Foto: Crozet Pouteau/ILOI FN-organet ILO, International Labour Organization, fastställs globala normer för rättigheter i arbetslivet. Guy Ryder (i talarstolen) är ILO:s generalsekreterare.

International Labour Organization

ILO (International Labour Organization) är ett FN-organ med uppdrag att åstadkomma internationella regler på arbetsmarknaden för att förhindra att arbetare utnyttjas och exploateras.

De svenska facken deltar i arbetet inom ILO, som är ett trepartsorgan med 187 länder, där fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och regeringar är representerade. Syftet är att samla dessa tre parter i ett gemensamt arbete för social rättvisa och bättre levnadsförhållanden i alla länder. Facket arbetar för att främja goda arbetsvillkor och att värna om fackliga fri- och rättigheter.

ILO:s kärnkonventioner

ILO:s åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. När en stat ratificerar en konvention förpliktar sig staten att följa konventionen. Kärnkonventionerna gäller dock alla människor i alla länder, oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte.


ILO:S kärnkonvetioner är:

  • Nr 29 Förbud mot tvångs- och straffarbete
  • Nr 87 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
  • Nr 98 Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
  • Nr 100 Lika lön för lika arbete, oavsett kön
  • Nr 105 Avskaffande av tvångsarbete
  • Nr 111 Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
  • Nr 138 Minimiålder för arbete
  • Nr 182 Mot de värsta formerna av barnarbete


Utöver ILO:s kärnkonventioner finns det cirka 190 konventioner som syftar till att göra arbetslivet inom olika sektorer säkrare och bättre.

Decent Work-Agendan

År 2008 antog ILO:s arbetskonferens Deklarationen om social rättvisa för en rättvis globalisering, som brukar kallas för Decent Work Agenda. Det har lett till en internationell enighet om att sysselsättning och anständigt arbete är centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen.

Agendan består av fyra delar: normer och rättigheter i arbetslivet, skapande av sysselsättning och företagsutveckling, utvecklande av sociala trygghetssystem och social dialog mellan arbetsmarknadens parter.

ILO:s program Decent Work for All är en plan för hur ILO ska arbeta för att kärnkonventionernas innehåll ska bli verklighet.

 

 

 

De mänskliga rättigheterna i arbetslivet

Vill du veta mer om ILO och kärnkonventionerna? Ladda ned eller beställ vår skrift Mänskliga rättigheter i arbetslivet.