Building strategic power in the graphical and packaging sector in Asia

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malasien och Thailand genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillabka till 2014. De nya och existerande fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet samt utbyte av information och öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta, utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal kommer att genomföras. Projektet har även en ökad fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet fick förändra sitt sätt att arbete i och med Pandemin och då inte bara att utbilda digitalt.
Det handlade mycket om att möta den oro som finns inom förpackningsindustrin i stort, om pandemins effekter och vilka framtida utmaningar i och med teknikutveckling, som de tror de kan mötas av.
En tydlig oro var i vad som skulle bli deras framtid inom branscherna, tryckning och förpackning, efter att 5G införs samt automatisering och den digitala världen. Redan nu syns en ökning av automatiserade flöden på arbetsplatser med mindre behov av anställda.

Fokus var fortfarande på att värva fler för att stärka fackens röst gentemot arbetsgivarna men också för att kunna förbättra levnadsvillkoren för medlemmar, dess familjer och till samhället i stort. Men facken hade svårt att genomföra större rekryteringar.
I Indonesien har facket uppnått en organisationsgrad på 90 procent (90 medlemmar) och har valt en kvinna till ordförande för förbundet samtidigt som de tecknat ett förbättrat kollektivavtal med arbetsgivaren.

Många sektorer uppmuntrades att arbeta hemifrån, men den grafiska och förpackningssektorn inklusive Amcor Flexible Indonesia var undantagen från beslutet, eftersom det är en viktig sektor. Mat, dryck, mjukpapper och andra förpackningar är viktiga för distribution till människors konsumtion. Facken inom projektet genomförde kampanjer för att säkerställa att arbetsgivarna inte kommer att använda pandemin för att urholka arbetarnas rättighetereller utsätta dem för fara. Resultatet blev att arbetsgivarna erade i tillhandahåller skyddsutrustning i den omfattnign som behövs.
I Indonesien erbjuder företaget medicinska tjänster och specialbehandling för den som är sjuka. I Malaysia har förpackningar inom livsmedels-, dryckes- och hälsoindustrin sett en ökning av jobb då efterfrågan har ökat, inte minst då mat förpackades alltmer i portioner.