Towards strategic, powerful and sustainable Audiovisual unions

Det svenska Teaterförbundet för scen och film tillsammans med det globala facket International Arts and Entertainment Alliance (UNI-MEI) och 24 samarbetspartners i 8 latinamerikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod, och fortsätter nu bygga vidare projektet på samma bana med liknande mål, och en majoritet av tidigare partners. En skillnad mot föregående projektperiod är dock att förbundens kapacitet för kommunikation och frågor om hälsa och säkerhet också tagits in bland målen.

Från föregående projektperiod var de huvudsakliga resultaten stärkt kapacitet bland fackliga ledare, nya strategier för att genomföra kollektiv förhandling, och ökat arbetet för jämställdhet inom facken. Samarbetspartners lärdomar från föregående projektperiod som tas tillvara inför denna är att stöd till nivå 4 och 5 är viktigt i en sektor där fack ofta har mycket begränsade resurser.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring svag facklig kunskap hos fackliga ledare, svag erfarenhet gällande kollektiv förhandling, svårighet att värva nya medlemmar, bristande bemötande från motparter till förhandling, begränsade rättigheter för Intellectual Property (IP), skadliga könsnormer inom branschen och bristande respekt för fackliga rättigheter från myndigheter.

Projektets mål är att fackliga ledare inom den audiovisuella sektorn från hela regionen kommer att ha förbättrad kunskap och tillförskaffat sig nya verktyg för att öka deras kapacitet med att:

* Genomföra kollektiva förhandlingar och påverkansarbete för att försvara bättre arbetsvillkor.

* Utveckla gemensamma regionala strategier för multinationella produktioner;

* Utveckla strategier för outsourcing i medieföretag;

* Utveckla strategier för att skydda IP-rättigheter;

* Kommunicera mer effektivt med medlemmar, arbetsgivare, offentliga myndigheter och media;

* Öka jämställdheten på arbetsplatser.

* Öka hälsa och säkerhet på arbetsplatser;

* Organisera unga arbetstagare.

För att nå detta kommer aktiviteter bestå av tre olika delar:

* Utbildningar kommer att ge fackliga ledare nödvändig kunskap och expertis för att bidra till en förändring inom fackliga strukturer, särskilt när det gäller organisering, kommunikation och kollektiva förhandlingar. Utbildningarna kommer att utformas som ledarskapsträning.

* Seminarier som möjliggör peer-to-peer-lärande mellan fackliga ledare och maximerar ömsesidigt lärande. Detta kommer att vara särskilt relevant när det gäller hälsa och säkerhet, jämställdhet, outsourcing, IP-skydd, gemensamma regionala strategier för multinationella produktioner

* Vissa praktiska verktyg kommer att utvecklas, som exempelvis kampanjmaterial och interna checklistor, för att se till att fackföreningsledare har de instrument de behöver och att de kan anpassa sig till deras specifika lokala och nationella sammanhang.

Projektets resultat kommer utvärderas av en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Artister inom den audiovisuella sektorn har ofta kontrakt per tillfälle (egenföretagare) vilket gjorde att då pandemin slog till så blev de alla fattiga, utan lön och sociala skyddsnät. Detta var grunden för initiativet till att jobba fram ett ”protokoll” – en väg att ställa krav i förhandlingar för att kunna gå tillbaka till jobbet på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det blev en fråga om att undvika fattigdom.

Utifrån fokus på att återgå i jobb har andra frågor blivit tydliga såsom våld och trakasserier mot kvinnor. Ett regionalt nätverk startades för att mer strategiskt arbeta med problemet parallellt med fokus på säker återgång till jobbet.

Mest synligt blev även abortfrågan som flera fackliga har kampanjat emot tillsammans med andra i det civila samhället. De lyckades väl i Argentina. Aborter är nu lagliga vilket också stärker kvinnans roll i den fackliga rörelsen som helhet.

En annan stor fråga, som har blivit mer aktuell än förväntat, är att TV och film snabbare streamas. I Argentina har facket förhandlat fram ett avtal med ett av de stora filmföretagen vilket var en stor framgång. Fackets arbetssätt sprids nu vidare.