Den fackliga containern

GS deltar i fackliga utvecklingssamarbeten i alla världsdelar. Svenska multinationella företag finns representerade i samtliga av GS-branscher, skog, trä och grafisk bransch. Förbundet intensifierar arbetet med att ge de näringspolitiska frågorna en global dimension.

Genom att använda multinationella företag som exempel vill GS genom informationsprojektet uppmärksamma sina medlemmar på att det fackliga arbetet gör skillnad . Genom att intervjua anställda på företag i Sverige och anställda inom samma företag i andra länder med så lika arbetsuppgifter som möjligt, lyfter de fram likheter och skillnader.

Ett önskat resultat är att fler förtroendevalda på multinationella företag engagerar sig i globala frågor och koncernråd, att de påverkar de företag de jobbar inom att ta mer globalt ansvar och utforma globala ramavtal. Projektet ska också bidra till att utveckla förmågan hos GS kommunikationsgrupp att kommunicera det fackliga värdet, globalt och nationellt.

Resultat i korthet

Under 2019 lyckades GS ha samtal med anställda på ett svenskt multinationellt företag i Malaysia respektive i Småland, de producerar samma produkter och har likartade arbetsuppgifter. Utifrån detta har förbundet påbörjat ett material som visar på likheter och skillnaderna, där de i Sverige har många fördelar jämfört med de i Malaysia. Materialet har används vid presentationer för förbundskontoret, förbundsstyrelsen och flera arbetsplatser och de ser att det väcker engagemang.

Under 2018 besökte GS två arbetsplatser i Sverige inom ramen för projektet. De var även i Indien för att träffa arbetare vid en av företagens fabriker där, tyvärr blev det inga samtal. I en artikel i GS:s medlemstidning Dagens Arbete går det att läsa mer om besöket och tanken med projektet: https://da.se/2018/12/gs-i-indien-de-vagade-inte-prata-med-oss/