Livsmedelsarbetareförbundet

Livsmedelsarbetarförbundet, eller Livs, organiserar anställda inom livsmedelsindustrin. Förbundet har cirka 30 000 medlemmar. Förbundet bedriver utvecklingsprojekt i Afrika, Latinamerika och Asien, i samarbete med det globala facket IUF. Projekten har utbildnings- och jämställdhetskaraktär och handlar om att stötta gryende organisering, utbilda i fackliga och mänskliga rättigheter, samt öka kvinnors inflytande i sina fackförbund. Livs är medlem i LO. Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Livs projet är Marie Ende. Här hittar du kontaktuppgifter.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60230
Mer info

Efter Sovjetunionens fall blev Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan självständiga och för att nå omvärldens erkännande ratificerade man alla ILOs kärnkonven­tioner relativt snabbt. Kärnkonventionerna ska skydda arbetare från diskriminering på arbets­platsen, ge barn rätt till utbildning istället för att arbeta och rättighet för arbetstagare att organi­sera sig fackligt och förhandla kollektivt. Dock har implementeringen av konventionerna haltat en hel del, särskilt i Uzbekistan, Turkmenistan och Tadjikistan där det i princip har varit omöj­ligt. I Kirgizistan och Kazakstan har delar av konventionerna implementerats.

Även om varje land i regionen är olika socialt och kulturellt, så delar deras politiska ledningar samma typ av politik. De arbetar mot fri media, mot alla förslag om förändring, mot politisk frihet och mot demokrati. Detta leder naturligtvis till spänningar i regionen då det finns ett tryck från delar av befolkningen om förändring och demokrati.

Barnarbete och tvångsarbete är relativt vanligt i regionen, kvinnors rättigheter och möjligheter är starkt begränsade både inom familjen och i samhället.

Länderna är rika på naturresurser såsom olja, guld, spannmål, bomull, tobak och mineraler som exporteras på den globala marknaden. Konsumenter i västvärlden blir mer och mer medvetna om situationen för arbetstagare i producentländerna, men trots att ILO, globala fackliga federa­tioner och människorättsorganisationer har haft olika program för att rapportera missför­hållanden så finns det ännu inget tillförlitligt system på plats för att rapportera och övervaka det som sker. Vårt tidigare projekt i regionen blev ett av de mest dynamiska systemen för civil­samhället och utveckling för fria fackförbund, där människorättsorganisationer och fackförbund tillsammans kunde arbeta för att sammanställa rapporter från arbetsplatserna till t ex Human Rights Watch’s Annual World Report.

Målet är att fria fackföreningar och människorättsorganisationer tillsammans får fortsätta stärka sitt samarbete i regionen och att de kan ta fram en proaktiv strategi för att kunna stoppa den utveckling och press mot arbetstagare och fackliga rättigheter som sker. Visionen på lång sikt är att ILOs kärnkonventioner blir implementerade, bland annat rätten att organisera sig, att få förhandla kollektivt, jämlika löner och ett stopp för barnarbete och tvångsarbete i Central­asien.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Land:
Nummer:
60323
Mer info

Den ekonomiska utvecklingen i Brasilien har varit positiv det senaste decenniet, och flera ekonomiska skillnader har jämnats ut. Men på landsbygden och i de stora industrierna för livsmedelsproduktion är villkoren desamma. Särskilt på landsbygden har de stora jordägarna motsatt sig utvecklingen och stark korruption och laglöshet präglar jordägandet.

Bara under 2011 dödades 29 fackliga aktivister i inlandet, med få eller inga påföljder för förövarna. Inom livsmedelsproduktionen och de stora dryckesföretagen sker också ett arbete för att organisera fler, även bemanningsföretagsanställda, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60326
Mer info

Livsmedelsbranschen i Asien, liksom i andra delar av världen, drabbas hårt av den alltmer koncentrerade ägarbilden. Transnationella företag etablerar stora fabriker och anställer gärna via bemanningsföretag och via osäkra kontrakt. Facklig organisering blir svårare och många företag organiserar så kallade gula fack som inte företräder arbetstagarnas rättigheter.

IUF har lång erfarenhet av organisering på arbetsplatser och kan visa goda resultat både vad gäller organisering och förhandling. Resultat från tidigare projekt är bland annat uppnådda fasta anställningar, kollektivavtal och bättre arbetsförhållanden för både kvinnor och män genom organisering och utbildning och med särskilt fokus på osäkra anställningar. Under innevarande period har de lyckats med flera globala avtal, regionala avtal och bland annat få de första kvinnliga anställda hos Coca Cola i Pakistan.

 

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60331
Mer info

Gemensamt för alla länderna i projektet är att de har hög arbetslöshet och att otrygga anställ­ningar är väldigt vanligt. Unga kvinnor drabbas särskilt hårt och har sällan något annat alternativ än att acceptera arbete utan anställningsavtal, få några veckors jobb i taget med låg lön och i princip inga eller få rättigheter. I jordbrukssektorn är kvinnor oftare säsongsanställda och migrantarbetare. Omkring 70 procent av arbetarna inom jordbrukssektorn i Afrika är kvinnor. De nekas ofta även rättigheterna i ILOs kärnkonventioner som t ex rätten att förhandla kollektivt och rätten att organi­sera sig fackligt, även då länderna har ratificerat dessa konventioner. Arbetsgivarna håller i regel kvinnor på korta kontrakt för att de inte ska få ta del av havandeskaps- eller andra föräldrarättigheter. Många måste ta graviditetstest innan de anställs.

Mäns våld mot kvinnor är vanligt i dessa länder, ofta rapporteras det inte så mörkertalet är stort. Många utsätts också för sexuella trakasserier och sexuellt våld, både på arbetsplatsen och på vägarna till och från jobbet. Många afrikanska länder har antagit ILO-konventioner om jäm­ställdhet men det är problem med både implementeringen och efterlevnaden av dem. Även om kvinnors medlemskap i fackförbunden har ökat, så är det lång väg till målet att minst 40 procent av medlemmarna ska vara kvinnor.

Målet för projektet är att kvinnliga arbetstagare har tillgång till de grundläggande rättigheter som redan finns, de har kunskapen att använda dessa rättigheter mot all form av diskriminering på grund av kön. Kvinnor har rätt till bra anställningsvillkor, bra arbetsmiljö fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier samt har en lön som går att leva på. Kvinnor har rätt att organi­sera sig i fria, demokratiska fackföreningar. Allt fler kvinnor är aktiva i sina fackförbund och innehar ledarpositioner på alla nivåer i förbunden. Fler kvinnor har lärt sig att förhandla och driva frågor om jämställdhet både inom facket, i arbetslivet och i samhället. 

 
Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60330
Mer info

I Costa Rica, Colombia, Peru och Ecuador är produktionen av socker och bananer omfattande och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. I Colombia är sektorerna starkt påverkade av det femtio år långa inbördeskriget. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt. IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter. Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även bemanningsföretagsanställda, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar. Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60228
Mer info

Den globala ekonomin har medfört stora investeringar i tillverkning och jordbruk i de forna sovjetrepublikerna, såsom Coca Cola, Unilever, Philip Morris, samt bomull, tobak och andra högproducerande varor. Särskilt viktigt är att tillsammans med IUF:s globala struktur skapa fackliga strukturer som är demokratiska och fria, som inte bygger på de traditionella statliga facken i forna Sovjet. Därför finns många stora fack kvar men med passiva medlemmar som inte kan något om fria fack. Projektet är ett mycket bra exempel på hur man kan nå de som inte kan organisera sig på formell väg. Små medel och tät kontakt med de nationella sammanslutningarna gör att de anställda synliggörs och får bättre arbetsvillkor. Hot och kränkningar sker regelbundet och tas med som stark riskfaktor.
Detta projekt är en fortsättning på projekt 60079, men nu har IUF valt att göra projekt för de respektive sektorerna inom regionen istället för ett stort projekt med alla sektorer. Detta projektet fokuserar på livsmedelsindustrin.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60325
Mer info

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden. Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning. Därför har IUF ett regionalt initiativ där de nationella facken ska få stöd i sina nationella strategier och planer. Projektet ägs av de nationella facken, och har också initierat samordning med de två andra regionala projekten i IUF, kvinnonätverket och arbetsmiljöprojektet.

Till projektsidan