Building union influence and campaigning in BRT in Nairobi, Kenya

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transports workers Federation), det regionala ITF Africa och ett antal partners i Dakar and Addis Ababa ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.
I flera länder i Afrika planeras och implementeras BRT projekt, Bus-Rapid Transit, för att hantera problem som överbefolkning, föroreningar (inklusive stigande koldioxidutsläpp) och trafikstockningar, som finansieras av lån från Världsbanken. Lånen innehåller oftast förbehåll att BRT systemen drivs av privata företag. Förutom större sociala och miljömässiga fördelarna med att förbättra kollektivtrafiken, innebär BRT-systemen betydande förbättringar i arbetsvillkor i jämförelse med arbete inom det informella transportsystemet. Ett centralt problem i spridningen av BRT är att transportfacken som representerar både formella och informella arbetare i de drabbade städerna inte är erkända som berörda parter och därför inte aktivt kan delta i planering eller genomförande av BRT projekten och därmed påverka arbetsförhållanden för bussarbetarna. Detta 3-åriga projekt följer metodiken och strategin utvecklad 2018 och 2019. Börjar med forskning i Dakar och Addis Abeba, följt av lokala aktiviteter utvecklade från forskningsresultaten. Under föregående period opererade projektet i Nairobi. ITF arbetar mycket strategiskt för aktivt ansvar i Just Transition och har också en aktiv dialog med Världsbanken. Projektet har därför som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av BRT. De tre projektdeltagande fackföreningarna i Nairobi stärkte sin förhandlingskraft då de deltog i projektet genom bland annat ökat medlemskap, ökad kunskap hos arbetarna om sina rättigheter och i att bygga allianser. Det var riktade rekryteringskampanjer av Matatu-arbetare och mer än 700 nya medlemmar anslöt sig. Målet med detta projekt är att organisera BRT-arbetare och deltar som intressenter i beslut som fattas för att införa BRT. Att de organiserar informella arbetare med tonvikt på kvinnor och unga arbetare och stöder en rättvis övergång från informella arbetare och formalisering av informell transport för att förbättra arbetsvillkoren. Arbetare, fackliga organisationer, passagerare, kvinnogrupper och ideella organisationer arbetar tillsammans och kräver hållbara, tillgängliga, prisvärda, klimatvänliga, säkra, effektiva och integrerade kollektivtrafik samt påverkar beslutsfattare och deltar i sociala dialoger. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Facken har under åren byggt upp nätverk och samverkat i allianser med andra fackföreningar, passagerargrupper, miljö- och samhällsorganisationer samt med universitet. Det har gett utdelning.
Att införa BRT – Bus Rapid Transports – är ett sätt att effektivisera resandet, att minska klimatutsläppen samt att göra informella jobb formella. I alla projekt länderna har facken lyckats ha diskussioner och förhandlingar med regeringsföreträdare och blivit en part i omstruktureringen gällande persontransporter.
Resultatet är att facken har fått en representation i bolagsstyrelsen i Kenya och i Senegal. Detta är ganska unikt. Styrelseplatsen har de fått för att de stått upp för arbetarnas villkor, ställt sig på de informella arbetarnas och andra intressenters sida.
Även kraven facken ställde gällande säkerheten kring pandemin har fick gehör hos regeringar.