Consolidation of graphical and packaging unions in key Latin American countries

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillbnaka till 2014. Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för facken för att de skulle förbli relevanta för sin medlemskapsbas. Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och facklig-vänlig politik samt stagnation vad gäller tillväxt. Detta har krävt av facket att vara alert och använda de globala fackets möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen, anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncern och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsätt upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark. Under den nya projektperioden kommer partners fortsätta med att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad, stärkande av individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal. De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Projektet har haft vissa svårigheter då de är verksamma i tre av de sämsta länderna i Latinamerika när det kommer till mänskliga- och fackliga rättigheter. Dessutom slog pandemins till.
I allmänhet rapporter facken om uppsägningar av arbetstagare inom hela den grafiska sektorn, samt antagande av lagar som gjort det möjligt för företag att säga upp anställda utan att betala löner eller minska arbetstiden och lönerna med hälften. På samma sätt har arbetsgivare använt pandemin politiskt för att ytterligare utvidga socioekonomisk ojämlikhet och minska arbetstagarnas rättigheter mot denna nya form av exploatering. Dessa ageranden har också försvårat facken möjligheter att agera.
Ändå finns det framgångar.
I övrigt har tre nya förbund bildats i Colombia. Även i Brasilien har ett flertal förbund organiserat sig och blivit lagliga.
Facket i Chile uppmärksammade att ett stort antal migrerande arbetstagare blev anställda. Facket lyckades då förhandla med två av de större arbetsgivarna så att migranterna fick samma lön som övriga anställda. Det minskade inkomstklyftorna och utnyttjandet av billig arbetskraft.

De olika sociala medierna likväl som digitala möten möjliggjorde en ökad medlemskår hos facken. En ökad dialog med förtroendevalda inför förhandlingar gav utdelning. I minst ett fall gav det en löneökning med 2 procent. Fler kvinnor deltog i fackens ktiviteter.
Facken går före för ett aktivt miljöarbete såsom förnybar vattenrening, hantering av fast avfall och start av integrationsprojekt för skogsförnyelse.