Musikerförbundet

Musikerförbundet representerar professionella musiker och artister i Sverige. Förbundet grundades 1907, ingår i LO och arbetar för att förbättra medlemmarnas upphovs- och arbetsrättsliga villkor och för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar.

Musikerförbundet är medlem i det globala facket FIM och samarbetar med musikerfackförbund över hela världen. Bland annat pågår ett samarbete med musikerförbundet i Malawi, Musicians’ Union of Malawi (MUM), som går ut på att stärka deras organisering på gräsrotsnivå. Tillsammans genomför Musikerförbundet grundläggande fackliga utbildningar med syfte att rekrytera, utbilda och aktivera fackliga musikerkollegor.

Tidigare har förbundet genomfört internationella utvecklingsprojekt med inriktning på hiv-bekämpning, kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet i musikbranschen.
Musikerförbundets internationella utvecklingssamarbete finansieras genom skattemedel som kanaliseras till oss via Union to Union.

Läs mer här om Musikerförbundets internationella arbete och här och här om förbundets projekt genom Union to Union.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

De handläggare på Union to Union som har ansvar för Musikerförbundets projekt är Ruben Wågman och Beatrice Jansson. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontakt: Özgün Emre Sorkun, International development and cooperation projects.

Telefon: 
076 421 44 82

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Musikerförbundet
Land:
Nummer:
60445
Mer info

Det svenska facket Musikerförbundet ska tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 3 samarbetspartners i Malawi (MUM), Kenya (KeMU) och Senegal (AMS) genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts med två separata projekt under tidigare projektperiod. Förändringar innebär nu att projektet går vidare med partners där framtida resultat bedöms kunna nås, samt att det malawiska facket nu också ämnar fokusera på jämställdhet, kollektiv förhandling och medlemsservice.

Den första projektperioden resulterade bland annat i att det malawiska facket genomförde policyförändringar i syfte att stärka förbundets kvinnor, att medlemmar erhöll kunskap om kollektiva förhandlingar och att antalet kvinnor inom medlemskåren växte i Senegal. Vidare påbörjades även en deltagandeprocess kring social dialog i också Senegal.

Lärdomar från föregående projektperiod var framförallt att erfarenhetsutbyte med andra fackföreningar hjälpte det malawiska facket att förbättra sitt arbete med nya strategier och policys. En ytterligare lärdom var också betydelsen av flexibilitet för att anpassa sig till oväntad utveckling, vilket var viktigt när det gällde en konfliktartad miljö i Kenya under föregående period.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring följande utmaningar:

* Musiker i dessa länder arbetar utan tydlig yrkesstatus och med mycket begränsade grundläggande arbetstagarrättigheter, i en kontext av fattigdom och otrygghet.

* Ett icke jämställt arbetsliv inom sektorn.

* I Senegal kommer projektet främst att ta itu med bristen på kollektiva förhandlingar och social dialog i sektorn, samt en integrering av jämställdhetspolicys.

* I Kenya har KeMU trots ansträngningar inte registrerats som fackförening. Denna situation i kombination med starka politiska spänningar kring valen i landet har hindrat KeMU att bland annat nå ut till potentiella medlemmarna och genomföra grundläggande fackligt arbete.

* I Malawi är MUM: s interna organisationskapacitet fortfarande svag. Därför kommer projektets huvudfokus att läggas på att öka kapaciteten för förbundets nya ledare och medlemmar. Projektets huvudmål är att stärka fackförbunden AMS, KeMU och MUM.

I Senegal är fokus att ingå i social dialog, bidra till att förtydliga musikers professionella status och ta itu med kvinnornas roll i musikbranschen. I Kenya är huvudfokus att uppnå ett erkänt och funktionellt fack med de första resultaten gällande operationalisering och demokratisk ledning. I Malawi handlar projektmålet om att utveckla ”en stark arbetstagarorganisation med teknisk kapacitet och med ett aktivt medlemskap som kan delta i den sociala dialogen i Malawi”.

För att uppnå detta kommer FIM och SFM att organisera:

1. Nationella workshops tillsammans med internationella resurspersoner; KeMU, MUM och AMS kommer också att organisera:

2. Självstyrda aktiviteter som bygger på ovan nämnda nationella workshops.

Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Senegal har kommit längst i utvecklingen i att bli en stark företrädare för sina medlemmar. Det innebär också att de kan bidra till de andra ländernas förbund. I Senegal har ett nationellt avtal tecknats med en arbetsgivare men runt tio till är intresserade vilket är ett positivt resultat av arbetet i projektet.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60446
Mer info

Svenska Musikerförbundet tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 17 samarbetspartners in 14 länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod. I stort löper projektet vidare gällande strategier, partners och mål, även om förändringar framförallt inneburit att uppsatta mål nu är mer likartade för samtliga partners, det är färre men mer fokuserade, samt att medlemsfrågorna ämnar handla om en hållbar avgiftsstruktur.

Resultat från föregående period handlade framförallt om förbättringar av jämställdhetsarbetet i de nationella organisationerna, den colombianska gruppen bildade en ny musikerförening och de har haft sin grundkongress och nu är lagligt en professionell fackförening, ett lobbyinitiativ som syftar till att upprätthålla Unesco-rekommendationen om musikers status i nationell lagstiftning genomfördes, och databasen för medlemskap implementerades inom ett par fackföreningar.

De viktigaste lärdomarna partners lärde sig under föregående period är att användningen av underavtal kan lägga till ett ytterligare lager av komplexitet för nationella fack i sektorn, varför ett stöd från globalt håll är viktigt.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera handlar om följande aspekter:

* Begränsad effektivitet inom fackföreningsledningar.

* Musikers status och upphovsrättslagar är dåligt implementerade eller efterlevs inte. Den sociala dialogen är inte tillräckligt utvecklad.

* Jämställdhet, förebyggande av mobbning och trakasserier som fortfarande pågår.

* Säkerhet och hälsa behöver mer uppmärksamhet och arbete.

Projektets mål är att;

* De minst avancerade deltagande fackföreningarna har förbättrat deras ledning och styrning. Alla fackföreningar har arbetat för en bättre hållbarhet men en modern, väl utformad och väl accepterad medlemsavgiftsstruktur.

* Deltagande fackföreningar har startat eller bedrivit lobbyinitiativ om musikers status. De har nått ut till politiska beslutsfattare. De har arbetat med utkast till lagstiftning eller policyriktlinjer och främjat dem inför lämpliga beslutsfattare. De har inlett en dialog eller en förhandling med arbetsgivare i sektorn.

* Deltagande fackföreningar har antagit policys för jämställdhet och miljöskydd. De främjar denna policy inom musikbranschen.

* Deltagande fackföreningar har tagit fram sin egen bedömning av säkerhets- och hälsofrågor i sektorn. De har börjat utveckla program för att öka medvetenheten om dessa frågor, för sitt eget medlemskap såväl som för de lämpliga beslutsfattarna. För att nå detta kommer projektet framförallt att kombinera följande typer av aktiviteter:

* Nationella utbildningsworkshops

* Delregionala seminarier

* Regionala konferenser Deltagare kommer att uppmanas att utarbeta nationella rapporter om olika ämnen som ska behandlas under mötena. Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem och FIM överväger även att inleda en extern utvärdering av projektet i slutet av projektperioden.

Resultat i korthet

De deltagande fackförbunden har ökat sina reaktioner med varandra vilket innebär att de lär av varandra och ger varandra tips och delar erfarenheter. Det är en viktig strategi i projektet. Så många som 80 procent av deltagande förbund har ökat antalet medlemmar.

Det som också ökar är antalet kvinnliga medlemmar samt kvinnor på ledande positioner. Det ses som ett resultat av projektets arbete. Nu planerar förbunden att starta kvinnokommittéer i varje land för att stärka jämställdheten än mer. Dessutom planeras att kartlägga hur det ser ut med jämställdheten i branschen likväl som i de fackliga förbunden. Studien ska sedan ligga som grund för framtida åtgärder. ILOs konvention som omfattar regler kring våld i arbetslivet är viktig i detta sammanhang. Trakasserier av kvinnor inom musikbranschen upplevs som stor.

Till projektsidan