2002-09-04

ILO får 1 miljon av Sverige

Sverige ger 1 miljon dollar till den internationella
arbetsorganisationen ILO (International Labour Organisation) för ett projekt mot arbetslösheten bland unga i världen.

- ILO-projektet är ett viktigt led i strävan öka möjligheterna för unga människor att få meningsfull och produktiv sysselsättning. På så vis kan risken minskas för att unga tidigt hamnar i prostitution, missbruk och kriminalitet, sade Anna Lindh i Stockholm idag vid expertmötet EU/Afrika om människohandel.

- Sverige kommer också att bidra med ca 2 miljoner kron1or till den västafrikanska organisationen ECOWAS i dess arbete mot människohandel, sade Anna Lindh.

Enligt ILO är 66 miljoner unga utan arbete av världens totalt 160 miljoner arbetslösa. Därför åtog sig världens ledare vid FN:s millennietoppmöte för två år sedan tt "utveckla och genomföra strategier som ger unga människor överallt en verklig chans att hitta lämpligt och produktivt arbete". FN:s generalsekreterare Kofi Annan,
Världsbankens chef James Wolfenson och ILO:s chef Juan Somavia tog gemensamt initiativ till bildandet av ett ett nätverk mot arbetslöshet bland unga, "Youth Employment Network". ILO har ansvar för att upprätta ett sekretariat som ska medverka i genomförandet av åtagandet från Millennietoppmötet och bistå nätverket i dess verksamhet.

ECOWAS är en regional organisation i Västafrika med femton medlemsländer. Handel med barn ett utbrett problem i regionen. Som första afrikanska organisation har ECOWAS antagit ett handlingsprogram mot människohandel.