Organisation development of musician's union

Det svenska facket Musikerförbundet ska tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 3 samarbetspartners i Malawi (MUM), Kenya (KeMU) och Senegal (AMS) genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts med två separata projekt under tidigare projektperiod. Förändringar innebär nu att projektet går vidare med partners där framtida resultat bedöms kunna nås, samt att det malawiska facket nu också ämnar fokusera på jämställdhet, kollektiv förhandling och medlemsservice.

Den första projektperioden resulterade bland annat i att det malawiska facket genomförde policyförändringar i syfte att stärka förbundets kvinnor, att medlemmar erhöll kunskap om kollektiva förhandlingar och att antalet kvinnor inom medlemskåren växte i Senegal. Vidare påbörjades även en deltagandeprocess kring social dialog i också Senegal.

Lärdomar från föregående projektperiod var framförallt att erfarenhetsutbyte med andra fackföreningar hjälpte det malawiska facket att förbättra sitt arbete med nya strategier och policys. En ytterligare lärdom var också betydelsen av flexibilitet för att anpassa sig till oväntad utveckling, vilket var viktigt när det gällde en konfliktartad miljö i Kenya under föregående period.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring följande utmaningar:

* Musiker i dessa länder arbetar utan tydlig yrkesstatus och med mycket begränsade grundläggande arbetstagarrättigheter, i en kontext av fattigdom och otrygghet.

* Ett icke jämställt arbetsliv inom sektorn.

* I Senegal kommer projektet främst att ta itu med bristen på kollektiva förhandlingar och social dialog i sektorn, samt en integrering av jämställdhetspolicys.

* I Kenya har KeMU trots ansträngningar inte registrerats som fackförening. Denna situation i kombination med starka politiska spänningar kring valen i landet har hindrat KeMU att bland annat nå ut till potentiella medlemmarna och genomföra grundläggande fackligt arbete.

* I Malawi är MUM: s interna organisationskapacitet fortfarande svag. Därför kommer projektets huvudfokus att läggas på att öka kapaciteten för förbundets nya ledare och medlemmar. Projektets huvudmål är att stärka fackförbunden AMS, KeMU och MUM.

I Senegal är fokus att ingå i social dialog, bidra till att förtydliga musikers professionella status och ta itu med kvinnornas roll i musikbranschen. I Kenya är huvudfokus att uppnå ett erkänt och funktionellt fack med de första resultaten gällande operationalisering och demokratisk ledning. I Malawi handlar projektmålet om att utveckla ”en stark arbetstagarorganisation med teknisk kapacitet och med ett aktivt medlemskap som kan delta i den sociala dialogen i Malawi”.

För att uppnå detta kommer FIM och SFM att organisera:

1. Nationella workshops tillsammans med internationella resurspersoner; KeMU, MUM och AMS kommer också att organisera:

2. Självstyrda aktiviteter som bygger på ovan nämnda nationella workshops.

Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Senegal har kommit längst i utvecklingen i att bli en stark företrädare för sina medlemmar. Det innebär också att de kan bidra till de andra ländernas förbund. I Senegal har ett nationellt avtal tecknats med en arbetsgivare men runt tio till är intresserade vilket är ett positivt resultat av arbetet i projektet.