Kommunal

Fackföreningen Kommunal har ett starkt internationellt engagemang där vi driver på för att förbättra möjligheter och villkor för arbetstagare i andra delar av världen. Det arbetet bedriver vi genom olika globala fackliga organisationer, PSI (globala facket för offentliganställda), IUF (Globala facket för arbetstagare i livsmedelsindustrin) och ITF (Globala transportfacket). Förbundet driver tillsammans med de globala facken projekt i Asien, Afrika och Latinamerika, och fokus ligger på utbildning och utveckling, organisering, kapacitetshöjning, jämställdhet och miljöfrågor. Kommunal är medlem i LO.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Kommunals projekt är Marie Ende. Här hittar du kontaktuppgifter.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60230
Mer info

Efter Sovjetunionens fall blev Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan självständiga och för att nå omvärldens erkännande ratificerade man alla ILOs kärnkonven­tioner relativt snabbt. Kärnkonventionerna ska skydda arbetare från diskriminering på arbets­platsen, ge barn rätt till utbildning istället för att arbeta och rättighet för arbetstagare att organi­sera sig fackligt och förhandla kollektivt. Dock har implementeringen av konventionerna haltat en hel del, särskilt i Uzbekistan, Turkmenistan och Tadjikistan där det i princip har varit omöj­ligt. I Kirgizistan och Kazakstan har delar av konventionerna implementerats.

Även om varje land i regionen är olika socialt och kulturellt, så delar deras politiska ledningar samma typ av politik. De arbetar mot fri media, mot alla förslag om förändring, mot politisk frihet och mot demokrati. Detta leder naturligtvis till spänningar i regionen då det finns ett tryck från delar av befolkningen om förändring och demokrati.

Barnarbete och tvångsarbete är relativt vanligt i regionen, kvinnors rättigheter och möjligheter är starkt begränsade både inom familjen och i samhället.

Länderna är rika på naturresurser såsom olja, guld, spannmål, bomull, tobak och mineraler som exporteras på den globala marknaden. Konsumenter i västvärlden blir mer och mer medvetna om situationen för arbetstagare i producentländerna, men trots att ILO, globala fackliga federa­tioner och människorättsorganisationer har haft olika program för att rapportera missför­hållanden så finns det ännu inget tillförlitligt system på plats för att rapportera och övervaka det som sker. Vårt tidigare projekt i regionen blev ett av de mest dynamiska systemen för civil­samhället och utveckling för fria fackförbund, där människorättsorganisationer och fackförbund tillsammans kunde arbeta för att sammanställa rapporter från arbetsplatserna till t ex Human Rights Watch’s Annual World Report.

Målet är att fria fackföreningar och människorättsorganisationer tillsammans får fortsätta stärka sitt samarbete i regionen och att de kan ta fram en proaktiv strategi för att kunna stoppa den utveckling och press mot arbetstagare och fackliga rättigheter som sker. Visionen på lång sikt är att ILOs kärnkonventioner blir implementerade, bland annat rätten att organisera sig, att få förhandla kollektivt, jämlika löner och ett stopp för barnarbete och tvångsarbete i Central­asien.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60292
Mer info

ASSR, Vision & Kommunal ska tillsammans med Public Service International (PSI), PSI sub-regional offices och 33 samarbetspartner i Jamaica, Kenya, Peru, Tonga, Tunisien och Zambia genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner dock bygger ansökan på ett tidigare pilotprojekt som genomfördes på en regional basis (60210). I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen.

Det globala facket PSI har varit aktivt engagerad i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh). PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområde som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hus PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändring; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar att facket kan bidra till att motverka negativa konsekvenserna av klimatförändring och omställning.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att föra en effektiv socialdialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60296
Mer info

Kommunal ska tillsammans med Public Service International (PSI), PSI Sub-regional Office for South Asia (Indien) och fem samarbetspartner i Indien genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete och kommer genomföras i delstaterna Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu och Telangana. Kvinnor utgör en majoritet av arbetare inom social- och hälsovården. En stark könsfördelning av arbete inom samhället bidrar till normaliseringen av det faktum att kvinnor som utför social- och vårdarbete inte anses vara arbetstagare och nekas arbetstagares rättigheter, inklusive lön för utfört arbete. Den rådande ojämlikheten i synen på arbetande kvinnor och män är en av de grundläggande orsakerna som leder till att kvinnor från landsbygdssamhällen i praktik subventionerar det nationella sjukvårds- och sociala systemet på bekostnad av egna arbetsrättigheter och livsvillkor. Ansvarsbärare, staten upprätthåller ett system som litar på så kallade volontärs- eller hedersarbetare som levererar de grundläggande samhällstjänsterna till lägre ekonomiska kostnader för staten. Projektets målgrupp är två typer av organiserad arbetskraft, ASHA (Accredited social health activists) och AWW (Angawadi workers, en slags moder- och barnavård på landsbygd). ASHA och AWW befinner sig på botten av landets socialförsörjningskedja och lider av brist på resurser, säkerhet för arbetare och undermåliga arbetsvillkor. Syftet med projektet är stärka kvinnliga ledare inom AWW och ASHA förbund så att de ska kunna vara effektiva i sin kamp för erkännandet som arbetare och offentliganställda som levererar samhällsviktiga tjänster. Detta kommer att uppnås genom kapacitetsbyggande aktiviteter med fokus på jämställdhet och påverkansarbete; genom att utveckla nätverken på delstatsnivån som ska överbrygga interna skillnaden och samarbetshinder och i slutändan stimulera facken att ingå i breda allianser tillsammans med civilsamhällsorganisationer i sina delstater för att påverka i frågor som rör barns rättigheter, rätt till mat, rätt till hälsa, rätt till utbildning, jämställdhet och motverka barnarbete. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60290
Mer info

Vårdförbundet, ASSR, ST, Vision och Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI:s subregionala kontor i Beirut och 16 samarbetspartner i Libanon, Tunisien och Algeriet genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter.

Antalet flyktingar som kommer in eller passerar projektländerna är ett resultat av långdragna konflikter, krig, repressiva regimer, ekonomiska och ekologiska kriser, brist på demokrati och hot mot mänskliga rättigheter. Den oro över flyktingar och invandring som präglar samhällena i projektländerna förvärras av avsaknaden av politisk vilja och bristen på regeringens politik riktad mot att främja social integration och motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Att säkerställa att hela samhället får tillgång till kvalitativa offentliga tjänster, anständiga arbetsvillkor och socialt skydd kommer att bidra till att lätta på dessa spänningar och underlätta integrationen för att främja samhällsutvecklingen.

Fler flyktingströmmar kan förväntas och det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan. Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60324
Mer info

Lantarbetare och plantagearbetare är den största gruppen arbetstagare i Asien, kvinnor och unga är i majoritet av de anställda. Stor fattigdom råder med brist på mat och rent vatten. Många har otrygga anställningar, och det förekommer även tvångsarbete och barnarbete. Kvinnors ställning är i regel svag och olika brott mot kvinnor förekommer. Arbetstagarna inom lantbruk och plantage förvägras systematiskt att bilda eller gå med i fria demokratiska fack­föreningar i regionen.

Regionens rikedom på naturresurser som t ex palmolja, te, socker och kakao har lett till att stora företag har valt att investera här, vilket har lett till att jordbruket har blivit väldigt kommersia­liserat. Användning av bekämpningsmedel på plantagerna är vanligt, framför allt Paraquat, Glyfosat och Endosulfat. Det finns stora brister i kunskapen bland arbetstagarna kring använ­dandet av dessa samt effekterna av dem.

Stordriften har trängt bort lokalbefolkningen, där de tidigare odlade livsmedelsgrödor till det egna matbehovet odlas nu exportgrödor. Det innebär att de som producerar våra livsmedel inte har tillgång till grödor de tidigare kunde odla för sitt egna behov, många har inte heller tillgång till rent vatten.

Målet är att efter projektperioden ska de deltagande förbunden vara bättre organiserade, ha bättre kapacitet och ledarskap och ha kunskapen att förhandla levnadslöner. Medlemmarnas mänskliga rättigheter ska vara förverkligade. Visionen på längre sikt är att alla anställda ska ha rätt att gå med i en fri fackförening som är väl känd av såväl arbetsgivare som av regering i respektive land. Livsmedelsproduktionen ska vara hållbar för både miljö och människor, barn­arbete ska vara utrotat och våld av män mot kvinnor ska inte förekomma.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60229
Mer info

De arbetsrättsliga lagarna i regionen har försämrats och en stor del av arbetstagarna är tillfälligt anställda på informella jobb med muntliga avtal, utan rätt till social trygghet, ingen ersättning vid sjukdom eller rätt till semester. Lönerna är väldigt låga och räcker knappt till att täcka arbetstagarna grundläggande behov. I t ex Kazakstan har reallönerna minskat de senaste åren. Flera politiska konflikter mellan länderna i regionen leder till svåra omständigheter på arbetsmarknaden. Nya lagar hindrar självständiga fackföreningar från att bli registrerade, även nuvarande fackföreningsledare blir hårt ansatta.

Målet är att lantarbetare i länderna har grundläggande kunskap om sina rättigheter och om arbetsmiljö. De är organiserade i fria fackföreningar och står upp för sina rättigheter såsom levnadslön. Förbunden har högre organisationsgrad och den fackliga kraften har en stark påverkan på politiken. Fackförbunden i länderna samarbetar med varandra över gränserna. Visionen på längre sikt är att fria demokratiska fackförbund har stor möjlighet att försvara rättigheter för alla lantarbetare och har rätt att förhandla kollektivt. Medlemmarnas livssituation och levnadslön ska vara bättre och de ska ha ett hållbart arbetsliv.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60227
Mer info

Jordbrukssektorn minskar i flera kontinenter men i Afrika är den fortfarande störst och syssel­sätter 60 procent av arbetstagarna. Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva. Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också använd­ningen av olika bekämpningsmedel, t ex Paraquat som är skadligt för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg, oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt.

Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen om arbetsmiljö hos fackförbunden och deras med­lemmar, samt att stärka deras kapacitet att föra förhandlingar med både arbetsgivare och regeringar i syfte att få nationella riktlinjer för användande av bekämpningsmedel och förbud av vissa medel.

Målet är att deltagande förbund har ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager. Förbunden och deras medlemmar arbetar aktivt och förebyggande med frågorna på arbetsplatserna på alla nivåer i hela sektorn. Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö och att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60297
Mer info

Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab countries (Togo) och 20 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Under den tidigare treårsperioden har betydliga framgångar nåtts i de två deltagande länderna, Kenya och Tanzania/Zanzibar. Trepartsförhandlingar har ägt rum, nya kollektivavtal slutits och positiva för fackrörelsens ändringar i arbetsmarknadslagstiftning kunde lobbas fram. Under 2017 utökades antalet deltagande partner då gemensamma utmaningar för facken inom den offentliga sektorn gör att ett kapacitetsbyggande program som omfattar alla fem östafrikanska länderna plus Zanzibar blev relevant. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inkl. flyktingar. Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera p.g.a. brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet. Projektet syftar att öka organiseringsgrad inom de offentliga sektorn och förbättra samordning mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, inkl. med fokusmålgrupp kvinnor och unga, och möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60331
Mer info

Gemensamt för alla länderna i projektet är att de har hög arbetslöshet och att otrygga anställ­ningar är väldigt vanligt. Unga kvinnor drabbas särskilt hårt och har sällan något annat alternativ än att acceptera arbete utan anställningsavtal, få några veckors jobb i taget med låg lön och i princip inga eller få rättigheter. I jordbrukssektorn är kvinnor oftare säsongsanställda och migrantarbetare. Omkring 70 procent av arbetarna inom jordbrukssektorn i Afrika är kvinnor. De nekas ofta även rättigheterna i ILOs kärnkonventioner som t ex rätten att förhandla kollektivt och rätten att organi­sera sig fackligt, även då länderna har ratificerat dessa konventioner. Arbetsgivarna håller i regel kvinnor på korta kontrakt för att de inte ska få ta del av havandeskaps- eller andra föräldrarättigheter. Många måste ta graviditetstest innan de anställs.

Mäns våld mot kvinnor är vanligt i dessa länder, ofta rapporteras det inte så mörkertalet är stort. Många utsätts också för sexuella trakasserier och sexuellt våld, både på arbetsplatsen och på vägarna till och från jobbet. Många afrikanska länder har antagit ILO-konventioner om jäm­ställdhet men det är problem med både implementeringen och efterlevnaden av dem. Även om kvinnors medlemskap i fackförbunden har ökat, så är det lång väg till målet att minst 40 procent av medlemmarna ska vara kvinnor.

Målet för projektet är att kvinnliga arbetstagare har tillgång till de grundläggande rättigheter som redan finns, de har kunskapen att använda dessa rättigheter mot all form av diskriminering på grund av kön. Kvinnor har rätt till bra anställningsvillkor, bra arbetsmiljö fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier samt har en lön som går att leva på. Kvinnor har rätt att organi­sera sig i fria, demokratiska fackföreningar. Allt fler kvinnor är aktiva i sina fackförbund och innehar ledarpositioner på alla nivåer i förbunden. Fler kvinnor har lärt sig att förhandla och driva frågor om jämställdhet både inom facket, i arbetslivet och i samhället. 

 
Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Vision
Land:
Nummer:
60277
Mer info

Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab countries (Lebanon) och 12 samarbetspartners i Tunisien och Egypten genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Även om den politiska situationen i de två länderna skiljer sig väsentligt, präglas den fackliga rörelsen av liknade problem så som brist på ledarskapskompetens, bristande interndemokrati, inkl. jämställdhet, bristande kapacitet till kollektiv förhandling, låg organiseringsgrad samt brist på egna ekonomiska resurser. I Tunisien försvåras de lokala partners självständiga agerade av en stark centralisering inom den fackliga rörelsen (t.ex. UGTT, The Tunisian General Labour Union’s centraliseringsmakt) och i Egypten är den politiska regimen öppet anti-facklig med ständiga hot om repressalier samt förbud mot medlemsavgifterna. Det tidigare projektet har varit fokuserat på utbildningar och kampanjer och lyckats att nå ut brett och påverka i t.ex. frågan om kvalité i den offentliga sektorn och mot privatiseringar vilket lett till ökat antal medlemmar. Projektet har också bidragit till ett ökat antal kvinnor och unga som deltar i fackliga aktiviteter men det har varit svårt att engagera dessa grupper på ledande nivåer. En utvärdering pekar på att ett fortsatt arbete med kvotering är relevant. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga rättigheter har försämrats, syftar detta projekt att bygga upp en ny modell av facklig organisering för att öka fackets motståndskraft och skapa förutsättningar för att agera för fackliga rättigheter. I Tunisien syftar projekt till att fortsätta bygga på de lokala förbundens kapacitet att förhandla och föra kampanjer. De huvudstrategierna inkluderar ett tätt samarbete med ledarskapet och specifika målgrupper, så som kvinnor och unga. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
Kommunal, Vision, ST, Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60218
Mer info

Kommunal, Vision, ST, ASSR ska tillsammans med Public Service International (PSI) och PSI medlemsförbund globalt genomföra ett projekt 2018-2022. Projektet är en fortsättning på 2017 vilket var ett förberedande år. Projektet kommer att genomföras i 6 regioner: Latinamerika, Karibien, fransktalande Afrika, engelsktalande Afrika, arabisktalande Asien samt engelsktalande Asien. Unga arbetstagare, både kvinnor och män, inom den offentliga sektorn är den arbetsgrupp som drabbas hårt av arbetslöshet, besparingar och privatiseringar inom sektorn.

Fackförbunden i allmänhet har en struktur som gör det svårt för unga arbetare att komma in i facket samt att ta tillvara de ungas kompetens. Fackförbunden måste skapa strukturer som öppnar upp för de yngre som i många fall har osäkra anställningsförhållanden och de yngre medlemmarna måste få utbildning i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik. PSI ser samarbetet med de svenska fackförbunden som en kärna i detta projekt.

Målet är att unga fackföreningsledare blir utbildade i internationella arbetsfrågor för att därigenom bygga demokratiska, självständiga fack för offentliganställda som växer, är hållbara och representativa för unga arbetstagare. Detta kommer att uppnås genom att skolor och material utvecklas som mekanismer för att inspirera påverkansarbete och stärkande av unga ledare inom fackrörelsen. Ett antal framtida fackliga ledare i åldersgruppen under 35 år med jämn könsfördelning får en utbildning i form av en global facklig skola som kommer att varva möten med distansutbildning. Under det förberedande året har utbildningscurriculum, huvudstrategierna och organisatoriska frågor prövats. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60259
Mer info

Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab Countries (Togo) och tre samarbetspartner i Demokratiska republiken Kongo, Liberia och Niger genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete med dessa tre nyckelfackförbunden inom den offentliga hälsovården, SOLSICO i DR Kongo, NAHWUL i Liberia och SUSAS i Niger. Alla tre länder lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i alla länder befinner sig i en akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänsten med kvalité på lika villkor till befolkningen. Även om de tre länderna har olika politiska system med olika förutsättningar för facket att organisera och agera, har alla facken svårigheter med att påverka hälso- och socialpolitik gentemot sina regeringar på grund av de interna svagheterna inom varje fack. Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft. Syftet med projektet är specifikt för varje land. I DR Kongo syftar projektet att stärka ledarskaps- och nätverkskapacitet för att öka fackets roll som påverkans aktör inom hälsopolitik och dess implementering på arbetsplatser. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och den finansiella stabiliteteten. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan