Gender justice for quality public health and social services in India

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och fem samarbetspartner i Indien i delstaterna Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu och Telangana genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60296 vilket var ett nytt samarbete. De första åren har lagt en bra grund till det fortsatta arbetet med de genomförda kartläggningarna av läget och de första gemensamma kampanjerna mellan olika fackförbund. Kvinnor utgör en majoritet av arbetare inom social- och hälsovården. En stark könsfördelning av arbete inom samhället bidrar till normaliseringen av det faktum att kvinnor som utför social- och vårdarbete inte anses vara arbetstagare och nekas arbetstagares rättigheter, inklusive lön för utfört arbete. Den rådande ojämlikheten i synen på arbetande kvinnor och män är en av de grundläggande orsakerna som leder till att kvinnor från landsbygdssamhällen i praktik subventionerar det nationella sjukvårds- och sociala systemet på bekostnad av egna arbetsrättigheter och livsvillkor. Ansvarsbärare, staten upprätthåller ett system som litar på så kallade volontärs- eller hedersarbetare som levererar de grundläggande samhällstjänsterna till lägre ekonomiska kostnader för staten. Projektets målgrupp är två typer av organiserad arbetskraft, ASHA (Accredited social health activists) och AWW (Angawadi workers, en slags moder- och barnavård på landsbygd). ASHA och AWW befinner sig på botten av landets socialförsörjningskedja och lider av brist på resurser, säkerhet för arbetare och undermåliga arbetsvillkor. Syftet med projektet är stärka kvinnliga ledare inom AWW och ASHA förbund så att de ska kunna vara effektiva i sin kamp för erkännandet som arbetare och offentliganställda som levererar samhällsviktiga tjänster. Detta kommer att uppnås genom kapacitetsbyggande aktiviteter med fokus på jämställdhet och påverkansarbete; genom att utveckla nätverken på delstatsnivån som ska överbrygga interna skillnaden och samarbetshinder och i slutändan stimulera facken att ingå i breda allianser tillsammans med civilsamhällsorganisationer i sina delstater för att påverka i frågor som rör barns rättigheter, rätt till mat, rätt till hälsa, rätt till utbildning, jämställdhet och motverka barnarbete. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektets målgrupper är den första kontakten med vården för Indiens olika befolkningsgrupper. Arbetarna hade en begränsad eller ingen tillgång till grundläggande personlig skyddsutrustning (masker och sanitetsmedel) och inget adekvat stöd från regeringen. Facken som deltar i projektet har varit med och stött gemensamma krav som indiska fack ställt mot regeringen. Förbunden i staterna Maharashtra och Uttar Pradesh var i fokus 2020. Ledarskapsutbildningarna ledde till att de 6 utbildare genomförde för första gången sina egna sessioner med fackföreningsmedlemmarna. Detta ledde till en ökning av facklig kapacitet och cirka 600 nya medlemmar gick med i facket.