2021-03-02

En förlorad generation – varningssignaler kring Europas unga arbetslösa

En ny undersökning gjord av ETUC* vittnar om utsatthet hos Europas unga arbetslösa i spåren av pandemin.
- Vi riskerar en förlorad generation. De som hade det svårt redan före pandemin har fått det ännu svårare, säger Tea Jarc, ordförande för ETUC Youth.

Att pandemin slår hårt över hela världen är ingen nyhet. Både arbetstagare och arbetslösa påverkas stort av nedstängningar, restriktioner och uppsägningar. Att slå sig in på arbetsmarknaden, för den som redan befinner sig utanför den, har blivit ännu svårare.

En ny undersökning, genomförd av ETUC, visar oroväckande siffror. Resultaten från undersökningen, där ungdomsrepresentanter för fackförbund i 15 europeiska länder deltog, presenterades på en ungdomskonferens.

I undersökningen uppger unga fackliga ledare att unga som befinner sig utanför arbetsmarknaden saknar tillgång till ekonomisk kompensation och sociala förebyggande insatser. 96 % av de tillfrågade fackliga ungdomsledarna uppger att unga arbetslösa inte nås av de åtgärder som sätts in.

- Utsikterna för ungdomar är dystra såvida inte EU:s och nationella återhämtningsplaner och nödåtgärder inklusive system för arbets- och löneskydd ger en hjälpande hand, säger Tea Jarc.

ETUC uppmanar nu alla EU:s medlemsländer att bidra till att bekämpa ungdomsarbetslösheten i spåren av pandemin.

- Vi uppmanar alla medlemsstater att utveckla specifika återhämtningsåtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Inblandningen av fackföreningarnas ungdomsorganisationer och andra ungdomsorganisationer skulle bidra till att säkerställa att framtida generationers behov hörs och beaktas, säger Ludovic Voet, Europafackets förbundssekreterare.

Även Lennart Reinius, programchef på Union to Union, poängterar att utsattheten bland unga människor ökar. Han lyfter fram det globala perspektivet och de informella jobben:

- I de så kallade utvecklingsländerna är befolkningarna unga – och nästan alla yngre människor arbetar i den informella sektorn. Som ett resultat av nedstängningar, restriktioner och ekonomisk nedgång under den pågående pandemin har dessa grupper av yngre drabbats särskilt hårt. Detta måste ges ökad uppmärksamhet inom det fortsatta fackliga rättighetsarbete som Union to Union tillsammans med svenska och globala fackförbund bedriver i världen.

*ETUC = European Trade Union Confederation