Advancing workers and human rights in Central Asia

Efter Sovjetunionens fall blev Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan självständiga och för att nå omvärldens erkännande ratificerade man alla ILOs kärnkonven­tioner relativt snabbt. Kärnkonventionerna ska skydda arbetare från diskriminering på arbets­platsen, ge barn rätt till utbildning istället för att arbeta och rättighet för arbetstagare att organi­sera sig fackligt och förhandla kollektivt. Dock har implementeringen av konventionerna haltat en hel del, särskilt i Uzbekistan, Turkmenistan och Tadjikistan där det i princip har varit omöj­ligt. I Kirgizistan och Kazakstan har delar av konventionerna implementerats.

Även om varje land i regionen är olika socialt och kulturellt, så delar deras politiska ledningar samma typ av politik. De arbetar mot fri media, mot alla förslag om förändring, mot politisk frihet och mot demokrati. Detta leder naturligtvis till spänningar i regionen då det finns ett tryck från delar av befolkningen om förändring och demokrati.

Barnarbete och tvångsarbete är relativt vanligt i regionen, kvinnors rättigheter och möjligheter är starkt begränsade både inom familjen och i samhället.

Länderna är rika på naturresurser såsom olja, guld, spannmål, bomull, tobak och mineraler som exporteras på den globala marknaden. Konsumenter i västvärlden blir mer och mer medvetna om situationen för arbetstagare i producentländerna, men trots att ILO, globala fackliga federa­tioner och människorättsorganisationer har haft olika program för att rapportera missför­hållanden så finns det ännu inget tillförlitligt system på plats för att rapportera och övervaka det som sker. Vårt tidigare projekt i regionen blev ett av de mest dynamiska systemen för civil­samhället och utveckling för fria fackförbund, där människorättsorganisationer och fackförbund tillsammans kunde arbeta för att sammanställa rapporter från arbetsplatserna till t ex Human Rights Watch’s Annual World Report.

Målet är att fria fackföreningar och människorättsorganisationer tillsammans får fortsätta stärka sitt samarbete i regionen och att de kan ta fram en proaktiv strategi för att kunna stoppa den utveckling och press mot arbetstagare och fackliga rättigheter som sker. Visionen på lång sikt är att ILOs kärnkonventioner blir implementerade, bland annat rätten att organisera sig, att få förhandla kollektivt, jämlika löner och ett stopp för barnarbete och tvångsarbete i Central­asien.

Projektnummer:
60230
Projektorganisationer:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet
För mer information kontakta Marie Ende