Kina

I Kina, världens folkrikaste land, har den ekonomiska omvandlingen varit snabb, bland annat har antalet utländska företag i landet ökat lavinartat. En positiv sida av förändringen är en hög ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Däremot sker inte motsvarande förändringar på det politiska planet. Fackföreningsrörelsen är fortfarande kontrollerad av staten.

Fakta

Statsskick
Folkrepublik, i realiteten diktatur
Yta
9 596 960 km2
Huvudstad
Peking (eller Beijing)
Språk
de flesta talar olika dialekter av mandarin, därutöver finns ett 50-tal minoritetsspråk
Ratificerade kärnkonventioner:
100 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Den marknadsinriktade politiken, som bär den tidigare ledaren Deng Xiaopings signum, har också varit tydligt exportinriktad. I dag är Kina en av världens största mottagare av utländska investeringar. De utländska företagens betydelse för sysselsättningen ska emellertid inte överdrivas. Av Kinas samlade arbetskraft på drygt 650 miljoner människor är det endast knappt tio miljoner som är anställda i utländska företag. Även om Kinas ekonomiska politik gentemot omvärlden blivit öppnare – särskilt i och med medlemskapet i WTO (World Trade Organisation) – återstår fortfarande många hinder. För att lyckas i det kinesiska näringslivet krävs ofta goda personliga kontakter med ledande politiker och personer inom staten.

Tillväxten i Kina har varit snabbare än i exempelvis Indien som också avreglerat ekonomin och liberaliserat handeln. En förklaring den större kinesiska framgången kan vara skillnaden i utgångsläge, bland annat när det gäller utbildningsnivå. I Indien är hälften av de vuxna analfabeter, medan analfabetismen i Kina i stort sett är utrotad. En annan skillnad mellan länderna är kvinnans ställning, där arbetslivet i Kina varit mer öppet för kvinnor. Under våren 2014 rapporterade medierna dock om en viss nedgång av den ekonomiska tillväxten, den är dock fortfarande hög i Kina jämfört med de flesta andra länder.

I Kina finns fortfarande mellan 100 och 170 miljoner fattiga människor beroende på vilken fattigdomsgräns man utgår ifrån. Nästan alla av Kinas absolut fattiga finns på landsbygden. Tillväxten har varit snabbare där, men fattigdomen var å andra sidan större redan i utgångsläget. 1978 var inkomsterna på landsbygden ungefär en fjärdedel av städernas. I dag motsvarar inkomsterna på landsbygden en tredjedel av inkomsterna i städerna. I Kina har den ekonomiska tillväxten varit så snabb att den absoluta fattigdomen kunnat minska samtidigt som de ekonomiska klyftorna inom landet vidgats med våldsam fart. Före marknadsreformerna var Kina ett av världens mest jämlika länder, nu är ojämlikheten större än i Indien och på nivå med Latinamerika.

För de anställda skiljer sig arbetsvillkoren drastiskt mellan de statliga företagen och de privata. I en statlig anställning ingår subventionerad sjukvård och medicin, pension och ofta också ett understött boende. Vid en privatisering försvinner samtliga dessa förmåner och anställningsvillkoren luckras upp. Särskilt i de nordöstra delarna av landet, där basen finns för den traditionella tunga industrin, har det skett dramatiska nedskärningar på statliga företag. I flera fall har massavskedandena lett till omfattande protester och i vissa fall även militanta revolter.

Under 2015 beslutade det styrande Kommunistpartiet ett den så kallade ettbarnspolitiken ska upphöra. Det blir möjligt för alla par att ha två barn, även för familjer i städer där den tidigare policyn tillämpades särskilt strikt.

Den fackliga situationen: 

Enligt den kinesiska konstitutionen råder ”organisationsfrihet” i landet. I realiteten är alla organisationer som hotar att spela en självständig roll antingen hårt kontrollerade eller förbjudna. Det gäller också den fackliga rörelsen. Den enda organisation som tillåts att arbeta öppet är All-China Federation of Trade Unions, ACFTU. Ledningen för ACFTU utses i realiteten av det kinesiska kommunistpartiet. Enligt ett beslut vid kommunistpartiets ska ACFTU:s uppgift vara att ”mobilisera arbetare för landets utveckling”, den underförstådda betydelsen är att facket inte ska ta strid mot arbetsgivare för att försöka förbättra löner och arbetsvillkor. En liknande formulering finns i ACFTU:s egen konstitution, där det fastslås att organisationens uppgift är att utgöra en ”bro mellan kommunistpartiet och den arbetande massan”.

ACFTU-förbunden är i huvudsak uppbyggda efter industriförbundsprincipen, med en fackförening för varje arbetsplats. Anställda på utländska företag i Kina har rätt att bilda fackliga organisationer, under förutsättning att de ansluts till ACFTU. Samtidigt saknar ACFTU erfarenheter av fackligt arbete på privatägda företag. Trots myndigheternas ogillande har dock antalet strejker ökat kraftigt de senaste åren. Särskilt har arbetarnas stridbarhet ökat i de ekonomiskt expansiva områdena i södra Kina. När strejker uppstått har ACFTU:s roll varit att försöka motivera de anställda att återgå till arbetet. ACFTU har inte rätt att uppmana till strejk.

Flera försök har gjorts för att bilda oberoende fackliga organisationer vid sidan av ACFTU. En av dessa organisationer, Arbetarnas Autonoma Federation, AAF, uppstod som en del av den demokratirörelse som växte fram i Beijing våren 1989. Efter massakern på Himmelska Fridens torg i juni förbjöds AAF och organisationens grundare Han Dongfang sattes i fängelse.

I några fall har medlemmar och lokala fackföreningar inom ACFTU agerat på tvärs mot kommunistpartiet. Framför allt i nordöstra Kina, i det så kallade rostbältet, har arbetare protesterat mot stora nedskärningar och att arbetslösa anställda inte fått något avgångsvederlag. I samtliga fall har sådana protester slagits ned med hård repression av den kinesiska staten och de som ansetts vara ledare för protesterna har fängslats. Det mest välkända fallet är fängslandet av de lokala ACFTU-företrädarna Yao Fuxin och Xiao Yunling i staden Liaoyang 2002. I det fallet vände sig de demonstrerande arbetarna mot att anställda förvägrades pensioner och sjukvård i samband med en drastisk neddragning samtidigt som företagets direktör roffade åt sig av företagets vinster. Xiao Yunling blev frisläppt 2008. Yao Fuxin släpptes allvarligt sjuk ur fängelset i mars 2009.

Även i andra delar av Kina har strejker blivit vanligare. Särskilt omfattande är strejkerna i Guangdong provinsen i södra Kina. Bara kring Pärlflodens delta, som är ett av landets mest industrialiserade områden, inleds en ny strejk varje dag. Missnöjet gäller nedskärningar och låga löner. Flera av strejkerna har skett vid anläggningar som drivs av stora transnationella företag eller vid viktiga leverantörsföretag. Strejkerna vid Hondas fabrik och vid Foxconn, som bland annat är leverantör åt Apple, har skapat stor uppmärksamhet i omvärlden, särskilt på grund av arbetare begått självmord i protest mot företagsledningens oförsonliga hållning. Oroligheterna i Guangdongprovinsen har tvingat regeringen till stora eftergifter, bland annat i form av kraftigt höjda minimilöner och en stärkt förhandlingsrätt inom ramen för den gamla fackliga strukturen ACFTU.

ACFTU har svårt att finna en roll på de utländska företagen och svårt att motivera arbetskraften att organisera sig, vilket lett till ett drastiskt medlemsras för. Detta har banat väg för en ny lagstiftning som gör fackliga organisationer obligatoriska på alla företag. Även vid de utländska företagen i landet måste det i dag finnas lokal facklig verksamhet inom ramen för ACFTU. Om inte de anställda tar initiativet till organiseringen åligger det arbetsgivaren att se till att de blir organiserade. I realiteten är emellertid den fackliga verksamheten fortfarande svag vid de utländska företagen. Många anställda är inte ens medvetna om att de är medlemmar av en facklig organisation

I Guangdong provinsen i södra Kina finns också embryon till autonoma organisationer för de anställda. En av de mesta kända är Chinese Working Women Network (CWWN). Men därutöver finns flera andra NGO:s och nätverk. Deras strategi är framför allt att fungera som juridiska rådgivare för anställda som råkat illa ut. I den strävan försöker de använda den rådande kinesiska lagstiftningen. Trots denna till synes harmlösa inställning har dessa rättscenter flera gånger attackerats av säkerhetspolis, lokaler har förstörts och ledande företrädare gripits. Under senare år har myndigheterna skärpt repression mot dessa oberoende organisationer. Bara i staden Shenzhen har nio ”arbetar-NGO:s” tvingats att stänga sina kontor.

Både för de arbetare som försöker utveckla autonoma organisationer och de som använder ACFTU som bas för förhandlingar och påtryckningar spelar internet en växande roll. Regeringens ambition att kontrollera och censurera internet har långt ifrån lyckats. Tvärtom sprids information om konflikter och strejker snabbt till arbetaraktivister i hela landet.

I Hongkong finns även tidskriften och radiokanalen ”China Labour”, som leds av den tidigare fängslade Han Dongfang. Hans mission i dag är framför allt att samla uppgifter om ”illegala” arbetsmarknadskonflikter i Kina och genom radiosändningar sprida informationen vidare i landet. Under senare år Han Dongfangs position förskjutits något. Han har öppnat dörren för att i viss mån samarbeta med kinesiska myndigheter för att försöka utveckla kollektivavtal i Kina.

I Kina finns drygt 160 miljoner inre migrantarbetare som fortfarande är skrivna i den provins där de är födda. Enligt den kinesiska folkbokföringen, det så kallade hukou-systemet, är det komplicerat att registrera sig på en ny plats. Konsekvensen har blivit att migrantarbetarna är avskurna från stora delar av den offentliga välfärden. Migrantarbetarna har blivit en andraklassens medborgare. Den senaste tidens avtagande ekonomiska tillväxt har också lett till att allt fler migrantarbetare blivit arbetslösa. Enligt officiell statistik saknar 5,5 miljoner migrantarbetare ett jobb. De är hänvisade till att hitta försörjning inom den informella ekonomin. Eftersom den kinesiska fackföreningsrörelsen kontrolleras av stat och kommunistparti har den svenska fackföreningsrörelsen varit restriktiv med kontakter. Samtidigt finns allt fler svenska företag etablerade i Kina och några svenska förbund anser att det är angeläget med lokala kontakter med de fackliga klubbarna på dessa företag i Kina.

Fackliga organisationer: 

Facklig centralorganisation: All-China Federation of Trade Unions (ACFTU). Ingen facklig organisation är medlem av Världsfacket ITUC.

Se mer på www.china-labour.org.hk (En sida som drivs av en oberoende facklig grupp i Hong Kong som bevakar fackliga rättigheter i Kina.) 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Kina har ratificerat flera av ILO:s kärnkonventioner, men det är vanligt med kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet och staten har en stark kontroll över fackföreningsrörelsen.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Kina:

Inte ratificerade av Kina:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt