Program. Schyst resande

Union to Union stödjer Nätverket Schyst resande och arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart resande i låg- och medelinkomstländer. Nätverksorganisationerna är Union to Union, Hotell- och restaurangfacket, Childhood, Fair Action, IOGT-NTO-rörelsen, Realstars och Unionen som också är värdorganisation för nätverket.

Schyst resande har identifierat fyra övergripande mål för verksamheten:
1. Resekonsumenten har god kunskap om hållbart resande
2. Reseföretagen på den svenska marknaden agerar för att främja hållbart resande
3. Offentlig, ideell och privat sektor har riktlinjer som främjar hållbart resande.
4. Schyst resande bidrar till långsiktiga strategier för ett hållbart resande.

Schyst resande utgår från att turism kan ha ett stort värde för utveckling, tillväxt och handel. Men för att turismen ska vara en positiv kraft krävs det att reseföretag tar sitt ansvar för en hållbar turism och att resenärer är välinformerade för att kunna göra hållbara val.

Genom informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter lyfter Schyst resande frågor om hållbart resande. De utbildar också ambassadörer och instruktörer som föreläser på skolor och för företag och organisationer.

Resultat i korthet

Till följd av pandemin har Schyst resande ställt om och tänkt nytt flera gånger. Det har varit utmanande att kommunicera hållbart resande under en pandemi med globalt resestopp. Nätverket har dock hittat ingångar i form av diskussionen om förändrade mönster för semester- och tjänsteresor efter pandemin och nödvändigheten i att ställa om. Schyst resande har också ökat sin synlighet i sociala medier och på så sätt ökat trafiken till sin hemsida.

Under 2020 sjösattes utbildningen för resebranschen. Utbildningen erbjöds digitalt, vilket ledde till en kraftig ökning av antalet anmälda och en större spridning runtom i Sverige. Det nytänkande som det digitala arbetet inneburit har inspirerat till att tänka nytt mer generellt vad gäller utbildningarna och vilka format som passar bäst för olika utbildningar.