Musikerförbundet

Musikerförbundet representerar professionella musiker och artister i Sverige. Förbundet grundades 1907, ingår i LO och arbetar för att förbättra medlemmarnas upphovs- och arbetsrättsliga villkor och för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar.

Musikerförbundet är medlem i det globala facket FIM och samarbetar med musikerfackförbund över hela världen. Bland annat pågår ett samarbete med musikerförbundet i Malawi, Musicians’ Union of Malawi (MUM), som går ut på att stärka deras organisering på gräsrotsnivå. Tillsammans genomför Musikerförbundet grundläggande fackliga utbildningar med syfte att rekrytera, utbilda och aktivera fackliga musikerkollegor.

Tidigare har förbundet genomfört internationella utvecklingsprojekt med inriktning på hiv-bekämpning, kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet i musikbranschen.
Musikerförbundets internationella utvecklingssamarbete finansieras genom skattemedel som kanaliseras till oss via Union to Union.

Läs mer här om Musikerförbundets internationella arbete och här och här om förbundets projekt genom Union to Union.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

De handläggare på Union to Union som har ansvar för Musikerförbundets projekt är Ruben Wågman och Beatrice Jansson. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontakt: Özgün Emre Sorkun, International development and cooperation projects.

Telefon: 
076 421 44 82

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Musikerförbundet
Land:
Nummer:
60329
Mer info

Arbetsmarknaden i Malawi kännetecknas av en mycket utbredd informell sektor, vilket även innefattar en majoritet av de yrkesverksamma musikerna i landet. Detta innebär för många musiker låga löner, avsaknad av säkra anställningskontrakt, bristande tillgång till sociala trygghetssystem samt svagt skydd av befintliga arbetsmiljölagar. Låga löner samt informella anställningar gör att fackförbunden har svårt att både genomföra effektiv organisering och påverkan. En omfattande strukturell diskriminering gentemot kvinnor existerar även på arbetsmarknaden, vilket inom musikindustrin innebär att kvinnor inte sällan lönediskrimineras. Insatsen är en fortsättning på SMF:s tidigare bilaterala stöd till MUM. Projektmålet syftar till att stärka MUM:s kapacitet att bedriva ett effektivt påverkansarbete gällande arbetsmiljö, musikers yrkesstatus och jämställdhet, samt att stärka förbundets organisatoriska förmåga.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60318
Mer info

I Senegal, Kenya och Elfenbenskusten kännetecknas musikindustrin av att i stor utsträckning befinna sig inom den informella sektorn, där grundläggande rättigheter för arbetstagare inte är tillämpliga. Yrkesgruppens präglas därmed av osäkra levnadsförhållanden och fattigdom, där tillgång till sociala trygghetssystem och formella anställningsavtal saknas. Få musiker i dessa länder kan försörja sig på sitt yrke. Vidare är fackföreningsrörelsen i dessa länder svag och majoriteten av samarbetspartners är relativt nyetablerade. Inom sektorn och fackförbunden återfinns även brister inom jämställdhet. Insatsen är en fortsättning på FIMs tidigare stöd till dessa tre länder. Projektmålet är att stärka musikerförbunden i Senegal, Kenya och Elfenbenskusten inom fackliga kärnfrågor, ökad jämställdhet, organisering och stärkt ledarskap.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Musikerförbundet
Land:
Nummer:
60345
Mer info

En betydande majoritet av kvinnorna på arbetsmarknaden i Malawi återfinns inom den informella sektorn, vilket innebär osäkrare former av anställningar, låga löner och avsaknad av arbetsrättsliga skydd. Könsdiskriminering är utbredd och såväl sexuellt -och fysiskt våld riktat mot kvinnor är alltför vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Situationen inom fackföreningar är även den svår för kvinnor, och kännetecknas inte sällan av bristande representation, inflytande och rättigheter. Särskilt dåligt är kvinnor representerade inom fackföreningsrörelsens ledarpositioner. Kunskaper kring befintliga rättigheter saknas även ofta. Insatsen är en fortsättning på FIM:s tidigare stöd till Malawi Congress of Trade Unions (MCTU). MCTU har 22 medlemsförbund och 141 000 betalande medlemmar, varv 27 % av dessa är kvinnor. Inom medlemsförbunden är andelen kvinnor i ledarpositionen 0-22 %. Framgångar inom jämställdhet har gjorts under tidigare projektperioder, men partnerna upplever att mycket arbete återstår. men övergår nu till ett multilateralt projekt genom FIM. Projektmålet är att stärka MCTU inom jämställdhet, vilket specifikt innebär en fokusering på MCTU:s policyarbete och konstitution samt förbundets demokratiska representativitet bland de förtroendevalda.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60319
Mer info

Latinamerika är en region där i stort sett samtliga musiker arbetar under osäkra anställningsförhållanden, vilket har en direkt påverkan på inkomster och tillgång till sociala trygghetssystem. Även om lagstiftning kring musikers yrkesstatus finns på plats i flera av regionen länder, råder det ofta brister i hur lagen i praktiken implementeras och efterlevs. Det råder en stor skillnad mellan musikerförbundens storlek och kapacitet i regionen men samtliga har gemensamma utmaningar gällande just musikers status samt svårigheter kring att ta in medlemsavgifter. I flera förbund i regionen finns även utmaningar när det kommer till jämställdhet, arbetsmiljö samt en demokratiskt och effektiv styrning. Insatsen är en fortsättning på tidigare stöd som pågått sedan 2013. Projektets mål syftar till att stärka musikerförbund i Latinamerika inom frågor som rör ökad jämställdhet, hållbar utveckling, påverkansarbete kring musikers arbetsrättsliga status, demokratisk förvaltning, förbättrad arbetsmiljö, effektivare medlemshantering, samt att genom ökat erfarenhetsutbyte och nätverkande stötta ett antal mindre förbund i regionen att etableras sig som professionella musikerförbund. Målgruppen för projektet är fackliga ledare, förtroendevalda och aktiva medlemmar i de aktuella musikerförbunden.

Till projektsidan