Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Opinion: Asiatiska utvecklingsbanken behöver ta ansvar för anständiga arbetsvillkor

2018-06-26

Varje år förmedlas runt en tredjedel av det svenska multilaterala biståndet till de större utvecklingsbankerna, vilkas finansiering i låg- och medelinkomstländer ofta handlar om större infrastrukturprojekt, som berör ett mycket stort antal arbetstagare. Samtidigt saknas bindande riktlinjer gällande arbetsvillkor hos bland annat en av dessa finansiella jättar, den asiatiska utvecklingsbanken.

Fackliga organisationer har vid flera tillfällen uppmärksammat kränkningar av mänskliga rättigheter i flera projekt där banken varit långivare. En förändring av bankens riktlinjer är därför av största vikt och ett ansvar banken måste ta.    

Vad som är oroande med den asiatiska utvecklingsbanken i nuläget:
-    Fall av kränkningar av arbetstagares grundläggande rättigheter har påträffats i projekt som banken beviljat lån till
-    Banken saknar obligatoriska riktlinjer gällande ILO:s kärnkonventioner i sin utlåning
-    Det saknas även praktiska möjligheteter att föra vidare misstankar om brott mot ILO:s kärnkonventioner till bankens ”klagomålsmekanism”


Det globala facket Public Service International, PSI, som arbetat med frågan kring arbetsvillkor inom den asiatiska utvecklingsbanken (ADB) sedan 2005 har funnit flera fall av överträdelser av ILO:s kärnkonventioner i ADB-finansierade projekt i Asien-och Stillahavsområdet som relaterat till såväl tvångsarbete, barnarbete, könsdiskriminering, samt kränkningar av kollektivavtalsförhandlingar och föreningsfriheten.

Det globala facket för byggnads- och träarbetare, BWI, påpekade redan 2011 att kränkningar av arbetstagares och fackliga rättigheter skedde på arbetsplatser finansierade av ADB, och att det fanns fall där arbetstagare anställda av bankens underleverantörer arbetade under oanständiga förhållanden. I utvalda fallstudier av ADB-finansierade projekt kunde även både BWI och PSI finna allvarliga kränkningar av arbetstagares grundläggande rättigheter. Fall som studerades var då bland annat ett vattenprojekt i Nepal och ett kraftverksprojekt i Indien.

En progressiv utveckling- men det räcker inte
ADB har dock haft en progressiv utveckling på området under de senaste åren. Banken har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för ILO:s kärnkonventioner, och tillsatte nyligen en senior expert med ansvar för arbetsvillkor.

Utvecklingen är uppmuntrande men saknar dessvärre vikt då det i realiteten inte finns några bindande operativa riktlinjer gällande arbetsvillkor vid bankens utlåning. Den rent praktiska tillämpningen av efterlevnaden av ILO:s kärnkonventioner är i slutändan en godtycklig bedömning som görs av bankens personal och dess låntagare. Nuvarande riktlinjer omöjliggör också att fall som anses bryta mot grundläggande arbetsvillkor inte kan lyftas till bankens interna ”klagomålsmekanism”. Det innebär med andra ord att om exempelvis ett projekt inte anses ta hänsyn till ILO:s kärnkonventioner kan inte en utsatt part lämna in ett internt klagomål mot banken.

De fackliga organisationerna ser följande lösning; Banken behöver införa obligatoriska riktlinjer vid utlåning i förhållande till ILO:s kärnkonventioner och möjliggöra uppföljning av misstänkta överträdelser.


Fackföreningsrörelsen lyfte krav vid årsmöte
I början av maj hade ADB sitt årsmöte i Manila och på plats fanns en större facklig delegation där även Union to Union ingick. Den fackliga delegationen lyfte då problematiken med att banken idag saknar bindande och uppföljningsbara riktlinjer när det kommer till arbetsvillkor i de projekt de beviljar utlåning till. Facken gavs också möjlighet att föra fram detta direkt till bankens ordförande, samt till bankens ansvariga under en paneldiskussion. Reaktioner från banken var under årsmötet positiv, och ger en fingervisning om att den globala fackföreningsrörelsen enträgna arbete börjar ge resultat.

Sverige kan påverka banken internt
Mycket arbete kvarstår dock innan det är säkert att banken kommer att ändra sina riktlinjer. Här finns även dock möjlighet för Sverige, som är ett medlemsland i banken, att trycka på internt för en progressiv utveckling. I regeringens strategi för den asiatiska utvecklingsbanken anges det att regeringen avser driva att banken ska ha: ”ett tydligt och starkt regelverk för miljömässiga och sociala standarder för investeringsprojekt som ska inkludera en hänvisning till vikten av att respektera mänskliga rättigheter, inklusive ILO:s kärnkonventioner och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.”

Det bör även ligga i Sveriges intresse att säkerställa bankens arbete för goda arbetsvillkor, då runt en tredjedel av det svenska multilaterala biståndet förmedlas till utvecklingsbankerna, där ADB ingår. Även om Sverige endast är ett av flera av bankens medlemsländer kan ändå dess röst ha en stor betydelse då de har möjlighet att lyfta frågan kring arbetsvillkor i interna forum med banken.

Dags att ta ansvar
Den asiatiska utvecklingsbanken är en betydande finansiell aktör i Asien, och tillsammans med dess alla projekt i regionen följer också ett stort ansvar. Även om bankens arbete i frågan gått framåt de senaste åren, saknas fortfarande obligatoriska krav och uppföljningsmekanismer gällande arbetsvillkor i dess långivning. Ska anständiga arbetsvillkor säkerställas är det därför av största vikt att banken nu lyssnar på den globala fackföreningsrörelsen och stärker sina riktlinjer.
 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.