Empowering performers' unions in Africa

Svenska Teaterförbundet för scen och film tillsammans med det globala facket International Federation of Actors (FIA), och en samarbetspartner i Marocko och en i Sydafrika ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under föregående projektperiod, och fortsätter bygga vidare på tidigare resultat med liknande mål, strategier och partners. Föregående period nådde resultat kring bland annat ett ökat arbete mot sexuella trakasserier inom filmindustrin, stärkt arbete för skådespelares arbetsrättsliga status, samt gav samarbetspartner i Sydafrika ökad kunskap om olika upphovsrättsorganisationer (collective management organisations, CMO:s) som kan bidra till ökad ekonomisk trygghet för arbetstagare. En förändring från föregående projektperiod är att arbetet med jämställdhet nu skiftar fokus från partnern i Sydafrika till partnern i Marocko. Samarbetspartners lärdomar från föregående period har varit en ökad förståelse för långsiktighet i arbetet för att nå hållarbara mål.

De huvudsakliga utmaningar som projektet ämnar adressera kretsar kring erkännandet av skådespelares professionella status, avsaknad av kollektiv förhandling, jämställd representation inom facken, svag administrativ kapacitet och begränsade medlemsantal. Projektets mål är att vid projektets slut har samarbetspartners stärkt skådespelares professionella status, deras tillgång till grundläggande rättigheter, stärkt jämställdheten inom förbunden, ökat möjligheten till kollektiv förhandling och deras villkor och möjligheter för att få ersättning för sitt arbete, samt slutligen att fler medlemmar gått med i SAGA.

För att nå detta kommer projektet att fortsätta utbyten, stöd och rådgivning mellan involverade partners, genom gemensamma möten och seminarier. Projektet riktar sig till fackliga ledare i de två utvalda afrikanska länderna, vilka är länder som FIA bedömt är länder där det finns tillräckliga förutsättningar för facklig tillväxt, branschdialog och även möjligheter att förbättra den arbetsrättsliga statusen för skådespelare.

Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Pandemin har ställt till det rejält för hela kultursektorn och för detta projekt speciellt för arbetare inom Scen och film. Jakten på de få jobb som ändå uppstod innebar att förbunden i projektet fick prioritera. Många är de som saknar skyddsnät och sociala förmåner då de inte har anställningar. Projektet har, trots allt, lyckats prova nya metoder och digitala möten öppnade upp för en vi-känsla som skapade solidaritet och ett ömsesidigt arbetssätt.
Facket SAGA i Sydafrika har tagit flera steg mot att utveckla ett fackligt organ för att hantera royalties. Ett viktigt instrument för kulturarbetare och dess möjligheter att få betalt för sitt arbete. Facket SAGA har tidigare fått ett officiellt erkännande som en röst för sina medlemmar men ingen legal rätt som facklig organisation än.