Organisationsutveckling av lärarorganisationer

Lärarförbundet tillsammans med partners i Colombia, Malawi, Zanzibar och Filipinerna, samt med fyra regionala nätverk ska genomföra detta program 2020-2022. Programmet bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt beroende på kontexten. Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.
Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Resultaten kommer verigieras av såväl externa utvärderingar som med projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under 2020 har de lokala fackförbunden fokuserat på att upprätthålla och behålla avtal och anställningar för sina medlemmar. I samtliga projektländer har skolor stängts ner och i vissa fall har uppsägning av lärare setts som ett sätt att spara in på pengar.

Under året har fackförbundet Private School Employee Union of Malawi, PSEUM i Malawi rekryterat 1045 nya medlemmar genom ett utvecklat strategiskt tänk, som involverat skolbesök för att prata med arbetstagare som inte är medlemmar i facket. Fecode i Colombia har framgångsrikt drivit påverkansarbete gentemot sin regering. Detta har resulterat i att en större andel statliga medel har reserverats för utbildning, vilket lett till högre löner och bättre villkor för lärare.

Act i Filippinerna har under året förhandlat fram nya avtal i tre av regioner i landet - inklusive huvudstadsregionen. Det filippinska nätverket Asean Women Network, AWN har under året varit en ledande kraft i en nationell anti-mobbningskampanj i landet som även fokuserat på könsstereotyper. De har även arbetat med en granskning av skolmaterial genom en gender-lins för att lyfta fram kvinnliga förebilder och påvisa felaktiga, patriarkala strukturer inom litteraturen.

Flera års intensivt arbete med utbildning och insatser för att öka kvinnors inflytande har resulterat i ökad kvinnlig representation hos lokala förbund i det afrikanska nätverket för anställda inom utbildningsväsendet, AWEN .