Hotell och Restaurang Facket

HRF organiserar i huvudsak hotell- och restauranganställda i Sverige. Förbundet har cirka 50 000 medlemmar. HRF är medlemmar i det globala facket IUF, och jobbar med flera utvecklingsprojekt tillsammans med dem i Asien och Afrika. Projekten är i första hand jämställdhetsprojekt och utbildningsprojekt. HRF är medlem i LO.

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för HRFs projekt är Marie Ende. Här hittar du kontaktuppgifter.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60332
Mer info

Är det möjligt att vara fattig och jobba på ett lyxhotell? Ja, i Asien där turismsektorn växer, finns få kollektivavtal på hotell och restauranger. Många av turistbranschens arbetare är migranter från andra länder, ofta berövade sina dokument och levandes i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt växer turismen starkt i Asien och stora investeringar av internationella hotell, restaurangkedjor genererar många nya jobbtillfällen. Likväl är denna bransch uppbyggd på arbetstagares osäkra anställningar och låga löner som inte går att leva på. Fackförbunden i Asien möter ständigt våld och kränkningar av fackliga rättigheter. Fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer.

Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta på lång sikt stoppas. IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter. Lokala fack koordinerar sin verksamhet med de globala kampanjerna för starkare genomslag. Så stärks både IUF globalt och dess lokala medlemmar. Tidigare resultat är bl.a. ökat antal fasta anställningar vid hotellkedjorna, högra löner och minskat beroende av dricks och serviceavgifter, bättre arbetstider och ett globalt ramavtal med den franska hotellkedjan ACCOR. 

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60331
Mer info

Gemensamt för alla länderna i projektet är att de har hög arbetslöshet och att otrygga anställ­ningar är väldigt vanligt. Unga kvinnor drabbas särskilt hårt och har sällan något annat alternativ än att acceptera arbete utan anställningsavtal, få några veckors jobb i taget med låg lön och i princip inga eller få rättigheter. I jordbrukssektorn är kvinnor oftare säsongsanställda och migrantarbetare. Omkring 70 procent av arbetarna inom jordbrukssektorn i Afrika är kvinnor. De nekas ofta även rättigheterna i ILOs kärnkonventioner som t ex rätten att förhandla kollektivt och rätten att organi­sera sig fackligt, även då länderna har ratificerat dessa konventioner. Arbetsgivarna håller i regel kvinnor på korta kontrakt för att de inte ska få ta del av havandeskaps- eller andra föräldrarättigheter. Många måste ta graviditetstest innan de anställs.

Mäns våld mot kvinnor är vanligt i dessa länder, ofta rapporteras det inte så mörkertalet är stort. Många utsätts också för sexuella trakasserier och sexuellt våld, både på arbetsplatsen och på vägarna till och från jobbet. Många afrikanska länder har antagit ILO-konventioner om jäm­ställdhet men det är problem med både implementeringen och efterlevnaden av dem. Även om kvinnors medlemskap i fackförbunden har ökat, så är det lång väg till målet att minst 40 procent av medlemmarna ska vara kvinnor.

Målet för projektet är att kvinnliga arbetstagare har tillgång till de grundläggande rättigheter som redan finns, de har kunskapen att använda dessa rättigheter mot all form av diskriminering på grund av kön. Kvinnor har rätt till bra anställningsvillkor, bra arbetsmiljö fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier samt har en lön som går att leva på. Kvinnor har rätt att organi­sera sig i fria, demokratiska fackföreningar. Allt fler kvinnor är aktiva i sina fackförbund och innehar ledarpositioner på alla nivåer i förbunden. Fler kvinnor har lärt sig att förhandla och driva frågor om jämställdhet både inom facket, i arbetslivet och i samhället. 

 
Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60333
Mer info

IUF stödjer sedan 2013 ett kvinnonätverk i sina branscher, som bygger på en lyckosam modell i Afrika. Projektet har specifik inriktning på att lyfta kvinnors rättigheter och inkludera fler kvinnor i IUF:s nätverk i Latinamerika. Hittills har varje enskilt nationellt projekt haft en jämställdhetskomponent, och i vissa fall inriktat sig på särskilda kvinnofrågor för att få bättre effekt på jämställdhet i facken.

Detta projekt kommer att regionalt utarbeta strategier och material för att förbättra kvinnors situation och att få facklig verksamhet att uppmärksamma även allmängiltiga problem på arbetsplatser och i hemmet såsom diskriminering och våld mot kvinnor.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60322
Mer info

Detta projekt är nytt för denna period. Det syftar till att bidra till att de förbund i de tre länderna Uganda, Kenya och Tanzania som organiserar personal inom hotellsektorn ska bli bättre på att teckna kollektivavtal och utveckla sina gemensamma strategier.

Turismen växer i alla dessa tre länder, Uganda, Kenya och Tanzania, men arbetstagarnas karaktäriseras av låga löner som inte går att leva på, långa arbetsdagar och osäkra anställningar. Vidare utsätts ofta anställda av sexuella trakasserier.

Fokus för projektet kommer från början vara att få de tre länderna att ta fram arbetsplaner, bland annat genom att utbyta erfarenheter, och strategier för att få till avtal på de stora hotellkedjorna som finns i länderna. Genom att ta fram best practicies och skaffa sig erfarenhet inom de stora kedjorna, som också omfattar många anställda, kommer flera inom facken få kunskap om hur de kan gå tillväga i förhandlingar och således stärks förbundens totala förhandlingsförmåga och fler avtal kommer att kunna göras. 

Till projektsidan