Foto: Lina KarlssonOrganisering av lantarbetare leder till bättre och säkrare arbetsvillkor. Bilden är från ett grönsaksplantage i Zambia, där facket jobbat aktivt med arbetsmiljö- och säkerhet.

Klimat, miljö och säkerhet

Det som hotar klimatet, miljön och människans fred och frihet är nästan alltid också ett hot mot bra arbetsvillkor och för fackliga organisationer att utföra sitt uppdrag. Skogsskövling, användning av bekämpningsmedel, asbest och farliga kemikalier samt osäkra arbetsplatser utsätter arbetstagare och deras familjer för stor hälsofara. 

Varje dag dör ungefär 7 000 människor på arbetet eller i arbetsrelaterade skador. Därför är det fackliga arbetsmiljöarbetet (Occupational health and saftey) ett prioriterat område för facken på både nationell och global nivå.

För arbetstagare inom vårdsektorn är exempelvis hiv och aids och andra smittsjukdomar en viktig arbetsmiljöfråga, men även inom andra sektorer kan okunskap kring smitta leda till stigmatiseringar och avsked av anställda.

Världens konflikter påverkar också arbetstagarna på olika sätt. Särskilt utsatta är journalister, som inte löper risk bara för att de befinner sig i konfliktområden utan också för att de allt mer blir måltavlor i själva konflikten.

Lantarbetare – som är den största arbetstagargruppen i världen – lever ofta i extrem fattigdom och är mycket sårbara för klimatförändringar och prisförändringar på livsmedelsmarknaden. Detta samtidigt som hela världens matproduktion står och faller med deras arbete. Det globala facket IUF har lång erfarenhet av organisering av lantarbetare, vilket i många länder lett till bättre och säkrare arbetsvillkor. Arbetet handlar både om att försvara lantarbetares rättigheter och bidra till en miljömässigt och socialt hållbar matproduktion.

I många fall går arbetet för en bättre miljö och mot klimatförändring hand i hand med kampen för bättre arbetsvillkor. Det globala byggnads- och träarbetarfackets BWI:s arbete med skogscertifiering i Sydamerika och Sydostasien handlar till exempel lika mycket om att förbättra skogsarbetarnas villkor som att bidra till ett hållbart och miljövänligt skogsbruk.

I flera länder med väpnade och politiska konflikter har den fackliga rörelsen också spelat en avgörande roll i att förhandla fram fredsavtal och överbrygga motsättningar. Konflikthantering och fredsarbete är till exempel en viktig kompontent i det stora fackliga utbildningsprogrammet PANAF där fackföreningar i 16 länder i Afrika ingår och som stöds av både LO, TCO och deras motsvarigheter i Belgien och Brazilien. Ett annat exempel är Tunisien där facket spelat en nyckelroll både i störtandet av den forne diktatorn Ben Ali, strävandet mot demokrati och att överbygga motsättningar mellan olika grupper efter revolutionen.