Strengthening musicians unions in Latin America

Svenska Musikerförbundet tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 17 samarbetspartners in 14 länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod. I stort löper projektet vidare gällande strategier, partners och mål, även om förändringar framförallt inneburit att uppsatta mål nu är mer likartade för samtliga partners, det är färre men mer fokuserade, samt att medlemsfrågorna ämnar handla om en hållbar avgiftsstruktur. Resultat från föregående period handlade framförallt om förbättringar av jämställdhetsarbetet i de nationella organisationerna, den colombianska gruppen bildade en ny musikerförening och de har haft sin grundkongress och nu är lagligt en professionell fackförening, ett lobbyinitiativ som syftar till att upprätthålla Unesco-rekommendationen om musikers status i nationell lagstiftning genomfördes, och databasen för medlemskap implementerades inom ett par fackföreningar. De viktigaste lärdomarna partners lärde sig under föregående period är att användningen av underavtal kan lägga till ett ytterligare lager av komplexitet för nationella fack i sektorn, varför ett stöd från globalt håll är viktigt.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera handlar om följande aspekter:

* Begränsad effektivitet inom fackföreningsledningar.

* Musikers status och upphovsrättslagar är dåligt implementerade eller efterlevs inte. Den sociala dialogen är inte tillräckligt utvecklad.

* Jämställdhet, förebyggande av mobbning och trakasserier som fortfarande pågår.

* Säkerhet och hälsa behöver mer uppmärksamhet och arbete.

Projektets mål är att;

* De minst avancerade deltagande fackföreningarna har förbättrat deras ledning och styrning. Alla fackföreningar har arbetat för en bättre hållbarhet men en modern, väl utformad och väl accepterad medlemsavgiftsstruktur.

* Deltagande fackföreningar har startat eller bedrivit lobbyinitiativ om musikers status. De har nått ut till politiska beslutsfattare. De har arbetat med utkast till lagstiftning eller policyriktlinjer och främjat dem inför lämpliga beslutsfattare. De har inlett en dialog eller en förhandling med arbetsgivare i sektorn.

* Deltagande fackföreningar har antagit policys för jämställdhet och miljöskydd. De främjar denna policy inom musikbranschen.

* Deltagande fackföreningar har tagit fram sin egen bedömning av säkerhets- och hälsofrågor i sektorn. De har börjat utveckla program för att öka medvetenheten om dessa frågor, för sitt eget medlemskap såväl som för de lämpliga beslutsfattarna.

För att nå detta kommer projektet framförallt att kombinera följande typer av aktiviteter:

* Nationella utbildningsworkshops

* Delregionala seminarier

* Regionala konferenser

Deltagare kommer att uppmanas att utarbeta nationella rapporter om olika ämnen som ska behandlas under mötena.

Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem och FIM överväger även att inleda en extern utvärdering av projektet i slutet av projektperioden.

Resultat i korthet

Pandemin har ställt till det rejält för hela kultursektorn. Den svälter då teatrar, scenframträdanden är helt inställda – i alla länder. Det innebar konkurser, inga jobb, inga medlemsavgifter till facket, ingen mat på bordet. En jakt på de få jobb som ändå uppstår innebär att förbunden i projektet har fått prioritera. Att enas globalt om samma krav har varit ett strategiskt arbetssätt som varit framgångsrikt.

Projektet i Latinamerika har arbetat fram olika plattformar, digitala, för att skapa forum att växa i. Växa som musiker, i att hantera uppkomna situationer och i att påverka politiker.
Fokus har under året varit att återgå till jobbet på ett säkert sätt. Partners har stärkt sin förmåga till att delta i sociala dialoger (förhandlingar) som har skett på alla nivåer, överallt. Digitala möten skapade en vi-känsla och en solidaritet samt ömsesidigt arbetssätt.

Projektet fortsätter att ha fokus på gender och att lyfta fram de olika perspektiven bland annat genom att förstärka identifikationen. Exempelvis var det en transperson som ledde en workshop i Brasilien. I Colombia har facket ORMUSICA antagit en policy om inkluderande språk som tillämpas på alla aspekter i deras engagemang.
Facket driver på för ”fler kvinnor på scen”. Det initiativet har en konkret agenda för kvinnor genom det sociala programmet MUJER-ARTE som också tar upp familjelivet på ett inkluderande sätt, med uppmärksamhet åt könsdiversitet.
I Panama, där 82 procent av musik sektorn består av män, har facket SITMAS startat upp en kampanj för att öka kunskapen och locka fler kvinnor till branschen.