Organisation development of musician's union

Det svenska facket Musikerförbundet tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 3 samarbetspartners i Malawi (MUM), Kenya (KeMU) och Senegal (AMS) ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts med två separata projekt under tidigare projektperiod. Förändringar innebär nu att projektet går vidare med partners där framtida resultat bedöms kunna nås, samt att det malawiska facket nu också ämnar fokusera på jämställdhet, kollektiv förhandling och medlemsservice. Den första projektperioden resulterade bland annat i att det malawiska facket genomförde policyförändringar i syfte att stärka förbundets kvinnor, medlemmar erhöll kunskaper om kollektiva förhandlingar, antalet kvinnor inom medlemskåren växte i Senegal och ett deltagande i en process kring social dialog påbörjades i också Senegal.

Lärdomar från föregående projektperiod var framförallt att erfarenhetsutbyte med andra fackföreningar hjälpte det malawiska facket att förbättra sitt arbete med nya strategier och policys. En ytterligare lärdom var också betydelsen av flexibilitet för att anpassa sig till oväntad utveckling, vilket var viktigt när det gällde en konfliktartad miljö i Kenya under föregående period.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring följande utmaningar:

* Musiker i dessa länder arbetar utan tydlig yrkesstatus och med mycket begränsade grundläggande arbetstagarrättigheter, i en kontext av fattigdom och otrygghet.

* Ett icke jämställt arbetsliv inom sektorn.

* I Senegal kommer projektet främst att ta itu med bristen på kollektiva förhandlingar och social dialog i sektorn, samt en integrering av jämställdhetspolicys.

* I Kenya har KeMU trots ansträngningar inte registrerats som fackförening. Denna situation i kombination med starka politiska spänningar kring valen i landet har hindrat KeMU att bland annat nå ut till potentiella medlemmarna och genomföra grundläggande fackligt arbete.

* I Malawi är MUM: s interna organisationskapacitet fortfarande svag. Därför kommer projektets huvudfokus att läggas på att öka kapaciteten för förbundets nya ledare och medlemmar.

Projektets huvudmål är att stärka fackförbunden AMS, KeMU och MUM. I Senegal är fokus att ingå i social dialog, bidra till att förtydliga musikers professionella status och ta itu med kvinnornas roll i musikbranschen. I Kenya är huvudfokus att uppnå ett erkänt och funktionellt fack med de första resultaten gällande operationalisering och demokratisk ledning. I Malawi handlar projektmålet om att utveckla ”en stark arbetstagarorganisation med teknisk kapacitet och med ett aktivt medlemskap som kan delta i den sociala dialogen i Malawi”.

För att uppnå detta kommer FIM och SFM att organisera:

I- Nationella workshops tillsammans med internationella resurspersoner;

KeMU, MUM och AMS kommer också att organisera:

II - Självstyrda aktiviteter som bygger på ovan nämnda nationella workshops.

Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet jobbar med flera länder för att tillsammans lära sig och dela med sig av erfarenheterna. Alla partners har fått ställa om och jobba hårt för att få en kultursektor att överleva. Musiker är drivna av passion och inte av mat- skulle en kunna säga under pandeminstider.

I Malawi lyckades dock partnern MUM med att få regeringen att använda musikerna för att utbilda medborgarna i pandemins effekter och hur förebygga spridning. Det var genom exempelvis sånger och videoklipp som dessutom kunde ge inkomst till musikerna.

MUM fattade även beslutet att genomföra utbildningar regionalt i landet istället för nationellt. Det krävdes fler utbildare, tog längre tid, men blev bättre kvalitet för deltagarna. Dessutom kunde fler ansluta sig vilket resulterade i fler medlemmar, en ökning med 37,5 procent.

Diskussionerna med arbetsgivarna i Senegal om kollektivavtal stoppades 2020 då pandemin slog till. Stora konsekvenser uppstod även för facket AMS. De förlorade sitt huvudkontor, kommunikationen med medlemmar försvårades, Färre betalade medlemsavgift och fackens engagemang för schysta villkor fick prioriteras om. Men projektets arbete bar ändå frukt.
Facket AMS initierade och deltog i en omfattande kartläggning för att identifiera cirka 20 000 kulturaktörer med syfte i att fördela statligt stöd. I december 2020 fattade regeringen beslutet om stödet. Regeringen antog också lagen, efter flera års påtryckningar från fackligt håll, om konstnärers lagkiga ställning.
Kvinnliga musiker deltar i ett ILO program för att öka medvetenheten om kvinnor i branschen och facket i Senegal har etablerat ett nätverk av 100 kvinnliga afrikanska artister.

Musikerförbundet i Kenya har detta år haft extra svårt då de även ännu inte är registrerade som facklig organisation och kan då inte agera som en sådan.