Stefan F LindbergVilma Olivares är ansvarig för projektledning och övervakning för BWI i Latinamerika och Karibien.

Globalt samarbete skapar bättre förutsättning för lokal förändring

Author full name: 
Barbro Vivien

I Panama är korruptionen utbredd och fackliga rättigheter står inte högt i kurs. Landet fick demokratiskt styre på 90-talet och har få traditioner inom jämställdhet. Enligt Transparency International rankas korruptionen i landet till indexvärde 37, vilket indikerar att den styr över lag och rätt. Ekonomin i Panama har varit en av de snabbast växande i Latinamerika och landet har haft en omvälvande utveckling där flera stora infrastrukturprojekt varit tongivande. Fördelningen av landets rikedomar är dock väldigt ojämn och cirka 20 procent av befolkningen lever i fattigdom.

Byggfacket Suntracs som bildades 1972 är ett välorganiserat fackförbund med cirka 40 000 medlemmar. Med hjälp av det globala facket BWI:s regionala nätverk och globala stöd kan Suntracs ta del av den samlade erfarenheten från facklig verksamhet runt om i världen och möta utmaningarna och stå upp i  fackliga förhandlingar och eventuella strider. Om exempelvis ett internationellt företag som har ramavtal med BWI får ett byggkontrakt i Panama, kan facket använda BWI:s ramavtal i dialog med företaget och på så sätt nå framgång i förhandlingar. Vilma Olivares är ansvarig för projektledning och övervakning för BWI i Latinamerika och Karibien, hon menar att det som förbunden i regionen framförallt behöver är global solidaritet och globala erfarenheter.
 

– Korruption påverkar hur lagar följs och vilka besluten blir. Vi kan ha bra lagar, men om de inte efterföljs, då blir det svårt att skydda till exempel fackliga rättigheter. De stora förlorarna blir arbetarna och deras familjer, förklarar Vilma.

 

Utsikt från en byggarbetsplats Panama City.                          Fotograf Stefan F Lindberg
 

– Suntracs behöver inte hjälp med att organisera arbetstagarna, det klarar de utmärkt själva. De behöver få kunskap om hur fackföreningar fungerar i andra länder, hur arbetsgången kan se ut och ta till vara på värdefulla idéer som sedan kan införlivas i den egna organisationen, anser Vilma.

BWI har med hjälp av svenska fackförbund, utvecklat Suntracs databas för att kunna se hur många kvinnor och ungdomar som finns i organisationen. Fackförbundet vill göra en handlingsplan som gör det möjligt för kvinnor att vara aktiva medlemmar. BWI hjälper även Suntracs med att starta upp en kvinnostrategisk policy. Det finns idag nästan ingen kunskap om de kvinnliga medlemmarnas situation.

 

– Vi har en stark machokultur här i Panama och byggsektorn är särskilt macho. Det flesta fackliga företrädare har någon vetskap om problemen som följer med machokulturen, även om många inte vet vad det ska göra åt dem. Här behövs det mycket utbildning i både fackföreningar och i samhället, och framförallt goda exempel och modeller från andra länder avslutar Vilma Olivares.

Bild Stefan F Lindberg och text Barbro Vivien 

 

Amandla! Innovative Unionism Programme i Panama

De svenska bygg- och träfackens gemensamma utvecklingsprogram Amandla! Innovative Unionism Programme bygger på BWI:s globala mål och strategier antagna av kongressen vart fjärde år. Det centrala i alla insatser är att de utgår ifrån de behov som identifierats lokalt och nationellt och som sedan filtreras genom de globala målen och den regionala strategin. 

Suntracs har de senaste åren fokuserat på att ta tillvara på erfarenheter från unga, kvinnor och migranter för att på så sätt kunna vässa sin fackliga verksamhet och sina strategier för olika medlemsgrupper och deras behov. Det har i sin tur ökat förståelsen för att arbeta bredare gentemot små och medelstora företag där medlemmar tenderar att vara mer utsatta jämfört med de större företagen.

Suntracs bidrar även med sina erfarenheter från utvecklingsprogrammets insatser till subregionen och regionen genom att ge andra stöd i form av erfarenhetsutbyte fast framförallt genom att gränsöverskridande ha påbörjat ett transnationellt samarbete för att motverka exploatering av migrantarbetare.