Capacity building and strategic planning for public services trade unions in Honduras

Public Services International (PSI) tillsammans med Vision, PSI Subregional Office in Costa Rica och 7 samarbetspartners i Honduras genomför ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från tidigare projekt från 2017. Under projektets första år har flera viktiga resultat uppnåtts som skapar förutsättning för fortsätta arbetet. Honduras utgör tillsammans med Guatemala och El Salvador den mest osäkra regionen i Centralamerika. Landet påverkas även av klimatförändringar (torka) och hälsoepidemier (t.ex. dengue). Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen för fackligt aktiva. Åtstramningspolitiken som genomförs av de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centren är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, t.ex. i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande. Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn deltar i projektet. Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetstagare. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Trots krisen orsakad av COVID-19-pandemin är deltagande facken mer enade i att försvara fackliga rättigheter, stärka hälso- och sjukvårdssystemen, kampanjer för personlig skyddsutrustning (PPE) för frontlinjearbetare och efterlyser en nationell budget för att finansiera grundläggande offentliga tjänster under pandemin.

Inom ramen för jämställdhetsarbete bildades en nationell HBTI-kommitté med deltagande av tre fackföreningar som undertecknade en position om icke-diskriminering. Trettiotvå kvinnor och två unga blev medlemmar i nationella fackliga styrande organ. Ungdoms- och kvinnokommittén organiserade omfattande aktiviteter som en del av kampanjerna för ratificering av ILO: s konvention 190 och rekommendation 206 (avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet).