Promote women's participation in their unions Africa

Gemensamt för alla länderna i projektet är att de har hög arbetslöshet och att otrygga anställ­ningar är väldigt vanligt. Unga kvinnor drabbas särskilt hårt och har sällan något annat alternativ än att acceptera arbete utan anställningsavtal, få några veckors jobb i taget med låg lön och i princip inga eller få rättigheter. I jordbrukssektorn är kvinnor oftare säsongsanställda och migrantarbetare. Omkring 70 procent av arbetarna inom jordbrukssektorn i Afrika är kvinnor. De nekas ofta även rättigheterna i ILOs kärnkonventioner som t ex rätten att förhandla kollektivt och rätten att organi­sera sig fackligt, även då länderna har ratificerat dessa konventioner. Arbetsgivarna håller i regel kvinnor på korta kontrakt för att de inte ska få ta del av havandeskaps- eller andra föräldrarättigheter. Många måste ta graviditetstest innan de anställs.

Mäns våld mot kvinnor är vanligt i dessa länder, ofta rapporteras det inte så mörkertalet är stort. Många utsätts också för sexuella trakasserier och sexuellt våld, både på arbetsplatsen och på vägarna till och från jobbet. Många afrikanska länder har antagit ILO-konventioner om jäm­ställdhet men det är problem med både implementeringen och efterlevnaden av dem. Även om kvinnors medlemskap i fackförbunden har ökat, så är det lång väg till målet att minst 40 procent av medlemmarna ska vara kvinnor.

Målet för projektet är att kvinnliga arbetstagare har tillgång till de grundläggande rättigheter som redan finns, de har kunskapen att använda dessa rättigheter mot all form av diskriminering på grund av kön. Kvinnor har rätt till bra anställningsvillkor, bra arbetsmiljö fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier samt har en lön som går att leva på. Kvinnor har rätt att organi­sera sig i fria, demokratiska fackföreningar. Allt fler kvinnor är aktiva i sina fackförbund och innehar ledarpositioner på alla nivåer i förbunden. Fler kvinnor har lärt sig att förhandla och driva frågor om jämställdhet både inom facket, i arbetslivet och i samhället.