Building trade union capacity to defend human rights of IDPs to quality public services

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt två samarbetspartner i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra detta projekt i Nigeria under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60287. Projektet fungerar som en plattform för att bygga allianser med statliga institutioner på olika nivåer och aktörer i det civila samhället. Materialen som produceras av projektet har använts på internationella forum som FN:s Global Compact on Migration, UN GCM i Marrakech i december 2018 för att belysa kopplingar mellan konflikt, klimatmigration och tvångsförflyttning. Projektet riktar sig mot två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, t.o.m. total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades målmedvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes. Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som är själva internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020. Projektet har resulterat i att de två facken i Nigeria har förhandlat fram säkrare arbetsvillkor och Covid-19 relaterad stöd till arbetare i samhällsbärande tjänster. Detta samt att regeringen efter trycket från facket anställt fler personer, säkerställt tillgång till offentliga tjänster för interna flyktingar i flyktingläger. Facken som stöds i projektet har genom utbildningar och kapacitetsstärkande insatserna erkänts av de regionala regeringarna som en nyckelaktör både på federal och regional nivå. Genom facken har 10 kvinnor med internflytingstatus deltagit i ett hög-nivå FN-möte om flyktingfrågor vilket fått en uppmärksamhet.