Informationsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka informationsprojekt du vill se genom att välja organisation i rullgardinsmenyn, eller om du vet projektnummer, skriv in det i rutan.
  • Genom Union to Union kan fackliga organisationer på central, regional eller lokal nivå kopplade till LO, TCO och Saco söka bidrag för informationsinsatser om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor. På den här sidan kan du söka bland alla informationsprojekt för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur informationsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Förbund:
Elektrikerna
Nummer:
60349
Mer info

Fackliga organisationer är centrala för genomförandet av flera av de globala hållbarhetsmålen. Många av 6F:s medlemmar (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko) har dålig kunskap om den internationella fackliga verksamheten och globala överenskommelser, särskilt hur det relaterar till det fackliga arbetet i Sverige. Projektet ska inte bara öka kunskapen om fackligt utvecklingssamarbete, utan också öka förståelsen för hur globalisering, klimatförändringar och ökade klyftor i världen påverkar arbetsmarknaden genom exempelvis migration och en utsuddade landsgränser.

Projektet syftar också till att bemöta rasism och protektionistiska strömningar på arbetsplatserna och därmed öppna upp för en ökad mångfald och integration.

Organisationerna kommer att välja ut ett antal potentiella "ambassadörer" bland sina fackliga förtroendevalda som får utbildning i Agenda 2030, samt förbundens och Union to Unions internationella verksamhet. Ambassadörerna ska sedan sprida sina kunskaper vidare och skapa engagemang inom sina organisationer och på sina arbetsplatser.

Resultat i korthet

Resultat uppdateras kontinuerligt

Till projektsidan
Förbund:
Sveriges Arkitekter
Nummer:
60493
Mer info

Sveriges Ariktekter gör ett projekt under 2019-2021 som inkluderar ökat samarbete med kenyanska arkitekter. Enligt UN-Habitat är en del i lösningen att bygga hållbara städer. Det Globala hållbarhetsmålet nr 11 säger att vi till 2030 ska ha uppnått hållbara städer och samhällen
i världen. Flera av delmålen hänvisar till fokus på natur, kultur, offentliga rum, biologiska system, infrastruktur, motståndskraft mot naturkatastrofer; områden där
landskapsarkitekturen har både ansvar och kunskap att bidra.

Landskapsarkitektur handlar om det som finns mellan husen, men även de stora landskapen, vattendragen, de sociala mötena, de demokratiska platserna och
grönstrukturen som genererar ekosystemtjänster och biologisk mångfald för livets överlevnad. Det vi gör lokalt får stor påverkan globalt.

För att öka intresset och förståelsen hos kåren för de globala-lokala kopplingarna har Sveriges Arkitekter (SA), Sveriges samlingsförbund för alla Sveriges
arkitekturprofessioner, inlett ett samarbete med motsvarande organisation i Kenya Association of Architects Kenya (AAK) och deras Landscape Chapter (LAAK). Syftet är
att stärka och bredda synen på landskapsarkitektur lokalt och dess inverkan globalt, samtidigt som det ger viktiga möjligheter att utbyta erfarenheter mellan organisationerna. Det övergripande målet är att tillsammans anordna en bilateral världskongress 2021 där de genom fysiska och virtuella möten kan förstå arbetsvillkor, möjligheter och utmaningar för landskapsarkitekter inom AAK, samt genom samarbetet stärka professionen i Kenya och globalt och förstå kopplingen mellan professionen, klimatförändringar och Agenda 2030.

Resultat i korthet

Projektets resultat under 2019 har gett en bra grund och ramverk för samarbetet de kommande åren. Genom besök i Stockholm av fyra medlemmar från AAK har de inlett nya relationer mellan parterna och ökat förståelsen för varandra. Besöket väckte intresse bland flera medlemmar inom SA att delta i arbetet.

En informationsfilm med kenyanska och svenska landskapsarkitekter har tagits fram för att lyfta för att porträttera landskapsarkitektur från olika perspektiv
https://drive.google.com/file/d/1YOgBvig0xyO6tzB8cNY-exvzeaQCCIR4/view.

Till projektsidan
Förbund:
Arbetet
Nummer:
60233
Mer info

Syftet med Arbetet Global, Magasinet Arbetets satsning på globala frågor, är att ge läsarna en fördjupad bild av omvärlden. Tonvikten ligger på att bevaka relationen mellan fack och arbetsgivare och den demokratiska utvecklingen i låg- och medelinomstländer.

Arbetet Global har funnits sedan 2015 och har blivit en alltmer etablerat sajt, med klimatfrågan och demokratins utveckling i fokus.

Resultat i korthet

Arbetet Global blir en alltmer etablerat sajt, med klimatfrågan och demokratins utveckling i fokus. Under 2019 publicerades 516 artiklar, nästan 10 i veckan. Flera artiklar har publicerats i andra medier eller blivit omskrivna.
Under 2019 gjorde Arbetet Global tio poddintervjuer på Bokmässan, totalt 12 poddar under året. De fick ett ökat antal följare i sociala medier, gjort åtta kortare filmer, samt arrangerat och deltog i flera seminarier.

Flera artiklar har handlat om klimatet, en omställning till en grön ekonomi kommer att vara en stor utmaning för facken och arbetsmarknaden. Arbetet Globals satsning på klimatfrågan uppmärksammades av tidningen Journalisten som intervjuade Arbetet Globals journalist inför klimatmötet i Madrid i december 2019.

Under 2019 gick tidningen Arbetet från att vara en veckotidning till ett magasin med utgivning var tredje vecka. Omgörningen påverkar även Arbetet Global, bland annat genom ett större fokus på själva journalistiken och mindre på poddar, filmer och seminarier.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60359
Mer info

GS deltar i fackliga utvecklingssamarbeten i alla världsdelar. Svenska multinationella företag finns representerade i samtliga av GS-branscher, skog, trä och grafisk bransch. Förbundet intensifierar arbetet med att ge de näringspolitiska frågorna en global dimension.

Genom att använda multinationella företag som exempel vill GS genom informationsprojektet uppmärksamma sina medlemmar på att det fackliga arbetet gör skillnad . Genom att intervjua anställda på företag i Sverige och anställda inom samma företag i andra länder med så lika arbetsuppgifter som möjligt, lyfter de fram likheter och skillnader.

Ett önskat resultat är att fler förtroendevalda på multinationella företag engagerar sig i globala frågor och koncernråd, att de påverkar de företag de jobbar inom att ta mer globalt ansvar och utforma globala ramavtal. Projektet ska också bidra till att utveckla förmågan hos GS kommunikationsgrupp att kommunicera det fackliga värdet, globalt och nationellt.

Resultat i korthet

Under 2019 lyckades GS ha samtal med anställda på ett svenskt multinationellt företag i Malaysia respektive i Småland, de producerar samma produkter och har likartade arbetsuppgifter. Utifrån detta har förbundet påbörjat ett material som visar på likheter och skillnaderna, där de i Sverige har många fördelar jämfört med de i Malaysia. Materialet har används vid presentationer för förbundskontoret, förbundsstyrelsen och flera arbetsplatser och de ser att det väcker engagemang.

Under 2018 besökte GS två arbetsplatser i Sverige inom ramen för projektet. De var även i Indien för att träffa arbetare vid en av företagens fabriker där, tyvärr blev det inga samtal. I en artikel i GS:s medlemstidning Dagens Arbete går det att läsa mer om besöket och tanken med projektet: https://da.se/2018/12/gs-i-indien-de-vagade-inte-prata-med-oss/

Till projektsidan
Förbund:
ST
Nummer:
60374
Mer info

Informationsprojektet fokuserar framförallt på att öka kännedomen i Sverige om de utvecklinsgprojekt som Fackförbundet ST:s deltar i.

Det finns ett intresse bland medlemmar och förtroendevalda för förbundets internationella arbete, men medvetenheten om förbundets internationella engagemang är relativt lågt. Ambitionen är att involvera ST:s medlemmar i det internationella arbetet i högre utsträckning.

Resultat i korthet

2019 bjöds bland annat två projektdeltagare från Tchad till Sverige för att sprida kännedom om den fackliga situationen och arbetet för mänskliga rättigheter. Ett seminarium genomfördes tillsammans med Union to Union https://www.uniontounion.org/fackligt-aktiva-i-tchad-arbetar-att-fa-till... . Gästerna besökte Arbetsmiljöverket där de berättade om situationen i Tchad för styrelsen och medlemmar på det lokala fackförbundet, vad de kämpar med som facklig rörelse och hur de drabbas av bristen på demokrati och fungerande offentlig förvaltning. Besöket var mycket uppskattat och efter mötet hörde flera medlemmar från Arbetsmiljöverket av sig via mejl med uppskattande ord.

ST har bloggat om förbundets internationella arbete, utbildat studentinformatörer samt inkluderat en modul i den fackliga grundutbildningen om globalt fackligt arbete.

https://www.facebook.com/212604496324/videos/1097695273905158/
https://www.facebook.com/212604496324/videos/413377099379480/
https://www.facebook.com/212604496324/videos/622710318168245/
https://stbloggen.se/en-ovalkommen-julklapp-i-ukraina/
https://stbloggen.se/fackforbundens-roll-for-flyktingar-i-libanon/
https://stbloggen.se/st-bevakar-rattegangar-mot-fackliga-statsanstallda-...
https://st.org/om-st/internationellt/internationella-arbetet

Av flera aktiviteter 2018 bjöds bland annat en gäst från utvecklingssamarbetet i Ukraina till Sverige. Gästen deltog i ett seminarium på MR-dagarna tillsammans med Union to Union på temat: ”Trakasserad, fängslad eller mördad för jobbets skull”. Besöket och seminariet resulterade bland annat i en film av Union to Union https://www.facebook.com/uniontounion/videos/1379518515516868/ och en artikel i Amnesty Press http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26339/mr-dagarna2018-fackl...

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Nummer:
60350
Mer info

Handels vill visa sina medlemmar hur vardagen ser ut för arbetstagare i handelssektorn i låg- och medelinkomstländer där förbundet deltar i utvecklingssamarbeten. De vill öka kunskapen om de utmaningar kollegor i andra länder står inför i arbetet med att bilda demokratiska fackföreningar.

Handels vill förmedla till medlemmarna att de genom sitt medlemskap i förbundet även bidrar till att göra skillnad och bygga facklig styrka internationellt. Förhoppningen är att medlemmarna ska uppfatta förbundets internationella arbete som viktigt.

Resultat i korthet

Under 2018 reste förträdare för Handels till Malaysia, där de bland annat mötte personer från Ikea. Materialet från resan har spridits under 2019. De ser att det är de personliga porträtten som skapar engagemang och igenkänning hos medlemmarna.

Under vintern 2019 besöktes projektpartners i Zimbabwe, det materialet kommer att spridas under 2020.

Materialet kommuniceras i förbundets olika digitala kanaler, via medlemsutbildningar och kurser för förtroendevalda. Allt material kommer att sammanställas till kongressen 2021.
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/handelsanstall...
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/malaysia-filmer/
https://www.facebook.com/handelsfacket/videos/682214105634194/
https://www.facebook.com/handelsfacket/videos/1572183449585798/
https://www.facebook.com/handelsfacket/videos/2473250779666691/

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet i Sundsvall
Nummer:
60353
Mer info

Lärarförbundet Sundsvall-Timrå har som mål att genom olika aktiviteter belysa utvecklingen i låg- och medelinkomstländer, att ge en bakgrund och en djupare förståelse till det som händer och för hur det påverkar barn och vuxna som lever där. De vänder sig till medlemmar som jobbar på gymnasie- och vuxenskolor, till förskollärare och nya medlemmar.

Förhoppningen är att öka medlemmarnas engagemang så att de blir aktiva och engagerade och därmed sprider informationen vidare till eleverna. En ambition är att alla skolor ska ha internationella ombud.

Resultat i korthet

Under 2019 bjöd Lärarförbundet Sundsvall-Timrå in till sex olika caféarrangemang med bra uppslutning . I skriftliga utvärderingar framgår det att deltagarna varit mycket nöjda. Det som varit mest uppskattat är filmkvällarna då också regissören eller en annan föreläsare deltagit och satt filmen i ett större sammanhang.

Lärare berättar att de många gånger tar upp lärdomar från Cafékvällarna i sin undervisning, att de delger eleverna information från kvällarna utan att det direkt ingår i undervisningen.

Lärarförbundet Sundsvall-Timrå jobbar på att få fler lärarstudenter att komma till arrangemangen.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60362
Mer info

Musikerförbundet deltar i utvecklingsprojekt tillsammans med partners i Malawi (MUM och MCTU) samt genom det globala facket FIM även med partners i andra länder. Från 2017 och framåt är grundläggande facklig utbildning, med fokus på genus, centralt i projekten.

I informationsprojektet vill göra flera kortare dokumentärer där de följer fackligt aktiva kvinnor från olika afrikanska länder för att berätta deras historia och lyfta fram deras ledarskap. Musikerförbundet kommer besöka och dokumentera projektverksamheten, intervjua deltagare och förmedla informationen genom filmreportage för spridning bland annat till musikutbildningar och via förbundets kanaler.

Resultat i korthet

Under 2019 spelade Musikerförbundet in en film i samarbete med sin systerorganisation i Kenya. Filmen nådde en begränsad målgrupp. Filmarbetet var positivt för de som deltog, och medlemmarna som sett den har varit nyfikna och intresserade. https://www.youtube.com/watch?v=9WAVPxpJFHc

För att nå ut till fler har förbundet ändrat inriktning för de kommande projektetåren, då de ska kommunicera till en bredare målgrupp, däribland musikskolor och studieförbund.

2018 gjorde Musikerförundet en film med fokus på situationen för musiker i, de filmade bland annat under en facklig utbildning och på Sand Music Festival.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=RYwwRnb6oeU

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60357
Mer info

Akademikerförbundet SSR deltar sedan 2018 i ett utvecklingsprojekt om internflyktingar i Nigeria. Förbundet vill genom informationsprojektet belysa de problem som drabbar internflyktingar samt situationen för de som arbetar med offentliga tjänster i flyktinglägren.

Det övergripande målet för projektet är att öka medvetenheten om vikten av fackligt internationellt utvecklingsarbetet samt att öka kunskapen om livssituationen för såväl internflyktingar i Nigeria som situationen för dem som jobbar med offentliga tjänster i flyktinglägren. Genom kortfilmer, som sprids med ett kompletterande material, jobbar de för fördjupad kunskap och engagemang.

Resultat i korthet

Resultat uppdateras kontinuerligt.

En film har producerats och visats i olika sammanhang. Den belyser de problem som drabbar internflyktingar och de utmaningar som offentligt anstälda i flyktinglägren möter.
Filmen finns här: https://www.youtube.com/watch?v=wZ5541Tfc-c&t=58s

Till projektsidan
Förbund:
Union to Union
Nummer:
60498
Mer info

Projektet syftar till kommunicera och öka kännedomen om fackligt internationellt utvecklingsarbete samt facken som en utvecklingsaktör, både inom och utanför fackföreningsrörelsen. Union to Union arrangerar utbildningar, tar fram informationsmaterial samt erbjuder arenor för att diskutera fackligt utvecklingssamarbete. Tillsammans med de svenska och internationella facken driver Union to Union kampanjer, arrangerar seminarier, tar fram rapporter och skriver debatt- och opinionsartiklar om våra frågor. Därutöver sker regelbunden kontakt med beslutsfattare för att lyfta det fackliga utvecklingssamarbetet och förklara vår syn på vikten av deras beslut.

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det handlar om att bidra till 1) oberoende, representativa och demokratiska fack, 2) social dialog, hållbara leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition, 3) organisering inom den informella sektorn, migration och osäkra arbetsförhållanden och 4) ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom facken.

Resultat i korthet

Genom en tydligare kommunikation av Union to Unions verksamhet via fyra fokusområden har förutsättningar skapats för ökad insikt, kunskap och engagemang. Satsningen på en ny paketering och spridning av årsrapporten har i detta sammanhang varit viktig. Detsamma gäller för informations- och utbildningsverksamheten, som ökat något i omfattning . Enskilt uppskattade fortbildningspass har lett till nya förfrågningar. Union to Union ser framöver behov av att tydligare kommunicera de fyra fokusområdena på hemsidan liksom skala upp utbildnings- och informationsverksamheten och bland annat skapa en återkommande utbildning för utbildare, vilken kan vända sig till såväl fackliga organisationer som andra målgrupper.
Ämnet Just Transition (rättvis omställning) löpte som en röd kommunikativ tråd under 2019 och behandlades i ett flertal artiklar, seminarier och i utbildningar samt minikampanjer. Union to Union har vid ett flertal tillfällen fått återkoppling från förbund och andra organisationer om värdet av att Union to Union är så drivande i att kommunicera frågan.

Som vanligt var intresset stort för världsfackets, ITUC:s rättighetsstatisk: Global Rights Index (GRI) som listar hälsotillståndet för fackliga rättigheter globalt. Inför lanseringen av GRI översatte Union to Union delar av det materialet, men tog även fram en egen film. Många fackförbund, organisationer och privatpersoner delade och spred filmen i sina kanaler för att uppmärksamma frågan. Bara på Facebook nådde filmen 45 000 personer. Union to Union tog även fram en kampanjsida och ett kommunikationskit som skickades ut till de svenska fackförbunden för att göra det lättare för fler att delta och engagera sig i kampanjen.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet Skellefteå
Nummer:
60352
Mer info

Genom caféarrangemang med internationella teman vill Lärarförbundet Skellefteå öka kunskap och medvetenhet om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer bland sina nuvarnade och blivande medlemmar.

Den ökade kompetensen gynnar både det lokala fackliga arbetet, lärarnas arbete med sina elever samt lärarnas egen utveckling. Kompetensen leder till personliga ställningstaganden och konkreta aktiviteter. Genom detta kan medlemmarna bidrar både som lärare och privat till att stödja genomförandet av de globala hållbarhetsmålen.

Resultat i korthet

Under 2019 genomfördes två aktiviteter: det årliga höstmötet i Skellefteå samt ett Café världen tillsammans med Lärarförbundet Umeå. Båda arrangemanget fick positiv respons i de skriftliga utvärderingar som gjordes.

Under 2018 var Martin Schibbye, mest känd för sina utlandsreportage och för att ha suttit fängslad i Etiopien, inbjuden som gäst. Arrangemanget drog över 120 intresserade deltagare. Många uttryckte att de lärt sig mycket om livssituationen i Etiopien-Eritrea och om vikten av fri journalistik och vad det innebär för ett samhälle när journalisters möjlighet att verka inskränks.

Till projektsidan
Förbund:
Fairtrade
Nummer:
60226
Mer info

Union to Union stödjer Föreningen för Fairtrade Sverige och deras arbete för en rättvis handel och hållbara produktions-kedjor. Programmet ”Det börjar med Fairtrade” omfattar delar av det kommunikations-, informations- och opinionsarbete som Föreningen för Fairtrade Sverige gör för att belysa handel samt hållbara konsumtions- och produktionsmönster som en viktig drivkraft för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Föreningen är en stark aktör för fortbildning och engagemang för Agenda 2030. Genom att informera om effekterna av Fairtrades arbete med odlare och anställda inom framför allt jordbruket i områden med utbredd fattigdom bidrar programmet till att öka kunskap och engagemang om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer.

Programbidraget från Union to Union går till arbetet med Fairtrade city/region, utbildning och engagemang, påverkansarbete och informationskampanjer.

Resultat i korthet

Föreningen har fortsatt nått ut brett med sitt budskap om vikten av schyssta livs- och arbetsvillkor och hållbara produktionskedjor genom sina olika kanaler, från annonser och digitala medier till idébärare och engagerade. 2019 fick de bland annat genomslag i 35 dagstidningar med rapporten om levnadslön/levnadsinkomst som ett sätt att nå målen för agenda 2030 https://fairtrade.se/resource/rapport-levnadsinkomst/.

Fairtrades medarbetare har under året varit ute och föreläst vid skolor/universitet, organisationer och medlems-organisationer. Totalt har 1 500 personer deltagit i någon av Fairtrades utbildningar och föredrag. Föreningen har också tagit fram en digital utbildning om Agenda 2030 för tre olika målgrupper; medlemsorganisationer, engagerade/ambassadörer samt Fairtrade City https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=fairtrade.

Utvecklingsprocessen av diplomeringen, Faritrade city/region, har skett i samarbete med en referensgrupp från Fairtrade City och diplomerade kommuner, vilket har lett till stärkta relationer mellan Fairtrade och Fairtrade City-diplomerade kommuner. Lansering av en vidareutvecklad diplomering kommer att påbörjas under hösten 2020.

Till projektsidan
Förbund:
Unionen
Nummer:
60235
Mer info

Union to Union stödjer Nätverket Schyst resande och arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart resande i låg- och medelinkomstländer. Nätverksorganisationerna är Union to Union, Hotell- och restaurangfacket, Childhood, Fair Action, IOGT-NTO-rörelsen, Realstars och Unionen som också är värdorganisation för nätverket.

Schyst resande har identifierat fyra övergripande mål för verksamheten:
1. Resekonsumenten har god kunskap om hållbart resande
2. Reseföretagen på den svenska marknaden agerar för att främja hållbart resande
3. Offentlig, ideell och privat sektor har riktlinjer som främjar hållbart resande.
4. Schyst resande bidrar till långsiktiga strategier för ett hållbart resande.

Schyst resande utgår från att turism kan ha ett stort värde för utveckling, tillväxt och handel. Men för att turismen ska vara en positiv kraft krävs det att reseföretag tar sitt ansvar för en hållbar turism och att resenärer är välinformerade för att kunna göra hållbara val.

Genom informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter lyfter Schyst resande frågor om hållbart resande. De utbildar också ambassadörer och instruktörer som föreläser på skolor och för företag och organisationer.

Resultat i korthet

Under 2019 genomfördes utbildningar i hållbar turism för allmänheten i samarbete med Folkuniversitetet och för fackförbundets Unionens medlemmar. 46 heldags-utbildningar i hållbart resande hölls också för gymnasier-, folkhögskolor, KY, YH samt universitet med turisminriktning. Detta för att säkerställa att de som snart kommer ut för att arbeta i resebranschen ska vara utbildade och kunniga i hållbart resande. Under året påbörjades också en ny utbildning för resebranschen.

Två olika kampanjer genomförts under 2019, ”Etiska dilemman” och ”Kommunernas tjänsteresor”. Etiska dilemman https://schystresande.se/artiklar/etiska-dilemman-pa-resan/ handlar om att skapa tänkvärda inlägg i sociala medier formulerade som etiska dilemman. Kampanjen kring kommunernas tjänsteresor är en uppföljning från 2018 års rapport där utvalda kommuners resepolicies granskas.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Dagens Arbete
Nummer:
60372
Mer info

För några år sedan gjorde Dagens Arbete en stor läsarundersökning som visade att läsarna vill se mer internationellt material i tidningen. Rent konkret innebär det reportage som visar på den fackliga organiseringens betydelse för människor i låg- och medelinkomstländer.

DA:s publiceringar i Sverige handlar ofta om att avslöja/visa på arbetets orättvisor. De vill göra samma sorts journalistik som de gör hemma i Sverige, men utomlands. Resultatet hoppas de blir att ge sina läsare ökade insikter och förståelse för globaliseringens effekter. Men att också spegla verkligheten i länder, städer och på arbetsplatser där facket inte finns. Planen är att göra ett större reportage varje år.

Resultat i korthet

2019 besökte Dagens Arbete Bangladesh. Reportaget speglar arbetsvillkoren för de som jobbar på garverierna, bland annat hur de utsätts för upp till 150 olika kemikalier. Men det visar också på en pågående miljökatastrof - hur en flod förgiftas och hur giftig rök sprids över området.
https://da.se/2020/02/miljokatastrofen-som-flyttade/
https://da.se/2020/02/the-environment-disaster-that-moved/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bRWZKKbdIWM&feature=emb_...

2018 besökte Dagens Arbete Mongoliet. Reportaget handlar om den nya koppargruvan i Gobiöknen som till största delen anlitar underentreprenörer både för att driva och bygga ut gruvan. Det globala facket IndustriAll och det lokala facket MEGM i Mongoliet jobbar både för att försöka organisera arbetarna hos underentreprenörerna och för att gruvbolaget ska anställa en större andel av arbetskraften direkt.
ttps://da.se/2018/12/gruvornas-land/
https://da.se/2018/12/vi-ville-inte-flytta/
https://da.se/2019/01/mongoliets-ninjor/
https://da.se/2019/02/metals-are-going-to-lift-mongolia/
https://da.se/2019/03/vargarna-tog-mina-hastar/
Film: https://www.facebook.com/dagensarbete/videos/321014652083730/

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Publikt
Nummer:
60371
Mer info

Tidningen Publikt planerar ett resereportage varje år 2018-2022. I sina reportage vill de så långt möjligt bevaka och berätta om Fackförbundet ST:s fackliga utvecklingsprojekt. I andra hand kan Publikt komma att skildra livs- och arbetsvillkoren för förbundets yrkesgrupper i låg- och medelinkomstländer.

Publikt bevakar arbetsvillkoren inom statliga myndigheter och statliga bolag. Frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö är globala och vår utgångspunkt är att situationen för kolleger i andra länder intresserar läsekretsen. Publikt har också som uppgift att journalistiskt bevaka Fackförbundet ST:s verksamhet. Att skildra förbundets fackliga utvecklingsprojekt är en del av detta uppdrag.

Resultat i korthet

I reprotaget från 2019 skildras SCB:s myndighetsbistånd till sin albanska motsvarighet, ett Sida-finansierat samarbetsprojekt mellan svenskt och albanskt rättsväsende, samt ett projekt för facklig organisering i Albanien med stöd från Olof Palmes Internationella Center.

Genom arbetsplatsbesök och intervjuer med albanska statstjänstemän beskrivs arbetsvillkoren i den albanska statsförvaltningen, som just nu befinner sig i en omställning eftersom landet förbereder sig för att påbörja medlemskapsförhandlingar med EU. Reportaget ger en inblick i förutsättningarna för facklig organisering bland statligt anställda i landet.
https://www.publikt.se/fordjupning/reportage/ett-handslag-utveckling-21984

2018 skildrade reportagen två samarbetsprojekt som fackförbundet ST är involverat i. Publikts reporter träffade åtskilliga syriska flyktingar och intervjuade Libanons socialminister.
https://www.publikt.se/artikel/utanforskap-pressar-syriska-flyktingar-22173
https://www.publikt.se/artikel/kvinnorna-vill-ta-storre-plats-i-facket-2...

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Arbetsvärlden
Nummer:
60369
Mer info

Arbetsvärlden gör en reportageresa varje år 2018-2020. De ser hur den svenska och europeiska arbetsmarknaden allt oftare sammanlänkas med den globala utvecklingen. De projekt och frågor som ska skildras i dessa resereportage har alla kopplingar till frågor som är högaktuella också för tjänstemannagrupperna i mogna ekonomier med hög tillväxt:
* den globaliserade finanssektorn utmanar det fackliga arbetet;
* att få i gång den sociala dialogen i forna öststaterna är svårt även inom delar av EU och en prioriterad fråga av EU-kommissionen;
* villkoren för skådespelare och andra kulturarbetare har hårdnat även här när konkurrensen om uppdragen ökar samtidigt som filmbranschen växer snabbt både i Afrika och Asien.

Resultat i korthet

2019 gick reportageresan till Ukraina. Artiklarna publiceras senare. Resultat uppdateras kontinuerligt.
https://www.arbetsvarlden.se/

2018 publicerades ett flertal reportage från Brasilien med fokus på vad valet av Jair Bolsonario som president innebar.
https://www.arbetsvarlden.se/privatiseringsvag-vantar-banksektorn-i-bras...
https://www.arbetsvarlden.se/efter-bolsonaros-seger-kan-facken-komma-att...
https://www.arbetsvarlden.se/platt-skatt-och-privatiseringar-med-bolsona...
https://www.arbetsvarlden.se/facken-moter-politisk-oro-med-samarbete-ove...
https://www.arbetsvarlden.se/bantade-pensioner-att-vanta-under-bolsonaro/

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Byggnadsarbetaren
Nummer:
60368
Mer info

Tidningen Byggnadsarbetaren planerar att göra ett reporage till Costa Rica och ett till Uzbekistan.
Costa Rica: Klimatpåverkan gör att tekniken för rörmokeri måste omvärderas helt och hållet. Systemen måste hålla för såväl brist som överflöd. De som gör jobbet är så klart rörmontörerna.

Målet är att visa hur viktig klimatfrågan är och att det också gäller Byggnads yrkesgrupper vars dagliga arbete kommer att påverkas och vars dagliga arbete påverkar andra människors vardag. Vi delar vatten på jordklotet.

Uzbekistan: Eftersom många byggnadsarbetare från Uzbekistan kommer till Sverige och eftersom många uzbeker även lämnar landet för byggjobb i närliggande länder vill Byggnadsarbetare granska byggnadsarbetarnas situation i Uzbekistan. De vill att läsarna får en förståelse för gästarbetares situation och ha med sig detta när de träffar arbetskamrater från öst på bygget.

Resultat i korthet

I reportaget 2019 skildras jordbävningens följder i Nepal och arbetsmigrationen till Qatar. En lokal fotograf anlitades, det gav en djupare inblick och en närvaro, ett kontaktnät och en kännedom om de lokala förhållandena som annars inte varit möjlig.

https://www.byggnadsarbetaren.se/lurad-pa-allt-i-vm-landet-aker-inte-til...

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Universitetsläraren
Nummer:
60495
Mer info

Tidningen Universitetsläraren vill berätta hur situationen ser ut för universitetslärare och forskare i Turkiet. Hur ser den ut i dag? Vilka möjligehteter har forskare och universitetslärare att verka? Vilka konsekvenser får inskränkningarna av den akademiska friheten? Målet är att uppmärksamma en svår situation i ett relativt närliggande land. Tidningen hoppas kunna göra läsarna medvetna om vad som händer i Turkiet och vilka insatser som görs av svenska forskare för att stötta turkiska kollegor, och kanske bli inspirerande själva.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Saco
Nummer:
60492
Mer info

Saco vill genomföra projektet för att öka erfarenhetsutbytet mellan akademiker i Turkiet och Sverige. De vill hämta hem kunskap och finna redskap för sina medlemmar om hur de kan bidra till att stärka demokratin, den akademiska friheten och professionella rollen i Turkiet, något som har blivit alltmer inskränkt idag.
Saco vill nå sina medlemmar i förbunden genom bland annat förbundstidningarna och i olika nätverk inom Sacofederationen såsom internationella nätverket och kommunikationsnätverket. De vill nå ut med kunskap om de fackligt organiserade akademikerna i KESK (Confederation of Puclic Employees Trade Unions) i offentlig sektor och DISK (Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey) i den privata sektorn.

Resultat i korthet

Genom den första resan till Turkiet har Saco, tillsammans med Lärarnas Riksförbund och SULF, kunnat etablera kontakter och inhämta information som de sprider vidare genom olika kanaler hemma.

Ett spännande resultat av resan är den turkisk forskare som beviljats medel av Svenska Institutet för att gästforska i Sverige under år 2020-2021. Forskningen har direkt koppling till informationsprojektet och kommer att ske i samarbete med SULF och Uppsala Universitet.
https://universitetslararen.se/2020/03/20/sulf-hjalper-turkisk-forskare-...
https://universitetslararen.se/2020/02/14/problemen-i-turkiet-ar-pa-anab...

Forskarna ska delta i ett seminarium med Sacoförbunden som skjuts till hösten 2020.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarnas Riksförbund
Nummer:
60394
Mer info

Lärarnas Riksförbund vill berätta om lärares villkor i andra länder. Syftet är att bygga solidaritet med lärare över nationsgränser och att visa på den fackliga rörelsens betydelse för att stärka lärares villkor i olika länder, och elevers rätt till utbildning. Genom att belysa det visar de också att facket är viktigt här i Sverige, och att vi inte ska ta någonting för givet.

De vill också genomföra projektet för att lyfta fram lärares viktiga roll för att skapa ett demokratiskt och hållbart samhälle. I sitt informationsprojekt ska de fokusera på situationen i Turkiet där lärare tvingats fly landet då de fått sina licenser indragna i det hårdnande politiska klimatet.

Genom en resa kommer de samla material till en serie artiklar, webbsidor, podcasts, bilder, filmer eller pressmeddelanden. Deras kanaler utgörs bland annat av tidningen Skolvärlden, Ir.se, Lärarpodden, nyhetsbrev och sociala medier.

Resultat i korthet

Under 2019 reste Lärarnas Riksförbund tillsammans med Saco och SULF (Sveriges Universitets- och Lärarförbund) till Turkiet. Det visade sig att det av säkerhetsskäl var svårt att intervjua enskilda lärare. Insikterna gjorde att de behövde planera om projektet. Fokus under resan blev istället att etablera kontakt med den fria fackföreningsrörelsen.

Till projektsidan
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60361
Mer info

Teaterförbundet vill öka insikterna om betydelsen av fackligt arbete som en utvecklingsfråga genom att kontinuerligt plocka in de internationella frågorna i kommunikationen med medlemmarna. Projektet består av att skildra det internationella utvecklingssamarbetet i bilagor till förbundets tidning.

Genom att bjuda fackligt aktiva från samarbetsländer till Sverige för att delta i seminarier och möten skapas också kontakter, förståelse och engagemang. För bättre spridning samarrangeras mötena med större händelser som tillexempel Teaterförbundets riksstämma, förbundsmöten eller scenkonstbiennaler.

Resultat i korthet

Under 2019 besöktes Latinamerika för att få information om projektsamarbetet där. Resan kommer att resultera i fler artiklar som ska spridas under 2020.
https://teaterforbundet.se/okat-intresse-for-trakasserier-inom-latinamer...
https://teaterforbundet.se/om-teaterforbundet/verksamhet/nordiskt-europe...

2018 gjorde Teaterförbundet en inlaga på temat #metoo i världen i sin tidning Scen & Film med reportage från flera av de utvecklingsprojekt Teaterförbundet deltar i. Inlagan finns här: https://www.scenfilm.se/wp-content/uploads/2019/02/Internationell-bilaga...
En representant från det sydafrikanska skådespelarförbundet SAGA besökte Sverige under 2018 https://teaterforbundet.se/sydafrikas-skadespelare-saknar-lagstiftning/
Union to Union skrev om detta: https://www.uniontounion.org/globala-stodet-ett-fackligt-trumfkort

Till projektsidan