Strengthening musicians unions in Latin America

Latinamerika är en region där i stort sett samtliga musiker arbetar under osäkra anställningsförhållanden, vilket har en direkt påverkan på inkomster och tillgång till sociala trygghetssystem. Även om lagstiftning kring musikers yrkesstatus finns på plats i flera av regionen länder, råder det ofta brister i hur lagen i praktiken implementeras och efterlevs. Det råder en stor skillnad mellan musikerförbundens storlek och kapacitet i regionen men samtliga har gemensamma utmaningar gällande just musikers status samt svårigheter kring att ta in medlemsavgifter. I flera förbund i regionen finns även utmaningar när det kommer till jämställdhet, arbetsmiljö samt en demokratiskt och effektiv styrning. Insatsen är en fortsättning på tidigare stöd som pågått sedan 2013. Projektets mål syftar till att stärka musikerförbund i Latinamerika inom frågor som rör ökad jämställdhet, hållbar utveckling, påverkansarbete kring musikers arbetsrättsliga status, demokratisk förvaltning, förbättrad arbetsmiljö, effektivare medlemshantering, samt att genom ökat erfarenhetsutbyte och nätverkande stötta ett antal mindre förbund i regionen att etableras sig som professionella musikerförbund. Målgruppen för projektet är fackliga ledare, förtroendevalda och aktiva medlemmar i de aktuella musikerförbunden.

Projektnummer:
60319
Projektorganisationer:
Musikerförbundet
För mer information kontakta Ruben Wågman