnor.

Ett samarbetsavtal tecknades den 31 juli i Argentina mellan Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR Ampliado (COPROFAM: Expanded Confederation of Family Farmer Organisations of MERCOSUR) och federationen IUF. I flera år har båda organisationerna samlat erfarenhet och olika kunskaper när det gäller utmaningar relaterade till klimatförändringar, migration, kön och jämlikhet, och försvar och främjande av arbetare på landsbygden och om familjejordbrukets roll för att skydda livsmedelssäkerheten.

Vid facket FETARs andra kongress presenterades en del av en studie om fruktproduktion som är en del av projektets arbete. PÅ CONTARs kongress, valdes 8 kvinnor till styrelsen (av 16 platser) och en kvinna till vice ordförande. En ny federation skapades: Federación Latinoamericana de Trabajadores del Sector SucroEnérgetico (Felatrase).

Förutom den anti-fackliga politiken finns också våld mot det civila samhällets organisationer. Polisen dödar en person var femte timme i Rio de Janeiro. Landets siffror är 65 000 våldsamma dödsfall 2017. Våldet ökar också på landsbygden. Organiserad brottslighet, våld och konflikter skapar rädsla, avskräcker och hindrar medborgarnas deltagande i samhället. År 2019 ökade antalet mord på miljökämpar och ursprungsbefolkning. Det är mycket svårt för HBT-individer att utöva sina rättigheter. År 2019 mördades 124 HBT-personer i landet. De flesta av dessa dödsfall inträffade efter misshandel och tortyr.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60411
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transports workers Federation), det regionala ITF Africa och ett antal partners i Dakar and Addis Ababa ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I flera länder i Afrika planeras och implementeras BRT projekt, Bus-Rapid Transit, för att hantera problem som överbefolkning, föroreningar (inklusive stigande koldioxidutsläpp) och trafikstockningar, som finansieras av lån från Världsbanken. Lånen innehåller oftast förbehåll att BRT systemen drivs av privata företag.

Förutom större sociala och miljömässiga fördelarna med att förbättra kollektivtrafiken, innebär BRT-systemen betydande förbättringar i arbetsvillkor i jämförelse med arbete inom det informella transportsystemet. Ett centralt problem i spridningen av BRT är att transportfacken som representerar både formella och informella arbetare i de drabbade städerna inte är erkända som berörda parter och därför inte aktivt kan delta i planering eller genomförande av BRT projekten och därmed påverka arbetsförhållanden för bussarbetarna.

Detta 3-åriga projekt följer metodiken och strategin utvecklad 2018 och 2019. Börjar med forskning i Dakar och Addis Abeba, följt av lokala aktiviteter utvecklade från forskningsresultaten. Under föregående period opererade projektet i Nairobi.

ITF arbetar mycket strategiskt för aktivt ansvar i Just Transition och har också en aktiv dialog med Världsbanken. Projektet har därför som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av BRT. De tre projektdeltagande fackföreningarna i Nairobi stärkte sin förhandlingskraft då de deltog i projektet genom bland annat ökat medlemskap, ökad kunskap hos arbetarna om sina rättigheter och i att bygga allianser. Det var riktade rekryteringskampanjer av Matatu-arbetare och mer än 700 nya medlemmar anslöt sig.

Målet med detta projekt är att organisera BRT-arbetare och deltar som intressenter i beslut som fattas för att införa BRT. Att de organiserar informella arbetare med tonvikt på kvinnor och unga arbetare och stöder en rättvis övergång från informella arbetare och formalisering av informell transport för att förbättra arbetsvillkoren. Arbetare, fackliga organisationer, passagerare, kvinnogrupper och ideella organisationer arbetar tillsammans och kräver hållbara, tillgängliga, prisvärda, klimatvänliga, säkra, effektiva och integrerade kollektivtrafik samt påverkar beslutsfattare och deltar i sociala dialoger. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Strategier för kampanjer togs fram i samarbete med alla berörda fackliga förbund och genomfördes sedan brett. Facken har under året byggt upp ett nätverk och samverkat i allianser med andra fackföreningar, passagerargrupper, miljö- och samhällsorganisationer samt med universitet i Nairobi och Dakar.

Kampanjerna påverkade de tre fackföreningarnas förhandlingar som i sin tur förändrade arbetsvillkoren. Omvandlingen från informella till formella jobb är genomförd vid persontransporter. Ett jämställdhetsfokus ingår som en del av förhandlingskraven vid införande av Bus Rapid Transport, BRT.

Facket TAWU i Kenya deltar allt oftare i dialog med regeringen om transportpolitik och arbetstagarfrågor. En inledande workshop genomfördes med alla intressenter i Dakar vid införandet av BRT i Senegal. Transportmyndigheten (CETUD) har efter den workshopen jobbat tillsammans med ITF lokalt för att främja fler kvinnliga anställda. Det är också i enlighet med det nyligen undertecknade globala avtalet mellan ITF och UITP (International Association of Public Transport).

I Dakar, Senegal, genomfördes en workshop med 12 fackföreningar från 9 länder, i länder där BRT redan är verksamt eller planeras. Det resulterade i en ökad förståelse för strategiskt kampanjarbete som en metod för bättre villkor samt erfarenhetsutbyte. Transportmyndigheten (CETUD) och ITF facken lokalt jobbar tillsammans för att införa nya bussterminaler i Dakar.

En guide för bättre förhandlingar vid införande av BRT, och att omvandla informella jobb till formella, har tagits fram under året. Guiden finns på engelska och franska och kommer att översättas till spanska.

En undersökning genomfördes i Dakar, Senegal, under hösten 2019 i samarbete med University of Dakar (UCAD) och Global Labor Institute (GLI) med stöd från WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing). I november diskuterades forskningsresultaten djupgående om BRT: s påverkan på den informella arbetskraften. Undersökningen förväntas publiceras under 2020.

Världstoalettdagen 2019 firades med att ställa krav på fler toaletter längs transportsträckor både för arbetare och allmänhet. I Nairobi, Kenya, fastslogs en dom att Kenya National Highways Authority ska tillhandahålla toaletter längs större vägar och busslinjer.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60458
Mer info

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och fem samarbetspartner i Indien i delstaterna Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu och Telangana genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60296 vilket var ett nytt samarbete. De första åren har lagt en bra grund till det fortsatta arbetet med de genomförda kartläggningarna av läget och de första gemensamma kampanjerna mellan olika fackförbund.

Kvinnor utgör en majoritet av arbetare inom social- och hälsovården. En stark könsfördelning av arbete inom samhället bidrar till normaliseringen av det faktum att kvinnor som utför social- och vårdarbete inte anses vara arbetstagare och nekas arbetstagares rättigheter, inklusive lön för utfört arbete. Den rådande ojämlikheten i synen på arbetande kvinnor och män är en av de grundläggande orsakerna som leder till att kvinnor från landsbygdssamhällen i praktik subventionerar det nationella sjukvårds- och sociala systemet på bekostnad av egna arbetsrättigheter och livsvillkor. Ansvarsbärare, staten upprätthåller ett system som litar på så kallade volontärs- eller hedersarbetare som levererar de grundläggande samhällstjänsterna till lägre ekonomiska kostnader för staten.

Projektets målgrupp är två typer av organiserad arbetskraft, ASHA (Accredited social health activists) och AWW (Angawadi workers, en slags moder- och barnavård på landsbygd). ASHA och AWW befinner sig på botten av landets socialförsörjningskedja och lider av brist på resurser, säkerhet för arbetare och undermåliga arbetsvillkor.

Syftet med projektet är att stärka kvinnliga ledare inom AWW och ASHA förbund så att de ska kunna vara effektiva i sin kamp för erkännandet som arbetare och offentliganställda som levererar samhällsviktiga tjänster. Detta kommer att uppnås genom kapacitetsbyggande aktiviteter med fokus på jämställdhet och påverkansarbete; genom att utveckla nätverken på delstatsnivån som ska överbrygga interna skillnaden och samarbetshinder och i slutändan stimulera facken att ingå i breda allianser tillsammans med civilsamhällsorganisationer i sina delstater för att påverka i frågor som rör barns rättigheter, rätt till mat, rätt till hälsa, rätt till utbildning, jämställdhet och motverka barnarbete. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: ILO-konventionerna 87 och 98 har inte ratificerats i Indien. Det finns ingen specifik lag om erkännande av fackföreningar och kollektiva förhandlingar. Det gör arbetet mot erkännande av ASHA:er och Anganwadi ännu mer komplicerat. Projektet har resulterat i att de anslutna registrerade facken tar hänsyn till ASHA:s och Anganwadikvinnors krav och för att uttrycka sina åsikter gentemot regeringen i sina stater. Representanter för båda grupperna ingår i förhandlingsdelegationerna, så att de har möjlighet att föra sin egen talan.

Projektet har fokuserat på forskning och kartläggning av arbetsförhållandena och bästa praxis för ASHA i 12 indiska stater. Projektet har också bidragit till att Tamilnadu Anganwadis lyckades få en olycksfall- och sjukförsäkring.

Till projektsidan
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60424
Mer info

Svenska fackförbundet HRF, tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i länderna Indonesien, Myanmar, Indien och Maldiverna ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I Asien där turismsektorn växer, är många arbetare migranter från andra länder, de flesta jobben är osäkra och lönerna är låga. Många är berövade sina dokument och lever i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt skapas nya jobb.

Fackförbund i Asien möter våld och kränkningar av fackliga rättigheter, fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer. Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta stoppas.

IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter. Projektet har hittills varit framgångsrikt och nu handlar det om att höja standarderna inom branscherna, med bättre löner, rättvisa och säkra anställningar samt respekt för rättigheter och ökad jämställdhet.

Denna period kommer projektet att satsa på färre länder (fyra istället för 10) och samtidigt inkludera fler lokala partnerorganisationer. Projektets fokus kommer att vara på de ledande företagen inom sektorerna hotell, restaurang, catering och turism. Satsningen på färre länder ger också en ökad möjlighet att satsa på att försvara det krympande utrymme som demokratin fått. Här handlar det även om att stärka även de fackliga organisationerna inom jordbruks sektorer. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Den globala hushållarkampanjen (GHC) har spelat en viktig roll för att uppmuntra ett större deltagande av kvinnliga arbetare i facken och för att väcka frågan om säkerheten på arbetet. På Filippinerna, Indonesien (Bali) och Thailand (Phuket) inbjöd GHC- utbildningarna utrymme för kvinnliga arbetare att tala om olyckor och sjukdomar, kvinnors hälsa och trakasserier för första gången.

Projektets utbildningar handlade om att bygga förtroende och skapa en plattform för att hantera frågorna. Fler kvinnor än tidigare har anmält sexuella trakasserier och vågat berätta vad de varit med om, vilket är första steget.

I Phuket, Thailand, valdes tre kvinnor till facket verkställande kommitté och kvinnor valdes till presidenter för fackföreningarna vid Marriot's Le Meridien och Club Med.

I Indonesien blev tre kvinnor valda som presidenter i sina hotellfack.

På hotellet Accors Sofitel Plaza på Filippinerna enades facket och arbetsgivaren om att sänka städ rumskvoterna från 10 rum till 8 rum per skift.

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Facket på Serena Hotel förhandlade framgångsrikt, tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Nu är det de rum de hinner på åtta timmar per dag. Enligt Peter, en hushållerska: ”Det här är en väldigt stor skillnad, definitivt en stor vinst för oss. Två rum färre är två timmar mindre arbetsbelastning för oss.” och fortsatte ”För mig, för oss idag, vi vann tack vare vår fackförening. Vi har kämpat och kämpat, vi fortsatte, vi trodde på det som är rätt. Vi är hushållerskor, vi är människor, vi förtjänar bättre behandling. ”

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Facket på Serena Hotel förhandlade framgångsrikt, tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Nu är antalet rum som kan rengöras på 8 timmar. "Jag är väldigt glad att facket förhandlade och avskaffade rumskvoten. Jag känner nu att arbetstryck har lättat. Tidigare var det 12 rum per skift och de flesta gästerna var ofta sena och därför fick jag arbeta längre tid. Nu är jag avslappnad och kan gå hem till min familj omedelbart efter arbetstid "- Umair Rahim, arbetar som hushållerska sen åtta år på Swat Serena Hotel.

Tre nya kollektivavtal tecknades av hotellförbund och exempelvis totalt 1 060 arbetare gynnas av de förbättrade villkoren som facket SPM Grand Hyatt på Bali förhandlade fram.

Fackföreningsledarna som deltog i förhandlingarna hade deltagit i den kollektiva förhandlingsutbildningen som genomfördes av projektet under 2018 och 2019. Förbundet vid Naga World Hotel Casino (NHW), som har 4 400 medlemmar, lade fram sitt första förslag till kollektivavtal i maj 2019. Detta efter en ledarutbildning 2016 och förhandlings utbildning åren 2017 och 2018.

Fler medlemmar har rekryterats i de fack som deltar i projektet. Exempelvis i Indonesien, där federationen FSPM fick ytterligare 551 medlemmar på sju hotell och har nu totalt 7. 450 medlemmar. FSPM ökade också antalet medlemmar inom företaget Pizza Hut från 98 i januari till 489. I Indien anslöt fyra nya fackföreningar till federationen HEFOI Taj Hotel Union Network, vilket stärker federationens ställning gentemot företaget.

Projektet hjälper målgrupper att ha grundläggande förståelse för hiv och aids och uppmuntrar dem att utveckla lämpliga och adekvata policyer i frågan. Det handlar om att undvika diskriminering, astigmatisms och marginalisering. Frågan ingår i projektets grundläggande fackliga utbildningar Det ansvarsfulla, etiska och hållbara (RES) turisminitiativet för IUF Asien/Stillahavsområdet fortsätter att öka medvetenheten om vikten av miljömässig hållbarhet som en integrerad del av hållbar turism, tillsammans med social hållbarhet och hållbara jobb.

Aktiviteter på Världsturismdagen fokuserade på RES-turism i Indien, Indonesien, Nepal, Pakistan, Myanmar, Thailand och Filippinerna samt på klimaträttvisa i Maldiverna och Nepal. I Nepal deltog facken NIHWU (hotellarbetare) och UNITRAV (äventyrsturism; vandringsguider) deltog i trädplantering för att öka medvetenheten om effekterna av miljöförstöring samt klimatreducering. Facket UNITRAV deltog också i flera aktiviteter för att rensa upp plastföroreningar på Mount Everest. I Phuket, Thailand, fortsätter federationen FHSL sitt samarbete med hotellorter och lokala myndigheter för att städa upp stränder och mangrover som en del av RES-turismåtagandet.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision
Nummer:
60457
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST och Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter som inleddes 2018 (60290).

Kommunal har varit med i de första åren men av interna skäl är inte med i det fortsatta arbete. Detta kommer enligt Kommunal inte att påverka projektets förutsättningar. Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokala förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatta och starkt marginaliserade grupp.

En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordanien har inkluderats då landet är centralt för att arbeta med dessa frågor. Antalet flyktingar förväntas inte minska i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som ett permanent drag hos den globala ekonomin. Det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan.

Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: projektet har resulterat i att de 19 PSI:s medlemsförbund i Algeriet, Tunisien och Libanon har stärkt sin kapacitet att hantera migrations- och flyktingfrågor ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Projektet är innovativt eftersom de deltagande facken utvecklar en bredare vision om fackföreningsarbete som inkluderar utöver organisering och kollektiva förhandlingar också mänskliga rättigheter, social integration och ekonomisk och social rättvisa för alla oavsett flykting eller migrationsstatus.

I Tunisien har fackförbund inom hälsosektorn tillsammans med det nyskapade fackföreningsnätverket för Medelhavs- och Sahararegionen påverkansarbete bidragit till att Tunisien slutit samarbetsavtal med WHO som säkerställer rätten till hälsovård för människor på flykt och migranter.

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Land:
Nummer:
60481
Mer info

Handels driver ett multilateralt projekt tillsammans med UNI inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika sedan 2014 som uppvisar goda resultat med självständiga fack i både Malawi och Lesotho. Fokus under perioden 2018 - 19 ligger på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe. Under 2020-2022 det blir fokus på Kenya and ZImbabwe.

Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Insatsen är helt i linje med Sidas CSO strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer. Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 särskilt mål 8 och Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att partnerna i projektet stärkte sin kollektiva förhandlingskraft vid dessa multinationella företag genom att organisera och rekrytera fler medlemmar.

Shoprite öppnade sin första butik i Nairobi 2018 och Kenyan Union of Commerce and Food Workers (KUCFW) organiserade 158 av de 218 anställda. Under 2019 öppnade ytterligare två butiker där facket lyckades rekrytera 386 medlemmar som ett resultat av kampanjen som stöddes genom projektet. Facket kunde därför ingå ett formellt erkännandeavtal med Shoprite. De rapporterade vidare att de inledde kollektiva förhandlingar och såg en förbättring av kvaliteten på de anställdas arbetsvillkor som en följd av det.

I Eswatini har Swaziland Commerce and Allied Workers’ Union (SCAWU) rapporterat att efter UNI under det årliga alliansmötet med Shoprite Checkers ingripit för att få företagsledningen i landet att respektera det globala avtalet och tillåta facket att organisera anställda. Därigenom kunde facket för första gången sedan företaget öppnade butiker uppnå ett medlemsantal på 50% + 1 av de anställda. Detta gjorde det möjligt för SCAWU att ingå ett erkännandeavtal med Shoprite och förhandla om ett kollektivavtal. Detta innebar att för första gången Shoprites anställda i Eswatini omfattas av ett kollektivavtal och inte längre är beroende av löneökningar som är godtyckligt beslutade av företagets ledning lokalt.

Under 2019 rapporterades att man tack vare de utbildningar som lokalt förtroendevalda fått genom projektet vågat lyfta fall där lokala ledningen agerat på sätt som stridit mot företagets policy. Det resulterade i att de ansvariga cheferna avskedades. Innan fackklubben fanns hade anställda som ifrågasatte de regelvidriga instruktionerna istället avskedats. En tydligt exempel på hur facket gör skillnad.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60410
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), de regionala ITF Asia/ Pacific och Americas ett antal partners i länderna Indien, Nepal, Brasilien och Colombia ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt och har varit framgångsrikt. Denna period utökas antalet länder och deltagande fackliga organisationer.

Våld och hot mot kvinnor är ett problem på arbetsplatserna, även sexuella trakasserier. Projektet tidigare bidragit till en ökad och bättre förståelse samt utvecklad kunskap om framförallt könsbaserat våld. Det handlar mycket om att kunna vidta åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor på arbetsplatser inom transportsektorn och skapa - eller stödja – folkrörelser i samhället som har samma mål.

Projektet involverade även män vilket gör projektet mer framgångsrikt där partners uppvisar ett stort skifte i förståelsen och attityderna hos manliga ledare inom facket. Även myndigheterna i Peru erkänner att fackförbunden är en viktig aktör för att stoppa våld mot kvinnor.

ILO:s senaste konferens antog en konvention om våld och trakasserier på arbetsplatser. ITF och dess partners fortsätter därför att påverka arbetsgivare för att skapa strukturer för att förhindra sexuella trakasserier och våld på arbetsplatserna. Men det handlar också om att förändra attityder hos kvinnorna själva. Här kommer ITF:s metod väl till pass. Deras utbildningsmaterial ger de fackliga organisationerna möjligheter att träna sina kvinnor. Utbildningsmaterialets fokus ligger på kunskapsökning, att kunna identifiera vad som är sexuellt våld på arbetsplatsen samt hur man kan göra för att förebygga situationerna.

Fler länder och partners gör att nätverket och erfarenheter delas än mer på den globala arbetsmarknaden. Och stödet behövs! Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem. ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och muntliga och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, men även i samhället i allmänhet vilket gör kvinnliga busschaufförer till en mycket utsatt grupp.

Resultat i korthet

Projektet har tagit fram ett material som ger stöd till kvinnor som jobbar med våld mot kvinnor. Materialet är uppbyggt i olika faser och ger förslag på strategier till de lokala fackens företrädare.

Nepal: Fackförbunden NETWON och ITWAN har tillsammans utbildat 600-700 medlemmar i temat våld mot kvinnor och av dessa har minst 100 blivit aktiva och jobbar nu med stöd till utsatta kvinnor. Förbunden lyckades efter framgångsrik lobbying, se till att det finns toaletter för de informella arbetare som jobbar som bussförare.

I Indien har facket MSTKS utbildat minst 50 kvinnor, i temat våld mot kvinnor, och som ett resultat av utbildningen deltog alla i ett möte med ministern för att diskutera frågor som rör kvinnliga busschaufförer. Dessa kvinnor har blivit mer aktiva i facket och deltar i fackliga aktiviteter så som protester, strejker och hungerstrejker för att bekämpa privatisering. En av dessa kvinnliga företrädare valdes till en hög ledarpost inom facket. Facket samarbetar med Women’s Facilitation Centers (facklig resurscenter) för att stödja och utbilda kvinnor så de kan agera mot våld. Facket jobbar också ihop med ett stödcenter som är ansluten till Chennai Southern Railway; och driver där en 24-timmars hjälptelefon för utsatta kvinnor.

En studie av våldsmän är påbörjad och 15 fall har genomförts hittills. Samtidigt har företrädare utvecklat en strategi där de kontaktar gärningsmannen om de får reda på att någon kollega är utsatt för våld. Detta skrämmer ofta mannen som upphör med beteendet. Facket AIRF har uppnått ett växande engagemang för arbetet med könsbaserat våld i den egna organisationen samt bygger starkare allianser i samhället kring frågan. Kvinnorna har inrättat stödcentra så att utsatta kvinnor kan hänvisas till utbildad personal. Även jurister är knutna till dessa centra och följer med vid anmälan hos polis och stöd i juridiska eller vid läkarbesök.

Förbunden i landet arbetar också med att stärka andra fackliga kamrater exempelvis de hushållsanställdas förbund (SEWA), lärare och högskoleprofessorer, polis och advokater för att säkerställa att det sprids till andra sektorer förutom transport. Det pågår även andra initiativ som ett resultat av projektet:

Brasilien: Förbundet SINA förhandlade fram ett avtal med INFRAERO (statlig ägare av en flygplats) kring våld i hemmet. Bestämmelsen inkluderar olika rättigheter för kvinnor som upplever våld i hemmet. Det kan innebära att en kvinna har rätt att vara hemma då hon blivit slagen eller farit illa på annat sätt. Det kan också vara att hon inte blir uppsagd om hon inte arbetar. Förbundet är en del av en lobbyrörelse för att förmå högsta arbetsdomstolen att inkludera en skyddsklausul för överlevare utsatta av våld i hemmet.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60419
Mer info

Svenska fackförbundet Kommunal tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Indien, Pakistan, Myanmar och Filippinerna ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt arbete men med färre länder, tydligare mål och därmed ett ökat fokus på att i dessa länder bidra till självständiga, demokratiska fackliga organisationer inom lantbruket.

Asien är välkänd producent av olika livsmedelsprodukter och det är stora multiföretag som tar över marknaden och så kallad ”Land Grab” gör att de mindre, ofta familjeägda, plantagen försvinner. Påverkan på klimatet är stort, vattenbristen ökar och svårigheterna för arbetarnas rätt till mat gör fattigdomen än större. De flesta arbetare är anställda under osäkra villkor. Tvångsarbete, barnarbete och kränkningar av kvinnors rättigheter är enorma problem. Arbetarna har också ofta allvarliga problem när det gäller hälsa och säkerhet då skadliga kemikalier, som Paraquat och Glyfosat och Endosulfan, används mycket i jordbruket.

Projektet har också tydliga mål kring miljö och klimat och kommer genom olika aktioner och kunskapsökande insatser jobba för att minska klimatpåverkan och säkra arbetsmiljön hos arbetarna. Ett förväntat resultat är att främja hållbart jordbruk. Projektet arbetar också med att organisera arbetarna så att kraven och kollektivavtalen kan bli bättre. Det handlar också om att organisera arbetarna så kraven och kollektivavtalen kan bli bättre. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Cirka 285 fackliga organisatörer och ledare i Myanmar, Filippinerna och Indien deltog i grundläggande fackliga utbildningar.

Cirka 243 fackliga organisatörer och ledare i Thailand och Indien deltog i förhandlingsutbildningar.

Cirka 506 fackliga organisatörer och ledare i Indonesien, Myanmar, Pakistan, Bangladesh och Indien deltog i hälso- och säkerhetsutbildningar.

Projektet har också genomfört utbildning för fiskare i Filippinerna. Ett nytt oberoende fackförbund bildades på en bananplantage i Tampakan, Filippinerna. Detta efter att arbetarna har fått information och utbildning om sina rättigheter.

Olika aktiviteter har genomförts då det gäller att öka medvetenheten och minska gifterna i lantbruket och på odlingar. Bland annat genomfördes en kampanj för att minska just giftet Paraquat. Det resulterade exempelvis i att 25 byar i Yangon-regionen, Mon State och Magway Region och hos små jordbrukare i två byar i Sindh, Pakistan minskade nyttjandet av gifter. Arbetstagare i Gujarat, Indien förstod kopplingen mellan klimatförändringar och vattenbrist samt förändringar i grödor och ökad användning av bekämpningsmedel efter fackens utbildningar och kampanjer.

Över 34 fackliga organisatörer och ledare i Pakistan deltog i ett seminarium om markrättigheter och livsmedelssäkerhet.

Kvinnliga jordbruksarbetare i 3 byar i Sindh, Pakistan kartlade arbetsplatserna för att få tillgång till vattenrättigheter.

Fler än 1 000 broschyrer om vatten- och sanitetsrättigheter distribueras, lästes och diskuterades av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet.

I nätverket för stöd att förbjuda farliga kemikalier i Yasothon-provinsen har kvinnor spelat en stor roll i att främja livsmedelssäkerhet och ett kemiskt fritt jordbruk. Bland annat har 3 producerade barnböcker om livsmedelssäkerhet, ekologiskt jordbruk och faror med giftet Paraquat har nått ut till 399 skolor i 78 underdistrikt i Yasothon-provinsen.

I februari 2019 anslöt sig facken BAFLF och National Women Farmers and Workers Association (NWFA) i Bangladesh, till de små- och andra bondeorganisationer som finns, för att påverka att genmanipulerat ris inte kommersialiseras, vilket regeringen vill.

Cirka 176 fackliga ledare i Myanmar, Indonesien, Indien och Pakistan deltog i workshop om levnadslön och 114 i Indien deltog i rundabords samtal om rätten till levnadslön efter utbildningarna.

Över 800 broschyrer om levnadslön på fyra olika språk distribueras, lästes och diskuteras av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet. I februari 2019 anslöt sig facken BAFLF och National Women Farmers and Workers Association (NWFA) i Bangladesh, till de små- och andra bondeorganisationer som finns, för att påverka att genmanipulerat ris inte kommersialiseras, vilket regeringen vill. Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) startade fältprov av genetiskt ris vid sitt forskningscenter 2017 trots forskarnas och personalens oro. BRRI: s personal är fackliga medlemmar och fackförbundet har krävt ett ökat skydd av den biologiska mångfalden och förstärkning av lagen om biosäkerhet.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60421
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Bangladesh, Pakistan, Indonesien och Thailand samt stöd till Kambodja via arbete i Thailand, ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Antalet länder är en halvering mot tidigare projektår vilket skapar en större möjlighet att fokusera och därmed nå bättre resultat.

Livsmedels- och dryckesindustrin är stor i Asien och med det också en hög grad av arbetare anställda under osäkra förhållanden. I vissa extrema fall är kvinnor och migrerande arbetare de mest utsatta offren eftersom de anställs genom människohandel och tvångsarbete. Skapande av levnadslön är därför en viktig aspekt i projektet likväl som anständiga och hållbara anställningar.

Projektet bygger på tidigare projekt och under 2018 har det blivit fler medlemmar, fler kvinnor och unga samt förbund som förhandlat avtal utan större missöden som tidigare varit vanligt. För att uppnå projektet mål används bland annat aktiviteter som utbildning, nätverk samt att samordna kampanjer för att få till politiska förändringar i lagstiftning. Det handlar också om att stärka de demokratiska fackliga organisationerna som finns inom sektorn så de kan stödja dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, kvinnor, barn, dem som är drabbade av hiv/aids, migranter med fler. Men också för att öka jämställdheten intern inom facket, utveckla demokratin och få en ökad kompetens att sluta avtal. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem

Resultat i korthet

I Pakistan har arbetare på Phillip Morris bildat kommittéer för att organisera fler medlemmar till facket. Facket på Nestle i Bangladesh värvade 21 nya medlemmar och har nu totalt 242 medlemmar varav 55 kvinnor. Facket Ferrero i Indien har värvat 29 nya medlemmar. ITC Food worker’s. I Indonesien, skedde övergångsförhandlingar för arbetare då fabriken Nestlé meddelade att fabriken i Cikupa skulle säljas. Fler ungdomar har blivit medlemmar och ledare. Fler kvinnor deltar i förhandlingar om kollektiva avtal i länderna i projektet. Vid PepsiCo i Pakistan blev 80 kvinnor medlemmar. Över 250 arbetare i Asien deltog i kvinnodags firande 2019 och fler kvinnor har blivit medlemmar och fått uppdrag som ledare inom sina förbund. Allt detta efter att ha deltagit i utbildningar.

Facket PVM i Bangladesh bildades 2018 och blev erkända som organisation av regeringen i februari 2019. Nu har ledningen på företaget erkänt dem och startat förhnadlingar om kollektivavtal. Facket WUUP, Pakistan, håller på att förhandla om sitt första kollektivavtal. 8 Fackliga förbund i Pakistan har under året undertecknat förbättrade kollektivavtal. I Gazipur, Bangladesh fick 25 tillfälligt anställda arbetare fasta jobb genom fackets förhandlingar.

Över 500 fackliga företrädare, medlemmar och fackliga ledare i Myanmar, Indonesien, Thailand, Bangladesh, Indien har deltagit i olika fackliga kurser. Exempelvis facklig grundkurs, hälsa och säkerhet och kurs i förhandlingsteknik. Över 450 fackliga företrädare i Indonesien, Myanmar och Kambodja har utbildats i jämställdhet och fackliga ledare i Nepal deltog i OECD: s utbildning kring deras riktlinjer. Fler än 500 fackliga företrädare har deltagit i möten för att forma strategier för kampanjen för levnadslön i länderna Thailand, Indien, Pakistan, Indonesien, Kambodja. Dessa har sedan kampanjat och delat ut broschyrer om levnadslön.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60430
Mer info

IFJ arbetar för en global anpassning av metoder, strategier och strukturer för att bemöta de nya digitaliserade media och journalistik. IFJ:s regionala projekt i Latinamerika syftar till att samordna kollektivavtalsförhandlingarna i regionen.

Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Latinamerika är världens farligaste region att arbeta i som journalist. Den fria journalistiken i Latinamerika hotas på många andra mer subtila sätt än genom dödshot och mord på journalister.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60479
Mer info

Vårdförbundet tillsammans med Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA), Palestina, ska genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet äger rum på Västbanken med eventuella mindre aktiviteterna i Gaza. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete (senaste inom rament för projektet 60264) som under olika perioder fokuserade på diverse organisationsutvecklingsfrågor.

Vårdsektorn i Palestina lider av samma problem som resten av det palestinska samhället; den är också starkt beroende av utländskt stöd. Under senare åren har dock detta stöd minskat väsentligt. PNMA fungerar både som en yrkesorganisation (och erbjuder utbildningar inom professionella ämnena) och som en röst för ökad inflytande av sjuksköterskor och barnmorskor på arbetsplatser och för förbättrade arbetsvillkor.

Projektmålet är en demokratisk och stark organisation som kan representera och stärka sina medlemmar som individer och i deras yrkesroll. Ett särskilt fokus ska riktas mot ledarskapsutbildning och främjade av kvinnor som kandidater till ledande poster både inom organisationen och i de relevanta institutionerna i Palestina. En negativ trend har observerats under de senaste åren då närvaro av kvinnor i yrkeslivet och i det offentliga livet minskar.

En starkare PNMA i dess roll som expert i frågorna som rör yrket efterfrågas av de palestinska myndigheterna och andra organisationer i allt högre utsträckning. Det ställer dock till problem då organisationens administrativa kapacitet inte räcker till. Detta är ett annat område som projektet kommer att arbeta med. Den främsta metoden för att uppnå uppsatta mål och som har visat sin effektivitet under de tidigare åren är training of trainers. Vårdföbundet spelar en aktiv roll i projektet och bidrar med expertkunskap i de frågorna som efterfrågas av den lokala partnern. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet
Nummer:
60407
Mer info

Lärarförbundet tillsammans med partners i Colombia, Malawi, Zanzibar och Filipinerna, samt med fyra regionala nätverk ska genomföra detta program 2020-2022.

Programmet bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt beroende på kontexten.

Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.

Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Resultaten kommer verigieras av såväl externa utvärderingar som med projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning på tidigare programperiod, som visat på hög resultatuppfyllelse. Under 2019 utvecklades en app till smartphones där EI latinamerika kan sprida information och kunskap till medlemmar på ett smidigt sätt.

Under 2019 rapporterades resulat i form av ökad kunskap och engagemang kring jämställdhetsfrågor. Partner som deltagit i programmet har arbetat fram nya vägledande dokument och riktlinjer för frågan och även kvoter för att få in fler kvinnor i ledande positioner inom facket har införts hos vissa förbund. Aktiviteter kring sexuella rättigheter och arbete emot könsbaserat våld har lett till ökad öppenhet att diskutera och även polisanmäla fall med trakasserier både på arbetslatserna men även inom fackförbunden själva.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60441
Mer info

Det multilaterala regionala projektet mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare insatser och fokuserar på organisering och dialog med de multinationella giganterna Amércia Móvil, Telefónica och Liberty Global inom telekomsektorn i Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Jamaica och Saint Lucia.

Politiska förändringar har lett till avreglering av arbetsrättsliga lagar eller arbetsreformer och lagt ut verksamheten på underleverantörer som Atento och Teleperformance. Detta har medfört en ökad antifacklig politik och att arbetstagarnas rättigheter ständigt hotas. Att organisera anställda, öka kunskap och medvetenheten om fackliga rättigheter och färdigheter i företagen och deras underleverantörer är den största utmaningen inom telekommunikationssektorn i regionen.

Målet med insatsen är att stärka facken och dess medlemmar i deras fackliga rättigheter och organisering för att representera sina medlemmar och uppnå goda kollektivavtal. Detta ska ske genom kampanjer och tematiska utbildningar kring fackliga rättigheter, förhandlingsteknik, icke-diskriminering och jämställdhet. Telefónicas underleverantörer som ska kartläggas, vidare ska projektet utbyta erfarenhet med de andra fackföreningsallianserna och stärka kommunikationsarbetet i sociala medier. Uttalat mål är att uppnå globala ramavtal med branschens aktörer.

Resultat i korthet

En av prioriteringarna i projektet är att uppnå ett kollektivavtal för alla arbetare i de deltagande förbunden. I detta avseende har alla deltagande fackförbund, utom förbundet på Claro i Argentina (som nyligen började förhandla med en av fackföreningarna) och förbundet SUTTP på Telefónica i Peru (som för närvarande håller på att förnya kollektivavtalet), ett undertecknat kollektivavtal.

När det gäller kollektiva förhandlingar finns det två fall i Nicaragua och Colombia som visar hur viktigt projektstödet är. Nicaragua representerar ett sådant fall på grund av den djupa politiska och ekonomiska krisen och Claros vägran att förhandla. Med stöd av projektet mobiliserades arbetarna och facket framgångsrikt och lyckades förnya sitt kollektivavtal och även nå reallönehöjningar som kompenserade för periodens inflation. Endast ett annat fackförbund i hela Nicaragua har uppnått något liknande.

I Colombia, var det en situation där det utöver en konflikt mellan facket och företaget, genomgick företaget en sammanslagning med ett annat bolag. Denna process var mycket komplex och många av arbetarna accepterade inte förändringen och lämnade frivilligt medan andra blev uppsagda. Under projektets gång tillhandahölls kapacitetsstöd till fackförbundet ULTRACLARO för att förhandla fram och underteckna ett kollektivavtal för de två sammanslagna företagen efter många års konflikt. Detta möjliggjorde stora ekonomiska och sociala fördelar för arbetarna samt viktiga garantier för fackförbundets ledare. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60489
Mer info

Insatsen i Nepal, sker i samarbete med Seko och UNI NLC (Nepal Liason Center), syftar till att fackförbund inom telekom och post & logistiksektorn har stärkt sin förmåga att organisera och representera sina medlemma, att medlemsförbunden i högre grad samarbetar för att uppnå effektivare kollektivförhandlingar och att och att aktiviteterna lett till ett ökat antal kvinnor och unga som medlemmar och i beslutsfattande positioner. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt som har lett till goda resultat med ökat antal medlemmar, en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet och att yngre organisatörer och ledare utbildats. Detta arbete fortsätter under 2020-22.

Alla UNI NLC:s medlemmar påverkas allvarligt av avreglering och omstrukturering som genom projektets aktiviteter ska utveckla sin förmåga och kapacitet att klara de socioekonomiska utmaningarna i en global och teknologisk driven ekonomi och att de olika facken inom de båda sektorerna samarbetar och inser behovet av gemensam kamp för att nå kollektivavtal på ett effektivt sätt. Organisering är högsta prioritet för fackföreningarna, då de flesta är oorganiserade. Projektet ska skapa medvetenhet bland deltagarna för att se till att de förstår att de står inför samma problem, vilket kräver ett gemensamt och enhetligt svar.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att båda medlemsförbunden inom postsektorn har börjat organisera inom logistiksektorn. Detta är innovativt och ett resultat av projektet och UNI: s bredare strategi för att modernisera fackföreningar inom traditionella postverk och öka deras medvetenhet om behovet av att organisera bland privata logistikföretag. Vidare har de flesta av UNI: s medlemsförbund finns yngre personer som har utbildats genom detta projekt i ledarpositioner. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Sveriges läkarförbund
Land:
Nummer:
60455
Mer info

Sveriges Läkarförbund ska tillsammans med en kubansk läkarorganisation, Consejo de Sociedades Cientificas de la Salud (CSCS) genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete som påbörjades 2017, 60254.

Under de första åren har en stark relation upprättats mellan organisationerna; dessutom accepteras den kubanska partnern som medlem i World Medical Association (som är en viktig källa för kontinuerlig professionell utveckling) förutsatt att specifika interna förändringar är slutförda.

Syftet med detta projekt är att stödja CSCS i att göra dessa förändringar, som främst berör dess demokratiska strukturer. Partnerna har uppdaterat projektets mål och förväntade resultat baserat på lärdomar från föregående period. Ett större fokus på påverkan mot myndigheterna kommer att testas, med tanke på den ökade öppenheten i landet. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60413
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport workers Federation), och fyra partners i Ukraina, Kirgizistan och Kazakstan ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. De ska också undersöka möjligheterna till att stödja fackliga i Georgien och i Mongoliet. Projektet var helt nytt 2018 och fokuserar på att ge de anställda inom järnvägssektorn en ökad levnadsnivå.

Järnvägen mellan Ryssland och Kina är en allt viktigare handelsväg genom de allt bättre transportmöjligheterna. Samtidigt privatiseras järnvägsnätet alltmer i länderna som berörs i detta projekt, Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan. De anställda och de fackliga får genom privatiseringar nya utmaningar, nya sätt att agera på för att säkerställa schysta arbetsvillkor samt schyst hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Då facken i dessa länder är ovana att agera i den privata sektorn fick projektet en svår start 2018 men under 2019 har rekryteringen av nya medlemmar, ofta unga arbetare, gått över förväntan.

Projektets mål är att fackförbunden i projektländerna har kunskap och engagemang för att organisera järnvägsarbetare inom den privatiserade järnvägssektorn samt att de samarbetar med varandra för att stödja och dela erfarenheter samt stödjer varandras kampanjer. Utbildning av ledare, förtroendevalda samt medlemmar är en del av projektet strategier. En expansion till närliggande länder ska undersökas under projektperioden. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet som fick en trög start har utvecklats snabbt, speciellt i Ukraina. De två länderna Kazakstan och Kirgizistan har genomfört en workshop (52 deltagare med 20 kvinnor i en mansdominerad yrkeskår) men har svårt att öppet prata om antingen reform eller privatisering då det politiska inflytandet från fd Sovjet är stort. Men slutresultatet blev ändå en plan för hur facket i landet ska organisera där outsourcing redan har ägt rum.

I Ukraina har facket ändrat sina stadgar så de kan organisera i den privata sektorn. Det innebar att 2 104 nya medlemmar rekryterades, tre nya fackförbund startade upp och två nya fackliga branschavdelningar bildades (reparatörer och ingenjörer). På andra arbetsplatser har fackföreningarna återaktiverats (efter att de varit inaktiva efter privatiseringen). Facken har också föryngrats och erbjuder ett digitalt medlemskap. Medlemskapet är kopplat till ett Visa kort där medlemmarna får olika rabatter.

Facken påverkar politikerna via upprop på nätet, och 43 000 personer undertecknade ett upprop i slutet av 2019. För att kunna kommunicera digitalt var facket tvunget att ändra sina stadgar. De har också utbildat två specialister på sociala medier och infört säker kommunikation. En annan stadgeändring innebär att vid val ska detta ske via ”hemlig” omröstning, eller som vi säger – sluten omröstning. Detta för att säkerställa demokratin när de ska välja ledare.

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund , Unionen
Land:
Nummer:
60438
Mer info

Insatsen är i helt linje med Sidas CSO strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar i att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer.

Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 främst målet 8 och 5 samt Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera alla anställdas rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen. Projektet ligger helt i linje med UNI:s ”Breaking Through”- strategi som syftar till att vidareutveckla och stärka sina medlemsförbund kapacitet till facklig organisering och kunskapsbygge inom multinationella företag för förbättrade arbetsförhållandena och livsvillkoren för arbetstagare inom UNI:s sektorer, mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer.

Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 främst målet 8 och 5 samt Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera alla anställdas rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen.

Resultat i korthet

Under 2018-2019 har man i projektet fokuserat på att stötta den lokala fackliga organiserignen på H&M i Peru. Där finns nu en fackförening som i nästa fas ska ges fortsatt stöd för organiseign och förhandling.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen
Land:
Nummer:
60471
Mer info

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den Thailändska fackliga miljön är svår då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre. Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Strategin i projektet som helhet är att först utbilda organisatörer hos TEAM (klart 2017) samt genomföra första företagsbesöken (klart 2017) och sedan tillsammans med svenska resurspersoner genomföra projektverksamheten ute på de utvalda företagen i 3 steg (2018-2022); steg 1: att söka kontakt med anställda vid företagen i syfte att värva medlemmar, steg 2: bilda fackliga organisationer, steg 3: organisera den fackliga verksamheten inom de nybildade fackklubbarna.

Resultat i korthet

Under 2018 kunde ett arbetsplatsfack bildas och registreras hos Volvofabriken. Det är värt att nämna att i början av organiseringsarbetet var flera ledande arbetstagare väldigt rädda för att gå med. Några av dem var också med i bolagets välfärdskommitté och spred rykten bland arbetarna om facket, och till och med hotade att bilda ett s.k. gult fack för att motverka TEAMs organisering. Men efter erkännandet av facket har alla dessa arbetare, inklusive de i välfärdskommittén, anslutit sig till facket, som nu har 426 medlemmar. Detta är en stor framgång.

Ett första kollektivavtal skrevs också på i slutet av 2018. Det går ut 2020 och förhandlingar pågår nu om ett andra kollektivavtal. 2019 testades en innovativ strategi för organisering genom att organisera fotbollsmatcher. En utmaning i projektet har varit att hitta arbetare som är villiga att starta fackföreningar på Scania och Electrolux.

Anti-fackliga attityder är mycket starka i Thailand och arbetarna är rädda för att prata om sina arbetsvillkor. Så organiserarna måste hitta sätt att närma sig och skapa förtroende för arbetarna innan de tar upp frågor om arbetsvillkor och fackföreningar. En idé under 2019 var att försöka göra detta genom att anordna fotbollsmatcher mellan arbetarna på Volvo, Scania och Electrolux. Som ett resultat är nu 4 arbetare på Scania och 5 på Electrolux intresserade av att inrätta en fackförening på sina arbetsplatser.

Nästa steg är att fördjupa utbildningen och diskussionen med dessa arbetare och förhoppningsvis kan de börja rekrytera på arbetsplatsen. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former samt stöd och coachning från IF Metall och de lokala klubbarna på Volvo, Scania och Electrolux i Sverige.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60414
Mer info

Det svenska facket Kommunal tillsammans med IUL, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association, IUF Afrika och fem samarbetspartners i länderna Etiopien; Kamerun; Sydafrika; Zimbabwe ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022 och är en fortsättning från tidigare år.

Jordbrukssektorn minskar i flera kontinenter men i Afrika är den fortfarande störst och sysselsätter 60 procent av arbetstagarna. Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva.

Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också användningen av olika bekämpningsmedel, t ex Paraquat som är skadligt för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg, oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt.

Få är medlemmar i ett fack och får därmed inte sina arbetsvillkor bevakade. Projektet satsar på medlemsrekrytering och kunskapsökning med fokus på hälsa och säkerhet samt att öka kompetensen att förhandla bättre arbetsvillkor. Alla facken använder sig av arbetarnas arbetsmiljö i löneförhandlingar och de har lyckats öka lönerna och till och med i ett fall få till gratis mat. Det finns kollektivavtal som innehåller klausuler som skyddar kvinnliga arbetstagare mot exponering för bekämpningsmedel men de bör bli fler.

Ett syfte med projektet är att få till ett hållbart jordbruk utan gifter samt att ILO:s konvention 184 Occupational Health and Safety inom jordbruket ska respekteras. Målet är att deltagande förbund stärker sina positioner med fler medlemmar samt har ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager.

Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö, att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare. Projektet följs upp regelbundet och säkerställer resultat med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

En ökad medvetenhet om effekterna av klimatförändringar har skett hos de deltagande facken i Zimbabwe och Malawi och i Zimbabwe erbjöd facket humanitärt stöd då cyklonen drabbade medlemmar på landsbygden. I Malawi organiserade facken trädplantering i området Kazyozyo. I Etiopien utbildade facket medlemmar och andra kring de negativa effekterna av att kasta avfall från bekämpningsmedel i floden. Som ett led i aktionen tog en arbetsgivare initiativ till att utveckla ett system för att återanvända avfallet istället. Facket rapporterar att detta system även börjar praktiseras av andra jordbrukare i Oromiya-regionen.

Från det arbete som projektet bidrog med under 2018 (att utbilda i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt skapa strukturer för anmälan) bildades 2019 sju nya skyddskommittéer hos de deltagande förbunden i de två länderna Zimbabwe och Malawi. Kommittéerna kartlägger de allvarliga hälsoproblemen. Det ena facket i Malawi ökade sitt medlemsantal med 3 279 under 2018 och med 397 under 2019 (totalt 12 procent). Detta genom att öka kunskapen hos arbetare kring deras arbetsmiljö.

I Zimbabwe byggde facket sin kapacitet i att rekrytera medlemmar med stöd av projektets kampanj kring arbetsmiljö och värvade 788 nya medlemmar år 2019. Även det andra facket i Malawi ökade sitt medlemskap och då med 1 750 (1000 män och 750 kvinnor) vilket motsvarar en ökning med 18,3 %. I Etiopien fick 5 nya fackföreningar totalt 400 nya medlemmar (160 män och 240 kvinnor). Total ökning i projektet 2019 blev då 3 335 i tre länder, åtta förbund.

Strategin i att utbilda representanter som kan hälso- och arbetsmiljöfrågor och livsmedelssäkerhet visade sig vara framgångsrik exempelvis då en arbetsgivare ville servera rutten majsmjöl. Fackets representanter kunde då ingripa och förhindra att arbetarna blev sjuka.

En zimbabwisk gård utsatte kvinnliga arbetare för rök från brinnande kemiska behållare. Skyddsombuden grep in och larmade facket. Facket hävdade att exponeringen var en allvarlig fara för offrens hälsa, och krävde att åtgärder skulle vidtas mot chefen. Arbetsgivaren avskedade då chefen. De kvinnliga arbetarna som hade blivit inlagda på sjukhus återhämtade sig och återupptog sitt arbete i en bättre arbetsmiljö än tidigare.

Under 2018 utbildade projektet i förhandlingsteknik och under 2019 deltog fem av dessa utbildade personer i Zimbabwes nationella förhandlingsgrupp för socker- och trädgårdsodlarna. Deras deltagande ökade fackets kompetens då de i förhandlingarna kunde relatera låga löner direkt till hälso- och säkerhetsrisker. De enades om att granska lönerna kvartalsvis, och på så sätt få till en löneanpassning till levnadsnivåerna för att mildra effekterna av Zimbabwes ekonomiska situation.

År 2018 kom förbundet GAPWUZ överens med Zimbabwes regering och arbetsgivarna inom tobaksindustrin om att ha social dialog och gemensamma aktiviteter för att hitta lösningar på hälso- och arbetsmiljöproblematiken inom tobaksektorn. Dialogen ledde till att National Social Security Agency (NSSA) skulle forska på detta och återkomma. Resultatet är ännu inte publicerade.

I Etiopien samarbetade facket med andra organisationer som exempelvis Ethiopian Women Lawyers Association. Detta för att få stöd och kunskap om de juridiska delarna på hälsa och arbetsmiljön samt på genderfrågor. Landet införde särskilda lagar den i juli bland annat rörande sexuell trakasserier och påföljder vid bristande efterlevnad av lagen. Den ökade kompetensen av det juridiska förstärkte facket trovärdighet vid förhandlingarna med arbetsgivarna.

I Zimbabwe har viss fackliga ledare fått dödshot, bortförs och torterats. Den spända politiska miljön har minskat yttrandefriheten och föreningsfriheten. Höga priser för basvaror och brist på bränsle drabbar jordbruksarbetarna hårt då de har låg lön. Klimatförändringarna förvärrar situationen med vattenbrist och elektricitet som kommer och går. Arbetslösheten steg.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60467
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och 23 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019, 60297.

Under den tidigare perioden, har de PSI-anslutna fackförbunden har etablerat bra arbetsrelationer eller befinner sig i en dialog kring upptagningsområdena för organisering och gemensamma påverkansaktiviteter för arbetstagarnas rättigheter. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inklusive flyktingar.

Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera p.g.a. brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet.

Projektet syftar att öka organiseringsgrad inom de offentliga sektorn och förbättra samordning mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, inkl. med fokusmålgrupp kvinnor och unga, och möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: Minskningen av den offentliga sektorn i de flesta länder (t.ex. Tanzania) fortsätter i kombination med åtgärder som outsourcing, lön- och anställningsfrysningar. 4 fackföreningar i Kenya och Tanzania har löst sina konflikter om upptagningsområden som hindrade samarbetet, UKCS & KCGWU i Kenya och TUGHE & TALGWU i Tanzania. Fackföreningar i Burundi fortsätter agera samordnat.

Projektet har också bidragit till förändringar i jämställdhet i facket. I Tanzania och Kenya finns det nu två kvinnliga biträdande generalsekreterare i TUGHE respektive KCGWU. I Uganda har en kvinnlig generalsekreterare från UPEU valts till en position i National Organisation of Trade Union -Uganda. Alla projektpartners (25) ändrade sina konstitutioner för med en plats reserverad för en kvinnlig ledare, resten av ledarpositioner är öppna för alla. De flesta deltagande facken har hittills ökat sitt medlemskap med inte mindre än 5%.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60408
Mer info

Projektet har två delar, en satsning på kvinnliga sjömän och den andra handlar om transporter i större städer. Kvinnor i Algeriet kommer att vara mentorer i de satsningar som ska skapa utrymme för kvinnor att vara med och fatta beslut inom de egna förbunden samt att alla har lika lön för lika arbete. Det handlar också om att kvinnorna ska ha en bra och säker arbetsmiljö samt schysta arbetsvillkor.

I transportsektorn handlar projektet om att organisera och utveckla kapaciteten hos de fackliga förbunden som är verksamma i den utveckling som sker för ett mer hållbart och klimatsmart alternativt resande. Sluta avtal, skapa nätverk mellan de olika facken samt bygga allianser med andra organisationer är viktiga beståndsdelar i projektet. Det betyder också att påverka regeringar och andra investerare så att satsningarna inom transport sektorn blir så bra så möjligt utifrån alla aspekter. Tillsammans utvecklas transportsektorn positivt.

Resultat i korthet

Projektet har bidragit till ökade insikter kring jämställdhet mellan kvinnor och män inom sjöfolk vilket ledde till att en kvinnokommitté inrättades i Algeriet. Denna kvinnokommitté fick utbildning och kommer att användas som mentorer till andra i projektets länder. Resultatet blev också att den mansdominerade sjöfolkssektorn fick en ökad förståelse för de frågor som kvinnorna vill förbättra. En ITF-inspektör (fartygskontrollant med internationella befogenheter att bevaka konventionerna (Maritime Labour Convention (MLC) som berör sjöfarten) anställdes i Marocko efter att behovet blev synligt efter projektutbildningar.

Fackliga förtroendevalda i Marocko, Algeriet och Tunisien, är involverade i ökad omfattning än tidigare i de interna beslutsfattande strukturerna. Medvetenheten om rättigheterna på jobbet ökade, och i Algeriet och Marocko fortsätter facken att utbilda i förhandlingsteknik inför att teckna kollektiva avtal. Tre företagsavtal fick förbättrade arbetsvillkor som ett resultat av utbildningar.

Projektet ändrar inriktning från 2020 och det blir mer fokus på att vara med då infrastrukturen kring det kollektiva resandet utvecklas i privat regi. Det kan bland annat handla om att ställa om jobb från den informella till den formella sektorn men också att facket kan delta i de sociala dialogerna.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60486
Mer info

Insatsen i ett multilateralt samarbete mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare projekt men nu med fokus på enbart den växande telekomsektorn och med nya länder och målföretag däribland Telenor. Målet med insatsen är dels att skapa och kapacitetsstärka nya företagsfack att kunna uppnå kollektivavtal, att öka andelen kvinnor och ungas engagemang och positioner inom facket. Tidigare stöd har stärkt Ncell-facket i Nepal och DiGi-facket i Malaysia vars sakkunskap och erfarenheter kommer att utnyttjas i denna projektperiod, liksom Axaitaalliansen som bildades 2016 Myanmar kommer att ingå som projektland där Telenors verksamhet och möjligheter för facklig verksamhet måste kartläggas.

Andelen fackanslutna inom telekomsektorn i Asien är mycket låg och mycket arbete måste göras för att säkerställa att fackföreningar kan representera sektorns arbetstagare i regionen. Fackledarna saknar ofta kompetens och erfarenhet av organisering och kollektiv förhandlingar som är nödvändiga för att bygga starka och hållbara fackföreningar i de multinationella företagen.

Fackföreningarna i Asien arbetar ofta under mycket svåra förhållanden på grund av anti-fackliga attityder från regeringar och arbetsgivare. Outsourcing och avreglering samt omstrukturering och omvandling av de traditionella telekomoperatörerna till digitala företag är också en utmaning för facken. En viktigt komponent är att fortsätta nätverkandet mellan företagsfacken inom och utom samma målföretag för att effektivisera arbetet och skapa en djupare förståelse för regionens fackliga kontext.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60483
Mer info

Insatsen görs i samarbete mellan Seko och UNI och dess medlemmar i Sydostasien främst genom förbunden UNI MLC (Malaysia)och Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Projektet är en fortsättning på stöd som går tillbaka till 2014 där facket i Malaysia har signerat kollektivavtal med DHL Global Forwarding, och där andra DHL branscher arbetar mot samma mål.

Syftet med projektet är att utveckla och stärka den lokala och globala fackliga strukturen som företräder arbetstagare hos framförallt DHL, men även andra större aktörer i de berörda länderna.

Genom att arbeta med utbildning kring organisering, kampanjarbete och kollektivt förhandlande ska de lokala förbunden stärkas. På lokal och global nivå kommer projektet att arbeta med förbättrad organisering och byggande av nätverk samt för att kunna påverka DHL att ingå ett globalt avtal.

Projektets drivs i linje med UNI:s fokusering på globala företag som dominerar branschen för att säkra positiva effekter av avtal för flertalets anställda inom en sektor.

Resultat i korthet

Sedan 2012 har det varit prioriterat för UNI att registrera fackföreningar och organisera inom DHL-företag i Malaysia. Tre företag har valts ut (DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain och DHL Express).

Redan under projektperioden 2014-2016 erkändes facket och ett kollektivavtal undertecknades vid DHL Global Forwarding. Det andra kollektivavtalet undertecknades 2018 (2018-2021) och 2019 har förhållandet med ledningen mognat och ett så kallat "smart partnerskap" har upprättats med företaget. Detta manifesteras genom att facket får utföra s.k. roadshows vid DHL Global Forwarding Centers i Malaysia för att förklara kollektivavtalet för medlemmarna och rekrytera nya medlemmar. Dessutom hade facket och ledningen ett möte för att diskutera företagets omsättning och möjligheten att outsourca vissa enheter. Slutligen har facket hållit arbetsplatsmöten för att samla in klagomål från arbetarna.

År 2019 nåddes ett genombrott i den långa processen för registrering och erkännande av facket vid DHL Supply Chain och ledningen erkände fackföreningen i november 2019. Detta är en viktig prestation efter flera års förhalning från företaget. I DHL Express finns det inget av betydelse att rapportera. I Pakistan har ett mål med projektet varit att förena 5 befintliga postförbund i en federation. År 2019 gjordes framsteg och ett konstitutionsförslag diskuterades. Det slutliga dokumentet var ännu inte godkänt när rapporten skrevs men kommer snart att vara det och en invigningskonferens planeras att hållas 2020.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60436
Mer info

Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad. I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.

Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60423
Mer info

Svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och restaurangfacket (HRF) och svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika form. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både räddat livet, bokstavligen, på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia, blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe.

I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och 2 månader betalt. I varje land skapar facken kvinnokommittéer sina mål, och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem.

Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador och yrkessjukdomar och hiv/aids förekomma.

Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor. Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Kvinnors representation i fackföreningar har ökat, bland annat genom att engagera fler unga kvinnor. År 2019 har över 5 500 blivit medlemmar i facket men flera fack har tappat medlemmar på grund av ekonomiska och politiska sammanhang.

De flesta arbetande kvinnor har blivit tuffare på att rapporterar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vilket är en stor förändring och kan betraktas som ett viktigt resultat av projektet. Och i Kenya har facket inrättat ett eget utskott för att hantera denna typ av frågor. I Malawi undertecknade facket HFPCWU ett kollektivavtal med Sun Bird Hotel där nyblivna mammor kan amma en timma på betald arbetstid. På Marriot Hotel får en kvinna sex veckors ledighet när hon är nybliven mamma.

I projektets alla länder är 27 procent av kvinnorna har fackliga ledaruppdrag och 40,5 procent av medlemskåren är kvinnor. Över 5 500 kvinnliga arbetare rekryterades 2019. I Tanzania är kvinnor involverade i beslutsfattandet och antalet kvinnliga ledare ökar både i den formella och informella sektorn. I Nigeria ökade det kvinnliga medlemskapet med 10 procent och i Uganda med 55 procent. I Senegal har facket fått 120 nya medlemmar i grönsakstillverkar sektorn och i Togos bryggeri har facket ökat med 78 procents nya kvinnliga medlemmar. I Malawi ökade antalet kvinnliga hushållsarbetare med 144 procent och 540 unga kvinnliga arbetare rekryterades av Plantation and Agricultural Workers Union (PAWUM), vilket motsvarar en ökning med 143 procent. I Tanzania har tobaksförbundet förhandlat om barnomsorg vilket var ett resultat av ett besök av facket på arbetsplatsen.

I Burkina Faso, efter en utbildning för grönsaksodlare i Bobo, slutade kvinnliga grönsaks odlare att använda bekämpningsmedel. De blev också medlemmar i en miljöförening.

I Elfenbenskusten, tack vare projektets ledarskaps utbildning för kvinnor, utbildades tusentals kvinnor av en och samma person. Engagemanget mot sexuella trakasserier var det som drev denna kvinna att utbilda vidare.

I Kenya diskuterade 26 anställda i West Kenya Sugar Company moderskapsklausulen i kollektivavtalet och föreslog förbättringsområden. Det resulterade i flera nya villkor: exempelvis en amnings timme, kvinnor som genomgår missfall får full mammaledighet. Dessa villor gör att anställda kvinnliga arbetare har sett fördelen och därmed blivit medlemmar.

20 procent av förhandlingsgruppen är kvinnor i Kenya och 10 procent i Nigeria. I andra afrikanska länder är siffran upp till 30 procent. I varje land har facken förhandlar fram kollektivavtal som gynnar den kvinnliga delen av medlemskåren. Det handlar om mamma ledigheter, amningstid och kompletterande mat för hiv/aids patienter. I Zimbabwe utbildade livsmedelsfacket förhandlare, där en är kvinna, och de lyckades förhandla sig till att en buss transportera skiftarbetare till och från arbetsplatsen.

I alla genomförande länder genomför facken lobbyarbete gentemot sina regeringar för att ratificera C190 och att förhandla med företagen så att de beaktar ILOs konvention 190 om trakasserier på arbetsplatsen. Till exempel demonstrerar facken varje månad för att offentliggöra frågan. I Kenya genomförs en forskning om sexuell trakasserier på tre sockerfabriker.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60473
Mer info

Fackförbund inom tillverkningsindustrin i Sydostasien har inte tillräcklig kapacitet att arbeta strategiskt gentemot de multinationella företagen. Det försvårar förbundens möjligheter att åstadkomma bättre löner och arbetsvillkor. Förbundens bristande kapacitet beror på att de är för splittrade samt att de saknar nödvändiga kunskaper om social dialog och förhandling. Dessutom har de stora behov vad gäller mer grundläggande organisationsutveckling.

Projektet syftar till att stärka förbunden inom projekten och ge dem nödvändig kompetens för att kunna initiera och upprätthålla en effektiv social dialog med multinationella företag. Detta sker genom satsningar på rekrytering och utbildning i förhandlingsteknik samt genom satsningar på ökad facklig samverkan mellan IndustriALLs medlemsförbund. Projektet bygger vidare på en modell som testats och utvecklats med stöd från Union to Union sedan 2010.

2018-2019 adderades Mongoliet och Vietnam som tillägg till de tidigare medverkande Indonesien och Malaysia. Liksom perioden 2018-2019 syftar projektet 2020-2022 till att hantera två problemlinjer, fackföreningsbyggande och enhetsbyggande och har formulerat dessa två mål:

• Projektmål 1: "IndustriALL-medlemsförbund blir starkare och större organisationer, mer förberedda för effektiv social dialog och demokratiska industriella relationer."

• Projektmål 2: "Samarbete och enhet byggs på nationell nivå, i struktur och i handling, bland medlemsförbund inom IndustriALL, inklusive för gemensamma åtgärder i social dialog på (multi-) fabriks- eller sektornivå."

Projektets "fackföreningsmål", förväntade resultat och indikatorer för projektet koncentrerar sig på (mer och bättre) organisering och rekrytering, (mer och bättre) kollektivförhandlingar och social dialog och förbättringar för kvinnor, otrygga anställda och migrerande arbetare. Målen för "enhetsbyggande" syftar till att uppmuntra (mer) gemensamt arbete på sektoriell federationsnivå, mellan arbetare som arbetar för samma företag i samma land, mellan arbetare i samma sektorer och på nationella rådets nivå. Globala ramavtal tittas också på.

I Indonesien kommer arbetet inte att koncentrera sig så mycket på facklig organisering, utan mer uppföljning av arbetet som började 2017 med enhetsbyggande och social dialog. Enhetsbyggandet här syftar inte bara till att uppmuntra enhet och harmoni bland medlemsförbund, utan också titta på hur man kan förändra hur medlemsförbund deltar i strategisk planering i fackliga frågor, inklusive förstärkning av effektiv social dialog och uppbyggnad av sunda industriella relationer på industriell nivå, titta på en mer effektiv politik och strategi för social dialog med arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och regeringar. Ett specifikt alternativ som kommer att eftersträvas är att etablera sektordialoger (till exempel inom gruv-, elektronik-, textil- eller autosektorerna) med motpartens arbetsgivarorganisationer, delvis genom att bilateralt diskutera specifika sektoriella frågor.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att 5203 osäkert anställda anslutit sig till medlemsförbunden och minst 2 667 osäkert anställda har fått fast anställning tack vare projektet.

I Indonesien och Malaysia har de nationella råden och kvinnokommittéerna i IndustriALLs medlemsförbund varit mer aktiva än tidigare i att samordna gemensamma insatser för mödraskapsrättigheter och jämställdhet samt samordning av projektaktiviteter. Detta är ett tecken på ökad enighet och förbättrad medvetenhet.

Bland annat genom projektets workshop kring otrygga anställningar och industriförbundsprincipen lyckades det mongoliska förbundet MEGM inrätta formella industriella relationer med företaget Oyu Tolgoi (ägt av Rio Tinto), som sysselsätter över 16 100 anställda, varav 13 400 är kontraktsanställda.

Emedan det finns 300 gruvföretag med 64 000 medlemmar, är endast 48 gruvföretag fackligt organiserade med 24 371 medlemmar. I 2018 återaktiverade MEGM sin kvinnokommitté och inrättade ett ungdomsutskott.

Tack vare det ökade fokuset på jämställdhet som åstadkommits genom projektet har konkreta förbättringar gjorts för medlemsförbund i Indonesien, bland annat förlängd föräldraledighet och rätt till ledighet vid menstruation. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60468
Mer info

Fackförbundet ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra detta projekt i Ukraina under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019, 60310.

Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt.

Som ett förbund för statsanställda följer den interna omorganiseringen av SEUU decentraliseringsreformen i landet. 876 så kallade united territorial communities, UTC bildades i Ukraina, varav 211 nya tillkom 2018. Från och med 1 januari 2019 finns det 374 nya primära fackliga organisationer i de dessa UTC, vilket är 42% av organiseringsgrad.

Det här projektet kommer att fortsätta att arbeta med etableringen av ett permanent utbildningsprogram för medlemmar för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2018 har fyra regionala utbildningscenter bildats och börjat genomföra grundläggande utbildningar i frågor som är viktiga för (i första hand) primära fackliga organisationer.

SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner vilket är också en del av projektet. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem och en extren utvärdering.

Resultat i korthet

2019 kännetecknades av frysning av utvecklingen av den sociala dialogen och fackliga rättigheter i Ukraina. De ukrainska fackets påverkansarbete och kampanjinsatser mot de föreslagna ändringarna av lagstiftningen var delvis framgångsrika eftersom ändringarna inte genomförs fullt ut. Det höga internationella trycket och solidariteten spelade en stor roll i detta. Det har dock krävt mycket energi och mänskliga resurser.

Decentraliseringsreformen har pågått i några år nu och erkänns av flera aktörer som framgångsrik. År 2020 planerar regeringen att slutföra processen.

SEUU bildar kontinuerligt nya primära fackorganisationer i de nybildade administrativa enheterna och den 31 december 2019 är organisationstätheten för SEUU 37%.

För att uppnå projektmålen var arbetet inriktat på kontinuerlig utveckling av utbildningsnätverket i de fyra tidigare etablerade utbildningscentrumen och det nya centrala. Effekterna av utbildningen kan ses i ökad kapacitet hos utbildade ledare att förhandla om fördelaktiga villkor i kollektivavtalen på arbetsplatser, skydda rättigheter för de anställda som berörs av reformen, samt förbättrad intern demokrati (nya metoder för deltagande i beslutsprocesser och förankring av beslut) och kommunikation mellan centralorganisationen och regionerna i SEUU. Det ökade antalet utbildade medlemmar i alla regioner har också ökat SEUU: s förmåga att försvara fackliga rättigheter både mot regeringen men också lokalt, på arbetsplatser.

Projektet har ett tydligt mervärde i relation till antikorruptionsarbete i Ukraina och främjande av jämställdhet genom kollektivavtalen och ILO-konvention 190.

Till projektsidan