För partners

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet.  Union to Union finansierar både fackliga utvecklingsprojekt och informationsprojekt. Endast svenska fackförbund inom LO, TCO och Saco kan söka medel till utvecklingsprojekt. Informationsprojekt är även öppna att söka för andra som jobbar inom relevanta områden.

Goda arbets- och levnadsvillkor är en förutsättning för hållbar utveckling och eliminerad fattigdom i världen. Det handlar om att det i alla länder ska finnas oberoende, demokratiska och jämställda fackliga organisationer som har kapacitet att företräda sina medlemmars intressen och arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter, rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.

Union to Union finansierar både fackliga utvecklingsprojekt och informationsprojekt i Sverige.

Bidrag förmedlade via Union to Union ska följa den svenska regeringens strategi för civilsamhället. Endast svenska fackförbund inom LO, TCO och Saco kan söka medel till projekt.

Utvecklingsprojekten handlar om att stötta facklig verksamhet i låg- och medelinkomstländer. Huvuduppgiften är att stärka framväxten av demokratiska fackliga organisationer.

Informationsprojekten syftar till att sprida kunskap om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer, informera om det fackliga utvecklingssamarbetet och engagera målgrupper i Sverige. Medel för informationsprojekt kan sökas av fackpress liksom av fackförbund på såväl central, regional som lokal nivå.