Union Building Sub-Saharan Africa 2020-22

IF Metall, Unionen och Pappers kommer tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Afrika och 37 förbund i åtta länder att genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period och stöd i någon form har pågått under flera år.

De deltagande länderna har varierat genom åren liksom målen, men i dess kärna handlar projektet om att bygga demokratiska och effektiva fackföreningar som är anpassade till de specifika behoven i varje land/medlemsförbund.

Projektmålet är att deltagande fackföreningar ska växa och ha betalande medlemmar som aktivt deltar i fackföreningsarbetet. De ska ha förbättrat sin struktur för att vara mer demokratiska och mer representativa för arbetarna i deras sektorer, inklusive kvinnor, ungdomar, och osäkert anställda. Målet är att de deltagande förbunden kommer att kunna organisera strategiskt och konsekvent även efter att projektet är slut. De kommer att kunna förhandla fram bättre villkor för arbetare på nationell nivå och arbetsplatsnivå. Samarbetet mellan förbunden kommer att förbättras och de kommer att arbeta tillsammans för att ta itu med gemensamma frågor för att främja fackföreningsrörelsen i deras respektive land.

I allmänhet behandlas alla eller några av följande ämnen i workshops/seminarier/utbildningar/kampanjer/möten: organisering, kollektivförhandlingar, ungdomar och kvinnors deltagande, ekonomihantering, strategisk planering, samarbete mellan medlemsförbund i ett land. För perioden 2020–2022 har Elfenbenskusten inkluderats i projektet och aktiviteterna har skalats ned i Burkina Faso. Projektresultaten kommer att verifieras genom en extern utvärdering 2021 samt i och med projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i Burkina Fasos alla tre medlemsförbund inrättade nationella kvinnokommittéer 2018, med stöd av projektet. Kommittéerna förblev aktiva under hela projektplaneringen, genomförandet och utvärderingen av 2018 och 2019. Detta ledde till förbättrad integration av kvinnofokuserade frågor i varje årlig projektplan.

DR Kongo; Tack vare projektets kapacitetsutveckling för gemensamt kampanjarbete bland fackföreningar har samarbetet mellan förbund förbättrats. Detta har haft synliga resultat i kampanjen mot det multinationella gruvföretaget Glencore. År 2018 började IndustriALL-medlemsförbund i DR Kongo samarbeta med icke-IndustriALL-medlemsförbund om viktiga arbetskraftsfrågor vid Glencore, och detta fortsatte under 2019. Detta bidrog till att ena arbetarna och stärka deras kamp för sina rättigheter. Det lokala facket vid Kolwezi (KCC-gruvan) har blivit alltmer självgående när det gäller att identifiera sina egna prioriteringar och förhandla med ledningen, med minskat beroende av sin fackliga federation. Detta har skapat ett decentraliserat tillvägagångssätt som är mycket mer hållbart och effektivt, vilket lett till en förbättrad social dialog på Glencore under 2018 och 2019, jämfört med 2017 och även konkreta förbättringar i kollektivavtal som exempelvis lika lön för lika arbete och att Glencore nu följer nationella arbetsmarknadslagar.

I slutet av 2019 hade alla de fem medlemsförbunden i DRC inrättat kvinnokommittér samt en gemensam IndustriALL National Women’s Committee genom projektet. 40% av deltagarna i projektaktiviteter i DRC var kvinnor, jämfört med 13% 2018. Som ett resultat finns det ett åtagande att inrätta en kvinnokommitté hos medlemsförbund och arbetsplatser. Flera år av fokus på kvinnligt ledarskap inom detta och föregående projekt har också bidragit till ett ökande antal kvinnor i beslutsfattande positioner i några av fackföreningarna i Demokratiska republiken Kongo. Exempelvis valde förbundet CDT en kvinna till organisationens vice ordförande på kongressen 2019.

I Kenya förbättrades integrationen av kvinnors prioriteringar som ett resultat av projektets genusworkshop. Det gjorde det möjligt för kvinnorna att identifiera prioriterade områden, interventioner och utveckla konkreta jämställdhetsmål. Genom kapacitetsuppbyggnad i projektet kunde IndustriALL National Women Committee i Kenya dra nytta av det man lärt sig för att informera om nya strategiska åtgärder för framtida arbete och utveckla en handlingsplan för 2019. Medlemsförbunden i Kenya bildade en kvinnlig organisationskommitté för att genomföra rekrytering av kvinnliga arbetare. Ett förslag till jämställdhetspolitik för IndustriALLs medelmsförbund i Kenya har utvecklats.

Som ett resultat av detta projekt är den strategiska planeringsprocessen vid medlemsförbundet i Lesotho (IDUL) inkluderande och öppen. IDUL genomför inte längre ad-hoc-aktiviteter och strävar nu efter att genomföra fackföreningens strategiska plan - något det aldrig brukade göra innan projektet. Strategisk planering, ledning och återkoppling till förbundet av ledningen har förbättrats avsevärt. Utbildning i ekonomihantering i projektet har lett till förbättrade interna fackliga, årliga budgeterings- och revisionsprocesser, vilket har förbättrat finansiell rapportering och styrning i IDUL. Det bidrog också till att stärka känslan av gemensamt ägarskap av förbundet och dess frågor bland ledare, aktiva och medlemmar och deltagandet har ökat. IDUL har även avsevärt förbättrat jämställdheten i sitt arbete under 2019 (dvs. inkluderande av kvinnorelaterade kollektivavtalskrav samt att fackliga utbildningar integrerade kvinnors frågor).

Även om det har varit svårt för medlemsförbund att samarbeta och samordna, har detta förbättrats avsevärt de senaste åren. Det nationella samordningsrådet (NCC) grundades 2018 och fungerar med deltagande av de 4 medlemsförbunden i Madagaskar. Två av medlemsförbunden, SVS och FESATI tecknade ett samförståndsavtal om att samarbeta och inte konkurrera om medlemmar. De har haft gemensamma utbildningar för sina medlemmar. År 2018 enades alla gruvfack för att genomföra strejk i Kroma, en av de tre största formella gruvorna i Madagaskar. Det här är första gången som alla medlemsförbund gick med på att stödja sådana åtgärder. Projektutbildningar har lett till förbättrad kvalitet på de årliga strategiska planerna - med tydliga mål, roller och ansvar under 2018 och 2019 - jämfört med 2017. Vidare förbättrades integrationen av kvinnors prioriteringar i medlemsförbundens operativa planer för 2018 och 2019, jämfört med 2017.

I Uganda genomförde fler förbund specifika aktiviteter riktade mot kvinnor och fler insåg den positiva effekten av kvinnoprogrammet, vilket visade sig genom att förbundet UTGLAWU bildade en nationell kvinnostruktur 2019. Ett annat förbund, UCPAWU, organiserade kvinnliga arbetare genom att initiera inkomstgenererande aktiviteter. Exempel på inkomstgenererande aktiviteter inkluderar bakning, hantverk och återanvändbara mensskydd för kvinnor.

Ett förväntat resultat i Zambia är att utveckla policys kring ekonomistyrning hos de tre medlemsförbunden. Alla tre lyckades göra det under 2019 och de rapporterar alla om förbättrad ekonomihantering och rapportering till följd av policyn. I Zambia finns det även ett ökande antal kvinnliga förhandlare. Till exempel hade det anslutna NUCI 6 kvinnliga kollektiva förhandlingsförhandlare i slutet av 2019 - som alla tidigare har deltagit i utbildningarna inom projektet.

På grund av den pågående ekonomikrisen registrerade medlemsförbunden en minskning av medlemmar med 18% år 2018 och 8 % 2019. Å andra sidan blev Zimbabwe ett föredöme för ungdomsdeltagande i regionen. Beslutet i IndustriALL att inrätta en regional ungdomsplattform grundades på ungdomens erfarenheter i Zimbabwe. Rekryteringskampanjer riktade sig dessutom till ungdomar och implementerades av ungdomsstrukturer som stöddes av förbundens värvare. Skapandet och förstärkningen av de nationella samordningskommittéerna i alla länder är en del av projektet, för att förbättra enigheten bland medlemsförbunden. I slutet av 2018 har alla medlemsförbund i projektländerna etablerat fungerande samordningskommittéer. Endast i Zimbabwe sammankallades NCC med medlemsförbundens egna resurser, vilket i sig är en framgång då det visar på ägarskap och hållbarhet. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.