Organising to win health and safety for agricultural workers in Africa

Det svenska facket Kommunal tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association), IUF Afrika och samarbetspartners i länderna Etiopien; Malawi; Sydafrika; Zimbabwe ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022 och är en fortsättning från tidigare år.
I Afrika söder om Sahara, jordbruk stod för över 55 procent av den totala sysselsättningen i 2018 (ILO 2019). Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva. Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också användningen av olika bekämpningsmedel, t ex Paraquat som är skadligt för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg, oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt. Få är medlemmar i ett fack och får därmed inte sina arbetsvillkor bevakade.
Projektet satsar på kunskapsökning med fokus på hälsa och säkerhet samt att öka kompetensen att förhandla bättre arbetsvillkor. Alla facken använder sig av arbetarnas arbetsmiljö i löneförhandlingar och de har lyckats öka lönerna och till och med i ett fall få till gratis mat. Det finns kollektivavtal som innehåller klausuler som skyddar kvinnliga arbetstagare mot exponering för bekämpningsmedel men de bör bli fler. Ett syfte med projektet är att få till ett hållbart jordbruk utan gifter samt att ILO:s konvention 184 Occupational Health and Safety inom jordbruket ska respekteras. Målet är att deltagande förbund stärker sina positioner med fler medlemmar samt har ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager. Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö, att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare.

Projektet följs upp regelbundet och säkerställer resultat med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Zimbabwe har projektet bidragit till fattigdomsbekämpning, eftersom fackförbund framgångsrikt förhandlat för höjda löner. Zimbabwe är även ett land där många arbetstagare avstår från att anmäla olika slags arbetsplatsincidenter, men ett resultat från projektet är en ökning i antalet anmälningar.

I Sydafrika har arbetstagare inom detaljhandel, efter deltagande i workshopar och utbildningar kring hälsa, rättigheter och arbetsmiljö framgångsrikt förhandlat fram tillgång till skyddsutrustning.

I Etiopien har användandet av bekämpningsmedel och farliga kemikalier inom jordbrukssektorn minskat - och återvinningen ökat. Detta är ett resultat av projektets kunskapshöjande åtgärder inom just detta område.