Kommunal

Fackföreningen Kommunal har ett starkt internationellt engagemang där vi driver på för att förbättra möjligheter och villkor för arbetstagare i andra delar av världen. Det arbetet bedriver vi genom olika globala fackliga organisationer, PSI (globala facket för offentliganställda), IUF (Globala facket för arbetstagare i livsmedelsindustrin) och ITF (Globala transportfacket). Förbundet driver tillsammans med de globala facken projekt i Asien, Afrika och Latinamerika, och fokus ligger på utbildning och utveckling, organisering, kapacitetshöjning, jämställdhet och miljöfrågor. Kommunal är medlem i LO.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Kommunals projekt är Marie Ende. Här hittar du kontaktuppgifter.

Projekt

Region: Globalt
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60469
Mer info

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Service International (PSI) och 35 samarbetspartners i Jamaica, Kenya, Peru, Tunisien, Zambia, Antigua och Barbuda, St. Lucia och Dominica genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete från 2017, 60292.

I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen. Det globala facket PSI har varit aktivt engagerat i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh).

Ett resultat som är viktigt för projektet är att PSI:s arbete med klimatfrågorna lyckats med att införliva ett tillägg till ILO:s “Guidelines on decent work in public emergency services (PES)”. I tillägget erkänns rollen hos arbetsmarknadens parter (som fackföreningar) vid sidan av regeringarna för att bygga upp samhällets beredskap. PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområden som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hos PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändringar; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC, samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar i att facket kan bidra till att motverka de negativa konsekvenserna av klimatförändringar och i att ställa om.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att kunna föra en effektiv social dialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Kapacitetsbyggande aktiviteter inom ramen för klimatprojektet som drivs av det globala facket för offentliganställda och ett stort engagemang resulterat i att två fackförbund i Karibien har erkänts av regeringar i sina länder som aktörer i Just Transition och bidrar aktivt med sin expertis till arbete med nationella klimatplaner.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60416
Mer info

Fackförbundet Kommunal tillsammans med IUF, (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IUF Asia och fem fackliga organisationer i länderna Azerbajdzjan; Armenien, Georgien, Moldavien, Ukraina, Kazachstan och Krygistan ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt syftar till att förbättra situationen för de anställda inom jordbruksindustrin i Östeuropa och Centralasien. Idag har de mycket dåligt betalt, osäkra anställningar och saknar säkra arbetsförhållanden. Samtidigt ligger industrin ofta långt från de stora städerna och det är även långt mellan arbetsplatserna. De flesta anställda är unga och kvinnor.

Trots allt går det att förändra. Genom att aktivt arbeta med att ge lantarbetarna större kunskap om sina rättigheter sker förändringar till det bättre och de sluter sig samman för att bli starka ihop.

Genom att jobba med fackens kapacitet och med fokus på att organisera unga och kvinnliga medlemmar skapas möjligheter för dessa personer att kunna påverka sina livsvillkor. Ett av dessa livsvillkor är att arbetet är så säsongsberoende att de som arbetar själva inte har tillgång till eller råd att köpa den mat de odlar.

Resultat i korthet

ILOs kärnkonventioner har ratificerats i alla länder där projektet genomförs. Men inte alla arbetsgivare följer dem. I vissa fall tar det många års kamp för arbetstagare att få sina rättigheterna på arbetsplatsen accepterade.

Seminarier är ett effektivt organiseringsverktyg. Fackföreningarna möter arbetstagare i byarna på deras arbetsplatser där de får utbildning i rättigheter, hälsa och säkerhet samt informationsmaterial på det lokala språket. Det är också viktigt att informera alla om livsmedelssäkerhet, klimatkrisen och dess konsekvenser samt kring vilken inverkan användning av bekämpningsmedel och antibiotika har.

15 unga arbetare anslöt sig till facket efter att ha deltagit i ett av projektets seminarium i Kirgizistan. På seminariet antogs en handlingsplan med fokus på att organisera och utbilda unga arbetare samt att sprida information om facket i sociala nätverk.

I Kirgizistan, förhandlade facket fram ett nytt avtal med 15-25 procents löneökningar samt att arbetare med barn i grundskoleåldern får vara lediga den 1 september. Detta avtal gäller på fyra statliga jordbruk.

Arbetare på en vinfabrik i Georgien strejkade för bättre arbetsförhållanden och högre lön. En uppgörelse gjordes med arbetsgivaren om att ingen skulle få sparken för sitt deltagande i strejken, ingen facklig kränkning skulle ske samt att förhandlingarna om ett nytt avtal skulle inledas. Detta resultat var en direkt effekt av att berörda hade deltagit i en utbildning som projektet arrangerade.

Alla aktiviteter har klarat kravet på minst 40 procent kvinnor i alla projektaktiviteter. Ett kvinnoseminarium genomfördes i Moldavien med deltagare från Armenien, Kazakstan, Kirgizistan och Ukraina där kvinnligt ledarskap och deltagande inom facket, förhandlingsteknik samt hur en kan öka jämställdheten, diskuterades. Broschyren “Many Women. Many Rights” översattes och spreds i Georgien.

I Armenien bildades ett nytt fack för dem som jobbar med snittblommor. I Armenien initierade IUFs federation en arbetsgrupp som tillsammans med regeringen ska diskutera förbudet mot växtgiftet glyfosat. Facket är också en del av en arbetsgrupp som utarbetar en ny arbetslagstiftning för jordbruksarbetare.

Klimatförändringarnas påverkan på sysselsättning, arbetsliv, inkomst och livsstil togs också upp. Klimatförändringar är ett av de prioriterade områdena för IUFs jordbrukssektor. IUF kommer årligen att rapportera hur arbetet med klimatförändringar går i de olika projektländerna och inom facken som är anslutna till IUF. Fackligt aktiva har börjat samla in information och pratar med miljöaktivister och regeringar om att det är bråttom att vidta åtgärder för att minska utsläpp och främja ett ekologisk hållbart jordbruk.

I Ukraina, efter två genomförda seminarier, bildades ett nationellt fackligt råd för alla förbund med medlemmar inom jordbruket. Rådet spelar en aktiv roll i att påverka beslutsfattare, exempelvis i syfte att förhindra lagförslag om markprivatisering.

I Armenien återfinns facket i den statliga arbetsgrupp som tar fram en ny lag för landets jordbruk. De är även involverade i diskussioner kring lagar för facklig verksamhet. Här handlar det om att förenkla processen att organisera lagliga strejker. Detta är något som aldrig skett tidigare, att facket finns med i diskussionerna inför införande av lagar.

I Kazakstan har föreningsfriheten förtryckts. Attackerna mot fackliga ledare fortsätter och fackföreningarna är fortfarande under press.

I Moldavien skedde regeringsbyte tre gånger under 2019. Det finns nu en misstro från befolkningen vilket resulterar i att många människor lämnar landet. Den politiska instabiliteten medför sociala och ekonomiska konsekvenser och skapar nya utmaningar för fackföreningarna. Enligt olika uppgifter rankas Moldavien som nummer fem av 47 länder när det gäller antalet klagomål om kränkningar av mänskliga rättigheter.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60458
Mer info

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och fem samarbetspartner i Indien i delstaterna Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu och Telangana genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60296 vilket var ett nytt samarbete. De första åren har lagt en bra grund till det fortsatta arbetet med de genomförda kartläggningarna av läget och de första gemensamma kampanjerna mellan olika fackförbund.

Kvinnor utgör en majoritet av arbetare inom social- och hälsovården. En stark könsfördelning av arbete inom samhället bidrar till normaliseringen av det faktum att kvinnor som utför social- och vårdarbete inte anses vara arbetstagare och nekas arbetstagares rättigheter, inklusive lön för utfört arbete. Den rådande ojämlikheten i synen på arbetande kvinnor och män är en av de grundläggande orsakerna som leder till att kvinnor från landsbygdssamhällen i praktik subventionerar det nationella sjukvårds- och sociala systemet på bekostnad av egna arbetsrättigheter och livsvillkor. Ansvarsbärare, staten upprätthåller ett system som litar på så kallade volontärs- eller hedersarbetare som levererar de grundläggande samhällstjänsterna till lägre ekonomiska kostnader för staten.

Projektets målgrupp är två typer av organiserad arbetskraft, ASHA (Accredited social health activists) och AWW (Angawadi workers, en slags moder- och barnavård på landsbygd). ASHA och AWW befinner sig på botten av landets socialförsörjningskedja och lider av brist på resurser, säkerhet för arbetare och undermåliga arbetsvillkor.

Syftet med projektet är att stärka kvinnliga ledare inom AWW och ASHA förbund så att de ska kunna vara effektiva i sin kamp för erkännandet som arbetare och offentliganställda som levererar samhällsviktiga tjänster. Detta kommer att uppnås genom kapacitetsbyggande aktiviteter med fokus på jämställdhet och påverkansarbete; genom att utveckla nätverken på delstatsnivån som ska överbrygga interna skillnaden och samarbetshinder och i slutändan stimulera facken att ingå i breda allianser tillsammans med civilsamhällsorganisationer i sina delstater för att påverka i frågor som rör barns rättigheter, rätt till mat, rätt till hälsa, rätt till utbildning, jämställdhet och motverka barnarbete. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: ILO-konventionerna 87 och 98 har inte ratificerats i Indien. Det finns ingen specifik lag om erkännande av fackföreningar och kollektiva förhandlingar. Det gör arbetet mot erkännande av ASHA:er och Anganwadi ännu mer komplicerat. Projektet har resulterat i att de anslutna registrerade facken tar hänsyn till ASHA:s och Anganwadikvinnors krav och för att uttrycka sina åsikter gentemot regeringen i sina stater. Representanter för båda grupperna ingår i förhandlingsdelegationerna, så att de har möjlighet att föra sin egen talan.

Projektet har fokuserat på forskning och kartläggning av arbetsförhållandena och bästa praxis för ASHA i 12 indiska stater. Projektet har också bidragit till att Tamilnadu Anganwadis lyckades få en olycksfall- och sjukförsäkring.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60419
Mer info

Svenska fackförbundet Kommunal ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Indien, Pakistan, Myanmar och Filippinerna, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekts arbete men med färre länder, tydligare mål och därmed ett ökat fokus på att i dessa länder bidra till självständiga och demokratiska fackliga organisationer inom lantbruket.

Asien är välkänd producent av olika livsmedelsprodukter och det är stora multiföretag som tar över marknaden. Förekomsten av landgrabbing gör att de mindre och ofta familjeägda plantagerna förlorar sin mark och försvinner. Påverkan på klimatet är stort, vattenbristen ökar och svårigheterna vad gäller arbetarnas rätt till mat gör fattigdomen än större. De flesta arbetare är anställda under osäkra villkor. Tvångsarbete, barnarbete och kränkningar av kvinnors rättigheter är enorma problem. Arbetarna har också ofta allvarliga problem när det gäller hälsa och säkerhet då skadliga kemikalier, som Paraquat och Glyfosat och Endosulfan, används mycket i jordbruket.

Projektet har också tydliga mål kring miljö och klimat och kommer genom olika aktioner och kunskapsökande insatser jobba för att minska klimatpåverkan och säkra arbetsmiljön hos arbetarna. Ett förväntat resultat är att främja hållbart jordbruk. Projektet arbetar också med att organisera arbetarna så att kraven och kollektivavtalen kan bli bättre. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av det inbygda uppföljningssystemet.

Resultat i korthet

Cirka 285 fackliga organisatörer och ledare i Myanmar, Filippinerna och Indien deltog i grundläggande fackliga utbildningar.

Cirka 243 fackliga organisatörer och ledare i Thailand och Indien deltog i förhandlingsutbildningar.

Cirka 506 fackliga organisatörer och ledare i Indonesien, Myanmar, Pakistan, Bangladesh och Indien deltog i hälso- och säkerhetsutbildningar.

Projektet har också genomfört utbildning för fiskare i Filippinerna. Ett nytt oberoende fackförbund bildades på en bananplantage i Tampakan i Filippinerna. Detta efter att arbetarna har fått information och utbildning om sina rättigheter.

Olika aktiviteter har genomförts då det gäller att öka medvetenheten och minska gifterna i lantbruket och på odlingar. Bland annat genomfördes en kampanj för att minska just giftet Paraquat. Det resulterade exempelvis i att småjordbrukare i 25 byar i Yangon-regionen, Mon State och Magway-regionen i Myanmar och i 2 byar i Sindh i Pakistan, minskade nyttjandet av gifter. Arbetstagare i Gujarat i Indien förstod kopplingen mellan klimatförändringar och vattenbrist samt förändringar i grödor och ökad användning av bekämpningsmedel efter fackens utbildningar och kampanjer.

Över 34 fackliga organisatörer och ledare i Pakistan deltog i ett seminarium om markrättigheter och livsmedelssäkerhet.

Kvinnliga jordbruksarbetare i 3 byar i Sindh, Pakistan kartlade arbetsplatserna för att få tillgång till vattenrättigheter.

Fler än 1 000 broschyrer om vatten- och sanitetsrättigheter distribueras, lästes och diskuterades av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet.

I nätverket för stöd i att förbjuda farliga kemikalier i Yasothon-provinsen har kvinnor spelat en stor roll i att främja livsmedelssäkerhet och ett kemiskt fritt jordbruk. Bland annat har tre producerade barnböcker om livsmedelssäkerhet, ekologiskt jordbruk och faror med giftet Paraquat har nått ut till 399 skolor i 78 underdistrikt i Yasothon-provinsen.

I februari 2019 anslöt sig facken BAFLF och National Women Farmers and Workers Association (NWFA) i Bangladesh, till de små- och andra bondeorganisationer som finns, för att påverka att genmanipulerat ris inte kommersialiseras, vilket regeringen vill.

Cirka 176 fackliga ledare i Myanmar, Indonesien, Indien och Pakistan deltog i workshop om levnadslön och 114 ledare i Indien deltog i rundabords samtal om rätten till levnadslön efter utbildningarna.

Över 800 broschyrer om levnadslön på fyra olika språk distribuerades, lästes och diskuteras av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet. 

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) startade fältprov av genetiskt ris vid sitt forskningscenter 2017 trots forskarnas och personalens oro. BRRI: s personal är fackliga medlemmar och fackförbundet har krävt ett ökat skydd av den biologiska mångfalden och förstärkning av lagen om biosäkerhet.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60414
Mer info

Det svenska facket Kommunal tillsammans med IUL, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association, IUF Afrika och fem samarbetspartners i länderna Etiopien; Kamerun; Sydafrika; Zimbabwe ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022 och är en fortsättning från tidigare år.

Jordbrukssektorn minskar i flera kontinenter men i Afrika är den fortfarande störst och sysselsätter 60 procent av arbetstagarna. Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva.

Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också användningen av olika bekämpningsmedel, t ex Paraquat som är skadligt för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg, oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt.

Få är medlemmar i ett fack och får därmed inte sina arbetsvillkor bevakade. Projektet satsar på medlemsrekrytering och kunskapsökning med fokus på hälsa och säkerhet samt att öka kompetensen att förhandla bättre arbetsvillkor. Alla facken använder sig av arbetarnas arbetsmiljö i löneförhandlingar och de har lyckats öka lönerna och till och med i ett fall få till gratis mat. Det finns kollektivavtal som innehåller klausuler som skyddar kvinnliga arbetstagare mot exponering för bekämpningsmedel men de bör bli fler.

Ett syfte med projektet är att få till ett hållbart jordbruk utan gifter samt att ILO:s konvention 184 Occupational Health and Safety inom jordbruket ska respekteras. Målet är att deltagande förbund stärker sina positioner med fler medlemmar samt har ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager.

Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö, att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare. Projektet följs upp regelbundet och säkerställer resultat med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

En ökad medvetenhet om effekterna av klimatförändringar har skett hos de deltagande facken i Zimbabwe och Malawi och i Zimbabwe erbjöd facket humanitärt stöd då cyklonen drabbade medlemmar på landsbygden. I Malawi organiserade facken trädplantering i området Kazyozyo. I Etiopien utbildade facket medlemmar och andra kring de negativa effekterna av att kasta avfall från bekämpningsmedel i floden. Som ett led i aktionen tog en arbetsgivare initiativ till att utveckla ett system för att återanvända avfallet istället. Facket rapporterar att detta system även börjar praktiseras av andra jordbrukare i Oromiya-regionen.

Från det arbete som projektet bidrog med under 2018 (att utbilda i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt skapa strukturer för anmälan) bildades 2019 sju nya skyddskommittéer hos de deltagande förbunden i de två länderna Zimbabwe och Malawi. Kommittéerna kartlägger de allvarliga hälsoproblemen. Det ena facket i Malawi ökade sitt medlemsantal med 3 279 under 2018 och med 397 under 2019 (totalt 12 procent). Detta genom att öka kunskapen hos arbetare kring deras arbetsmiljö.

I Zimbabwe byggde facket sin kapacitet i att rekrytera medlemmar med stöd av projektets kampanj kring arbetsmiljö och värvade 788 nya medlemmar år 2019. Även det andra facket i Malawi ökade sitt medlemskap och då med 1 750 (1000 män och 750 kvinnor) vilket motsvarar en ökning med 18,3 %. I Etiopien fick 5 nya fackföreningar totalt 400 nya medlemmar (160 män och 240 kvinnor). Total ökning i projektet 2019 blev då 3 335 i tre länder, åtta förbund.

Strategin i att utbilda representanter som kan hälso- och arbetsmiljöfrågor och livsmedelssäkerhet visade sig vara framgångsrik exempelvis då en arbetsgivare ville servera rutten majsmjöl. Fackets representanter kunde då ingripa och förhindra att arbetarna blev sjuka.

En zimbabwisk gård utsatte kvinnliga arbetare för rök från brinnande kemiska behållare. Skyddsombuden grep in och larmade facket. Facket hävdade att exponeringen var en allvarlig fara för offrens hälsa, och krävde att åtgärder skulle vidtas mot chefen. Arbetsgivaren avskedade då chefen. De kvinnliga arbetarna som hade blivit inlagda på sjukhus återhämtade sig och återupptog sitt arbete i en bättre arbetsmiljö än tidigare.

Under 2018 utbildade projektet i förhandlingsteknik och under 2019 deltog fem av dessa utbildade personer i Zimbabwes nationella förhandlingsgrupp för socker- och trädgårdsodlarna. Deras deltagande ökade fackets kompetens då de i förhandlingarna kunde relatera låga löner direkt till hälso- och säkerhetsrisker. De enades om att granska lönerna kvartalsvis, och på så sätt få till en löneanpassning till levnadsnivåerna för att mildra effekterna av Zimbabwes ekonomiska situation.

År 2018 kom förbundet GAPWUZ överens med Zimbabwes regering och arbetsgivarna inom tobaksindustrin om att ha social dialog och gemensamma aktiviteter för att hitta lösningar på hälso- och arbetsmiljöproblematiken inom tobaksektorn. Dialogen ledde till att National Social Security Agency (NSSA) skulle forska på detta och återkomma. Resultatet är ännu inte publicerade.

I Etiopien samarbetade facket med andra organisationer som exempelvis Ethiopian Women Lawyers Association. Detta för att få stöd och kunskap om de juridiska delarna på hälsa och arbetsmiljön samt på genderfrågor. Landet införde särskilda lagar den i juli bland annat rörande sexuell trakasserier och påföljder vid bristande efterlevnad av lagen. Den ökade kompetensen av det juridiska förstärkte facket trovärdighet vid förhandlingarna med arbetsgivarna.

I Zimbabwe har viss fackliga ledare fått dödshot, bortförs och torterats. Den spända politiska miljön har minskat yttrandefriheten och föreningsfriheten. Höga priser för basvaror och brist på bränsle drabbar jordbruksarbetarna hårt då de har låg lön. Klimatförändringarna förvärrar situationen med vattenbrist och elektricitet som kommer och går. Arbetslösheten steg.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60467
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och 23 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019, 60297.

Under den tidigare perioden, har de PSI-anslutna fackförbunden har etablerat bra arbetsrelationer eller befinner sig i en dialog kring upptagningsområdena för organisering och gemensamma påverkansaktiviteter för arbetstagarnas rättigheter. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inklusive flyktingar.

Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera p.g.a. brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet.

Projektet syftar att öka organiseringsgrad inom de offentliga sektorn och förbättra samordning mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, inkl. med fokusmålgrupp kvinnor och unga, och möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: Minskningen av den offentliga sektorn i de flesta länder (t.ex. Tanzania) fortsätter i kombination med åtgärder som outsourcing, lön- och anställningsfrysningar. 4 fackföreningar i Kenya och Tanzania har löst sina konflikter om upptagningsområden som hindrade samarbetet, UKCS & KCGWU i Kenya och TUGHE & TALGWU i Tanzania. Fackföreningar i Burundi fortsätter agera samordnat.

Projektet har också bidragit till förändringar i jämställdhet i facket. I Tanzania och Kenya finns det nu två kvinnliga biträdande generalsekreterare i TUGHE respektive KCGWU. I Uganda har en kvinnlig generalsekreterare från UPEU valts till en position i National Organisation of Trade Union -Uganda. Alla projektpartners (25) ändrade sina konstitutioner för med en plats reserverad för en kvinnlig ledare, resten av ledarpositioner är öppna för alla. De flesta deltagande facken har hittills ökat sitt medlemskap med inte mindre än 5%.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60423
Mer info

Svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och restaurangfacket (HRF) och svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika form. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både räddat livet, bokstavligen, på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia, blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe.

I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och 2 månader betalt. I varje land skapar facken kvinnokommittéer sina mål, och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem.

Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador och yrkessjukdomar och hiv/aids förekomma.

Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor. Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Kvinnors representation i fackföreningar har ökat, bland annat genom att engagera fler unga kvinnor. År 2019 har över 5 500 blivit medlemmar i facket men flera fack har tappat medlemmar på grund av ekonomiska och politiska sammanhang.

De flesta arbetande kvinnor har blivit tuffare på att rapporterar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vilket är en stor förändring och kan betraktas som ett viktigt resultat av projektet. Och i Kenya har facket inrättat ett eget utskott för att hantera denna typ av frågor. I Malawi undertecknade facket HFPCWU ett kollektivavtal med Sun Bird Hotel där nyblivna mammor kan amma en timma på betald arbetstid. På Marriot Hotel får en kvinna sex veckors ledighet när hon är nybliven mamma.

I projektets alla länder är 27 procent av kvinnorna har fackliga ledaruppdrag och 40,5 procent av medlemskåren är kvinnor. Över 5 500 kvinnliga arbetare rekryterades 2019. I Tanzania är kvinnor involverade i beslutsfattandet och antalet kvinnliga ledare ökar både i den formella och informella sektorn. I Nigeria ökade det kvinnliga medlemskapet med 10 procent och i Uganda med 55 procent. I Senegal har facket fått 120 nya medlemmar i grönsakstillverkar sektorn och i Togos bryggeri har facket ökat med 78 procents nya kvinnliga medlemmar. I Malawi ökade antalet kvinnliga hushållsarbetare med 144 procent och 540 unga kvinnliga arbetare rekryterades av Plantation and Agricultural Workers Union (PAWUM), vilket motsvarar en ökning med 143 procent. I Tanzania har tobaksförbundet förhandlat om barnomsorg vilket var ett resultat av ett besök av facket på arbetsplatsen.

I Burkina Faso, efter en utbildning för grönsaksodlare i Bobo, slutade kvinnliga grönsaks odlare att använda bekämpningsmedel. De blev också medlemmar i en miljöförening.

I Elfenbenskusten, tack vare projektets ledarskaps utbildning för kvinnor, utbildades tusentals kvinnor av en och samma person. Engagemanget mot sexuella trakasserier var det som drev denna kvinna att utbilda vidare.

I Kenya diskuterade 26 anställda i West Kenya Sugar Company moderskapsklausulen i kollektivavtalet och föreslog förbättringsområden. Det resulterade i flera nya villkor: exempelvis en amnings timme, kvinnor som genomgår missfall får full mammaledighet. Dessa villor gör att anställda kvinnliga arbetare har sett fördelen och därmed blivit medlemmar.

20 procent av förhandlingsgruppen är kvinnor i Kenya och 10 procent i Nigeria. I andra afrikanska länder är siffran upp till 30 procent. I varje land har facken förhandlar fram kollektivavtal som gynnar den kvinnliga delen av medlemskåren. Det handlar om mamma ledigheter, amningstid och kompletterande mat för hiv/aids patienter. I Zimbabwe utbildade livsmedelsfacket förhandlare, där en är kvinna, och de lyckades förhandla sig till att en buss transportera skiftarbetare till och från arbetsplatsen.

I alla genomförande länder genomför facken lobbyarbete gentemot sina regeringar för att ratificera C190 och att förhandla med företagen så att de beaktar ILOs konvention 190 om trakasserier på arbetsplatsen. Till exempel demonstrerar facken varje månad för att offentliggöra frågan. I Kenya genomförs en forskning om sexuell trakasserier på tre sockerfabriker.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60459
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och två samarbetspartner i Liberia, NAHWUL och Niger, SUSAS genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt.

I Liberia uppstod en ny allians med det nationella arbetscentret som har anslutit sig till påverkansarbete för erkännandet av fack inom den offentliga sektorn (och hälsosektorn i synnerhet). I Niger ledde verksamheten till lärdomar om hur man bättre kan förbereda kvinnor och unga för rekrytering och organisering inom facket.

Bägge två länder lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i dessa länder befinner sig i en akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänsten med kvalité på lika villkor till befolkningen.

Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft.

Syftet med projektet är specifikt för varje land. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och den finansiella stabiliteteten. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under 2019 fortsatte facket NAHWUL i Liberia att med stöd från ILO:s arbetskonferens kräva erkännandet av rätten att organisera inom den offentliga sektorn på lika villkor med den privata sektorn. Facket fortsätter använda strejk som metod för att få regeringen till förhandlingsbordet. Strejken 2019 varade en mycket kort tid och ledde till att flera samarbetsavtal har ingåtts med hälsodepartementet. Bl.a. fick NAHWUL en möjlighet att dra av medlemsavgifterna från löner vilket är ett steg mot det finansiella oberoendet.

I Niger har utbildningar i organiseringsteknik lett till att 510 nya medlemmar har rekryterats till facket SUSAS, av dem 279 kvinnor och 231 unga. Arbetet fortsätter med att stärka kvinnornas förmåga att tala inför grupp, göra presentationer och organisera.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Kommunal
Nummer:
60422
Mer info

I Costa Rica, Colombia, Peru och Ecuador är produktionen av socker och bananer omfattande och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt.

IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter. Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även inom den informella ekonomin, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.

Regionprojektet IUF i Latinamerika arbetar för att stärka de fackliga strukturerna och nätverkande i regionen, med fokus på 4 länder: Honduras, Colombia, Costa Rica och Peru. Målet är att fackliga strukturer i de prioriterade länderna ska stabiliseras och medlemsbasen ska öka. Nätverkande ska ökas i subregionen genom framförallt kommunikationsarbete och samverkan i aktioner.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan