Act local, Think Global

Sveriges Ariktekter gör ett projekt under 2019-2021 som bygger på ökat samarbete med kenyanska arkitekter. Enligt UN-Habitat är en del i lösningen att bygga hållbara städer. Det Globala hållbarhetsmålet nr 11 säger att vi till 2030 ska ha uppnått hållbara städer och samhällen
i världen. Flera av delmålen hänvisar till fokus på natur, kultur, offentliga rum, biologiska system, infrastruktur, motståndskraft mot naturkatastrofer; områden där
landskapsarkitekturen har både ansvar och kunskap att bidra.

Landskapsarkitektur handlar om det som finns mellan husen, men även de stora landskapen, vattendragen, de sociala mötena, de demokratiska platserna och
grönstrukturen som genererar ekosystemtjänster och biologisk mångfald för livets överlevnad. Det vi gör lokalt får stor påverkan globalt.

För att öka intresset och förståelsen hos kåren för de globala-lokala kopplingarna har Sveriges Arkitekter (SA), Sveriges samlingsförbund för alla Sveriges
arkitekturprofessioner, inlett ett samarbete med motsvarande organisation i Kenya Association of Architects Kenya (AAK) och deras Landscape Chapter (LAAK). Syftet är
att stärka och bredda synen på landskapsarkitektur lokalt och dess inverkan globalt, samtidigt som det ger viktiga möjligheter att utbyta erfarenheter mellan organisationerna. Det övergripande målet är att tillsammans anordna en bilateral världskongress 2021 där de genom fysiska och virtuella möten kan förstå arbetsvillkor, möjligheter och utmaningar för landskapsarkitekter inom AAK, samt genom samarbetet stärka professionen i Kenya och globalt och förstå kopplingen mellan professionen, klimatförändringar och Agenda 2030.

Resultat i korthet

Samarbetet mellan svenska och kenyanska landskapsarkitekter har vuxit sig starkare under 2020. Behovet av att förstå kenyansk landskapsarkitektur kom upp under processen och tillsammans skapade de en onlineportal där kenyanska landskapsarkitekturprojekt beskrivs och dokumenteras, samt korta intervjuer med kenyanska landskapsarkitekter.

Två webbinarier i serien ”Reflection on local landscape architecture in a global perspective” genomfördes 2020. Första webbinariet fokuserade på svensk landskapsarkitektur, med fyra föreläsare som berättade utifrån svenska perspektiv. Efter varje dragning höll en kenyansk landskapsarkitekt en kort reflexion kring det som presenterats och analyserade paralleller och skillnader mellan länderna. Andra webbinairet hade samma koncept men med ombytta roller.

Projektets resultat under 2019 har gett en bra grund och ramverk för samarbetet de kommande åren. Genom besök i Stockholm av fyra medlemmar från AAK har de inlett nya relationer mellan parterna och ökat förståelsen för varandra. Besöket väckte intresse bland flera medlemmar inom SA att delta i arbetet.

En informationsfilm med kenyanska och svenska landskapsarkitekter har tagits fram för att lyfta för att porträttera landskapsarkitektur från olika perspektiv
https://drive.google.com/file/d/1YOgBvig0xyO6tzB8cNY-exvzeaQCCIR4/view.