Program. Det börjar med Fairtrade

Union to Union stödjer Föreningen för Fairtrade Sverige och deras arbete för en rättvis handel och hållbara produktionskedjor. Programmet ”Det börjar med Fairtrade” omfattar delar av det kommunikations-, opinions- och påverkansarbete som Föreningen för Fairtrade Sverige gör för att belysa handel samt hållbara konsumtions- och produktionsmönster som en viktig drivkraft för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Föreningen är en stark aktör för fortbildning och engagemang för Agenda 2030. Genom att informera om effekterna av Fairtrades arbete med odlare och anställda inom framför allt jordbruket i områden med utbredd fattigdom bidrar programmet till att öka kunskap och engagemang om arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom.

Programbidraget från Union to Union går till arbetet med Fairtrade city/region, utbildning och engagemang, påverkansarbete och informationskampanjer.

Resultat i korthet

Fairtrade city/region: Under 2020 har stort fokus legat på att, tillsammans med diplomerade kommuner och regioner, utveckla diplomeringen. Det nya konceptet får en starkare koppling till Agenda 2030 och återkopplingen har varit positiv. Flera har efter utvecklingsarbetet höjt ambitionen med diplomeringsarbetet. En av dem är Göteborg, där en ledande företrädare säger: ”Vi ser att Fairtrade Sveriges omtag med Fairtrade City/region leder till en mer opolitisk och relevant lösning.”

Policy/påverkan: Fairtrade har regelbunden kontakt med, och blir inbjudna av, beslutsfattare för att diskutera sina frågor. Under 2020 deltog Fairtrade i kampanjen Visa handlingskraft, en tvingande lagstiftning för företag att ta hänsyn till mänskliga rättigheter (HRDD). Kampanjen har lett till direktdialog med politiker och beslutsfattare, och bidragit till att HRDD-frågorna tydligare kommit upp på agendan.

Utbildning/informationskampanjer/engagemang: Under 2020 höll Fairtrade elva utbildningar för sina medlemsorganisationer. En var ett frukost-webbinarium för alla anställda på LO. Som ett resultat av en föreläsningsserie för gymnasieskolan i Luleå använder sig nu flera utbildningsprogram av Fairtrades ambassadörsutbildning som stor del i Agenda 2030-arbetet.

Som en konsekvens av pandemin ställdes 2020-års fika-kampanj, Fairtrade Challenge, in. Fairtrade Challenge är en av Fairtrades största aktiviteter för sina idébärare. Fairtrade ställde snabbt om från fysisk till digital verksamhet, vilket har inneburit många viktiga lärdomar, bland annat att de nått ut till nya grupper och potentiella idébärare som kanske inte hade kommit på ett fysiskt seminarium.