Informationsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka informationsprojekt du vill se genom att välja organisation i rullgardinsmenyn, eller om du vet projektnummer, skriv in det i rutan.
  • Genom Union to Union kan fackliga organisationer på central, regional eller lokal nivå kopplade till LO, TCO och Saco söka bidrag för informationsinsatser om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor. På den här sidan kan du söka bland alla informationsprojekt för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur informationsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Förbund:
Elektrikerna
Nummer:
60349
Mer info

Fackliga organisationer är centrala för genomförandet av flera av de globala hållbarhetsmålen. Många av 6F:s medlemmar (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko) har dålig kunskap om den internationella fackliga verksamheten och globala överenskommelser, särskilt hur det relaterar till det fackliga arbetet i Sverige. Projektet ska inte bara öka kunskapen om fackligt utvecklingssamarbete, utan också öka förståelsen för hur globalisering, klimatförändringar och ökade klyftor i världen påverkar arbetsmarknaden genom exempelvis migration och en utsuddade landsgränser.

Projektet syftar också till att bemöta rasism och protektionistiska strömningar på arbetsplatserna och därmed öppna upp för en ökad mångfald och integration.

Organisationerna kommer att välja ut ett antal potentiella "ambassadörer" bland sina fackliga förtroendevalda som får utbildning i Agenda 2030, samt förbundens och Union to Unions internationella verksamhet. Ambassadörerna ska sedan sprida sina kunskaper vidare och skapa engagemang inom sina organisationer och på sina arbetsplatser.

Resultat i korthet

Kursen som skulle hållas under 2020 omöjliggjordes på grund av pandemin. I hopp om en fysisk träff flyttas kursen till 2021.

Till projektsidan
Förbund:
Sveriges Arkitekter
Nummer:
60493
Mer info

Sveriges Ariktekter gör ett projekt under 2019-2021 som bygger på ökat samarbete med kenyanska arkitekter. Enligt UN-Habitat är en del i lösningen att bygga hållbara städer. Det Globala hållbarhetsmålet nr 11 säger att vi till 2030 ska ha uppnått hållbara städer och samhällen
i världen. Flera av delmålen hänvisar till fokus på natur, kultur, offentliga rum, biologiska system, infrastruktur, motståndskraft mot naturkatastrofer; områden där
landskapsarkitekturen har både ansvar och kunskap att bidra.

Landskapsarkitektur handlar om det som finns mellan husen, men även de stora landskapen, vattendragen, de sociala mötena, de demokratiska platserna och
grönstrukturen som genererar ekosystemtjänster och biologisk mångfald för livets överlevnad. Det vi gör lokalt får stor påverkan globalt.

För att öka intresset och förståelsen hos kåren för de globala-lokala kopplingarna har Sveriges Arkitekter (SA), Sveriges samlingsförbund för alla Sveriges
arkitekturprofessioner, inlett ett samarbete med motsvarande organisation i Kenya Association of Architects Kenya (AAK) och deras Landscape Chapter (LAAK). Syftet är
att stärka och bredda synen på landskapsarkitektur lokalt och dess inverkan globalt, samtidigt som det ger viktiga möjligheter att utbyta erfarenheter mellan organisationerna. Det övergripande målet är att tillsammans anordna en bilateral världskongress 2021 där de genom fysiska och virtuella möten kan förstå arbetsvillkor, möjligheter och utmaningar för landskapsarkitekter inom AAK, samt genom samarbetet stärka professionen i Kenya och globalt och förstå kopplingen mellan professionen, klimatförändringar och Agenda 2030.

Resultat i korthet

Samarbetet mellan svenska och kenyanska landskapsarkitekter har vuxit sig starkare under 2020. Behovet av att förstå kenyansk landskapsarkitektur kom upp under processen och tillsammans skapade de en onlineportal där kenyanska landskapsarkitekturprojekt beskrivs och dokumenteras, samt korta intervjuer med kenyanska landskapsarkitekter.

Två webbinarier i serien ”Reflection on local landscape architecture in a global perspective” genomfördes 2020. Första webbinariet fokuserade på svensk landskapsarkitektur, med fyra föreläsare som berättade utifrån svenska perspektiv. Efter varje dragning höll en kenyansk landskapsarkitekt en kort reflexion kring det som presenterats och analyserade paralleller och skillnader mellan länderna. Andra webbinairet hade samma koncept men med ombytta roller.

Projektets resultat under 2019 har gett en bra grund och ramverk för samarbetet de kommande åren. Genom besök i Stockholm av fyra medlemmar från AAK har de inlett nya relationer mellan parterna och ökat förståelsen för varandra. Besöket väckte intresse bland flera medlemmar inom SA att delta i arbetet.

En informationsfilm med kenyanska och svenska landskapsarkitekter har tagits fram för att lyfta för att porträttera landskapsarkitektur från olika perspektiv
https://drive.google.com/file/d/1YOgBvig0xyO6tzB8cNY-exvzeaQCCIR4/view.

Till projektsidan
Förbund:
Arbetet
Nummer:
60233
Mer info

Syftet med Arbetet Global, Magasinet Arbetets satsning på globala frågor, är att ge läsarna en fördjupad bild av omvärlden. Tonvikten ligger på att bevaka relationen mellan fack och arbetsgivare och den demokratiska utvecklingen i låg- och medelinomstländer.

Arbetet Global har funnits sedan 2015 och har blivit en alltmer etablerat sajt, med klimatfrågan och demokratins utveckling i fokus.

Resultat i korthet

Pandemin omöjliggjorde resande under 2020, vilket var ett problem eftersom god journalistik ofta bygger på möten med människor. När länder stängde sina gränser blev konsekvensen att flera av de svenska frilansar som Arbetet Global jobbar med inte heller kunde resa. Detta har lett till utvecklade arbetsmetoder och att redaktionen har använt sig av frilansar på ett annorlunda sätt än tidigare.

Redaktionen har även jobbat mer än tidigare med att använda olika sociala kanaler för att nå arbetare runt om i världen. Arbetet Global har bland annat skrivit om fackligt förtroendevalda som hotas på Filipinerna, läget för sjukvårdsanställda i Kenya och om röjningsarbetarnas villkor i Beirut, efter den kraftfulla explosionen 2020.

Till projektsidan
Förbund:
Ethical Trading Initiative Sweden
Nummer:
60425
Mer info

Genom den globala handeln spelar den privata sektorn en viktig roll för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer. ETI Sverige ska föra samman olika aktörer för att gemensamt hitta lösningar så att brott mot mänskliga rättigheter inte begås inom ramen för svenska företags produktionskedjor.

Många svenska företag har komplexa globala produktionskedjor med flera nivåer av leverantörer, och ofta med begränsad spårbarhet. Detta gör det komplicerat att garantera en rättvis och hållbar produktion genom hela kedjan. Många svenska företag vill göra skillnad och syftet med ETI Sverige är att uppmuntra och guida företag med globala produktionskedjor att anta hållbara metoder. Detta kan ske genom samarbetsprojekt och rådgivning.

Resultat i korthet

2020 var ETI Sveriges första verksamhetsår. Fokus har legat på att sätta upp administrativa rutiner, anställa personal, etablera en fungerande arbetsplats och att sätta upp rutiner för samarbete med medlemmarna och andra ETI organisationer (JETI).

Till projektsidan
Förbund:
ST
Nummer:
60374
Mer info

Informationsprojektet fokuserar framförallt på att öka kännedomen i Sverige om de utvecklinsgprojekt som Fackförbundet ST:s deltar i.

Det finns ett intresse bland medlemmar och förtroendevalda för förbundets internationella arbete, men medvetenheten om förbundets internationella engagemang är relativt lågt. Ambitionen är att involvera ST:s medlemmar i det internationella arbetet i högre utsträckning.

Resultat i korthet

Under 2020 ställdes versamheten om och en informationsbroschyr färdigställdes. Det gick oväntat bra att samla in material trots pandemin samt att sammanställa och distribuera den till ST:s olika avdelningar. ST har också utbildade studentinformatörer, vilket ledde till ökat intresse, och under våren 2021 genomförs temaföreläsningar om ST:s internationella samarbete vid universitet och högskolor.

2019 bjöds två projektdeltagare från Tchad till Sverige för att sprida kännedom om den fackliga situationen och arbetet för mänskliga rättigheter. Ett seminarium genomfördes tillsammans med Union to Union https://www.uniontounion.org/fackligt-aktiva-i-tchad-arbetar-att-fa-till... . Gästerna besökte Arbetsmiljöverket där de berättade om situationen i Tchad för styrelsen och medlemmar på det lokala fackförbundet, vad de kämpar med som facklig rörelse och hur de drabbas av bristen på demokrati och fungerande offentlig förvaltning. Besöket var mycket uppskattat och efter mötet hörde flera medlemmar från Arbetsmiljöverket av sig via mejl med uppskattande ord.

Av flera aktiviteter 2018 bjöds bland annat en gäst från utvecklingssamarbetet i Ukraina till Sverige. Gästen deltog i ett seminarium på MR-dagarna tillsammans med Union to Union på temat: ”Trakasserad, fängslad eller mördad för jobbets skull”. Besöket och seminariet resulterade bland annat i en film av Union to Union https://www.facebook.com/uniontounion/videos/1379518515516868/ och en artikel i Amnesty Press http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26339/mr-dagarna2018-fackl...

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Nummer:
60350
Mer info

Handels vill visa sina medlemmar hur vardagen ser ut för arbetstagare i handelssektorn i låg- och medelinkomstländer där förbundet deltar i utvecklingssamarbeten. De vill öka kunskapen om de utmaningar kollegor i andra länder står inför i arbetet med att bilda demokratiska fackföreningar.

Handels vill förmedla till medlemmarna att de genom sitt medlemskap i förbundet även bidrar till att göra skillnad och bygga facklig styrka internationellt. Förhoppningen är att medlemmarna ska uppfatta förbundets internationella arbete som viktigt.

Resultat i korthet

Under 2020 kommunicerades material från Södra Afrika. Handels skulle ha besökt ytteligare ett samarbetsprojekt under året för att samla material, i syftar att sprida information samt skapa förståelse och engagemang för det fackliga utvecklingssamarbetet. På grund av pandemin ställdes resan in.

Allt material kommer att sammanställas till kongressen 2021.
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/artikel-om-pro...
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/handelsanstall...
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/malaysia-filmer/

Till projektsidan
Förbund:
Arenagruppen
Nummer:
60505
Mer info

Informationsbidraget delfinansierar en skrift om Just Transition som planeras att ges ut tillsammans med fackliga organisationer i Sverige. Just Transition, en rättvis omställning, har kommit att bli ett nyckelbegrepp inte bara inom svensk och internationell fackföreningsrörelse, utan även på högsta politiska nivå. Skriften är tänkt som en antologi med goda exempel på rättvis omställning.
Arenagruppen har också informationsbidrag för att starta en ny podd. Tanken är samtal om globala frågor med fokus på fackliga frågor och rättigheter, rättvisefrågor och utvecklingsfrågor och andra relevanta internationella frågor ur ett fackligt och progressivt perspektiv. Lisa Pelling och Håkan A Bengtsson turas om att vara programledare.

Resultat i korthet

Föreningen Arena/Arena Idé tog fram en rapport, Klimatet och jobben, med stöd från Union to Union, LO, Unionen, Vision och Akademikerförbundet SSR. Seminariet var välbesökt och flera efterfrågade mer information om rättvis klimatomställning, en Just Transition. Även talarna, fackliga representanter på hög nivå, uppskattade arrangemanget då de ser ett allt större behov för fackförbunden att jobba med klimatfrågan på lokal, såväl som global nivå.
https://arenaide.se/rapporter/klimatet-och-jobben/

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet i Sundsvall
Nummer:
60353
Mer info

Lärarförbundet Sundsvall-Timrå har som mål att genom olika aktiviteter belysa utvecklingen i låg- och medelinkomstländer, att ge en bakgrund och en djupare förståelse till det som händer och för hur det påverkar barn och vuxna som lever där. De vänder sig till medlemmar som jobbar på gymnasie- och vuxenskolor, till förskollärare och nya medlemmar.

Förhoppningen är att öka medlemmarnas engagemang så att de blir aktiva och engagerade och därmed sprider informationen vidare till eleverna. En ambition är att alla skolor ska ha internationella ombud.

Resultat i korthet

Under 2020 lyckades förbundet arrangera fyra aktiviteter trots pandemin. Ett tillfälle fick ställas om till digitalt möte och ett annat ställdes in. Förbundet hade två filmvisningar med efterföljande diskussion och två cafékvällar med inbjudna gäster.

Under 2019 bjöd Lärarförbundet Sundsvall-Timrå in till sex olika caféarrangemang med bra uppslutning . I skriftliga utvärderingar framgår det att deltagarna varit mycket nöjda. Det som varit mest uppskattat är filmkvällarna då också regissören eller en annan föreläsare deltagit och satt filmen i ett större sammanhang.

Lärare berättar att de många gånger tar upp lärdomar från Cafékvällarna i sin undervisning, att de delger eleverna information från kvällarna utan att det direkt ingår i undervisningen.

Lärarförbundet Sundsvall-Timrå jobbar på att få fler lärarstudenter att komma till arrangemangen.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60362
Mer info

Musikerförbundet deltar i utvecklingsprojekt tillsammans med partners i Malawi (MUM och MCTU) samt genom det globala facket FIM även med partners i andra länder. Från 2017 och framåt är grundläggande facklig utbildning, med fokus på genus, centralt i projekten.

I informationsprojektet vill göra flera kortare dokumentärer där de följer fackligt aktiva kvinnor från olika afrikanska länder för att berätta deras historia och lyfta fram deras ledarskap. Musikerförbundet kommer besöka och dokumentera projektverksamheten, intervjua deltagare och förmedla informationen genom filmreportage för spridning bland annat till musikutbildningar och via förbundets kanaler.

Resultat i korthet

Musikerförbundets planer för 2020 ställdes in på grund av sjukskrivningar och då det inte gick att resa.

Under 2019 spelade Musikerförbundet in en film i samarbete med sin systerorganisation i Kenya. Filmen nådde en begränsad målgrupp. Filmarbetet var positivt för de som deltog, och medlemmarna som sett den har varit nyfikna och intresserade. https://www.youtube.com/watch?v=9WAVPxpJFHc

För att nå ut till fler har förbundet ändrat inriktning för de kommande projektetåren, då de ska kommunicera till en bredare målgrupp, däribland musikskolor och studieförbund.

2018 gjorde Musikerförundet en film med fokus på situationen för musiker i, de filmade bland annat under en facklig utbildning och på Sand Music Festival.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=RYwwRnb6oeU

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Kollega
Nummer:
60507
Mer info

Temanummer: Union to Union stödjer tidningen Kollegas produktion av ett internationellt temanummer. Kollega är fackförbundet Unionens medlemstidning. Det finns ett stort värde i att synliggöra och kommunicera det globala fackliga samarbetet för fler, inte minst Unionens cirka 700 000 medlemmar. Temanumret kommer att lyfta exempel på internationella projekt som Unionen stödjer och är aktiva inom, men också belysa skillnaderna i förutsättningarna att kunna ställa om och arbeta fackligt under coroapandemin.

Resultat i korthet

Kollega gjorde en specialutgåva med enbart internationellt material, med inriktning på hur fackligt aktiva ställt om under pandemin. Digitala intervjuer genomfördes med fackligt aktiva personer runt om i världen.

Utgåvan gjordes som ett samarbete mellan tidningen och olika enheter på Unionen. Det, samt samtalen med externa samarbetspartner inom den globala fackföreningsrörelsen, är något redaktionen uttrycker att de kommer att ha stor nytta av framöver. Utgåvan ska fortsätta att användas i olika sammanhang.
http://www.emagin.se/paper/1jr4qg57/paper/1#/paper/1jr4qg57/1

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60357
Mer info

Akademikerförbundet SSR deltar sedan 2018 i ett utvecklingsprojekt om internflyktingar i Nigeria. Förbundet vill genom informationsprojektet belysa de problem som drabbar internflyktingar samt situationen för de som arbetar med offentliga tjänster i flyktinglägren.

Det övergripande målet för projektet är att öka medvetenheten om vikten av fackligt internationellt utvecklingsarbetet samt att öka kunskapen om livssituationen för såväl internflyktingar i Nigeria som situationen för dem som jobbar med offentliga tjänster i flyktinglägren. Genom kortfilmer, som sprids med ett kompletterande material, jobbar de för fördjupad kunskap och engagemang.

Resultat i korthet

Under 2020 skulle nytt kommunikationsmaterial ha tagits fram, detta ställdes in på grund av pandemin.

En film producerades 2018 och visas i olika sammanhang. Den belyser de problem som drabbar internflyktingar och de utmaningar som offentligt anstälda i flyktinglägren möter.
Filmen finns här: https://www.youtube.com/watch?v=wZ5541Tfc-c&t=58s

Till projektsidan
Nummer:
60510
Mer info

Union to Union stödjer tankesmedjan Global Utmaning och deras satsning Klimatagendan. Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen som samlar aktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull och rättvis
grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.
Union to Union stödjer specifikt framtagandet av en digital baskurs om faktabaserad och rättvis klimatomställning,
med primär målgrupp fackförbunden och deras medlemmar. Kursen ska ge deltagaren kunskap
om den samhällstransformation som klimatomställningen kräver, samt verktyg för att agera i
sin roll som arbetstagare och privatperson. Kursen ska lyfta fackligt globalt engagemang och fackens betydelse för att accelerera en rättvis global klimatomställning.

Resultat i korthet

Resultat uppdateras kontinuerligt

Till projektsidan
Förbund:
Union to Union
Nummer:
60498
Mer info

Projektet syftar till kommunicera och öka kännedomen om fackligt internationellt utvecklingsarbete samt facken som en utvecklingsaktör, både inom och utanför fackföreningsrörelsen. Union to Union arrangerar utbildningar, tar fram informationsmaterial samt erbjuder arenor för att diskutera fackligt utvecklingssamarbete. Tillsammans med de svenska och internationella facken driver Union to Union kampanjer, arrangerar seminarier, tar fram rapporter och skriver debatt- och opinionsartiklar om våra frågor. Därutöver sker regelbunden kontakt med beslutsfattare för att lyfta det fackliga utvecklingssamarbetet och förklara vår syn på vikten av deras beslut.

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det handlar om att bidra till 1) oberoende, representativa och demokratiska fack, 2) social dialog, hållbara leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition, 3) organisering inom den informella sektorn, migration och osäkra arbetsförhållanden och 4) ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom facken.

Resultat i korthet

Genom en tydligare kommunikation av Union to Unions verksamhet via fyra fokusområden har förutsättningar skapats för ökad insikt, kunskap och engagemang. Satsningen på en ny paketering och spridning av årsrapporten har i detta sammanhang varit viktig. Detsamma gäller för informations- och utbildningsverksamheten, som ökat något i omfattning . Enskilt uppskattade fortbildningspass har lett till nya förfrågningar. Union to Union ser framöver behov av att tydligare kommunicera de fyra fokusområdena på hemsidan liksom skala upp utbildnings- och informationsverksamheten och bland annat skapa en återkommande utbildning för utbildare, vilken kan vända sig till såväl fackliga organisationer som andra målgrupper.
Ämnet Just Transition (rättvis omställning) löpte som en röd kommunikativ tråd under 2019 och behandlades i ett flertal artiklar, seminarier och i utbildningar samt minikampanjer. Union to Union har vid ett flertal tillfällen fått återkoppling från förbund och andra organisationer om värdet av att Union to Union är så drivande i att kommunicera frågan.

Som vanligt var intresset stort för världsfackets, ITUC:s rättighetsstatisk: Global Rights Index (GRI) som listar hälsotillståndet för fackliga rättigheter globalt. Inför lanseringen av GRI översatte Union to Union delar av det materialet, men tog även fram en egen film. Många fackförbund, organisationer och privatpersoner delade och spred filmen i sina kanaler för att uppmärksamma frågan. Bara på Facebook nådde filmen 45 000 personer. Union to Union tog även fram en kampanjsida och ett kommunikationskit som skickades ut till de svenska fackförbunden för att göra det lättare för fler att delta och engagera sig i kampanjen.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60508
Mer info

Union to Union stöttar Livs i arbetet med att kommunicera resultat från de internationella projekt vilka förbundet stödjer och är aktiva i. Genom flera kortare filmer, med tillexempel lokala projektledare, vill de öka medlemmars kunskaper om förbundets internationella arbete och väcka engagemang för globala frågor. Att lyfta blicken blir extra viktigt under en pandemi.

Resultat i korthet

Resultat uppdateras kontinuerligt

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet Skellefteå
Nummer:
60352
Mer info

Genom caféarrangemang med internationella teman vill Lärarförbundet Skellefteå öka kunskap och medvetenhet om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer bland sina nuvarnade och blivande medlemmar.

Den ökade kompetensen gynnar både det lokala fackliga arbetet, lärarnas arbete med sina elever samt lärarnas egen utveckling. Kompetensen leder till personliga ställningstaganden och konkreta aktiviteter. Genom detta kan medlemmarna bidrar både som lärare och privat till att stödja genomförandet av de globala hållbarhetsmålen.

Resultat i korthet

2020 ställdes alla aktiviteter in på grund av pandemin.

Under 2019 genomfördes två aktiviteter: det årliga höstmötet i Skellefteå samt ett Café världen tillsammans med Lärarförbundet Umeå. Båda arrangemanget fick positiv respons i de skriftliga utvärderingar som gjordes.

Under 2018 var Martin Schibbye, mest känd för sina utlandsreportage och för att ha suttit fängslad i Etiopien, inbjuden som gäst. Arrangemanget drog över 120 intresserade deltagare. Många uttryckte att de lärt sig mycket om livssituationen i Etiopien-Eritrea och om vikten av fri journalistik och vad det innebär för ett samhälle när journalisters möjlighet att verka inskränks.

Till projektsidan
Förbund:
Fairtrade
Nummer:
60226
Mer info

Union to Union stödjer Föreningen för Fairtrade Sverige och deras arbete för en rättvis handel och hållbara produktionskedjor. Programmet ”Det börjar med Fairtrade” omfattar delar av det kommunikations-, opinions- och påverkansarbete som Föreningen för Fairtrade Sverige gör för att belysa handel samt hållbara konsumtions- och produktionsmönster som en viktig drivkraft för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Föreningen är en stark aktör för fortbildning och engagemang för Agenda 2030. Genom att informera om effekterna av Fairtrades arbete med odlare och anställda inom framför allt jordbruket i områden med utbredd fattigdom bidrar programmet till att öka kunskap och engagemang om arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom.

Programbidraget från Union to Union går till arbetet med Fairtrade city/region, utbildning och engagemang, påverkansarbete och informationskampanjer.

Resultat i korthet

Fairtrade city/region: Under 2020 har stort fokus legat på att, tillsammans med diplomerade kommuner och regioner, utveckla diplomeringen. Det nya konceptet får en starkare koppling till Agenda 2030 och återkopplingen har varit positiv. Flera har efter utvecklingsarbetet höjt ambitionen med diplomeringsarbetet. En av dem är Göteborg, där en ledande företrädare säger: ”Vi ser att Fairtrade Sveriges omtag med Fairtrade City/region leder till en mer opolitisk och relevant lösning.”

Policy/påverkan: Fairtrade har regelbunden kontakt med, och blir inbjudna av, beslutsfattare för att diskutera sina frågor. Under 2020 deltog Fairtrade i kampanjen Visa handlingskraft, en tvingande lagstiftning för företag att ta hänsyn till mänskliga rättigheter (HRDD). Kampanjen har lett till direktdialog med politiker och beslutsfattare, och bidragit till att HRDD-frågorna tydligare kommit upp på agendan.

Utbildning/informationskampanjer/engagemang: Under 2020 höll Fairtrade elva utbildningar för sina medlemsorganisationer. En var ett frukost-webbinarium för alla anställda på LO. Som ett resultat av en föreläsningsserie för gymnasieskolan i Luleå använder sig nu flera utbildningsprogram av Fairtrades ambassadörsutbildning som stor del i Agenda 2030-arbetet.

Som en konsekvens av pandemin ställdes 2020-års fika-kampanj, Fairtrade Challenge, in. Fairtrade Challenge är en av Fairtrades största aktiviteter för sina idébärare. Fairtrade ställde snabbt om från fysisk till digital verksamhet, vilket har inneburit många viktiga lärdomar, bland annat att de nått ut till nya grupper och potentiella idébärare som kanske inte hade kommit på ett fysiskt seminarium.

Till projektsidan
Förbund:
Unionen
Nummer:
60235
Mer info

Union to Union stödjer Nätverket Schyst resande och arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart resande i låg- och medelinkomstländer. Nätverksorganisationerna är Union to Union, Hotell- och restaurangfacket, Childhood, Fair Action, IOGT-NTO-rörelsen, Realstars och Unionen som också är värdorganisation för nätverket.

Schyst resande har identifierat fyra övergripande mål för verksamheten:
1. Resekonsumenten har god kunskap om hållbart resande
2. Reseföretagen på den svenska marknaden agerar för att främja hållbart resande
3. Offentlig, ideell och privat sektor har riktlinjer som främjar hållbart resande.
4. Schyst resande bidrar till långsiktiga strategier för ett hållbart resande.

Schyst resande utgår från att turism kan ha ett stort värde för utveckling, tillväxt och handel. Men för att turismen ska vara en positiv kraft krävs det att reseföretag tar sitt ansvar för en hållbar turism och att resenärer är välinformerade för att kunna göra hållbara val.

Genom informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter lyfter Schyst resande frågor om hållbart resande. De utbildar också ambassadörer och instruktörer som föreläser på skolor och för företag och organisationer.

Resultat i korthet

Till följd av pandemin har Schyst resande ställt om och tänkt nytt flera gånger. Det har varit utmanande att kommunicera hållbart resande under en pandemi med globalt resestopp. Nätverket har dock hittat ingångar i form av diskussionen om förändrade mönster för semester- och tjänsteresor efter pandemin och nödvändigheten i att ställa om. Schyst resande har också ökat sin synlighet i sociala medier och på så sätt ökat trafiken till sin hemsida.

Under 2020 sjösattes utbildningen för resebranschen. Utbildningen erbjöds digitalt, vilket ledde till en kraftig ökning av antalet anmälda och en större spridning runtom i Sverige. Det nytänkande som det digitala arbetet inneburit har inspirerat till att tänka nytt mer generellt vad gäller utbildningarna och vilka format som passar bäst för olika utbildningar.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Dagens Arbete
Nummer:
60372
Mer info

För några år sedan gjorde Dagens Arbete en stor läsarundersökning som visade att läsarna vill se mer internationellt material i tidningen. Rent konkret innebär det reportage som visar på den fackliga organiseringens betydelse för människor i låg- och medelinkomstländer.

DA:s publiceringar i Sverige handlar ofta om att avslöja/visa på arbetets orättvisor. De vill göra samma sorts journalistik som de gör hemma i Sverige, men utomlands. Resultatet hoppas de blir att ge sina läsare ökade insikter och förståelse för globaliseringens effekter. Men att också spegla verkligheten i länder, städer och på arbetsplatser där facket inte finns. Planen är att göra ett större reportage varje år.

Resultat i korthet

2020 blev resereportaget inställt på grund av pandemin.

2019 besökte Dagens Arbete Bangladesh. Reportaget speglar arbetsvillkoren för de som jobbar på garverierna, bland annat hur de utsätts för upp till 150 olika kemikalier. Men det visar också på en pågående miljökatastrof - hur en flod förgiftas och hur giftig rök sprids över området.
https://da.se/2020/02/miljokatastrofen-som-flyttade/
https://da.se/2020/02/the-environment-disaster-that-moved/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bRWZKKbdIWM&feature=emb_...

2018 besökte Dagens Arbete Mongoliet. Reportaget handlar om den nya koppargruvan i Gobiöknen som till största delen anlitar underentreprenörer både för att driva och bygga ut gruvan. Det globala facket IndustriAll och det lokala facket MEGM i Mongoliet jobbar både för att försöka organisera arbetarna hos underentreprenörerna och för att gruvbolaget ska anställa en större andel av arbetskraften direkt.
ttps://da.se/2018/12/gruvornas-land/
https://da.se/2018/12/vi-ville-inte-flytta/
https://da.se/2019/01/mongoliets-ninjor/
https://da.se/2019/02/metals-are-going-to-lift-mongolia/
https://da.se/2019/03/vargarna-tog-mina-hastar/
Film: https://www.facebook.com/dagensarbete/videos/321014652083730/

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Publikt
Nummer:
60371
Mer info

Tidningen Publikt planerar ett resereportage varje år 2018-2022. I sina reportage vill de så långt möjligt bevaka och berätta om Fackförbundet ST:s fackliga utvecklingsprojekt. I andra hand kan Publikt komma att skildra livs- och arbetsvillkoren för förbundets yrkesgrupper i låg- och medelinkomstländer.

Publikt bevakar arbetsvillkoren inom statliga myndigheter och statliga bolag. Frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö är globala och vår utgångspunkt är att situationen för kolleger i andra länder intresserar läsekretsen. Publikt har också som uppgift att journalistiskt bevaka Fackförbundet ST:s verksamhet. Att skildra förbundets fackliga utvecklingsprojekt är en del av detta uppdrag.

Resultat i korthet

Publikt anlitade 2020 en frilansjournalist baserad i Rio de Janeiro, Henrik Brandao Jönsson, som gjorde omfattande research om hur de anställda på den brasilianska socialförsäkringsmyndigheten påverkats av pandemin, och under en dag besökte han ett av myndighetens kontor i Rio de Janeiro tillsammans med en brasiliansk frilansfotograf. Det blev ett större reportage på sammanlagt åtta sidor. Mer än 94 000 exemplar har skickats ut, huvudsakligen till Fackförbundet ST:s medlemmar. De två reportagen har även publicerats på www.publikt.se och spritts via Publikts nyhetsbrev och Facebookkonto.

I reprotaget från 2019 skildras SCB:s myndighetsbistånd till sin albanska motsvarighet, ett Sida-finansierat samarbetsprojekt mellan svenskt och albanskt rättsväsende, samt ett projekt för facklig organisering i Albanien med stöd från Olof Palmes Internationella Center.

Genom arbetsplatsbesök och intervjuer med albanska statstjänstemän beskrivs arbetsvillkoren i den albanska statsförvaltningen, som just nu befinner sig i en omställning eftersom landet förbereder sig för att påbörja medlemskapsförhandlingar med EU. Reportaget ger en inblick i förutsättningarna för facklig organisering bland statligt anställda i landet.
https://www.publikt.se/fordjupning/reportage/ett-handslag-utveckling-21984

2018 skildrade reportagen två samarbetsprojekt som fackförbundet ST är involverat i. Publikts reporter träffade åtskilliga syriska flyktingar och intervjuade Libanons socialminister.
https://www.publikt.se/artikel/utanforskap-pressar-syriska-flyktingar-22173
https://www.publikt.se/artikel/kvinnorna-vill-ta-storre-plats-i-facket-2...

Till projektsidan
Förbund:
Fackförbundet Scen & Film
Nummer:
60361
Mer info

Fackförbundet Scen & film vill öka insikterna om betydelsen av fackligt arbete som en utvecklingsfråga genom att kontinuerligt plocka in de internationella frågorna i kommunikationen med medlemmarna. Projektet består av att skildra det internationella utvecklingssamarbetet i bilagor till förbundets tidning.

Genom att bjuda fackligt aktiva från samarbetsländer till Sverige för att delta i seminarier och möten skapas också kontakter, förståelse och engagemang. För bättre spridning samarrangeras mötena med större händelser som tillexempel Teaterförbundets riksstämma, förbundsmöten eller scenkonstbiennaler.

Resultat i korthet

Under pandemiåret 2020 producerades en bilaga till förbundets tidning Scen & Film om situationen för branschen globalt. Artiklarna har skrivits av journalister som är verksamma i de olika regionerna.
https://scenochfilm.se/sa-hanterar-kollegor-i-indien-sydafrika-och-chile...

2018 gjorde Teaterförbundet en inlaga på temat #metoo i världen i sin tidning Scen & Film med reportage från flera av de utvecklingsprojekt Teaterförbundet deltar i. Inlagan finns här: https://www.scenfilm.se/wp-content/uploads/2019/02/Internationell-bilaga...
En representant från det sydafrikanska skådespelarförbundet SAGA besökte Sverige under 2018 https://teaterforbundet.se/sydafrikas-skadespelare-saknar-lagstiftning/
Union to Union skrev om detta: https://www.uniontounion.org/globala-stodet-ett-fackligt-trumfkort

Till projektsidan
Nummer:
60509
Mer info

Union to Union stödjer Naturvetarnas innovationstävling ThinkTank 2030. Syftet är att fånga upp ungas idéer om hur världen kan bli mer hållbar. Högskolestuderande och doktorander i Sverige uppmuntras att skicka in tävlingsbidrag för hållbara lösningar till nytta för människor, miljö och klimat. Vinnaren, som utses av en extern jury, får också coachning för att kunna förverkliga idén.

Resultat i korthet

Naturvetarnas nya tävling ThinkTank2030 attraherande många studenter. Målet var att få in 25 kvalitativa bidrag, resultatet var nästan tre gånger så stort med 67 inskickade bidrag.

Bidragen kom från studenter med olika ämnesinriktningar. Det visar att Naturvetarna nått ut brett och att intresset för innovation, hållbarhet, klimat och framtiden är stort hos unga.

Tanken är att ThinkThank2030 ska bli en årlig tävling. Nu när de sett att frågan intresserar många ska de bygga ut kampanjen/tävlingen med fler aktiviteter, både före och efter själva tävlingen, på tema grön innovation.

Till projektsidan