Building power for Ericsson workers worldwide

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörerhar fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare och säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar. Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverk Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänt kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektets nationella aktiviteter till Indien. Därutöver ingår regionala och globala nätverksmöten med särskilt fokus på deltagande från fackförbund från Nigeria, Ghana, Indonesien och Malaysia. Dessa länder har tidigare ingått i projektet med nationella aktiviteter.
Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service. Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor. När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare i på de nya arbetsplatserna.

Resultat i korthet

Sedan starten 2017 har ett fungerande global nätverk byggts upp med aktivt deltagande från fackförbund i projektets fokusländer. Projektet är ett bra exempel på hur fackföreningar som arbetar tillsammans kan stärka varandra och inkludera svenska partners.
Närvaron och bidraget från den svenska fackföreningarna på Ericsson har hjälpt till att skapa en formell dialog på global nivå där fackliga rättigheter och andra viktiga frågor relaterade till kön, klimat och hälsa/säkerhet diskuteras.
Denna globala formella dialog forum har fått framgångar under året men att det behövs även regionala forum blev tydligt. Många av facken i länderna är små och deras frågor är mer nära och kräver andra lösningar än dem på en mer övergripande nivå som gäller alla.

En av de grundläggande delarna i detta projekt är att ge stöd till de lokala fackföreningarna att förhandla om kollektivavtal och representera arbetare. Trots Pandemin, lyckades facken i Israel att få till ett avtal, det första någonsin inom Ericsson i landet.
I Indonesien blev facket formellt registrerat och även i Kenya. Dessa kan nu formellt företräda sina medlemmar och teckna avtal.
Det historiska första kollektivavtalet någonsin med facket Histadrut och Ericsson Israel undertecknades och i Malaysia gav samarbetet inom projektet förbundet en större legitimitet.
I Indien har fackets NCU: s deltagande i nätverket fått ledningen att garantera att inga trakasserier av lokal företagsledning ska förhindra eller störa fackliga aktiviteter.

De svenska fackföreningarna håller sina medlemmar uppdaterade om projektets framsteg på hemsidor, interna kommunikationsutrymmen och i sociala medier. Under 2020 fick Ericssons intranät en specifik sida för fackligt nätverk. Detta ses som ett viktigt verktyg för att upprätthålla länken mellan svenska fackliga medlemmar inom Ericsson och medlemmar (nuvarande och potentiella) i olika projektländer.