South-East Asia MNC Union Building Project 2020-22

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Singapore kontor och 23 partners i fyra länder kommer att genomföra ett projekt under 2020 - 2022. Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period För perioden syftar projektet till att hantera två problemlinjer, fackföreningsbyggande och enhetsbyggande och har formulerat dessa två mål:

• Projektmål 1: "IndustriALL-medlemsförbund blir starkare och större organisationer, mer förberedda för effektiv social dialog och demokratiska industriella relationer."

• Projektmål 2: "Samarbete och enhet byggs på nationell nivå, i struktur och i handling, bland medlemsförbund inom IndustriALL, inklusive för gemensamma åtgärder i social dialog på (multi-) fabriks- eller sektornivå."

Projektets "fackföreningsmål", förväntade resultat och indikatorer för projektet koncentrerar sig på (mer och bättre) organisering och rekrytering, (mer och bättre) kollektivförhandlingar och social dialog och förbättringar för kvinnor, otrygga anställda och migrerande arbetare. Målen för "enhetsbyggande" syftar till att uppmuntra (mer) gemensamt arbete på sektoriell federationsnivå, mellan arbetare som arbetar för samma företag i samma land, mellan arbetare i samma sektorer och på nationella rådets nivå. Globala ramavtal tittas också på.

I Indonesien kommer arbetet inte att koncentrera sig så mycket på facklig organisering, utan mer uppföljning av arbetet som började 2017 med enhetsbyggande och social dialog. Enhetsbyggandet här syftar inte bara till att uppmuntra enhet och harmoni bland medlemsförbund, utan också titta på hur man kan förändra hur medlemsförbund deltar i strategisk planering i fackliga frågor, inklusive förstärkning av effektiv social dialog och uppbyggnad av sunda industriella relationer på industriell nivå, titta på en mer effektiv politik och strategi för social dialog med arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och regeringar. Ett specifikt alternativ som kommer att eftersträvas är att etablera sektordialoger (till exempel inom gruv-, elektronik-, textil- eller autosektorerna) med motpartens arbetsgivarorganisationer, delvis genom att bilateralt diskutera specifika sektoriella frågor.

Resultat i korthet

I Malaysia har ett fackförbunds kvinnokommitee fått igenom ett förslag på ökad föräldraledighet i en nationell begäran om lagändring kring arbetslagen.

Genom projektet har det nationella samarbetet mellan olika fackförbund ökat markant. Tidigare var det obefintligt. Nu samarbetar man via gemensamma kampanjer kring frågor som föräldraledighet, kollektivavtal och den omstridda Omnibuslagen.